Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Bước sóng cài đặt cho đầu dò UV là 254 nm

d. Bước sóng cài đặt cho đầu dò UV là 254 nm

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Các dung dịch chuẩn theo thứ tự nồng độ từ thấp đến cao. Dựng đường chuẩn biểu thị

mối quan hệ giữa diện tích của các pic thu được và nồng độ các chuẩn.

- Mẫu cần kiểm nghiệm

- Dung môi trắng

- Dung dịch chuẩn có nồng độ thấp nhất để kiểm tra độ ổn định của máy

Chú ý: Khi phân tích mẫu hàng loạt, tiêm xen kẽ một dung dịch chuẩn sau khi phân tích chuỗi 5

mẫu và kết thúc là dung dịch chuẩn.

7. Tính kết quả

Hàm lượng vitamin C có trong mẫu được tính theo cơng thức sau:

 C0 

 Vdm

C 

 m, (V ) 

Trong đó:

- C: hàm lượng vitamin C có trong mẫu, tính theo mg/kg hay mg/L

- Co: hàm lượng vitamin C trong dịch chiết thông qua đường chuẩn, mg/L

- Vdm: thể tích định mức mẫu, mL

- m, (V): khối lượng hay thể tích của mẫu thử, g, (mL)

8. Tài liệu tham khảo

- AOAC 967.22

- Vitamin Analysis for the Health and Food Sciences, Second Edition, 20Thực hiện phân tích chỉ tiêu định lượng Natribenzoat và Kalisorbat

trong mẫu nước yến bằng kỹ thuật HPLC5g mẫu vào ống ly tâm 50mL

+ 10mL nước cất

+ 1mL HCl:H2O = 1:1

Vortex kỹChiết 2 lần với diethyl ether (2×25mL)Cơ quay đến cạnđịnh mức 10mL bằng pha động (H2O)Xác định hàm lượng Caffein trong mẫu Cafe bằng kỹ thuật HPLC:1g mẫu vào ống ly tâm 50mL

hoà tan bằng 50mL nước cất

Vortex, đánh siêu âm 20phútVortex nhẹ, ly tâm 5000v/phút trong 15 phútHút lấy 1 ít lớp trênPha lỗng 20 lần bằng nước cấtLọc, tiêmĐỊNH LƯỢNG CHOLESTEROL TRONG THỰC PHẨMBẰNGLC/MS/MS

Tồn bộ qui trình chuẩn bị mẫu đều giống như kiểm chỉ tiêu Vitamin A như trên, chỉ khác là

phân tích bằng kỹ thuật LC/MS/MS.

5g mẫu vào ống ly tâm 50mL

+ 2g KOH

+ 0.5g acid sorbic

+ 30mL Ethanol

Đun cách thủy 30 phútcặn được chiết 2 lần với n-hexane, mỗi lần khoảng 30mL

kiểm tra pH gần 7

Pha lỗng ở thể tích nhất định (50-100mL)Hút 1mL dịchThổi khôđịnh mức cặn bằng 1mL MeOHLọc, tiêmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Bước sóng cài đặt cho đầu dò UV là 254 nm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×