Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05 – TSCĐ theo Thông tư

200/2014/TT-BTC5. Biên bản sửa chữa lớn TSCĐ lớn hoàn thànhPHỤ LỤC B

CÁC MẪU BÁO CÁO SỬ DỤNG

1. Thẻ TSCĐ2. Báo cáo kiểm kê tài sản cố địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biên bản giao nhận TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×