Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCPhiên bản: 1.0Mở Terminal thực hiện câu lệnh tương ứng:

# hostnamectl set-hostname landing1

b. Thay đổi tập tin /etc/hosts trên landing1

Thêm các dòng sau vào /etc/hosts

#database

10.156.3.36db110.156.3.37db2#obiee

10.156.3.40landing1c. Mở port firewall hoặc tắt firewall trên landing1

- Cách 1: Mở port firewall

# firewall-cmd --zone=public --add-port=7001/tcp --permanent

# firewall-cmd --zone=public --add-port=7001/udp --permanent

# firewall-cmd -reload

- Cách 2: Tắt firewall

# systemctl stop firewalld

# systemctl disable firewalld

3.1.3. Cài đặt JDK, thư viện

a. Cài JDK trên landing1

- Mở Terminal:

# cd /home/bi/Downloads/ODI_Setup

# rpm -ivh jdk-8u111-linux-x64.rpm

# update-alternatives --config java

Chọn /usr/java/jdk1.8.0_111/jre/bin/java

- Kiểm tra java version tương ứng trên 2 máy:

$ java -versionQLDA_BM_36_v2.05/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCPhiên bản: 1.03.2. Cài đặt ứng dụng

3.2.1. Cài đặt Weblogic Server

-Mở Terminal trên landing1:

$ mkdir /u01/telsoft

$ /home/bi/Downloads/ODI_Setup

$ java -jar fmw_12.2.1.1.0_infrastructure.jarĐổi thư mục “Inventory Directory” thành: /u01/telsoft/oraInventory. Chọn OKQLDA_BM_36_v2.06/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCQLDA_BM_36_v2.0Phiên bản: 1.07/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCQLDA_BM_36_v2.0Phiên bản: 1.08/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCQLDA_BM_36_v2.0Phiên bản: 1.09/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCQLDA_BM_36_v2.0Phiên bản: 1.010/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCQLDA_BM_36_v2.0Phiên bản: 1.011/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCPhiên bản: 1.0Nhấn Finish để hoàn thành

3.2.2. Cài đặt ODI

-Mở Terminal trên landing1:

$ cd /home/bi/Downloads/ODI_Setup

$ java -jar fmw_12.2.1.2.6_odi.jarQLDA_BM_36_v2.012/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCQLDA_BM_36_v2.0Phiên bản: 1.013/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCQLDA_BM_36_v2.0Phiên bản: 1.014/46Tài liệu hướng dẫn cài đặt ODI 12c - JudasFCQLDA_BM_36_v2.0Phiên bản: 1.015/46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×