Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Giá bán của hàng hóa

4 Giá bán của hàng hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpTheo chế độ kế toán mới áp dụng, 01/11/1999 thì nếu doanh nghiệp áp

dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì giá mua

trong công thức trên là giá bao gồm cả thuế GTGT. Còn nếu doanh nghiệp

tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá mua trong cơng thức trên

là giá khơng bao gồm thuế GTGT.

Bên cạnh việc tính tốn được mức giá bán hợp lý của hàng hóa bán ra

doanh nghiệp còn phải quan tâm đến việc xác định chính xác trị giá vốn của

hàng hóa vì nó ảnh hưởng rất lớn tới việc xác định đúng đắn kết quả kinh

doanh của doanh nghiệp. Trị giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí kinh doanh

liên quan đến q trình bán hàng bao gồm: giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng đã bán.Giá ghi

Trị giá mua

thực tế của = trên HĐ

(chưa

hàng hóa

thuế

VAT)Chi phí p.s

trong q

+ trình mua +

(chưa thuế

VAT)Thuế

phải nộp _

ở khâu

mua

(nếu có)Các

khoản

giảm

trừ

(nếu

có)Đối với doanh nghiệp thương mại, trị giá vốn hàng xuất kho để bán bao

gồm trị giá mua thực tế và chi phí mua của một số hàng hóa đã xuất kho. Trị

giá mua thực tế của hàng hóa xuất kho được xác định theo một trong số các

phương pháp sau:

- Phương pháp tính theo giá đích danh

- Phương pháp bình qn gia quyền

- Phương pháp nhập trước, xuất trước10Chuyên đề tốt nghiệp- Phương pháp nhập sau, xuất trước

Trong một thị trường ổn định, khi giá cả khơng thay đổi thì việc tính trị

giá mua của hàng hóa xuất kho theo bất cứ phương pháp nào là khơng quan

trọng vì khi đó tất cả các phương pháp đều cho một kết quả tương tự nhau.

Tuy nhiên, nếu giá cả thay đổi ở các kỳ khác nhau thì các phương pháp khác

nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn một phương pháp tính

giá mua thực tế của hàng hóa xuất kho đòi hỏi doanh nghiệp phải nhất qn

qua các kỳ hách tốn, nó đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong kế toán.

Trị giá vốn của hàng xuất kho còn bao gồm cả chi phí mua nên ta cần

phải phân bổ chi phí mua cho hàng hóa đã xuất kho bán, theo cơng thức sau:

Chi phí

Chi phí mua phân

Chi phí mua hàng

mua phân

+

Trị giá

bổ cho hàng đầu kỳ

phát sinh trong kỳ

bổ cho =

 mua củahàng hóa

hàng

Trị giá mua của

Trị giá mua của hàng+

đã xuất

xuất kho

hàng còn đầu kỳ

nhập trong kỳ

khoTrên cở sở trị giá mua thực tế và chi phí mua của hàng xuất kho đã tính

được, kế tốn tổng hợp lại để xác định trị giá vốn thực tế của hàng đã xuất

kho. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được coi là chi phí

thời kỳ, trong kỳ tập hợp được bao nhiêu sẽ kết chuyển cho hàng đã bán. Tuy

nhiên, để xác định chính xác kết quả bán hàng thì các doanh nghiệp có chu kỳ

sản xuất kinh doanh dài, doanh thu bán hàng trong kỳ thấp có thể phân bổ các

chi phí này cho hàng đã bán theo cơng thức:

Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng

Trị giá

Chi phí

+

(chi phí QLDN)

(chi phí QLDN)

vốn

bán hàng

phân bổ cho hàng

phân bổ cho hàng 

của

(chi phí

=

phát

hàng

Trị giáđầu

vốnkỳcủa

giásinh

vốntrong

của kỳ

+ Trị

QLDN)

bán ra

hàng còn đầu

hàng

nhập

phân bổ

trong

kỳ

trong kỳ

cho hàng

kỳ

đã bán11Chuyên đề tốt nghiệpSau khi tính được trị giá vốn hàng xuất kho để bán và chi phí bán hàng, chi

phí quản lý doanh nghiệp của số hàng đã bán, kế tốn tổng hợp lại để tính trị

giá vốn hàng đã bán.

Trị giá vốn

=

hàng đã

bánTrị giá vốn

hàng xuất

kho để bán+Chi phí bán hàng và

chi phí QLDN của số

hàng đã bán2.5 Phạm vi, thời điểm xác định hàng bán và ghi chép

2.5.1 PHẠM VI HÀNG HÓA ĐÃ BÁN

Hàng hố được coi là đã hồn thành việc bán trong doanh nghiệp

thương mại, được ghi nhận doanh thu bán hàng phải đảm bảo các điều kiện

nhất định. Theo quy định hiện hành, được coi là hàng báh phải thoả mãn các

điều kiện sau:

- Hàng hố phải thơng qua q trình mua, bán và thanh toán theo một

phương thức thanh toán nhất định

- Doanh nghiệp thương mại mất quyền sở hữu về hàng hóa và nắm

được quyền sở ữu về tiền tệ hoặc có quyền được đòi tiền ở khách hàng

- Hàng hóa bán ra phải thuộc diện kinh doanh của doanh nghiệp, do

doanh nghiệp mua vào hoặc gia công chế biến hay nhận góp vốn, nhận cấp

phát, tặng thưởng,. . .

Ngoài ra, trong một số trường hợp sau cũng được coi là hàng bán:

+ Hàng hóa xuất để đổi lấy hàng hóa khác, còn được gọi là hàng đối

lưu hay hàng đổi hàng.

+ Hàng hóa xuất để thanh tốn tiền lương, tiền thưởng cho cơng nhân

viên thanh tốn thu nhập cho các thành viên của doanh nghiệp

+ Hàng hóa xuất để làm quà biếu tặng, quảng cáo, chào hàng

+ Hàng hóa xuất dùng trong nội bộ, phục vụ cho hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp12Chuyên đề tốt nghiệp+ Hàng hóa hao hụt, tổn thất trong quá trình vận chuyển bán ra theo

hợp đồng bên bán chịu

+ Hàng xuất là nguyên liệu để sản xuất chế biến sản phẩm rồi bán ra

+ Hàng xuất để tham gia hội chợ triển lãm

+ Hàng xuât để góp vốn liên doanh,. . .

2.5.2 THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH HÀNG BÁN VÀ GHI CHÉP (THỜI

ĐIỂM GHI NHẬN DOANH THU)

Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam quyết định số

149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì doanh

thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn 5 điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

- Doanh nghiệp khơng còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người

sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm sốt hàng hóa ;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc đã thu được lợi ích kinh tế từ giao

dịch bán hàng.

Nhưng trên thực tế do sự vận động của hàng bán có sự khác nhau, có

các trường hợp xác định sau:

+ Trường hợp 1: doanh nghiệp mất quyền sở hữu về hàng hóa trước khi

nắm được quyền sở hữu về tiền tệ. Thời điểm xác định và ghi chép hàng bán

là khi khách hàng đã nhận hàng và ký nhận trên hoá đơn bán hàng.

+ Trường hợp 2: doanh nghiệp nắm được quyền sở hữu về tiền tệ trước

khi mất quyền sở hữu về hàng hóa, thời điểm xác định và ghi chép hàng bán

là khi doanh nghiệp đã thu tiền (phiếu thu hoặc giấy báo có).13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Giá bán của hàng hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×