Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 4: Sự ảnh hưởng của các quá trình xử lý nhiệt đến sản phẩm sữa

Phần 4: Sự ảnh hưởng của các quá trình xử lý nhiệt đến sản phẩm sữa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nó đặc biệt liên quan đến việc giết các mầm bệnh như Mycobacterium tuberculosis, Coxiella

burnetii, Staphylo-coccus aureus, loài Salmonella, Listeria monocytogenes và Campy- lobacter jejuni. Nó

cũng liên quan đến các vi khuẩn có khả năng gây bệnh mà có thể vơ tình nhiễm vào sữa. Phương pháp xử lý

nhiệt vừa phải vừa giết chết tất cả những sinh vật này. Các mầm bệnh kháng nhiệt cao hoặc không xảy ra

trong sữa (ví dụ, Bacillus anthracis), hoặc phát triển nhanh hơn(ví dụ Clostridium perfringens), hoặc không

thể phát triển ở tất cả trong sữa (ví dụ như Clostridium botulinum), hoặc chỉ gây bệnh ở số lượng cao(ví dụ

Bacillus cereus) có thể phát hiện ra sự hư hỏng của sữa lâu trước khi đạt được những kết quả cao. Để chắc

chắn, một số chất độc (đặc biệt là từ tụ cầu) có thể chịu được xử lý bằng nhiệt độ vừa phải.

Bảng 7.Ảnh hưởng của hàm lượng chất khô (Sữa gầy, Sữa gầy cô đặc, và Sữa bột gầy) về

việc tiêu diệt một số vi khuẩn, như gây ra bởi tác nhân nhiệt.

Loại vi khuẩn

Staphylococcus sp.Serratia marcescensEscherichia coliNhiệt độ (°C)Hàm lượng chất khô (%)D (s)Z (K)709705,27093180011,6509564,05093109013,0631084,66320154,96330756,363402007,9Bảng 8.Nhiệt độ bất hoạt một số loại vi khuẩn [54]Lồi vi khuẩnMơi trườngT (˚C)Α(Min)βgia nhiệt

Pseudomonas viscosa 3Skim milk485,72,6Pseudomonas mephiticaSkim milk486,73,0Egg49.5791,152,5160,856,81,30,5Pseudomonas spSalmonella enteritides 775wMilk62,50,010,4Listeria monocytogenesMilk600,50,6Buffer550,030,6Whey550,40,8Milk500,0240,3550,0090,362,50,0010,21050,651,7Staphylococcus aureus S1

Staphylococcus aureus S6Bacillus cereus sporeswaterTăng cường chất lượng bảo quản: chủ yếu là tiêu diệt các vi sinh vật và bào tử nếu có. Vơ hiệu hóa

các enzyme, giảm thiểu sự oxy hoá của lipid.Bảng 9.Nhiệt độ bất hoạt một số enzyme trong sữa [58]

D (s)Q107033603.1.1.34702013Xanthine oxidase1.1.3.22801746Lactoperoxidase1.11.1.7804230Superoxide dismutase1.15.1.180345250Catalase1.11.1.6802280Plasmin3.4.21.7803603.3Plasmin3.4.21.7120301.5bAcid phosphatase3.1.3.21004510.5Lipase Pseudomonas fluorescens1305001.3bLipase Pseudomonas sp.1307002.4Lipase Alcaligenes viscolactis70302.6Proteinase Pseudomonas fluorescens1306302.1Proteinase Pseudomonas sp.1301601.9Proteinase Achromobacter sp.1305102.1Chymosin602570EnzymeECTemperatureNumber(°C)Alkaline phosphatase3.1.3.1Lipoprotein lipaseEnzyme sữaExtracellular bacterial enzymesaBảng 10.Các ví dụ về sự bất hoạt do ảnh hưởng nhiệt độ lên vi khuẩn: Theo cách tiếp cận

thông thường [59]

Vi khuẩnD (min)Z (K)497-910-12Skim milk498-1010-12Pseudomonas fragiWhey, pH 6.64932Pseudomonas fragiWhey, pH 4.6494-610.9Pseudomonas viscosamilk491.5-2.54.9-7.9Pseudomonas viscosaWhey, pH 6.6493.9Pseudomonas viscosaWhey, pH 4.6490.5Pseudomonas fluorescensbuffer603.27.5Listeria monocytogenesmilk720.02-0.056.8Salmonella (6 spp.)Skim milk630.06-0.14.0-5.2Campylobacter jejuniSkim milk550.7-1.06-8Enterococcus faeciumSkim milk633.5Enterococcus duransSkim milk6310.3Enterococcus bovisSkim milk637.5Escherichia coliSkim milk632.6Escherichia coliWhey, pH 4.6630.134.6Streptococcus sp., group DSkim milk630.266.7Lactococcus lactis ssp. lactisWhey, pH 4.6632.6Lactococcus lactis ssp. cremorisWhey, pH 4.6630.327.3Lactobacillus spp.Milk650.0366.7Microbacterium flavumSkim milk650.5-2.0Microbacterium lacticumMilk842.5-7.5Mycobacterium tuberculosis ssp.Milk640.1Milk700.06Môi trường giaNhiệt độnhiệt(°C)Pseudomonas fragimilkPseudomonas fragiVI khuẩn chịu lạnhVi khuẩn không sinh bào tửbovis

Mycobacterium avium ssp.

paratuberculosis1605.0Yersinia enterocoliticaMilk581.64.3Bacillus cereus, sporesMilk1210.049.4-9.7Bacillus cereus, vegetativeWater or700.013-0.0166.6Water700.356.52 M sucarose7039Bacillus subtilis, sporeMilk1210.03-0.510.7Bacillus subtilis, vegetativeWater551.0-5.65.0-5.2Bacillus coagulans, sporeMilk1210.6-44.6Bacillus stearothermophilus,Skim milk1212.5-49-11Skim milk1212-3,513-14Clostridium sporogenes, sporeMilk, pH 7.01211,7Clostridium botulinum, sporeMilk, pH 7.01210,2Clostridium tyrobutyricum, sporeMilk1100,515Clostridium perfringens, sporewater708-257-8Aspergillus sp., conidiaBuffer, pH 4.55523,5-4Aspergillus sp., conidiaBuffer, pH 4.57526-8Saccharomyces cerevisiae,Buffer6015,0Buffer60105,0Milk630,210-12Vi khuẩn sinh bào tử2 M sucrose

Bacillus cereus, germinating

spore

Bacillus cereus, germinating

sporespore

Bacillus sporothermodurans,

sporeVi khuẩn khácvegetative

Saccharomyces cerevisiae,

ascospores

Foot-and-mouth disease virus160Tạo các đặc tính cụ thể cho sản phẩm: Như xử lý nhiệt làm bay hơi tăng sự đông đặc củasữa , khử trùng làm bất hoạt các chất ức chế vi khuẩn như immunoglobulins và lactoperoxidaseCNS-H2O2, tạo trạng thái đồng nhất cho sữa chua, và các protein huyết thanh kết tụ cùng với

casein trong q trình acid hóa sữa.

2. Các thay đổi trong quá trình xử lý nhiệt

2.1. Tổng quan về các thay đổi.

Sự thay đổi thành phần sữa do nhiệt độ tăng có thể có thể đảo ngược hoặc khơng thể đảo ngược. ở

đây chủ yếu chúng ta chỉ xét đến những thay đổi không thể đảo ngược hoặc đảo ngược chậm.Tất cả những

phản ứng như vậy cần được quan tâm để xác định trạng thái của sữa sau xử lý. Những thay đổi như vậy hầu

như không xảy ra ở các phương pháp xử lý ở cường độ thấp hơn so với q trình thanh trùng. Những thay

đổi có thể đảo ngược bao gồm sự cân bằng lactose, thay đổi cân bằng ion, độ pH. Các thay đổi thường phụ

thuộc lẫn nhau và những thay đổi khác nhau có thể xảy ra ở những cường độ xử lý nhiệt khác nhau.

2.1.1. Những thay đổi về hóa học và vật lýCác loại khí, kể cả CO 2, được loại bỏ một phần (nếu chúng thoát ra từ thiết bị gia nhiệt). Mất O 2 rất

quan trọng đối với tỷ lệ phản ứng oxy hố trong q trình gia nhiệt, và đối với tốc độ tăng trưởng của một

số vi khuẩn [39].

Lượng photpho keo tăng và Ca2+ giảm. Một lần nữa, những thay đổi có thể đảo ngược, mặc dù chậm

(~ 24 giờ) [34].Hình 84.Lượng Ca trong sữa được hòa tan theo tỷ lệ phần trăm của sữa ban đầu.Lượng Ca trong sữa được hòa tan theo tỷ lệ phần trăm của sữa ban đầu. (A) của thời gian gia nhiệt ở

nhiệt độ khác nhau (xác định sau 1 giờ tại 20°C); (B) tác dụng giữ ở 20°C sau khi gia nhiệt trong 30 phút.

Ví dụ gần đúng.

- Lactose bị đồng phân hóa và một số thì bị thối hóa. Ví dụ lactulose và axit hữu cơ.

- Các este phosphoric, đặc trưng của casein được thủy phân. Phospholipid cũng được phân

chia. Do đó, Lượng phosphate vơ cơ tăng lên.

- Độ pH của sữa giảm, và độ axít có thể đo được tăng lên

- Hầu hết các protein huyết thanh bị biến tính và do đó làm cho nó khơng hòa tan.

- Một phần của protein huyết thanh (đặc biệt là β-lactoglobulin) tạo liên kết cộng hóa trị với

κ- casein và một số protein của hạt cầu béo.

- Enzyme bị bất hoạt

- Xảy ra phản ứng giữa protein và lactose

- Các nhóm sulfhydryl tự do được hình thành.

- Các phản ứng khác liên quan đến protein xảy ra.

- Casein Micelles tập hợp lại với nhau. Điều này có thể dẫn đến sự đông tụ.

- Một số thay đổi xảy ra trên hạt cầu béo, vi dụ như thành phần Cu

- Các acylglycerol được thủy phân và este hóa.

- Lactones và methyl ketones được hình thành từ chất béo.

- Một số vitamin bị thối hố.

2.1.2.Kết quả của sự trao đổi nhiệtThơng thường, hiệu quả chính của xử lý nhiệt là giảm tốc độ hư hỏng gây ra bởi vi khuẩn và enzyme.

Một số ảnh hưởng quan trọng khác là:

-Tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn của các sinh vật còn sống sót, hoặc xâm nhập vào sau khixử lý nhiệt có thể bị ảnh hưởng rất nhiều và chúng thường tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu là chất

ức chế vi khuẩn không hoạt động. Immunoglobulins bị biến tính ở cường độ tương đối thấp-Giá trị dinh dưỡng giảm do sự giảm đi của một số chất sinh dưỡng.-Hương vị thay đổi đáng kể-Màu sắc cũng có thể thay đổi. Lúc đầu đun nóng thì sữa trắng hơn một chút, sau khi tăngnhiệt độ xử lý thì sữa có thể chuyển sang nâu

-Độ nhớt tăng nhẹ-Sự động tụ của sữa giảm do hầu hết proein huyết thanh bị biến tính.-Thời gian gel hóa trong sữa đặc có đường giảm nóng ở nhiệt cao trước khi cô đặc-Khả năng rennet của sữa và tỷ lệ syneresis của gel đơng sữa giảm-Trạng thái oxy hóa bị ảnh hưởng-Thành phần lớp bề mặt của hạt cầu béo cũng bị ảnh hưởng.2.2. Phản ứng của protein

Một số phản ứng ở nhánh của protein có thể xảy ra ở nhiệt độ cao. Nhiều phản ứng, ví dụ như: 5, 6,

9, 10, 11, và đặc biệt là 12, có thể tạo thành liên kết chéo trong hoặc giữa các chuỗi peptide; phản ứng liên

kết chéo có thể làm giảm độ hòa tan của protein. Tỷ lệ hầu hết các phản ứng và trạng thái cân bằng của

chúng chưa được biết rõ. Bên cạnh phản ứng 4-6, có thể xảy ra khi sự biến tính của protein, hầu hết các

phản ứng liên quan đến yêu cầu nhiệt độ cao (tiệt trùng). Bởi vì casein có chứa phosphoserine,

dehydroalanine có thể được hình thành (phản ứng 8); nó cũng là kết quả của phản ứng 7. Dephosphorylation

bởi quá trình thủy phân (phản ứng 3) xảy ra nhanh hơn bởi sự khử(phản ứng 8). Tất cả trong tất cả, trong

sữa, hầu hết các phản ứng được xem xét trong Bảng 11 có thể xảy ra, mặc dù chỉ với số lượng rất nhỏ,Ví

dụ, lysino-alanin (phản ứng

10) được hình thành trừ khi độ pH rất cao;lysinoalanine có thể độc hại vì việc nuốt phải có thể gây ra thay

đổi trong thận của chuột (mặc dù không thấy ở người). Phá hoại glutamine (phản ứng

2) chậm hơn so với asparagine (phản ứng 1).Bảng 11.Các phản ứng có thể xảy ra đối với các nhóm phụ của các axit amin đã được liên

kết trong chuỗi peptide (|) của Protein ở nhiệt độ cao.Như đã nêu ở trên, cần có nhiệt độ cao cho hầu hết các phản ứng xảy ra. Nó khơng phải lúc nào cũng

cần thiết cho bản thân phản ứng, nhưng nó là cần thiết cho việc mở rộng chuỗi peptit(denaturation). Nhờ đó các nhóm dễ dàng phản ứng, Hầu hết các phản ứng nhanh ở pH cao, trừ phản ứng 3

và 11.

2.2.1. Phản ứng của các nhóm Thiol (Sulfhydryl hoặc -SH)Các nhóm -SH của cysteine là phản ứng tốt dưới dạng ion hóa (phản ứng 4). Trong chuỗi peptide pK

của nó khoảng 9,5 ở 25°C. Điều này có nghĩa rằng ở pH 6.1, 6.4, và 6.7, trung bình 0,04%, 0,08% và 0,16%

của nhóm, tương ứng, được phân ly. Do đó, tỷ lệ phản ứng 4 sẽ phụ thuộc mạnh vào pH. Tất nhiên, trước

khi phản ứng này có thể xảy ra chuỗi peptide phải được mở ra, trừ trường hợp đặc biệt nhóm thiol nằm bên

ngoài của phân tử tự nhiên. Xử lý nhiệt của sữa gây ra sự biến tính protein do đó làm tăng các nhóm thiol.

Khi gia nhiệt như vậy, nó chủ yếu là phản ứng 5 diễn ra, do đó thay đổi vị trí của cầu nối -S-S ; cần lưu ý

rằng phản ứng thậm chí có thể xảy ra tại pH thấp (4.5) và nhiệt độ thấp (20°C), mặc dù khá chậm (trên một

vài ngày). Sự trao đổi disulfide có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành của một phân tử protein. Phản

ứng 6 phụ thuộc chặt chẽ vào khả năng oxi hóa khử vì đây phản ứng liên kết chéo diễn ra bởi oxy hóa.

Sự hình thành H2S trong sữa (phản ứng 7, nhưng cũng có thể là các phản ứng khác) tạo hương vị

giống như hơi nấu chín, thâm chí là sủi bọt trong sữa. Theo quy định, khơng có nhiều hơn 1% nhóm thiol

phản ứng. Các dư lượng dehydroalanine hình thành sẵn sàng phản ứng, theo phản ứng 9, 10, và 11.

Globulin miễn dịch cũng chứa nhiều cystine. Tác nhân đóng góp -S-S- và -SH có thể là βlactoglobulin, do nồng độ cao trong sữa và nhóm thiol tự do của nó. Khi gia nhiệt, nhóm thiol trở nên rất

phản ứng và do đó, những thay đổi không thể đảo ngược xảy ra trong phân tử.

2.2.2. Sự pha tạp của protein huyết thanhCác protein hình cầu có thể bị biến tính. Những thay đổi này xảy ra với các proteinhuyết thanh hình

cầu của sữa, cụ thể là, β-lactoglobulin, α-lactalbumin, albumin huyết thanh và globulin miễn dịch (cũng

như hầu hết các protein huyết thanh nhỏ). Proteose-peptones, giống như casein, khơng phải là denaturable.

Nhiệt biến tính của β-lactoglobulin đã được nghiên cứu trong một số chi tiết. Ở nhiệt độ cao, nhóm thiol tự

do phản ứng với một trong các nhóm -S-S-,thường của một phân tử, trong đó cả hai phân tử liên kết với

nhau, tạo thành một dimer. Tương tự như vậy, trimers và tetramers, vv, cũng được hình thành nhưng tổng

hợp có thể vẫn còn khá nhỏ và hòa tan. Tùy thuộc rất nhiều vào điều kiện phổ biến, đặc biệt là pH, nhưng

cũng thành phần ionvà nhiệt độ, kết hợp hơn nữa có thể xảy ra, dẫn đến các hạt lớn khơng hòa tan ; ở nồng độ cao hơn gel có

thể được hình thành. Phản ứng dạng này cũng xảy ra với các loại protein khác, mặc dù chúng có ít nhóm

thiol tự do hơn. Điều nàycó nghĩa rằng một trong hai chương trình phản ứng là khác nhau hoặc một nhóm

thiol miễn phí của một protein khác (β-lactoglobulin,albumins huyết thanh, hoặc một số globulin miễn dịch)

[62]. Khi nung nóng dung dịch của các protein huyết thanh, ví dụ, whey, ở các pH khác nhau, người ta nhận

thấy rằng chúng chỉ trở nên khơng hòa tan ở pH thấp. Ngồi ra, sưởi ấm ở pH trung hòa và axit hóa sau khi

làm mát dẫn đến sự khơng tan. Tính khơng tan được tăng cường khi hoạt động của Ca2+ cao [60].

Nếu sữa được nung nóng, liên kết cộng hóa trị với các protein khác có thể xảy ra thơng qua cầu S-S,

tùy thuộc vào độ pH và nhiệt độ trong quá trình xử lý nhiệt. Điều này liên quan đến, tất nhiên, liên kết giữa

các protein huyết thanh khác nhau với màng hạt cầu béo và với κ-casein và αs1-caseins. Một số huyết

thanhprotein do đó sẽ liên kết với các hạt cầu chất béo [61].Hình 85.Ảnh hưởng của độ pH lên ảnh hưởng của sự gia nhiệt lên protein.

Ảnh hưởng của độ pH lên ảnh hưởng của sự gia nhiệt lên protein. (A) Phần trăm của protein bị ngưng tụ

sau khi nung nóng whey trong 10 phút ở 80°C. (B) Lượng protein vẫn còn trong dung dịch, nghĩa là

khơng liên quan đến micelles casein, sau khi đun nóng sữa ( ) hoặc sữa không chứa protein huyết thanh

(----) ở 140 °C.

Sự tương tác với casein (micelles) phức tạp hơn. nhiệt biến tính ở pH 6,9 (được đo ở nhiệt độ phòng),

khơng nhiều giống như trong whey: Ở các giá trị pH từ 6,5 trở xuống, tất cả các protein huyết thanh biến

tính đều kết hợp với micele casein. Ở pH 6,7, khoảng 30% là trong cốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 4: Sự ảnh hưởng của các quá trình xử lý nhiệt đến sản phẩm sữa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×