Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hiệu quả của giải pháp

Hiệu quả của giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpcủa Công ty và phục vụ việc quản lý, thực hiện cơng tác kế tốn quản trị phức

tạp thì việc ứng dụng tin học vào làm kế tốn là rất cần thiết. Nó sẽ tạo ra khả

năng giảm bớt được cơng việc của kế tốn, đảm bảo tính chính xác, kịp thời

của thơng tin cũng như hồn thành được báo cáo kế toán theo đúng quy định.

Xuất phát từ tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn ở Cơng ty, cán

bộ kế tốn đều có trình độ và kinh nghiệm trong cơng tác kế tốn, cơng việc

được phân cơng rõ ràng đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận

kế toán với nhau, do đó nếu áp dụng thì những kiến nghị trên sẽ thực hiện

được và đem lại hiệu quả trong cơng việc.65Chun đề tốt nghiệpKẾT LUẬN

Hàng hóa rất có vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp thương mại

với lượng vốn dự trữ hàng hóa chiếm khoảng 80% - 90% trong tổng lượng

vốn lưu động của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn kinh doanh có hiệu

quả, khẳng định được vị trí của mình trên thị trường cũng như giữ vững chữ

tín đối với khách hàng, đạt được mục tiêu cuối cùng của mình là lợi nhuận thì

doanh nghiệp đó phải bán được hàng. Đó là điều rât quan trọng có tính quyết

định đến cơng việc kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tổ chức bộ phận kế

tốn bán hàng cũng góp phần không nhỏ làm tăng hiệu quả hoạt động kinh

doanh.

Hơn bao giờ hết, trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế

thị trường thì bán hàng vừa là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của doanh

nghiệp, vừa là phương tiện để doanh nghiệp đạt được mục đích kinh doanh

của mình. Do đó, việc hồn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng là hết sức cần

thiết. Nó giúp cho kế tốn phát huy hết vai trò của mình trong việc phản ánh,

giám sát một cách chặt chẽ toàn diện về tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp ở

mọi khâu trong quá trình tiêu thụ nhằm cung cấp thơng tin chính xác, kịp thời

phục vụ cho việc ra quyết định chỉ đạo kinh doanh của ban lãnh đạo.

Là một sinh viên chuyên ngành kế toán, qua thời gian thực tập tốt

nghiệp tại phòng kế tốn của Cơng ty TNHH Hương Thuỷ, em nhận thấy

cơng tác kế tốn bán hàng có những điểm mạnh nhưng cũng có những điểm

chưa hồn thiện. Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài này để làm đề tài cho chuyên

đề tốt nghiệp của mình và mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm

hồn thiện hơn cơng tác hạch tốn kế tốn nghiệp vụ bán hàng tại Cơng ty.

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu và khả năng trình độ kiến thức có

hạn, trong chuyên đề này mới chỉ đi vào nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về

cơ sở lý luận của cơng tác bán hàng nói chung, thực trạng tại Công ty TNHH66Chuyên đề tốt nghiệpHương Thuỷ nói riêng. Từ cơ sở lý luận góp phần làm sáng tỏ hơn những tồn

tại trong cơng tác kế tốn bán hàng. Các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng

tác kế tốn bán hàng là q trình nghiên cứu được trình bày trên cơ sở lý luận

cơ bản và được vận dụng vào thực tế công ty. Ý kiến này chỉ là những kiến

nghị đề xuất nhưng em rất mong công ty xem xét và tiến tới thực hiện.

Bài viết của em chắc chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, em rất mong

nhận được sự hướng dẫn chỉ bảo của các thầy cô giáo mà đặc biệt là thầy

giáo: Thạc sỹ Vũ Mạnh Chiến để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em

xin chân thành cảm ơn thầy giáo: Thạc sỹ Vũ Mạnh Chiến và các thầy cô giáo

trong bộ mơn kế tốn; các phòng ban lãnh đạo ; phòng Tài chính - Kế tốn

của Cơng ty TNHH Hương Thuỷ đã giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn

thành chuyên đề tốt nghiệp.Hà nội, ngày tháng năm 2002

Sinh viênPhạm Thanh Minh67Chuyên đề tốt nghiệpTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Giáo trình kế tốn doanh nghiệp thương mại - dịch vụ của trường

ĐHTM

2. Hướng dẫn thực hành và ghi chép chứng từ và sổ sách kế tốn trong

các loại hình doanh nghiệp.Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm. NXB Thống kê

1999

3. Kế toán tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm. Nhà

xuất bản Thống kê 2001

4. Hạch toán kế toán trong các DNTM. Chủ biên:TS Nguyễn Văn

Công./2001

5. Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam. NXB Tài chính - 2002

6. Các văn bản về thuế GTGT, thuế TNDN

7. Các luận văn của khoá trước68Chuyên đề tốt nghiệpNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CƠNG TY VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TỒN BỘ

(Đường Hồng Quốc Việt - Hà nội)69Chuyên đề tốt nghiệpMỤC LỤC

Lời nói đầu........................................................................................................1

Chương I :Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp

thương mại.........................................................................................................3

I. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng...................................................................3

1. Khái niệm.............................................................................................3

2.Đặc điểm.................................................................................................3

2.1Đối tượng phục vụ............................................................................3

2.2 Các phương thức và hình thức bán hàng.........................................3

2.2.1 Phương thức bán bn:............................................................3

2.2.2 Bán lẻ hàng hố.......................................................................5

2.2.3 Phương thức bán hàng đại lý:...................................................6

2.3 Các phương thức thanh toán :.........................................................6

2.3.2 Phương thức thanh tốn khơng trực tiếp..................................7

2.3.3 Phương thức thanh tốn chậm..................................................8

2.4 Giá bán của hàng hóa......................................................................9

2.5 Phạm vi, thời điểm xác định hàng bán và ghi chép.......................11

2.5.1 Phạm vi hàng hóa đã bán........................................................11

2.5.2 Thời điểm xác định hàng bán và ghi chép (Thời điểm ghi nhận

doanh thu)........................................................................................12

3. Nội dung, yêu cầu quản lý ghi chép nghiệp vụ bán hàng....................13

4. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng.........................................14

II Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng...............................................15

1.Chứng từ sử dụng.................................................................................15

2.Tài khoản sử dụng................................................................................16

3.Trình tự hạch toán................................................................................21

3.1 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại kế

toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên..............21

3.2 Hạch toán bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại kế toán hàng

tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ........................................22

4. Sổ kế toán............................................................................................23

4.1 Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ...............................................23

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ.............24

4.2. Hình thức kế tốn nhật ký chứng từ............................................24

4.3. Hình thức nhật ký - sổ cái...........................................................25

4.4. Hình thức kế toán nhật ký chung.................................................26

Chương II:thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty tnhh hương

thuỷ..............................................................................................................28

I. tổng quan về công ty tnhh hương thuỷ.....................................................28

1. Sự ra đời của công ty...........................................................................28

2.Chức năng và nhiệm vụ Công ty TNHH Hương Thủy........................28

3. Đặc điểm kinh doanh, tổ chức bộ máy trong công ty..........................2870Chuyên đề tốt nghiệp4. Đặc điểm về tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty TNHH Hương Thuỷ

.................................................................................................................30

Hình thức sổ kế tốn........................................................................31

Chính sách kế tốn..........................................................................32

II.thực trạng kế tốn nghiệp vụ bán hàng tại cơng ty tnhh hương thuỷ.......33

1. Chứng từ sử dụng...............................................................................33

2. Tài khoản sử dụng..............................................................................39

3. Trình tự hạch tốn...............................................................................39

3.1 Phương thức bán bn qua kho.....................................................39

3.2. Kế toán bán hàng tại cảng............................................................41

4. Sổ kế toán và báo cáo kế tốn.............................................................42

Chương III:Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng

tại cơng ty tnhh hương thuỷ.............................................................................51

1.Sự cần thiết...........................................................................................51

2. Yêu cầu của việc hoàn thiện...............................................................54

II một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng tại cơng ty

tnhh hương thuỷ..........................................................................................57

1. Giải pháp.............................................................................................57

1.Chi phí còn đầu kỳ...........................................................................59

2. Chi phí phát sinh trong kỳ...............................................................59

3.Chi phí phân bổ cho hàng còn lại.....................................................59

4. Chi phí phân bổ cho hàng bán ra.....................................................59

Kết luận...........................................................................................................6371Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hiệu quả của giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×