Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Có thể tồn tại một th mục không có bất kì th mục con

hoặc một tệp tin nào không?

a- Có thể. Khi đó th mục còn đợc gọi là th mục rỗng.

b- Không thể. Mọi th mục đều phải chứa: hoặc 1 th mục con

hoặc 1 tệp

Hãy chọn phơng án đúng nhất.

V. Hng dn hc nh:

- Học bài và làm bài tập trang 74

- Tìm hiểu thế nào là đờng dẫn và các thao tác chính với tệp

và th môc

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................Ngày soạn:

/ / 2018

Ký duyệt:

Ngày giảng: 6A: / / 2018

6B: / / 2018

Tiết 23 - Bài 11: TỔ CHỨC THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH(TIẾP)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Học sinh nắm lại những kiến thức, khái niệm đã học về thông tin.

- Nắm được những cách tổ chức thông tin của hệ điều hành.

- Nắm được một số khái niệm về tệp tin, thư mục, đường dẫn...

2. Kỹ năng

- Biết được máy tính là cơng cụ thực hiện những gì con người chỉ dẫn

3. Thỏi

- Thái độ học tập nghiêm túc. Có ý thức tìm hiểu khám phá

môn học

B. CHUN B

- G: Giỏo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, máy chiếu

- H: Vở ghi, đồ dùng, xem trước bài ở nhà.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy - học thực hành.

53- Học tập thảo luận theo nhóm, tìm hiểu, thảo luận về cách tổ chức, quản lí

thơng tin của hệ điều hành

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀO HỌC

I- Tổ chức:

Lớp 6A:

6B:

II- Kiểm tra bài cũ:

- Thư mục là gì?

III- Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức

3. Đờng dẫn

G giới thiệu một dạng của th mục

trên máy tÝnh

Ta ®· biÕt vỊ tƯp tin, th mơc, nhng

®Ĩ ®Õn đợc vị trí của tệp tin

cũng nh th mục ta cần phải có đờng dẫn

G: Đa ra vài ví dụ chẳng hạn nh:

C:\BP\BIN\BP.EXE đó là đờng dẫn

cho ta đến tệp tin BP.EXE cđa th

mơc BIN, mµ BIN lµ th mơc con của - Đờng dẫn là dãy tên các

BP.

th mục lồng nhau đặt

? Thế nào là đờng dẫn/

cách nhau bởi dấu \, bắt

H quan sát và đa ra nhận xét về đ- đầu từ một th mục xuất

ờng dẫn?

phát nào đó và kết thúc

G: Nhận xét, KL:

bằng th mục hoặc tệp

để chỉ ra đờng tới th

mục hoặc tệp tơng ứng.

- Đờng dẫn dùng để chỉ

ra vị trí của tệp tin hoặc

? Nếu chỉ không đúng đờng dẫn th mục trên đĩa, để chỉ

thì máy có thực hiện đúng yêu cầu đúng vị trí của tệp

ngời sử dụng không ? vì sao ?

hoặc th mục ta cần phải

? Em hãy cho vài ví dụ về đờng dẫn ghi chính xác tên cđa th

mét tƯp tin hc mét th mơc?

mơc hc tƯp tin cần

H: Nghiên cứu, trả lời

tìm . Trong cách ghi ®G nhËn xÐt, bỉ sung.

êng dÉn ngêi ta dïng kÝ

hiƯu \ để chỉ sự phân

cách giữa hai th mục và

giữa th mục và tệp tin

G giới thiệu một số các thao t¸c

chÝnh víi tƯp, th mơc theo nh híng 4. Các thao tác chính

dẫn SGK.

với tệp và th mục

H: Nghe giảng, ghi bài

- Xem thông tin về các

tệp và th mục

- Tạo mới th mục và tệp tin

- Xoá th mục và tệp tin

- Đổi tên tệp tin, th mục

- Sao chÐp tƯp tin, th mơc

54- Di chun tƯp tin th

mục

IV. Cng c

G yêu cầu H làm các bài tập

Bài 3.49 SBT trang 37:

HD: a) D:\NgocHa\Tinhoc\SachGK

b) D:\NgocHa\Tinhoc\SachGK\Tham khao;

D:\NgocHa\Tinhoc\Vo bai tap

Bµi 3.55 SBT trang 38:

HD: A vì tên th mục không đợc giống nhau.

Bài 3.57 SBT trang 39: Ngời sử dụng có thể:

a) tạo một th mục mới và xóa các th mục đã có.

b) xem nôi dung của một th mơc.

c)Sao chÐp mét th mơc

d)di chun mét th mơc sang vị trí khác

e) tất cả các thao tác trên.

Hãy chọn phơng án ghép đúng nhất.

HD: e

Bài 3.58 SGT trang 39 Ngời sử dụng có thể thực hiện những thao

tác nào với các tệp.

a) Tạo tệp mới hoặc xóa tệp đã cã.

b) Sao chÐp hc di chun mét tƯp sang th mục khác.

c) Xem một tệp dữ liệu hoặc khởi động một tệp chơng trình.

d) Tất cả các thao tác trên Hãy chọn phơng án đúng nhất.

HD: d

V. Hng dn hc ở nhà:

- Híng dÉn lµm bµi tËp 3 SGK trang 74:

a) C:\Thuvien\KHTN\Toan\Hinh.bt

b) Sai

c) Th mơc mĐ cđa KHTN lµ th môc Thuvien

d) Th môc BIHAT n»m trong th môc gèc là đúng

- Làm tất cả bài tập 1-6 SGK/74 và các bài tập trong SBT

trang38,39

- Tìm hiểu bài 12: Hệ ®iỊu hµnh Windows.

E. RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn:

/ / 2018

Ký duyệt:

Ngày giảng: 6A: / / 2018

6B: / / 2018

Tiết 24 - Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSA. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Biết được màn hình làm việc chính của Windows: màn hình nền, một vài

biểu tượng chính của màn hình nền và các biểu tượng chương trình.

- Biết được nút Start và bảng chọn Start; thanh công việc; cửa s lm vic ca

Windows.

552. K nng

- Biết và hiểu đợc các thành phần chính của một cửa sổ

trong Windows.

3. Thỏi

- Thái độ học tập nghiêm túc. Có ý thức tìm hiểu khám phá

môn học.

B. CHUN B

- G: Giỏo ỏn, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, máy chiếu

- H: Vở ghi, đồ dùng, xem trước bài ở nhà.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀO HỌC

I- Tổ chức:

Lớp 6A:

6B:

II- Kiểm tra bài cũ: KT 15'

* Câu hỏi: Cho cây thư mục sau:

C:/___THEGIOI

CHAUAU

ANH

ANH.JPG

HALAN

CHAUA

TRUNGQUOC

VIETNAM

HANOI

HoChiMinh.doc

TPHCM

CHAUPHI

CHAUUCa)

b)

c)

d)

e)Thư mục mẹ của thư mục VIETNAM la thư mục nào?

Thư mục con của thư mục CHAUAU la thư mục nào?

Viết đường dẫn đến tệp tin HoChiMinh.doc?

Viết đường dẫn đến thư mục HALAN.

Đâu là thư mục gốc? Nói:” thư mục CHAUPHI nằm trong thư mục gốc” đúng

hay sai?Đáp án:

a) CHAU A

b) ANH, HALAN

c) C:\THEGIOI\CHAUA\VIETNAM\HoChiMinh.doc

d) C:\THEGIOI\CHAUAU\HALAN

e) C:\.sai

III- Bài mới:

Trong quá trình các em thực hành, các em khởi động máy lên, các em thấy

có màn hình cỏ, màn hình cỏ đó người ta gọi là giao diện hệ điều hành Window.

Giao diện hệ điều hành Window là gì, tiết học hơm nay các em tìm hiểu vấn đề này.

56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×