Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chứng từ sử dụng

Chứng từ sử dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp+ Phiếu xuất kho (biểu 2): dùng để theo dõi số lượng hàng hóa xuất

kho bán cho các đơn vị khác hoặc cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị.

Ngồi ra phiếu xuất kho còn dùng để theo dõi số lượng công cụ dụng cụ, làm

căn cứ để hạch tốn chi phí. Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên: một liên

lưu lại, một liên giao cho khách hàng và một liên chuyển về phòng kế toán.

+ Thẻ kho (biểu 3): dùng để theo dõi số lượng xuất nhập tồn kho từng

loại mặt hàng ở từng kho làm căn cứ để xác định tồn kho và xác định trách

nhiệm vật chất vủa thủ kho. Hàng ngày, thủ kho căn cứ vào phiếu nhập kho,

phiếu xuất kho để ghi vào các cột tương ứng trong thẻ kho, mỗi chứng từ ghi

một dòng.

Theo định kỳ (mười ngày hoặc cuối tháng) nhân viên kế toán xuống

kho nhận chứng từ và kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho sau đó ký

xác nhận vào thẻ kho.

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (biểu 4 ): dùng để theo dõi

số lượng hàng hóa di chuyển từ kho này đén kho khác trong nội bộ đơn vị, là

căn cứ để thủ kho ghi vào thẻ kho, kế toán ghi sổ chi tiết, làm chứng từ vận

chuyển trên đường.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do kế toán trạm lập thành hai

liên. Sau khi xuất kho, thủ kho xuất ghi ngày tháng, năm xuất kho và ký, ghi

rõ họ tên vào các liên của phiếu rồi giao cho người vận chuyển mang theo

cùng hàng vận chuyển trên đường. Thủ kho nhập nhận hàng và ghi số thực

nhập vào cột 2, ngày tháng năm nhập và cùng người vận chuyển ký vào các

liên của phiếu. Thủ kho nhập giữ lại liên 2 còn liên 1 chuyển cho thủ khho

xuất để ghi thẻ kho, sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi vào cột 3,4 và sổ kế

toán35Chuyên đề tốt nghiệpBiểu 1

HOÁ ĐƠN (GTGT)Mẫu số: 01 GTKT-3LLLiên 3: (Dùng để thanh toán)EV: 00-BNgày 20/01/2002

No :012216

Đơn vị: Phan Phù Tiên, Hà nội

Điện thoại:7340247MS:0Số tài khoản

10010033603361Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thanh Hoằng

Đơn vị: Trung tâm thương mại Hải Dương.

Địa chỉ: Bạch Đằng, Hải Dương

Hình thức thanh tốn: MS:0Số tài khoản

1001000ST

TTên hàng hốĐơn vị

tínhSố

lượngĐơn giá

(VND)Thành tiền

(VND)ABC123Sữa ANLENE

1ANLENE 400G TrắngThùng501087685543842502ANLENE 800G TrắngThùng301081773324531903ANLENE 400G VàngThùng501253202626601004ANLENE 400G VàngThùng30122955736886710TổngThùng160Cộng tiền hàng:186384250

186384250đ3621Chuyên đề tốt nghiệpThuế suất GTGT: 10%

Tiền thuế GTGT18638425đTổng cộng tiền thanh toán:205022675đ37Chuyên đề tốt nghiệpSố tiền viết bằng chữ: Hai trăm linh năm triệu, không trăm hai mươi hai

nghìn, sáu trăm bảy mươi năm đồng.

Người mua hàngKế toán trưởngThủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu, ghi

rõ họ tên)Biểu 2PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 20 tháng 01 năm 2002

Họ tên người nhận hàng: Vũ Hoàng Anh

Đơn vị: Trung tâm Thương mại Hải Dương

Lý do xuất kho:

Xuất tại kho:

ST

TTên hàng hốĐơn vị

tínhSố lượng

Yêu

cầuĐơnThực xuấtThành tiềngiá(VND)Sữa ANLENE

1ANLENE400GTrắngThùng50501087685543842502ANLENE800GTrắngThùng30301081773324531903ANLENE400GVàngThùng50501253202626601004ANLENE800GVàngThùng3030CộngThùng160160122955736886710

18638425038Chuyên đề tốt nghiệpBiểu 3THẺ KHO

Ngày lập thẻ: 01/01/2002

Kho: của Công ty TNHH Hương Thuỷ.

Tờ số : 1

Tên hàng : Sữa ANLENE

Mã số:

Đơn vị tính: Thùng

Chứng từ

SốDiễn giảiNgàyNgày

Số lượng

nhập

Tồn

xuất Nhập XuấtTồn đầu tháng 01/2002

08 10/01/02 Nhập kho10/0110 20/01/02 Xuất kho20/01Cộng phát sinh160160160160Xác nhận

của KTTồn cuối tháng01/0239Chuyên đề tốt nghiệpBiểu 4

Đơn vị: Công ty TNHH Hương Thuỷ

Địa chỉ: Phan Phù Tiên - Hà nộiMẫu số 03-VT

Ban hành theo QĐ số 1141-tài

chính/QĐ/CĐKT ngày 01 tháng

11 năm 1995 của Bộ tài chính

AM/99-BPHIẾU XUẤT KHO

Kiêm vận chuyển nội bộ

Ngày 22 tháng 01 năm 2002

Liên2: Dùng để vận chuyển hàng

Căn cứ lệnh điều động số 34 ngày 22 tháng 01 năm 2002

Củavề việcHọ tên người vận chuyển: Anh Thắng

Phương tiện vận chuyển : xe 53M-5835

Xuất tại kho:

ST

TTên, nhãn hiệu, quy

cách hàng hoá

sốĐơn vị

tínhABCDNước tăng lực M150Cộng

Xuất ngày 22 tháng 01 năm 2002

Người lập biểu

(ký, họ tên)Thủ kho xuất

(ký, họ tên)Số lượng

Thực xuất Thực

nhập

1

2Thành tiền3Thùng10001000 160000000Thùng10001000 160000000Nhập ngày 22 tháng 01 năm 2002

Người vận chuyển

(ký, họ tên)Thủ kho nhập

(ký, họ tên)40Chuyên đề tốt nghiệp2. Tài khoản sử dụngĐể hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ bán hàng, kế tốn cơng ty sử

dụng các tài khoản sau:

- Tài khoản 511”Doanh thu bán hàng”: Tài khoản này dùng để phản

ánh tổng doanh thu bán hàng thực tế. Từ đó, xác định doanh thu thuần trong

kỳ của doanh nghiệp. Nội dung ghi chép của tài khoản này như sau:

Bên nợ:

- Khoản giảm giá hàng bán và doanh thu hàng bán bị trả lại.

- Số thuế TTĐB phải nộp tính theo doanh thu bán hàng thực tế

- Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ

Bên có: Phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế trong kỳ

Tài khoản 511 cuối kỳ khơng có số dư .

+ TK5111”Doanh thu bán hàng hoá”

- Tài khoản 156”Hàng hố”

Tài khoản 1561A”Hàng hóa xuất bán tại kho, trong đó chi tiết Tài

khoản 1561A-gt”hàng bán thẳng tại cảng”

- Tài khoản 632”Giá vốn hàng bán”

- Tài khoản 641”Chi phí bán hàng”

- Tài khoản 642”Chi phí quản lý doanh nghiệp “

- Tài khoản 911”Xác định kết quả kinh doanh “

Ngồi ra còn sử dụng các tài khoản khác như: Tài khoản 111, 112, 131,

3331, 007,. . .

3. Trình tự hạch tốn3.1 Phương thức bán bn qua kho

Khi xuất hàng hóa giao cho bên mua và đại diện bên mua ký nhận vào

chứng từ xác định đã nhận đủ hàng và đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận

nợ. Kế toán căn cứ hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, lập chứng từ ghi sổ phản

ánh trị giá vốn của hàng xuất kho tiêu thụ theo định khoản:

Nợ TK131

Người mua chấp nhận nợ (tổng giá thanh tốn)

Nợ TK111,112

Tổng giá thanh tốn nhận bằng tiền

Có TK511(5111)Doanh thu bán hàng hóa

Có TK333(3331)Thuế GTGT phải nộp

Đồng thời ghi bút toán kết chuyển giá vốn:

41Chuyên đề tốt nghiệpNợ TK632

Giá vốn hàng bán

Có TK156

Nếu phát sinh chi phí bán hàng (chi phí vận chuyển bốc dỡ ) kế tốn

căn cứ vào phiếu chi và các chứng từ khác ghi:

Nợ TK641

Giá phí chưa thuế

Nợ TK133

Thuế GTGT

Có TK111,112,.. .Giá thanh tốn chi phí

Ví dụ: Ngày 20/01/02 cơng ty xuất kho bán hàng hố (Hố đơn GTGT

số 012216 được tóm tắt như sau:

Tên hàngĐvịSố lượngĐơn giá bánThành tiềnSữa ANLENE

ANLENE 400G Trắng

ANLENE 800G Trắng

ANLENE 400G VàngThùng

Thùng

Thùng50

30

501087685

1081773

125320254389250

32453190

62660100ANLENE 800G VàngThùng30122955736886710Tổng sốThùng160186384250Thuế suất thuế GTGT:

10%

Tiền thuế GTGT

Tổng cộng tiền thanh

toán18638425

205022675Tiền hàng chưa thanh toán

Giá vốn của hàng bán là: 162073260đ

Căn cứ vào hóa đơn GTGT kế toán lập chứng từ ghi sổ ghi nhận doanh

thu .

Nợ TK 131: 205022675Có TK511 (5111) : 186384250

Có TK 333 (33311):18638425Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán, kế toán ghi :

Nợ TK632

16207326042Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chứng từ sử dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×