Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: DỰ BÁO SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP BẮC NINH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG III: DỰ BÁO SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP BẮC NINH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

=> Như vậy, Bất động sản công nghiệp Bắc Ninh có tiềm năng rất lớn, thu hút đầu

tư từ các doanh nghiệp nước ngoài cũng như trong nước.

3.2. Dự báo cung thị trường bất động sản cơng nghiệp Bắc Ninh

Tính đến hết tháng 5/2017, cả nước có 325 khu cơng nghiệp được thành lập

với tổng diện tích đất tự nhiên 94,9 nghìn ha. Diện tích đất cơng nghiệp có thể cho

thuê đạt 64 nghìn ha, chiếm khoảng 67% tổng diện tích đất tự nhiên.

Trong đó, 220 khu cơng nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự

nhiên 60,9 nghìn ha và 105 khu cơng nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng

mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 34 nghìn ha. Ngồi ra,

16 khu kinh tế (KKT) ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt

nước xấp xỉ 815 nghìn ha.

Như vậy, bất động sản cơng nghiệp được nhìn nhận như một kênh đầu tư hấp

dẫn, giàu tiềm năng, đón sóng đầu tư từ các doanh nghiệp vốn FDI. Với sức cầu

lớn, nguồn cung bất động sản công nghiệp cũng sẽ ngày càng gia tăng để đáp ứng

nhu cầu.

3.3. Một số kiến nghị phát triển thị trường bất động sản công nghiệp Bắc Ninh

Để tận dụng được cơ hội, đón bắt được cơ hội khi Việt Nam hội nhập sâu

rộng, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến phát triển bền

vững thị trường BĐS cơng nghiệp.

Từ thực trạng chính sách quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS công nghiệp

thời gian qua, một số vấn đề cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới bao gồm:

 Đối với chính phủ

Thứ nhất, điều chỉnh các chính sách quản lý nhà nước về thị trường BĐS

công nghiệp cho phù hợp các quy luật của kinh tế thị trường: Vai trò của Chính phủ

là thúc đẩy hiệu quả và sự cơng bằng.

Các chính sách kinh tế nói chung đều hoặc nhằm vào mục tiêu làm cho nền kinh tế

lớn lên, hoặc làm thay đổi cách thức phân chia nguồn lực của nền kinh tế.

Khi nguồn lực của nền kinh tế là hữu hạn, thị trường vận hành theo quy luật cung

cầu sẽ góp phần phân bổ nguồn lực có hiệu quả, khi đó thị trường sẽ đạt được điểm

phân bổ hiệu quả, khơng có hiện tượng dư thừa hoặc thiếu hụt hàng hố. Các chính

sách hoạch định phải tn theo quy luật và các nguyên tắc của kinh tế thị trường thì

mới hiệu quả.18Thứ hai, chính sách phát triển thị trường BĐS và BĐS công nghiệp cần được

hoạch định thống nhất với các thị trường liên quan: Cần có giải pháp tổng thể phát

triển thị trường BĐS và BĐS công nghiệp với các thị trường tài chính, tiền tệ, thị

trường lao động, thị trường vật liệu xây dựng và thị trường khoa học công nghệ.

Các hiện tượng đầu cơ trục lợi trên các thị trường cần ngăn chặn triệt để bởi các thị

trường này có liên quan chặt chẽ với nhau. Nguồn lực của nền kinh tế là hữu hạn

nên Nhà nước cần phân bổ nguồn lực giữa các thị trường này một cách có hiệu quả.

Thứ ba, hoạch định và phổ biến chính sách phải minh bạch: Cần minh bạch

hố thông tin, đẩy mạnh cung cấp thông tin liên quan đến cơ chế chính sách, quy

hoạch, nhu cầu…

Một thị trường có hiệu quả về mặt thơng tin là tất cả các thông tin liên quan được

phản ánh trung thực trong giá cả thị trường. Khi đó sẽ khơng có một tác nhân riêng

lẻ nào có đủ động cơ, khả năng để thao túng thị trường.

 Đối với doanh nghiệp

Thứ nhất, thị trường sẽ ngày càng minh bạch và hoạt động theo quy luật kinh

tế thị trường, các doanh nghiệp trong nước phải có chiến lược đầu tư, phát triển, xây

dựng đội ngũ đủ mạnh mới có thể tồn tại và cạnh tranh với các nhà đầu tư lớn của

nước ngoài ngay tại thị trường Việt Nam và thị trường thế giới; Đẩy mạnh công tác

vận động xúc tiến đầu tư.

Thứ hai, doanh nghiệp cần phải tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong cơng tác

hoạch định chính sách của Nhà nước, góp phần minh bạch hố chính sách cũng như

là kênh tư vấn thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước ra được các quyết sách

đúng đắn.

Thứ ba, các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong tìm hiểu, phân tích và đón đầu

các cơ hội do q trình hội nhập quốc tế của Việt Nam mang lại.19DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Công Thương (2014), Báo cáo phát triển các khu kinh tế, khu công

nghiệp đến 2013, Hà Nội;

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2017

3. bacninh.gov.vn

4. baoxaydung.vn

5. joneslanglasalle.com

6. monre.gov.vn

7. savills.com.vn

8. dautubds.baodautu.vn

9. tapchitaichinh.com20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: DỰ BÁO SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP BẮC NINH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×