Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT COM

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT COM

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Danh mục nguồn vốn;

- Danh mục tài khoản kế toán.

 Các báo cáo, sổ sách cần thiết:

- Thẻ TSCĐ;

- Sổ TSCĐ;

- Báo cáo kiểm kê TSCĐ;

- Báo cáo tăng, giảm TSCĐ;

- Bảng tính và phân bổ khấu hao.

b. Mơ tả bài toán.

Mỗi một TSCĐ khi được mua mới đều được đầu tư bởi một nguồn vốn nhất

định gọi là nguồn vốn hình thành TSCĐ. Thời điểm TSCĐ được nhà cung cấp

chuyển tới, ban quản trị thiết bị có nhiệm vụ tiếp nhận TSCĐ cùng biên bản giao

nhận. Kế toán TSCĐ dựa vào biên bản bàn giao TSCĐ do ban quản trị thiết bị cung

cấp cùng với tài liệu quyết định giao tài sản từ Ban lãnh đạo để khai báo thơng tin

TSCĐ mới. Sau đó, ban quản trị thiết bị sẽ tiến hành bàn giao TSCĐ cho các phòng

ban có liên quan đồng thời lập biên bản bàn giao TSCĐ gửi tới các phòng ban.

Sau khi cập nhật thơng tin về TSCĐ mới vào phần mềm, kế toán TSCĐ tiến

hành mở thẻ TSCĐ để theo dõi. Chú ý với mỗi một TCSĐ cần mở một thẻ TSCĐ

riêng biệt.

Khi phát sinh nghiệp vụ giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán thì Ban giám

đốc ra quyết định thành lập Bộ phận thanh lí tài sản, bộ phần này sẽ tiến hành lập và

ký Biên bản thanh lý TSCĐ sau đó giao cho Kế toán TSCĐ biên bản này, kế toán

TSCĐ lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho và phiếu thu cho khách hàng. Kế tốn

TSCĐ cần cập nhật thơng tin vào phần mềm kế toán TSCĐ dựa vào các biên bản

kèm theo đã được lập để phản ánh nghiệp vụ giảm TSCĐ vào thẻ TSCĐ và sổ

TSCĐ.

Khi có các hoạt động điều chuyển và sửa chữa lớn, ban quản trị thiết bị và các

phòng ban liên quan tiến hành lập và ký vào Phiếu điều chuyển; Biên bản bàngiao TSCĐ sửa chữa lớn hồn thành chuyển cho kế tốn TSCĐ. Kế toán TSCĐ

tiến hành nhận các biên bản và tiến hành cập nhật vào Thẻ, Sổ TSCĐ.

Cuối kì hoặc yêu cầu đột xuất của ban lãnh đạo về kiểm kê, đánh giá lại

TSCĐ, bộ phận kiểm kê đánh giá lại TSCĐ lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại sau

đó lập, kí vào Biên bản kiểm kê, Biên bản đánh giá lại và gửi đến kế toán TSCĐ

để tiến hành cập nhật vào thẻ và sổ TSCĐ.

Công ty thực hiện tính và phân bổ khấu hao theo tháng, kế tốn TSCĐ căn cứ

vào nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ trên thẻ để xác định mức trích khấu

khao cho mỗi TSCĐ, lập Bảng tính khấu hao và Bảng phân bổ khấu hao cho mỗi

đơn vị sử dụng làm căn cứ thu hồi nguồn vốn khấu hao tài sản cố định.

Định kỳ, khi có u cầu, kế tốn TSCĐ tiến hành lập và gửi các báo cáo liên

quan đến TSCĐ để trình lên kế tốn trưởng như: Báo cáo kiểm kê TSCĐ, Báo cáo

tình hình tăng giảm TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao.3.1.3 Mơ hình nghiệp vụ bài toán

3.1.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống.Hình 3.1 – Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống kế toán TSCĐ3.1.3.2 Biểu đồ phân rã chức năngHình 3.2 – Biểu đồ phân rã chức năng

Mô tả chức năng lá:

(1.1) Khi doanh nghiệp bắt đầu

(1.2) Căn cứ vào các quy định của công ty về tỷ lệ khấu hao TSCĐ để cập

nhật bảng khấu hao TSCĐ

(2.1) Khi kế toán TSCĐ nhận được Biên bản giao nhận TSCĐ, cần kiểm tra

biên bản giao nhận.

(2.2) Kế toán TSCĐ cập nhật danh mục TSCĐ sau khi nhận được Biên bản

giao nhận.

(2.3) Khi kế toán TSCĐ nhận sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, cần kiểm tra

biên bản bàn giao sửa chữa lớn hoàn thành và lưu giữ biên bản này để báo cáo và

kiểm tra sai sót khi cần thiết.(2.3.1) Cập nhật giá trị cơng trình SCL đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ vào thẻ và

sổ TSCĐ.

(3.1) Khi kế toán TSCĐ nhận được Biên bản bàn giao TSCĐ, cần kiểm tra

biên bản bàn giao .

(3.1.1) Kế toán TSCĐ cập nhật thẻ TSCĐ sau khi nhận được Biên bản bàn

giao.

(3.2) Khi Kế toán TSCĐ nhận được phiếu điều chuyển TSCĐ, cần kiểm tra

phiếu điều chuyển.

(3.2.1) Kế toán TSCĐ cập nhật vào thẻ và sổ TSCĐ sau khi nhận được phiếu

điều chuyển TSCĐ .

(3.3) Khi Kế toán TSCĐ nhận được biên bản thanh lí TSCĐ, kế tốn sẽ tiến

hành lập biên bán xuất bán TSCĐ giao cho kế toán thanh toán và ban quản trị thiết

bị. Sau khi ban quản trị thực hiện thanh lí TSCĐ, sẽ lập biên bản thanh lí gửi cho kế

tốn TSCĐ, kế tốn TSCĐ kiểm tra biên bản thanh lý xem có đúng thực tế phát

sinh,tiến hành lưu giữ chứng từ này khi cần kiểm tra sai sót.

(3.3.1) Sau khi nhận được biên bản thanh lí TSCĐ, khách hàng đồng ý mua lại

TSCĐ, kế tốn lập hóa đơn bán hàng để lưu trữ và giao cho khách hàng.

(3.3.2) Sau khi Khách hàng đồng ý thanh toán, kế toán lập phiếu xuất kho gửi

cho thủ kho để giao TSCĐ cho khách hàng.

(4.1) Khi Kế toán TSCĐ nhận được biên bản kiểm kê TSCĐ, cần kiểm tra

biên bản kiểm kê và lưu giữ biên bản này để báo cáo và kiểm tra sai sót. Cập nhật

Sổ TSCĐ khi phát hiện thừa thiếu.

(4.2) Khi Kế toán TSCĐ nhận được biên bản đánh giá lại TSCĐ, cần kiểm tra

biên bản đánh giá lại và lưu giữ biên bản này để báo cáo và kiểm tra sai sót khi cần

thiết.

(4.2.1) Cập nhật giá trị đánh giá lại vào thẻ và sổ TSCĐ

(5.1) Kế toán TSCĐ lập sổ TSCĐ để theo dõi TSCĐ

(5.2) Định kỳ lập báo cáo kiểm kê TSCĐ dựa trên các biên bản kiểm kê và

các số liệu kế tốn ghi sổ.(5.3) Cuối kì lập báo cáo tăng giảm TSCĐ dựa trên các nghiệp vụ phát sinh

tăng giảm TSCĐ trong kì.

(5.4) Định kỳ tiến hành tính khấu hao và lập bảng phân bổ khấu hao cho từng

đơn vị sử dụng.

3.1.3.3 Ma trận thực thể chức năng

Hồ sơ dữ liệu sử dụng

Chứng từ sử dụng

- Biên bản giao nhận.

- Biên bản sửa chữa.

- Biên bản thanh lý.

- Biên bản kiểm kê.

- Biên bản đánh giá lại.

- Phiếu điều chuyển TSCĐ.

Các sổ và báo cáo đưa ra

- Thẻ TSCĐ.

- Báo cáo tăng, giảm TSCĐ.

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.

- Báo cáo kiểm kê

- Sổ TSCĐI. CÁC HỒ SƠ

a. Biên bản bàn giao TSCĐ

b. Biên bản giao nhận

TSCĐ

c. Biên bản sửa chữa lớn

TSCĐ

d. Biên bản kiểm kê TSCĐ

e. Biên bản ĐGL TSCĐ

f. Biên bản thanh lí TSCĐ

g. Phiếu điều chuyển TSCĐ

h. Thẻ TSCĐ

i. Báo cáo tăng giảm TSCĐ

j. Báo cáo kiểm kê

k. Bảng tính và phân bổ

khấu hao

l. Sổ TSCĐ

m. Hóa đơn bán hàng

n. Phiếu xuất kho

II. CÁC CHỨC NĂNGabcdefgijkC1.0 Xác định các giá trị ban

đầu

R2.0 Xử lý nghiệp vụ tăng

TSCĐ

R

3.0 Theo dõi sử dụng

TSCĐ

4.0. Kiểm kê, đánh giá lại

TSCĐ5.0 Lập báo cáohRC,

U

CRCCCRRRCURRmnC,

U

CCUUC,

U

RlUC,UC,

UC,

UCCHình 3.3 – Ma trận thực thể chức năng3.1.4 Phân tích mơ hình khái niệm logic

3.1.4.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0Hình 3.4 – Biểu đồ luồng dữ liệu mức 03.1.4.2 Các biểu đồ luồng dữ liệu vật lí mức 1

a. Biểu đồ tiến trình “1.0 Cập nhật thông tin TSCĐ đầu kỳ”Hình 3.5 – Biểu đồ tiến trình “1.0. Cập nhật thơng tin TSCĐ đầu kỳ”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT COM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x