Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 3.55 SBT trang 38:

Bài 3.55 SBT trang 38:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. K nng

- Biết và hiểu đợc các thành phần chính của một cửa sổ

trong Windows.

3. Thỏi

- Thái độ học tập nghiêm túc. Có ý thức tìm hiểu khám phá

môn học.

B. CHUN B

- G: Giỏo ỏn, ti liu tham khảo, sách giáo khoa, máy chiếu

- H: Vở ghi, đồ dùng, xem trước bài ở nhà.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀO HỌC

I- Tổ chức:

Lớp 6A:

6B:

II- Kiểm tra bài cũ: KT 15'

* Câu hỏi: Cho cây thư mục sau:

C:/___THEGIOI

CHAUAU

ANH

ANH.JPG

HALAN

CHAUA

TRUNGQUOC

VIETNAM

HANOI

HoChiMinh.doc

TPHCM

CHAUPHI

CHAUUCa)

b)

c)

d)

e)Thư mục mẹ của thư mục VIETNAM la thư mục nào?

Thư mục con của thư mục CHAUAU la thư mục nào?

Viết đường dẫn đến tệp tin HoChiMinh.doc?

Viết đường dẫn đến thư mục HALAN.

Đâu là thư mục gốc? Nói:” thư mục CHAUPHI nằm trong thư mục gốc” đúng

hay sai?Đáp án:

a) CHAU A

b) ANH, HALAN

c) C:\THEGIOI\CHAUA\VIETNAM\HoChiMinh.doc

d) C:\THEGIOI\CHAUAU\HALAN

e) C:\.sai

III- Bài mới:

Trong quá trình các em thực hành, các em khởi động máy lên, các em thấy

có màn hình cỏ, màn hình cỏ đó người ta gọi là giao diện hệ điều hành Window.

Giao diện hệ điều hành Window là gì, tiết học hơm nay các em tìm hiểu vấn đề này.

56Hoạt động của G và H

G: Hệ Điều Hành Windows có rất nhiều phiên bản,

như

phiên

bản

WindowXP,

Window98,

Window2000… Nhưng phiên bản được sử dụng

phổ biến nhất hiện nay là Window XP.

H: Chú ý lắng nghe.

G: Khi làm việc với HĐH Windows em có thể hình

dung màn hình nền như bàn làm việc của em với

các chồng sách vở có sẳn trên đó.

H: Chú ý theo dõi

G: Khi máy tính chưa có hệ điều hành thì khởi động

lên có màn hình như thế nào?

H: Máy tính khơng có hệ điều hành thì khơng khởi

được nên có màn hình màu đen.

G: Nhận xét:

Khi các em khởi động máy lên các em thấy một

màn hình chính của nó, đó là giao diện hệ điều hành

Window XP.

G: Treo tranh màn hình nền hê điều hành. Quan sát

tranh cho biết gồm có những gì?

H: Quan sát tranh.

- Phát biểu:

- Các biểu tượng chương trình, biểu tượng thùng

rác, thanh cơng việc.

G: Nhận xét:

- Giới thiệu về màn hình nền

H: Chú ý lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.

G: Trên màn hình nền có các biểu tượng chương

trình mà đã cài đặt trong máy. Trên màn hình nền

thì sẽ có các biểu tượng chương trình chính, tất cả

các máy khi có HĐH đều có như MyComputer,

Recycle Bin..

H: Chú ý lắng nghe.

- Ghi nhớ nội dung chính.

G: Giới thiệu một vài biểu tượng

H: Chú ý lắng nghe.

G: Ngồi các biểu tượng chính ta còn có một số

biểu tượng khác như Word. Nay là các biểu tượng

chương trình ứng dụng.

H: Lắng nghe

G: Cách khởi động Word

H: Nháy đúp vào biểu tượng

G: Yêu cầu H thực hiện.

H: Thực hành.Nội dung bài dạy

1.Màn hình nền:Biểu tượng chương trình

trên màn hình nền

- My Computer: Xem thơng

tin có trong máy tính.

- My Document: Xem các

tệp tin.

- Recycle Bin: (thùng rác)

chứa các tệp tin và thư mục

đã bị xóa.- Các biểu tượng của

chương trình ứng dụng:

như MS Word, phần mềm

trò chơi, phần mềm đồ hoạ.

2. Bắt đầu làm việc với

Windows:

- Nút Start là nơi bắt đầu

mọi công việc trong

57G: Giới thiệu về nút Start

H: Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.

G: Khi ta nháy vào nút Start thì sẽ xuất hiện điều

gì ?

H: Xuất hiện cho ta một khung bảng chọn.

G: Nhận xét, giới thiệu bảng chọn Start.

H: Lắng nghe, quan sát.

3. Thanh công việc:

G: Quan sát màn hình làm vệc chính của Windows.

Cho biết thanh cơng việc nằm ở đâu?

H: Phát biểu

G: Giới thiệu thanh công việc

H: Chú ý, ghi nhớ nội dung chính.

G: Quan sát thanh cơng việc, cho biết nó chứa

những gì ?

H: Chứa nút start, các chương trình.

G: Nhận xét:

- Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó

xuất hiện trên thanh cơng việc. Em có thể chuyển

đổi nhanh giữa các chương trình đó bằng cách nháy

chuột vào biểu tượng chương trình tương ứng.

H: Ghi nhớ nội dung chính.

G: Yêu cầu H lên thực hiện chuyển đổi qua lại giữa

các chương trình đang chạy bằng cách sử dụng

thanh công việc

H: Thực hành trên máy

G: Trong Windows, mỗi chương trình được thực

hiện trong một cửa sổ riêng, người sử dụng giao

tiếp (ra lệnh hay nhận thơng tin) với chương trình

thơng qua cửa sổ đó.

H: Chú ý lắng nghe.

G: Cửa sổ làm việc trong Windows gồm các điểm

chung nào?

H: Cửa sổ làm việc gồm các điểm chung: thanh tiêu

đề, thanh công cụ, thanh bảng chọn

G: NX: Các cửa sổ làm việc trong hệ điều hành

Windows đều có các điểm chung sau:

+ Thanh tiêu đề: chứa tên của chương trình.

+ Thanh bảng chọn: chứa các nhóm lệnh (menu)

của chương trình.

+ Thanh cơng cụ: chứa biểu tượng của các lệnh

chính.

+ Nhóm các nút: đóng, phóng to, thu nhỏ nằm ở

góc phải cửa sổ.Windows

- Bảng chọn Start3. Thanh cơng việc:

- Thanh cơng việc nằm ở

dưới đáy màn hình.

- Chứa biểu tượng của các

chương trình đang chạy.- Để chuyển đổi nhanh giữa

các chương trình đang chạy

ta nháy chuột vào biểu

tượng chương trình tương

ứng.4. Cửa sổ làm việc:- Thanh bảng chọn: chứa

các nhóm lệnh (menu) của

chương trình.

- Thanh cơng cụ: chứa biểu

tượng của các lệnh chính

Dùng để thu nhỏ cửa

58H: Chú ý lắng nghe và ghi nhớ nội dung chính.

sổ thành biểu tượng trên

G: Yêu cầu H lên thu nhỏ một chương trình thành thanh cơng việc.

biểu tượng trên thanh cơng việc

Dùng để phóng to hay

H: Thực hiện trên máy tính.

thu nhỏ trên màn hình nền.

Dùng để đóng cửa sổ

và kết thúc chương trình

G: Ngồi ra trên cữa sổ làm việc còn có thanh cuốn hiện thời.

dọc và thanh cuốn ngang giúp ta di chuyển toàn bộ - Thanh cuốn dọc và thanh

vùng làm việc lên, xuống, sang phải sang trái

cuốn ngang giúp ta di

H: Chú ý lắng nghe, ghi nhớ nội dung

chuyển toàn bộ vùng làm

việc lên, xuống, sang phải

sang trái.

IV. Củng cố

- Cửa sổ làm việc có những gì? H: thực hành

V. Hướng dẫn học ở nhà:

Đọc phần tìm hiu m rng và làm các bài tập

Đọc trớc bài thùc hµnh 2

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................Ngày soạn:

/ / 2018

Ký duyệt:

Ngày giảng: 6A: / / 2018

6B: / / 2018

Tiết 25 - Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS XP

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Làm quen với hệ điều hành Windows qua một số thao tác: làm quen với

thanh Taskbar, xem và chạy một số chương trình ứng dụng, thay đổi màn hình nền,

làm quen với bảng chọn Start, làm quen với biểu tượng và cửa sổ.

- Rèn kỹ năng sử dụng chuột khi làm việc trong môi trường Windows.

2. Kỹ năng

59- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;

- Làm quen với bảng chọn start;

- Làm quen với biểu tượng và cửa sổ;

3. Thái độ

- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy

khoa học

B. CHUẨN BỊ

- G: Giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành, máy chiếu

- H: Vở ghi, đồ dùng, xem trước bài ở nhà.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy - học thực hành.

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀO HỌC

I- Tổ chc:

Lp 6A:

6B:

II- Kim tra bi c:

?Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?

a- nằm trên thanh công việc

b- Nằm tại một góc của màn hình

c- Nằm trong của sổ My Computer

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

III- Bi mi:

Hot động của G và H

G: Giới thiệu cách đăng nhập phiên làm việc

của hệ điều hành Windows.

H: Chú ý lắng nghe

G: Để đảm bảo tính riêng tư khi làm việc trên

máy tính, nhất là máy tính dùng chung cho

nhiều người, Windows XP cho phép mỗi người

có thể đăng ký riêng một tài khoản.

H: Lắng nghe.

G: Các em hiểu thế nào là tài khoản?

H: Trả lời.

G: Nhận Xét.

(Tài khoản gồm tên và mật khẩu)

H: Chú ý lắng nghe

G: Các em hiểu thế nào là mật khẩu?

H: Trả lời.

G: Nhận xét - phân tích - diễn giải

H: Chú ý lắng nghe.

G: Để biết được cách tạo mật khẩu như thế nào,

chúng ta qua nội dung thứ nhất.

H: Chép bài

G: Nếu muốn mở một chương trình khơng có

biểu tượng trên màn hình ta vào Start chọnNội dung bài dạy

a) Đăng nhập phiên làm việc:B1: Khởi động Windows.B2: Phụ thuộc vào từng loại

HĐH, có thể bỏ qua) Nhập tên

vào ô User name; nhập mật

khẩu vào ơ Password; ấn phím

Enter.b) Làm quen với màn hình

nền và thanh cơng việc:

60chương trình từ mục All Programs của bảng

chọn Start

H: Chú ý lắng nghe và ghi nhớ nội dung chính.

G: Cơng dụng của các biểu tượng đó là gì?

H: Chú ý lắng nghe.

G: Nhận xét – phân tích – diễn giải.

H: Trả lời.

G: Theo các em, các biểu tượng này có thể di

chuyển được khơng?

H: Nhận xét. Ghi bảng.

G: Chúng ta khởi động một biểu tượng nào đó,

thì trên màn hình cho ta kết quả gì?

H: Chú ý lắng nghe

G: (Những thao tác này đều đã học, G chỉ gọi H

nhắc lại).

G: Nháy đúp vào biểu tượng My Documents,

hoặc Computer.

H: Thực hiện

G: Nháy nút Start và chọn File Explorer trên

bảng chọn hoặc màn hình Start.

H: Thực hiện theo yêu cầu.Để kích hoạt một mục nào ta

nháy chuột vào mục đó trong

bảng chọn Start.

c) Làm quen với bảng chọn

Start và màn hình Start:

- Khởi động một chương trình

ứng dụng trên bảng chọn hoặc

màn hình Start.

- Sắp xếp, di chuyển, tạo nhóm

mới trên màn hình Start.d) Làm quen với cửa sổ

chương trình:IV. Củng cố

- G nhËn xÐt tiÕt thùc hµnh của cả lớp. Tuyên dơng những H

hăng hái và thực hành có hiệu quả. Phê bình những H còn cha

chú ý, còn lời.

V. Hng dn hc nh:

- Học bài cũ.

-Tìm hiểu các thành phần chính của cửa sổ My Computer,

My Documents...; thao tác kết thúc phiên làm việc - Log off, ra

khëi hÖ thèng.

Ngày soạn:

/ / 2018

Ký duyệt:

Ngày giảng: 6A: / / 2018

6B: / / 2018

Tiết 26 - Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS XP (TIẾP)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Làm quen với hệ điều hành Windows qua một số thao tác: làm quen với

thanh Taskbar, xem và chạy một số chương trình ứng dụng, thay đổi màn hình nền,

làm quen với bảng chọn Start, làm quen với biểu tượng và cửa sổ.

- Rèn kỹ năng sử dụng chuột khi làm việc trong môi trường Windows.

2. Kỹ năng

61- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;

- Làm quen với bảng chọn start;

- Làm quen với biểu tượng và cửa sổ;

3. Thái độ

- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy

khoa học

B. CHUẨN BỊ

- G: Giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành, máy chiếu

- H: Vở ghi, đồ dùng, xem trước bài ở nhà.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy - học thực hành.

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀO HỌC

I- Tổ chc:

Lp 6A:

6B:

II- Kim tra bi c:

?Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu

cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

III- Bi mi:

Hot động của G và H

Nội dung bài dạy

G: Vào Start -> All apps -> Nháy nút phải chuột e) Đưa biểu tượng chương

lên biểu tượng chương trình trong khung bên trình ra màn hình nền, màn

phải của File Explorer:

hình Start và thanh công

- Pin to Start: Đưa biểu tượng vào màn hình việc:

Start.

- Pin to taskbar: Đưa biểu tượng vào thanh công

việc.

- Sen to -> Desktop: Đưa biểu tượng ra màn

hình nền.

H: Nghe và quan sát

G: Vào start -> Shut down hoặc Log off, Sign g) Kết thúc phiên làm việc:

out.

H: Thực hiện

IV. Củng cố

- G nhËn xÐt tiÕt thùc hành của cả lớp. Tuyên dơng những H

hăng hái và thực hành có hiệu quả. Phê bình những H còn cha

chú ý, còn lời.

- G yêu cầu H nhắc lại các kiến thức trọng tâm của tiết thực

hành: giao diện các cửa sổ, các thao kết thúc phiên làm việc, ra

khái hƯ thèng

V. Hướng dẫn học ở nhà:

Häc bµi cò, xem lại các thao tác với th mục

ôn lại kiến thức đã học để chuẩn bị tiết thực hành

E. RT KINH NGHIỆM62.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................Ngày soạn:

/ / 2018

Ngày giảng: 6A: / / 2018

6B: / / 2018Ký duyệt:Tiết 27 - Bài thực hành 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows

- Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.

- Biết tạo thư mục mới, đổi tên, xố thư mục đã có

632. Kỹ năng

- Thực hiện được các thao tác với thư mục.

- Sử dụng được cữa sổ My Computer để xem nội dung các thư mục.

3. Thái độ

- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy

khoa học

B. CHUẨN BỊ

- G: Giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành, máy chiếu

- H: Vở ghi, đồ dùng, xem trước bài ở nhà.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy - học thực hành.

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀO HỌC

I- Tổ chức:

Lớp 6A:

6B:

II- Kiểm tra bài cũ:

- Kết hợp trong giờ thực hành.

III- Bài mới:

Ở tiết trước các em đã được học qua một số thao tác chính của thư mục, và

tìm hiểu cách sử dụng cữa sổ My Computer để xem thông tin trong ổ đĩa và thư

mục. Tiết học hôm nay, Cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các thao tác đó.

Hoạt động của G và HNội dung bài dạy64G: Em hãy nhắc lại cách xem thơng tin trong

máy tính.

H: Vào cửa sổ My Computer

G: Nhận xét

Để biết trong máy tính ta có mấy ổ đĩa, ổ đĩa

chứa những gì ta vào cửa sổ My Computer

H: Chú ý lắng nghe

G: Sử dụng cửa sổ My Computer như thế nào,

các em vào nội dung thứ nhất.

H: Ghi bài

G: Giới thiệu cách mở cửa sổ My Computer.

- Nháy đúp vào cửa sổ My Computer để mở.

H: Chú ý quan sát, lắng nghe, ghi nhớ nội dung

chính.

G: Yêu cầu H lên thực hiện thao tác mở cữa sổ.

H: Thực hành trên máya) Mở chương trình ứng dụng

quan sát và khám phá máy

tính:

- Nháy đúp vào cửa sổ My

Computer để mở.G: Cho biết trong cửa sổ chứa gì?

H: : Ổ đĩa, Thư mục và tệp tin

G: Như vậy để xem nội dung của ổ đĩa, tệp tin b) Xem nội dung các ổ đĩa:

và thư mục như thế nào.

- Nháy đúp chuột vào tên ổ đĩa

ở ngăn trái, xem nội dung ổ đĩa

ở ngăn phải.

* Xem nội dung thư mục:

Nháy đúp chuột vào tên thư

mục ở ngăn trái, xem nội dung

- Giới thiệu cách xem nội dung ổ đĩa và xem nội thư mục ở ngăn phải.

dung thư mục

c) Xem nội dung các thư mục:

H: Chú ý quan sát và ghi nhớ nội dung chính.

G: Chú ý trước tên thư mục có dấu cộng khi thư

mục có chứa thư mục con.

H: Chú ý lắng nghe

G: Như vậy làm thế nào để có được thư mục,

cách tạo thư mục như thế nào? Để biết được

điều đó chúng ta qua nội dung tiếp theo.

H: Chú ý lắng nghe ghi bài

G: Giới thiệu cách tạo thư mục. Để tạo thư mục

ta cần mở cữa sổ My Computer và vào ổ đĩa và d) Tạo thư mục mới:

thư mục chứa thư mục cần tạo.

-Mở cữa sổ ổ đĩa, thư mục chứa

H: Chú ý lắng nghe.

thư mục cần tạo

- Nháy chuột phải tại vùng

trống của cửa sổ

- Nháy chọn New - >

- Nháy chọn Folder.

65IV. Củng cố

- G nhËn xÐt tiÕt thực hành của cả lớp. Tuyên dơng những H

hăng hái và thực hành có hiệu quả. Phê bình những H còn cha

chú ý, còn lời.

- G yêu cầu H nhắc lại các kiến thức trọng tâm của tiết thực

hành: nhắc lại các kiến thức trọng tâm của bài học về xem nội

dung ổ đĩa...

V. Hng dn hc nh:

Tìm hiểu kiÕn thøc vỊ t¹o th mơc míi, xem néi dung th

mục, tạo th mục mới để chuẩn bị cho tiết thùc hµnh sau.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 3.55 SBT trang 38:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x