Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số học thuyết về DS trong thời kỳ cách mạng công nghiệp

Một số học thuyết về DS trong thời kỳ cách mạng công nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

1) Học thuyết của Malthus về dân

số (1766-1834)Dân số tăng theo cấp số nhân: 1 2 4 8 16…

Của cải vật chất tăng theo cấp số cộng: 1 2 3 4…

Q trình dân số mang tính sinh học

Giải pháp: Chiến tranh, bệnh dịch, không sinh con,

nhưng độc thân chinh tiếtTrường phái Malthus mới

Cuối thế kỷ 19 đã xuất hiện thuyết Malthus mới ở

Anh, Pháp và Thụy Điển.

Đại diện cho phái Mathus mới ở Pháp Là

Paul Robin (1837-1912) và Octave Mirbeau (18481917). Place FRANCIS (Người Anh) 1771-1854

Tán thành chủ nghĩa Malthus (cần phải giảm sinh để

phát triển)

Khuyến khích sử dụng BPTT và tôn trọng quyền con

người về sinh đẻKhuynh hướng chống Malthus

Karl Marx (1818-1883)

 Marx cho rằng, tái sản xuất dân số có bản chất kinh

tế - xã hội chứ khơng chỉ đơn thuần là sinh học như

quan điểm của Malthus

 Ông phân tích và khái quát quy luật dân số dưới chủ

nghĩa tư bản là thất nghiệp, sự nghèo khổ của người

lao động là do phương thức sản xuất tư bản chủ

nghĩa quyết định.

 Giải quyết là đấu tranh giai cấp dành chính quyền và

phân phối lại của cải vật chất3. Lý thuyết dân số hiện đại

1)

2)

3)Thuyết quá độ dân số

Vấn đề tối ưu dân số

Vấn đề dân số tại các nước chậm phát triểnHọc thuyết quá độ dân số

Quá độ dân số được định nghĩa là tình hình của một

dân số, trong đó sinh và chết hoặc ít nhất là một

nhân tố đã rời bỏ xu hướng truyền thống để giảm

dần (F. W. Notestein )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số học thuyết về DS trong thời kỳ cách mạng công nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×