Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra độ võng ở trạng thái giới hạn sử dụng(tải trọng thiết kế là HL93):

Kiểm tra độ võng ở trạng thái giới hạn sử dụng(tải trọng thiết kế là HL93):

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆĐộ võng tại giữa dầm do tải trọng tập trung bất kì

gây ra có giá trò:

x Pax 2

Pa �3 2

2�

L  a2  x2  � L a �

6EIL

12 EI �4

Ta cógiá trò tải trọng thực:

P1 = P2 = 0.4 x 1.3 x 145000 x (1+0.25) = 94250 N

P3=0.4 x 1.3 x 35000 x (1+0.25) = 22750 N

Xét cho dầm biên:

P1

P2

P3

Độ võng do

Δ TRUCK

=Δ CL

+Δ CL

+Δ CL

CL

xe tải đơn : Ltt 4300 

2

3

L

2

tt

P3 Ltt2    4300  

CL

12 E S . I ST

2

 

4

 3500022750 

 4300 

 2

  3 35000 2 

12 200000 2368948136 6.69  4

P3 2

 35000

 

 4300   2

 3.816 mm

P2

CLP 2 L3tt

12 E S . I ST94250 35000317.293mm

12 200000 23689481366.69SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 81MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHP1

CLP3

CLP1

P3GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ94250

3.9 

15.807mm

22750

TRUCK

3.816  17.293  15.807 36.916mm

CLDo laøn:

LANE

CL5 mDF 1.3 9.3 Ltt4

5

0.4 1.3 9.3 344004

18.7 mm

384

384 200000 23689481366.69

E S I ST

Xét cho dầm giữa:

P1

P2

P3

Δ TRUCK

=Δ CL

+Δ CL

+Δ CL

CLĐộ võng do

xe tải đơn: Ltt 4300 

2

 3 2  Ltt

2

 

P3

 Ltt    4300  

CL 

12 E S . I ST

2

 

4

 3500022750 

 4300 

2

3

2

 35000

 

2 35000  

 4300  

12 200000 2368948136 6.69  4

2 

3.816 mm

P3 P2

CLP 2 L3tt

12 E S . I ST

P1

CL94250 35000317.29mm

12 200000 23689481366.69P3

CLP1

P394250

3.816 

15.807 mm

22750

TRUCK

3.816  17.29  15.807 36.916mm

CLDo laøn:

LANE

CL5 mDF 1.3 9.3 Ltt4

5

0.4 1.3 9.3 344004

18.7 mm

384

384 200000 23689481366.69

E S I ST

Kiểm tra độ võng do hoạt tải:

Dầm biên:LANE

max(TRUCK

;0.25 TRUCK

 CL

)

CL

CL

max(38.02;33.56) 36.91mm     43.75mm LLDầm giữa:

LANE

max(TRUCK

;0.25 TRUCK

 CL

)

CL

CL

max(38.02;33.56) 36.91mm     43.75mm LLSVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 82MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆNhư vậy thoả mãn điều kiện độ võng.

III.6.1.4.NỘI LỰC – TỔ HP NỘI LỰC TH

III.6.1.4.1.Kiểm tra mỏi sườn dầm

DC+DW+2{0.75(LL+IM)

 Mỏi do uốn

MOMEN TÍNH MỎI CHO BẢN BỤNG

Tải

Trọng

Dầm

biên

Dầm

giữa2*0.75*LL

*

(1+IM)

61090960 155316000 45618528 30619440 11511993

0

0

0

0

40

61090960 155316000

30619440 99348811

0

0

0

0

7.5

DC1

(N.mm)DC2

(N.mm)DC3 (N.mm)DW

(N.mm)Do bản bụng không có gờ tăng cường dọc nên ta

kiểm tra diều kiện:2Dc

�5.7

tw

F

Trong đó: Dc: chiều cao của bản bụng chòu nén trong

phạm vi đàn hồi

Ứng suất thớ dưới dầm thép:

Dầm biên:SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 83MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHfs ,bfs ,b

NCfs ,b

LTfs ,b

STGVHD: Th.S PHẠM ĐỆM S DC 1  M S DC 2

,b

S sNCM S DC 3  M S DW

S sLT,bM S LL

S sST,b610909600  1553160000 456185280  306194400 1151199340

16310989.89

22478126.21

22984235.57

216.67 MPa

Dầm giữa:fs ,bfs ,b

NCfs ,b

LTfs ,b

STM S DC1  M S DC 2

,b

S sNCM S DC 3  M S DW

S sLT,bM S LL

S sST,b610909600  1553160000 0  306194400 993488117 .5

16310989.89

22478126.21 22984235.57

209.81MPa

Ứng suất thớ trên dầm thép:

Dầm bieân:

fs ,tfs ,t

NCfs ,t

LTfs ,t

STM S DC1  M S DC 2

,t

S sNCM S DC 3  M S DW

S sLT,tM S LL

S sST,t610909600  1553160000 456185280  306194400 1151199340

11028251 .13

47578595 .67

139912744 .25

222.42MPa

Dầm giữa:

fs ,tfs ,t

NCfs ,t

LTfs ,t

STM S DC1  M S DC 2

Ss ,t

NCM S DC 3  M S DW

Ss ,t

LTM S LL  M S PL

S sST,t610909600  1553160000 456185280  306194400 993488117 .5

11028251 .13

47578595 .67

139912744 .25

222.9 MPa

Tính Dc:(đã tính).

Dầm biên:

Dc= 529. (mm)

Dầm giữa:

Dc= 650. (mm)

tw = 10 mm: chiều dày bản bụng

E = 200000 MPa: modul đàn hồi của thép

Fyw = 345 MPa: cường độ chảy nhỏ nhất quy đònh

của bụng

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 84MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆThay số:

Dầm biên:2 DC

tw2 695.94

200000

139.18  6.7

161.32

10

345Thoảmãn

Dầm giữa:2 DC

tw2 695.94

200000

139.18  6.7

161.32

10

345Thoảmãnf cf �Fy

Vậy ứng suất uốn lớn nhất ở bản bụng:

Trong đó:

fcf: ứng suất nén đàn hồi lớn nhất trong cánh

khi chòu uốn do tác dụng của tải trọng dài hạn chưa

nhân hệ số và của tải trọng mỏi theo quy đònh ở

Điều 6.10.6.2 (MPa)

Fyw=345 MPa

(dầm

f cf  f s ,t 222.42MPa

biên)

s ,t

(dầm

f cf  f 222.9 MPa

giữa)

Vaäy:

fcf = 222.42 Mpa < Fyw = 345 Mpa (dầm biên)

fcf = 222.9 Mpa < Fyw = 345 Mpa (dầm giữa)

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 85MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆThỏa mãn

 Mỏi do cắt

LỰC CẮT TÍNH MỎI CHO BẢN BỤNG DO CẮT

DW

2*(LL+I

TẢI TRỌNG DC1 (N)

DC2 (N)

DC3 (N)

(N)

M)

DẦM

88795

180600 169212.9 35604

135621

BIÊN

DẦM

88795

180600

0 35604

244905

GIỮAVcf �0.58C

Ta có:Trong đó:

Vcf

: ứng suất cắt đàn hồi lớn nhất ở bản

bụng do tác dụng của tải trọng dài hạn và tải trọng

mỏi.

Với lực cắt tại các vò trí tính toán ở trên thì vò trí

tại gối thì lực cắt lớn nhất ta lấy đại diện mặt cắt

có lực cắt lớn nhất để tính toán kiểm tra.

Công thức xác đònh ứng suất cắt tại mép trên

và mép dưới của bản bụng:SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 86MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆVuS

V

Ib

Với: Vu: Lực cắt theo trạng thái giới hạn cường độ

Sc: Momen tónh của phần trên và dưới trục

trung hòa(được xác đònh trong phần đặc trưng hình

học chương III)

bc = tw = 10 mm: Bề rộng mặt cắt tại điểm

tính ứng suất

Ứng suất do tónh tải GĐ1(DC1+DC2) gây ra:

INC = 7895538542 mm4; Sc= 7363207mm3

Dầm biên:V1

DC1  DC 2 S

C

NCI NC bc

88795  180600  7363207895538542 10Dầm giữa:SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 87MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHV1

DC1  DC 2 S

C

NCGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ

88795  180600  7363207895538542 10I NC bcỨng suất do tónh tải GĐ2(DC3+DW) gây ra:

ILT =18319058895 mm4; Sc=24715727mm3

Dầm biên:V2

DC3  DW  SI LTc

LTbc

169212.9  35604  2471571831905889 5 10Dầm giữa:V2

DC 3  DW  SI LT bcc

LT

0  35604 24715718319058895 10Ứng suất do hoạt tải mỏi gây ra:

IST = 23689481366 mm4; Sc=18718573 mm3

VMV moi S cSTI ST bcDầm giữa:

Vậy :

V cfDầm

135621 1871857310.7 MPa bieân:

23689481366 10

244905 18718573

V moi S cST

19.35MPa

VM2368948136

610

I ST bcV 1  V 2  V M 25.12  27.63  10.7 63.45MPa(dầm biên)

V cfV 1  V 2  V M 25.12  4.8  19.35 49.27 MPa(dầm giữa)

C:tỷ số ứng lực oằn do cắt với cường độ chảy do

cắtSVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 88MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ55

K 5 

2 5 

2

 d0 

 800 

 

 D

 1150 

1.10E.K

F yw1.10 200000 15.05

1150

200000 15.33



115  1.38

130.09

345

10

3451.10

C 

DEK

F ywtwVaäy:

V cf1.10  200000 5.77  0.55

1150 

3451063.45Mpa  0.58 0.55 345 110 .055 Mpa(dầm biên)

V cf49.27 Mpa  0.58 0.55 345 110 .055 Mpa(dầm giữa)

Thỏa mãn

III.6.1.4.2.Kiểm tra mỏi bản biên dầm do uốn

Sức kháng mỏi danh đònh phải được lấy thỏa mãn

điều kiện sau: A

(F) n 

N

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 891

3MSSV: 14510904171

� .(

2CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆVới chu kỳ biên độ ứng suất: N = 365 x 100 x n x

(ADTT)SL

Trong đó:

A = 82 x 1011 MPa3:hằng số phân loại chi tiết

n = 1: số các chu kì phạm vi ứng suất đối với mỗi

lượt chạy qua của xe tải

:ngưỡng mỏi

(ΔF)TH =165 MPa

biên độ không

đổi

(ADTT)SL

Xác đònh chu kỳ biên độ ứng suất (N):

Giả thết ADT = 20000 xe/ngày đêm

ADTT = g’.ADT

Trong đó: g’ = 0.2 : tỷ lệ xe tải trong làn

Do thiết kế �ADTT=0.2 2 20,000=8,000

cầu 2 làn xe:

xe/ngày đêm

(ADTT)SL = p.ADTT

Trong đó:

p = 0.85

(ADTT) SL =0.85 �8,000=6,800

Xe/ngày đêm

� N  365 �100 ��

1 6,800  248.2 �106

1

3� 82 �10 �

1

(F ) n  �

 32.088 MPa � �165  82.5 MPa

6 �

2

�248.2 �10 �

Thay số:

11SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 90MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ(F ) n  82.5 MPaLấy để tính toán

M

f moi  bmoi �(F ) n

S STKiểm toán:

Trong đó:

Mmoi

=615576057.8N.mm:mômen mỏi tại m/c cách giữa dầm

biên 1776mm

Mmoi =615576057.8 N.mm:mômen mỏi tại m/c cách giữa

dầm giữa 1776mm

SST = 22984235 mm3: mômen kháng uốn của tiết diện

ngắn hạn (dầm biên)

SST = 22984235 mm3: mômen kháng uốn của tiết diện

ngắn hạn (dầm giữa)

Thay số:

f moi615576057.8

26.78Mpa  F  n 82.5MPa

22984235(dầm biên)

f moi615576057.8

26.78Mpa  F  n 82.5MPa

22984235(dầm giữa)Thỏa mãnSVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 91MSSV: 1451090417Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra độ võng ở trạng thái giới hạn sử dụng(tải trọng thiết kế là HL93):

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×