Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Mục tiêu xây dựng KDCKM của thôn

I. Mục tiêu xây dựng KDCKM của thôn

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 10/2018.

2.2 Về điện

- Cần đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường trục thôn dài 4,5 km, hệ

thống chiếu sáng đường ngõ xóm dài 1,8 km từ nguồn cấp trên hỗ trợ và nhân dân

đóng góp.

* Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 7/2018

2.3 Vườn và nhà ở hộ gia đình:

- Bố trí, di dời mợt số chuồng trại để đảm bảo vệ sinh mơi trường góp phần

tạo thêm cảnh quan cho thơn nhà.

-Xây dựng 20 mơ hình VAC, mỗi mơ hình có diện tích trên 500 m22.4. Nhà văn hóa thơn, khu thể thao thơn

- Để đạt chuẩn tiêu chí văn hóa cần đầu tư trồng cây xanh và bồn hoa, cây

cảnh trong khn viên nhà văn hóa đảm tối thiểu 20% diện tích

- Đầu tư mua sắm dụng cụ thể dục thể thao

* Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 9/2018

3. Phát triển Giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội và mơi trường:

3.1. Về Giáo dục

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của gia đình trong

giáo dục con cái nhất là trong thời đại văn minh, công nghệ thông tin ồ ạt, các tệ

nạn xã hợi có xu hướng xâm nhập vào học đường.

Duy trì và gia tăng quỹ khuyến học ở các tợc hàng năm từ đó xây dựng quỹ

khuyến học của thôn để khen thưởng động viên các cháu có thành tích học tốt và

các cháu vươn lên học giỏi trong thôn.

Xây dựng quỹ khuyến học của thôn, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn

quỹ khuyến học.

Đầu tư xây dựng tủ sách (trên 100 đầu sách) tại nhà văn hóa thơn.

3.2. Về Văn hóa – Xã hội

- Có 100% số hợ gia đình được tun truyền vận động thực hiện nếp sống

văn minh trong vệc cưới, việc tang và lễ hợi; trên 90% gia đình đạt gia đình văn

hóa; 95 - 100% hợ gia đình đảm bảo vệ sinh mơi trường, khơng lấn chiếm lòng lề

đường, gây cản trở giao thông, không đặt biển quảng cáo sai quy định gây mất mỹ

quan; Tiếp tục giữ vững danh hiệu thơn văn hóa trong các năm tiếp theo. Phấn đấu

90 - 95% hợ gia đình có cơng trình phụ trợ đảm bảo vệ sinh môi trường.- Xây dựng quy ước, hương ước thôn, đảm bảo xây dựng nếp sống văn minh

trong nông thôn.

- Xây dựng nếp sống văn minh nông thôn, giữ vững và phát huy thuần

phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa q hương, hình thành nếp sống văn minh,

tiến bộ. Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dòng tợc, tình làng nghĩa xóm, phát

triển gia đình văn hóa, khơng có các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng khu thể thao thôn, mua sắm một số dụng cụ luyện tập thể thao

phù hợp; tăng cường tổ chức các hoạt đợng văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,

tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở xã, cấp trên tổ

chức.

3.3. Về Y tế

Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y

tế tự nguyện tăng tỷ lệ tham gia lên 95% cuối năm 2017. Tăng cường các giải pháp để

thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, phòng chống thiếu dinh dưỡng cho các đối tượng

trẻ em. Tạo mọi điều kiện để nhân dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, các chương trình

dự án chăm sóc sức khỏe, chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuyên truyền trong nhân

dân để không phát sinh các đối tượng mắc bệnh xã hội. Vận động hợ gia đình đóng tủ

thuốc y tế gia đình đảm bảo đạt 70% trở lên.

3.4. Về Môi trường:

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tiếp tục vận động nhân

dân thực hiện tốt việc tham gia dịch vụ thu gom rác thải vệ sinh môi trường, tham gia

đóng phí đầy đủ, thực hiện phân loại rác tại gia đình. 100% số hợ gia đình có ý thức

tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký cam kết không gây ô nhiễm môi

trường, không vứt bừa bãi xác động vật chết ra môi trường. Phát đợng mỗi tháng/1

lần ra qn dọn vệ sinh tồn thơn vào ngày chủ nhật của cuối tháng.

Mỗi tổ tự quản chịu trách nhiệm về vệ sinh môi trường của tổ mình, mỗi

đoạn đường qua nhà dân phải phân giao cho hợ dân đó có trách nhiệm dọn vệ sinh

mỗi tuần 01 lần vào ngày chủ nhật hằng tuần.

Hội LHPN xã chỉ đạo Chi hội phụ nữ thôn thực hiện tốt mơ hình “5 khơng, 3

sạch”; Đồn thanh niên phối hợp thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn thôn.

Cán bộ phụ trách môi trường xã hướng dẫn nhân dân cách phân loại rác thải

từ hợ gia đình để giảm thiểu lượng rác.

*Thời gian thực hiện: Xuyên suốt trong quá trình thực hiện xây dựng khu

dân cư nơng thơn mới kiểu mẫu.

4. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội:Tiếp tục giữ vững an ninh chÝnh trÞ, trật tự và an tồn xã hợi trên địa bàn

thơn; Củng cố đội ngũ tổ tự quản an ninh thôn; Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật

tự an tồn xã hợi; phấn đấu Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2018; Quán triệt về

nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng mơ hình nơng thơn mới kiểu mẫu cho

tồn thể cán bộ và quần chúng nhân dân; Tuyên truyền, vận đợng tồn dân chấp hành

nghiêm các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự và các nghĩa vụ

khác đối với Nhà nước; bài trừ mê tín dị đoan; nói khơng với các tệ nạn cờ bạc, mại

dâm và ma túy trên địa bàn; khơng có cá nhân của khu dân cư vi phạm luật giao thông

gây hậu quả nghiêm trọng; Không xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Xây

dựng mơ hình tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở.

5. Tổng hợp kế hoạch, nhu cầu kinh phí:

Tổng kinh phí thực hiện:1.448.900.000 đồngTrong đó:

- Nguồn trực tiếp hỗ trợ KDCNTMKM:500.000.000 đồng- Nguồn trực tiếp NTM:10.000.000 đồng- Nguồn vốn lồng ghép:270.750.000 đồng- Nguồn vốn huy đợng (nhân dân đóng góp):668.150.000 đồng- Nguồn khác:0đồng(Biểu 02 dự tốn kinh phí đính kèm)

III. Giải pháp tổ chức thực hiện

1. Công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ

Chỉ đạo thành lập BCĐ khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017 và

thành lập tổ công tác rà sốt từng tiêu chí quy định để làm căn cứ xây dựng phương

án.

Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh bổ sung phân công nhiệm vụ Ban phát triển

thôn gắn với nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện xây dựng

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Bình Định Bắc giai đoạn 2017

– 2020.

Sau khi UBND xã kiện toàn, bổ sung chức năng nhiệm vụ của BPT thôn

Đồng Dương, BCĐ xã họp các thành viên của BPT thôn để bàn khung kế hoạch,

thời gian cơng việc để hồn thành đồng thời phân cơng nhiệm vụ thực hiện 10 tiêuchí theo quy định và phân công từng thành viên đứng cánh từng tổ tự quản và từng

nhóm hợ để thực hiện cơng tác vận động, tuyên truyền người dân thực hiện theo

quy định.

2. Công tác rà sát, đánh giá hiện trạng thôn

Chỉ đạo cơng tác rà sốt, thu thập thơng tin để lấy số liệu xây dựng phương

án khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Đồng Dương

3. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, in ấn tờ rơi, phát thanh trên đài truyền thanh

xã, tổ chức họp dân để tuyên truyền về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn

Đồng Dương

Tổ chức phát động tuyên truyền, phổ biến vận động quán triệt trong mọi tầng lớp

nhân dân. Học tập, bàn bạc phân tích, xác định rõ mục đích, ý nghĩa, ngun tắc nợi lực

của cợng đồng và vai trò chủ thể của nơng dân trong nội dung xây dựng KDCNTMKM.

Phát động phong trào thi đua xây dựng KDCNTMKM trong tồn dân trên địa

bàn thơn, coi nợi dung xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị chủ yếu của thôn trong

năm 2018.

4. Công tác huy động nguồn lực triển khai thực hiện

Đặc biệt quan tâm các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân, tự nguyện hiến

đất, xem đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mình. Trên cơ sở đó thực hiện tốt phương

châm: “Dân biết – dân bàn – dân làm – dân đóng góp – dân kiểm tra – dân giám sát”.

Đưa trách nhiệm đóng góp thực hiện của nhân dân vào quy ước của thôn.

Triển khai thực hiện các nội dung thiết yếu trên cơ sở phát động tham gia của

người dân và lồng ghép các nguồn vốn hiện có, tổ chức triển khai thực hiện ngay các

nhiệm vụ thiết yếu theo lựa chọn của nhân dân trên địa bàn thơn, xóm hướng tới đạt

từng phần của tiêu chí.

5. Cơng tác triển khai các nhiệm vụ cụ thể

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng KDCNTMKM, kiện tồn Ban phát triển

thơn Đồng Dương; Tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, bàn

khung kế hoạch, thời gian công việc theo yêu cầu của từng tiêu chí.

- Tổ chức tuyên truyền về Bợ tiêu chí “Khu dân cư nơng thơn mới kiểu

mẫu”. Tổ chức họp dân lần 1.

- Triển khai khảo sát đánh giá thực trạng và lập phương án xây dựng khu dân

cư nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức họp dân lấy ý kiến về phương án.

- Hoàn chỉnh phương án trình huyện phê duyệt.- Khu dân cư triển khai ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang đường trục thơn,

xóm.

- Từng tổ cơng tác phối hợp Ban phát triển thôn hướng dẫn nhân dân thực

hiện chỉnh trang vườn nhà, đường ngõ xóm.

- Tổ chức thực hiện các tiêu chí theo phương án và kế hoạch đề ra.

- Khi thấy khả năng đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, Ban phát triển

thôn, Ban quản lý xã tổ chức đánh giá và tham mưu UBND huyện thẩm định công

nhận.

- Công bố Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn trong vòng 45 ngày kể từ

ngày được UBND huyện cơng nhận.

6. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thường kỳ

Hằng tuần, hằng tháng Ban chỉ đạo xã tổ chức đánh giá cơng tác, lãnh đạo,

chỉ đạo; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cần tập trung giải

quyết từng hộ, các công việc trọng tâm tuần sau, tháng sau cần tập trung để làm cho

thôn, cho hộ gia đình.

Ban chỉ đạo xã, Ban quản lý NTM xã, Mặt trận các đồn thể xã, thơn có

trách nhiệm giám sát kết quả thực hiện; Ban phát triển thôn định kỳ hằng quý báo

cáo kết quả thực hiện cho BCĐ, BQL xã để báo cáo huyện, tỉnh.

Phần 5. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn việc thực hiện

KDCNTMKM để đạt chuẩn trong năm 2018; hướng dẫn thanh quyết toán vốn hỗ trợ

xây dựng khu dân cư kiểu mẫu để xã sử dụng nguồn kinh phí hiệu quá trong tổ chức

thực hiện.

- Thường xuyên quan tâm hỗ trợ về giải pháp phù hợp tháo gỡ những khó khăn

vướng mắc để địa phương hồn thành tốt nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới

kiểu mẫu.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Văn phòng ĐPNTM;

- Tổ thẩm định huyện;

- BCĐ NTM xã;TM. BAN QUẢN LÝ

TRƯỞNG BANChủ tịch UBND xã

Trà Tấn TúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Mục tiêu xây dựng KDCKM của thôn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×