Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III : THIẾT KẾ DẦM CHÍNH

CHƯƠNG III : THIẾT KẾ DẦM CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHD  Y

s ,t

NC tc GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ2tf  b f t f  d  y sNC,t  

2

221240  843.15  20

40 15 

 550 40 1300  843.15 



2

2Sc

NCt wIII.1.1.ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC GIAI ĐOẠN 2(GIAI ĐOẠN

LIÊN HP):

III.1.1.1.Bề rộng có hiệu dầm trong Bi và dầm ngoài

Be:

Dầm trong:12 t s  max t w ; bc

12 200  max15;350 / 2 

2 34400

 Ltt

min 

2000 mm

Bi min 

4

4

S

 2000Dầm biên:t

b

 6 t s  max  w 2 ; c 2



Be  B2 i  min  L8tt s hang



 6 200  max 15 / 2;350 / 4 

 34400

2000

min 

1000 mm

2

 8

1000III.1.1.2.Đặc trung hình học dầm trong:

III.1.1.2.1.Giai đoạn liên hợp ngắn hạn (ST):

Bố trí cốt thép trong bản mặt cầu là 12a200 và bê

tông bản mặt cầu có cường độ f’c=30MPa

Diện tích cốt

 �122

Act  22 �

 2, 488.14 mm 2 thép dọc bản:

4

Trong đó: n

là số thanh thép trong đoạn Be

Diện tích phần bản bê tông quy đổi về thép:

AC  tnACn2000 200  50  350  50

52812.5mm 2

8SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 13MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆTrong đó: n là hệ số quy đổi bê tông bản mặt cầu

về thép phụ thuộc vào cường độ của bê tông làm bản

mặt cầu. ( f’c = 30Mpa => n = 8 )

Khoảng cách từ trọng tâm bản bê tông (tính phần vút)

đến mép trên dầm thép:

Bi t s  t h c" th

1 2  bc t h   2   t h t 2h 

2

2

2 3

 144mm

Bi t s  t h (bc t h )ts Diện tích mặt cắt ngang daàm:

AdTH1: As  Act  Ac  cd 47600  2486.88  55.625 50145.50mm 2Momen tónh ủa diện tích t/d liên hợp lấy đối với trục

c

ts 

 t h    Ac  cd  y sNC,t  C"

2

200 3

2486.88  843.15  100 

  55.625  843.15  144 47548889.4mm

2 s ,tk TH 1  Act  y NCKhoảng cách từ trục TH1 đến trục TH2c' K TH 1

Ad47548889.4

546.62mm

89986.88Khoảngcách từ trục trung hoà đến các mép dầm :

Mép trên dầm thép :

y sST,t y sNC,t  c' 843.15  546.62 169.32mmMép dưới dầm thép :

y sST,b y sNC,b  c' 843.15  546.62 1030.68mmMép dưới bản bê tông:

y cST,t y sST,t 169.32mmMép trên bản bê tông:yc ,t

STs ,t y  t h  t s 275  100  200 575mm

STMomen quán tính của tiết diện liên hợp : IST

I ST1

I NC  C '2 AS    I ci  a 2 ci Aci   Aci a 2 ci 23689481366.69mm 4

n

Momen kháng uốn của tiết diện liên hợp : S ST2368948136 6.69

3139912744

.

25

mm

169.32

Y SST,t

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

MSSV: 1451090417

23689481366.69

I ST

S ,b

Trang 14

22984235.57 mm 3

S ST  S ,b 

1030.68

Y ST

S SST,tI STCHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆMomen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới

bản bê tông :23689481366.698451964155.81mm 3

c ,t

419.32

Y ST

23689481366.69

I ST

1119301954 .01mm 3

S cST,b n  c ,b 8 

169.32

Y ST

S cST,tn I STMomen tónh của tiết diện liên hợp ngắn hạn đối với

trục trung hoà:

SCt wD  YS ,t

NC t c  c ' b f t f  d 

22y SNC,t

 c'  18718573 .79mm 3

2

tfIII.1.1.2.2.Giai đoạn liên hợp dài hạn (LT):

Diện tích cốt thép dọc bản:d2

 �122

Act  n �

 22 �

 2, 488 mm 2

4

4

Trong đó: n là số thanh thép trong đoạn Be

Diện tích phầnbản bê tông quy đổi về thép:

A

B ×t +t ×(b +t ) 2,000×200+100×(350+100)

A c-td = c = e s h c h =

=18,541mm 2

3×n

3×n

3×8

Trong đó: n là hệ số quy đổi bê tông bản mặt

cầu về thép phụ thuộc vào cường độ của bê tông

làm bản mặt cầu.

Diện tích mặt cắt ngang dầm liên hợp : Ad

Ad As  Act  Ac  cd 32000  2486.88  17500 51988.00mm 2Momen tónh của diện tích t/d liên hợp lấy đối với trục

TH1:

s ,tk TH 1  Act  y NCts 

 t h    Ac  cd  y sNC,t  c" 17203358.75mm 3

2Khoảng cách từ trục TH1 đến TH2:c" K TH 1

Ad17203358.75330.91mm

51988cách từ trục trung hoà đến các mép dầm :

Mép trên dầm thép:

y sLT,t y sNC,t  c ' 715.94  330.91 385.03mmSVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 15MSSV: 1451090417KhoảngCHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆMép dưới dầm theùp: y sNC,b  c' 484.06  330.91 814.97mmy sLT,bMeùp dưới bản bê tông:

y cLT,b y sLT,t 385.03mmMép trên bản bê tông:

y cLT,th y sLT,b1450  814.97 685.03mmMomen quán tính của tiết diện liên hợp : ILT

I LTI NC  C '2 AS 1

  I ci  a 2 ci Aci   Aci a 2 ci 1831905889 5.32mm 2

3 nMomen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới t/d

dầm thép:18319058895.3247578595.67 mm

S ,t

385

.

03

Y LT

18319058895.32

I ST

22478126.21mm

S SLT,b  S ,b 

814.97

Y LT

S SLT,tI LTMomen kháng uốn đối với mép trên và mép dưới

bản bê tông :18319058895.32381141886296.13mm

685.03

Y cLT,t

18319058895.32

I ST

539475029.09mm

S cST,b 3 n  c ,b 3 8 

385

.

03

Y LT

3 n S cST,tI STMomen tónh của tiết diện liên hợp dài hạn đối với

trục trung hoà:

SC

LTt wD  YS ,t

NC t c  c ' b f t f  d 

22y SNC,t

 c'  24715727.32mm 3

2

tfBảng tổng hợp các đặc trưng hình học của dầm trong

và dầm biên:

DẦM TRONG

Đặt trưngdiện tích tiết diện

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 16tiết

diện dầm

thépTiết diện

dầm liên hợpchưa

liên hợp

(NC)Ngắn hạn

(ST)3200086986.88MSSV: 1451090417Dài

hạn (LT)

51988.CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆ.0000Momen kháng uốn thớ

dưới dầm thép (mm3)16310

989.8922984235.5

722478

126.21Momen kháng uốn thớ

trên dầm thép (mm3)11028

251.13139912744.

2547578

595.67Momen kháng uốn tại

mép dưới bản bê tông

(mm3)1119301954

.0153947

5029.09Momen kháng uốn tại

đỉnh bản bê tông (mm3)451964155.

8111418

86296.13Momen quán tính của

tiết diện (mm4)78955

38541.672368948136

18319

6.69

058895.32DẦM BIÊN (DẦM NGỒI )

Đặt trưngdiện tích tiết diệntiết

diện dầm

thépTiết diện

dầm liên hợpchưa

liên hợp

(NC)Ngắn hạn

(ST)32000

.0086986.88Dài

hạn (LT)

51988.

00Momen kháng uốn thớ

dưới dầm thép (mm3)16310

989.8922984235.5

722478

126.21Momen kháng uốn thớ

trên dầm thép (mm3)11028

251.13139912744.

2547578

595.67Momen kháng uốn tại

mép dưới bản bê tông

(mm3)1119301954

.0153947

5029.09Momen kháng uốn tại

đỉnh bản bê tơng (mm3)451964155.

8111418

86296.13Momen qn tính của

tiết diện (mm4)78955

38541.672368948136

18319

6.69

058895.32III.2.TẢI TRỌNG – HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG:

III.2.1.TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CẦU:

III.2.1.1.Tónh Tải:

Gồm các tĩnh tải: DC1 DC2 DC3 DW.

Trọng lượng bản thân dầm thép:SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 17MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆP1  AS � s=3200

0 x 7.85 x10-5=2.512 N/mm

Neo :

P2= 0.5 N/mm

Moái noái: (tạm thời): P3= 0.5 N/mm

STC ĐỨ

NG GỐ

IHình3.1STC gối

Hình 3.3. STC

tại liên kết

ngang

Sườn tăng

cường:

Sườn tăng

cường giữa:

hình 3.2

Một

dầm có:

12 x 2

= 24 sườn tăng

cường giữa

Khoảng cách

các sườn:STC ĐỨ

NG TRUNG GIANHình 3.2. STC đứng trung gianSTC ĐỨ

NG TẠI VỊTRÍ

CÓHỆLIÊ

N KẾ

T NGANGdo = 1750 mm

g s1  113.620 NSườn tăng cường gối:hình 3.1

Một dầm có:

cường gối

Khoảng cách các sườn:

g s 2  184.820 NKhối lượng một

sườn tăng cường:

4 x 2 = 8 sườn tăng

200 mm

Khối lượng mộtsườn:

Sườn tăng cường tại liên kết ngang: hình 3.3SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 18MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆMột dầm có:

cường9 x 2 = 18 sườn tăngKhoảng cách các hệ liên kết ngang: Lb = 3500mmKhối lượng một

sườn tăng cường:

Liên kết khung ngang:có 18 liên kết khung ngang trên

mỗi dầm

Khoảng cách giữa các liên kết ngang 3500 mm.

Dùng thép L 100 x 100 x 10 (cho cả thanh xiên và

thanh ngang)

Trọng lượng

g LK  0.168 N / mm

mỗi mét dài:

g s 3  263.230 NThanh ngang dài:

1930 mm

Thanh xiên dài:

1048 mm

Mỗi liên kết ngang có: 2 x 1 = 2 thanh LK ngang 2 x

1 = 2 thanh LK xiên.

Liên kết ngang ở đầu dầm:

Dầm ngang W760x196 dài 1885m có khối lượng:

g=A x 1885 x γ=25100 x 1885 x 785.10-5=3714.110 N

Sườn tăng cường tại giữa dầm ngang để đặt kích

trong quá trình thay gối sau này: Có 4 sườn tăng cường

g=4.184820=739.280 N

Mỗi dầm có 18 liên kết khung ngang và 4 dầm ngang

�glk

(1,93021,0482)184

g4

g

damngang

STC

tren

dam

ngang1 �

1000P4  ��

2 �

L�168�(1,930 �2  1,048 �2) �

�18  4 �3,714.110  4 �739.280 �

1 �

1,000� 0.597 N / mm

 ��

2 �

30000Sườn

tăng cường:

g �24  g s 2 �8  g s 3 �18 113.620 �24  184.820 �8  263.230 �18

P5  s1 0.298 N / mm

30000

30000

=>DC1=P1+ P2

+P3 +P4 +P5 =

4.407 N/mm

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 19MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆTrọng lượng bản thân bản mặt cầu:

Diện tích bản mặt cầu: Abmc=Btc.ts=10000 x

200=2000000 mm2

Diện tích bản vuùt:

2.hv2 �

2 �1002 �

2

Avut  n ��

bc .th 

350 �100 

� 5 ��

� 225,000 mm

2 �

2 �

=>DC2 = (Abmc+Avuùt).γbt = (2000000+50 x

50)x25x10-5

= 52.5N/ mm (toàn cầu)

Trọng lượng lan can – lề bộ hành (đã tính ở trên):

DC3 = 7.71 N/mm (toàn cầu)

Tónh tải lớp phủ DW:

(toàn

DW  hDW �B �g DW  60 �7,500 �2.3 �10-5  10.350 N / mm

cầu)

III.2.1.2.Hoạt Tải:

Hoạt tải tác dụng lên dầm gồm có: HL93 + Tải trọng

người đi

Tải trọng xe HL93 gồm có:

Tải trọng xe 3 trục và tải trọng làn

Tải trọng xe 2 trục và tải trọng làn

Xe 3 trục:

Trục trước:

P3 = 35000 N

Truïc sau: P1 = P2 = 145000 N

Xe 2 truïc:

P1 = P2 = 110000 N

Tải trọng làn:

Wlàn = 9.3 N/mm

Tải trọng người đi: WPL = 3.10-3xB bộ hành= 3.10-3

x1000=3N/mm

III.2.2.XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG:

Khi bê tông bản mặt cầu chưa đủ cường độâ thì tónh

tải DC2 chia đều cho các dầm chính do đó hệ số phân bố

tải trọng theo phương ngang của tónh tải DC2 được xác đònh

như sau:

1 1

g    0.2

III.2.2.1.Phương pháp

n 5

đòn bẫy:

III.2.2.1.1.Dầm Biên:SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 20MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆHình 3.4.Đường ảnh hưởng dầm biên theo phương pháp

đòn bẫy

0.575

mg SE  1, 2 �

 0.345

2Hoạt tải xe 3

trục và xe 2

trục :m

1.2 �1�� LANE 

� �1,750 �0.875 � 0.306

3,000

3,000 �2Hoạt tải làn:

mg SE Hoạt tải người đi boä:

mg SE 1

1

1,000 �(1.375  0.875)

�� PL  1.125

BPL

1,000

2

1

1,750 �0.875

DW:

g SE  0.102

7,500

2

DC3:SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 21MSSV: 1451090417g  1.276CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHGVHD: Th.S PHẠM ĐỆIII.2.2.1.2.Dầm Trong

 Xét cho dầm 3:Hình 3.5.Đường ảnh hưởng dầm 3 theo phương pháp

đòn bẫy

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục :

1 laøn:

0.100  1

mg SI  1, 2 �

 0.660

2 laøn:

0.000  0.825 2 0.575  0.000

SI

mg  1,0 �

 0.700

2

Hoạt tải làn:

1 làn :

m

1.2 �1�� LANE 

�� �1,500 �(0.250  1) �

�2  0.750

3,000

3,000 �2(chú

ý : xếp 1 làn thì tải trọng làn xếp vào giữa đường ảnh

hưởng)

mg SI SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

Trang 22MSSV: 1451090417CHƯƠNG III: THIẾT KẾ DẦM CHÍNHmg SI GVHD: Th.S PHẠM ĐỆ2

m

1.0 1�4,000

�� LANE  0.667 làn:

3,000

3,000

2

1

1�4,000

g 0.267 DW:

7,500

2

 Xét cho dầm 2:Hình 3.6.Đường ảnh hưởng dầm 2 thep pp đòn bẫy

Hoạt tải xe 3 trục và xe 2 trục :

0.1  1

mg SI  1,2 �

 0.660

21 laøn:

0.425  0.675

mg SI  1,0 �

 0.550

22 làn:

Hoạt tải làn:

1 làn xe:

m

1.2

2 �(1  0.25) �1,500

�� LANE  0.750

3,000

3,000 MSSV: 1451090417

2

SVTH: NGUYỄN THANH VĂN

mg SI Trang 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III : THIẾT KẾ DẦM CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×