Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các phương thức và hình thức bán hàng

2 Các phương thức và hình thức bán hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpbiến động tuỳ thuộc vào khối lượng hàng bán và phương thức thanh tốn.

Trong bán bn thường bao gồm hai phương thức:

a. Phương thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng: Theo phương

thức này, doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, nhận hàng mua, không

đưa hàng về nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua. Phương thức này

có thể thực hiện theo hai hình thức :

- Hình thức bán giao tay ba: Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng

kinh tế đã ký kêt với nhà cung cấp và khách hàng, doanh nghiệp cử cán bộ

nghiệp vụ cùng khách hàng đến nhận hàng do nhà cung cấp giao. Hành vi

mua và bán hàng đồng thời được thực hiện.

- Hình thức gửi hàng chuyển bán thẳng: Theo hình thức này doanh

nghiệp thương mại say khi mua hàng, nhận hàng mua, dùng phương tiệm vận

tải của mình hoặc th ngồi vận chuyển hàng đến giao cho bên mua ở địa

điểm đã được thoả thuận. Hàng hoá chuyển bán trong trường hợp này vẫn

thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại. Khi nhận được tiền của

bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp

nhận thanh tốn thì hàng hố chuyển đi mới được xác định là tiêu thụ .

b. Phương thức bán bn hàng hố qua kho: Là phương thức bán bn

hàng hố mà trong đó, hàng bán phải được xuất từ kho bảo quản của doanh

nghiệp. Bán buôn hàng hố qua kho có thể thực hiện dưới hai hình thức

- Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo

hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho của doanh nghiệp thương mại để

nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuât kho hàng hoá giao trực tiếp cho

đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền

hoặc chấp nhận nợ, hàng hoá được xác định là tiêu thụ. Chứng từ bán hàng là

hoá đơn kiêm phiếu xuất kho. Một liên của chứng từ giao cho người nhận

hàng (bên mua), hai liên gửi về phòng kế tốn làm thủ tục thanh toán tiền bán

hàng. Số hàng đã giao nhận xong được coi là tiêu thụ.

- Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình

thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, hoặc theo đơn đặt hàng doanh

4Chuyên đề tốt nghiệpnghiệp thương mại xuất kho hàng hố, dùng phương tiện vận tải của mình

hoặc đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào

đó bên mua quy định trong hợp đồng. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền

sở hữu của doanh nghiệp thương mại, chỉ khi nào được bên mua kiểm nhận,

thanh tốn hoặc chấp nhận thanh tốn thì số hàng chuyển giao mới được coi

là tiêu thụ. Chí phí vận chuyển do doanh nghiệp thương mại chịu hay bên

mua chịu là do sự thoả thuận từ trước giữa hai bên. Nếu doanh nghiệp thương

mại chịu chi phí vận chuyển, phải thu tiền của bên mua .

2.2.2 BÁN LẺ HÀNG HỐ

Bán lẻ hàng hố là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng

hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính

chất tiêu dùng nội bộ. Bán hàng theo phương thức này cóđặc điểm là hàng

hố đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Giá trị và giá

trị sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc

hoặc số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. Phương thức bán lẻ có thể thực

hiện dưới các hình thức sau:

- Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Là hình thức bán hàng mà trong

đó, tách rời nghiệp vụ thu tiền của người mua và nghiệp vụ giao hàng cho

người mua. Mỗi quầy hàng có một nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền

của khách, viết hoá đơn hoặc tích kê cho khách để khách đến nhận hàng ở

quầy hàng do nhân viên bán hàng giao. Hết ca bán hàng, nhân viên bán hàng

căn cứ vào hoá đơn và tích kê giao hàng cho khách hoặc kiểm kê hàng hoá

tồn quầy để xác định số lượng hàng đã bán trong ngày, trong ca và lập báo

cáo bán hàng. Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền và nộp tiền bán hàng cho

thủ quỹ.

- Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Là hình thức bán hàng trực tiếp thu

tiền và giao hàng cho khách .Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng

làm giấy nộp tiền và nộp tiền cho thủ quỹ. Đồng thời, kiểm kê hàng hoá tồn

quầy để xác định số lượng hàng đã bán trong ca, trong ngày và lập báo cáo

bán hàng. Theo hình thức bán hàng này, khách hàng không mất thời gian chờ

thanh tốn nhưng đòi hỏi nhân viên bán hàng phải có nghiệp vụ vững vàng5Chuyên đề tốt nghiệp,nhanh nhẹn hoạt bát, có trách nhiệm cao để tránh tình trạng nhầm lẫn, mất

mát khi đơng khách.

- Hình thức bán hàng trả góp : Theo hình thức này, người mua được trả

tiền mua hàng thành nhiều lần. Doanh nghiệp thương mại, ngoài số tiền thu

theo giá bán thường còn thu thêm người mua một khoản lãi do trả chậm. Về

thực chất, người bán chỉ mất quyền sở hữu khi người mua thanh toán hết tiền

hàng. Tuy nhiên, về mặt hạch toán, khi giao hàng cho người mua, hàng hố

bán trả góp được coi là tiêu thụ, bên bán ghi nhân doanh thu.

Hình thức bán hàng tự động: Bán hàng tự động là hình thức bán lẻ

hàng hố mà trong đó, các doanh nghiệp thương mại sử dụng các máy bán

hàng tự động chuyên dùng cho một hoặc nột vài loại hàng hoá nào đó đặt ở

các nơi cơng cộng, sau khi người mua bỏ tiền bào máy, máy sẽ tự động đẩy

hàng ra cho người mua.

2.2.3 PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG ĐẠI LÝ:

- Hình thức gửi hàng đại lý bán hay ký gửi hàng hố: Theo hình thức

này doanh nghiệp thương mại giao hàng cho cở đại lý, ký gửi để cơ sở này

trực tiếp bán hàng. Bên nhận làm đại lý ,ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh

toán tiền hàng và được hưởng hoa hồng đại lý. Số hàng chuyển giao cho các

cơ sở đại lý, ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại cho

đến khi doanh nghiệp thương mại được cơ sở đại lý ký gửi thanh tốn tiền hay

chấp nhận thanh tốn hoặc thơng báo về số hàng đã bán được, doanh nghiệp

mới mất quyền sở hữu về số hàng này.

- Hình thức bán hàng nhận đại lý: Theo hình thức này doanh nghiệp sẽ

nhận bán hàng cho doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp có trách nhiệm về số

hàng đã nhận, tổ chức bán hàng và thanh toán kịp thời, đầy đủ tiền hàng cho

người giao đại lý khi hàng hố đã được tiêu thụ. Hình thức bán hàng này có

đặc điểm là hàng hố khơng thuộc sở hữu bán của doanh nghiệp và khi bán

được hàng thì doanh nghiệp được hưởng hoa hồng tính trên giá bán.6Chuyên đề tốt nghiệp2.3 Các phương thức thanh toán :

Tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như trị giá lô hàng bán, mức độ thường

xuyên trong quan hệ mua bán, mức độ tín nhiệm lẫn nhau, . . . mà doanh

nghiệp thương mại và người mua có thể thoả thuận lựa chọn sử dụng các

phương thức, hình thức thanh tốn khác nhau.

2.3.1 PHƯƠNG THỨC THANH TỐN TRỰC TIẾP:

Là q trình bán hàng và thu tiền phát sinh cùng một thời điểm. Theo phương

thức thanh tốn này, có các hình thức sau :

- Hình thức thanh tốn bằng tiền mặt, ngân phiếu: Là hình thức thanh

tốn trực tiếp giữa người mua và người bán. Khi bên bán chuyển giao hàng

hóa, dịch vụ thì bên mua xuất tiền, ngân phiếu để trả trực tiếp tương ứng với

giá cả mà hai bên đã thỏa thuận. Thanh tốn theo hình thức này đảm bảo khả

năng thu tiền nhanh, tránh được rủi ro trong thanh tốn nhưng thường chỉ áp

dụng trong trường hợp hàng hóa có giá trị khơng lớn.

- Hình thức trao đổi hàng: Theo hình thức này, khi bên bán chuyển

giao hàng hóa cho bên mua thì bên mua xuất giao cho bên bán một lơ hàng có

giá trị tương ứng với giá trị lô hàng đã nhận được từ bên bán. Trong trường

hợp này người bán đồng thời là người mua, mục đích khơng phải là thu tiền

mà là mua một hàng khác tương ứng. Việc giao hàng diễn ra hầu như là đồng

thời. Hiện nay, đơi lúc có thể dùng tiền để thanh toán một phần thiếu hụt.

2.3.2 PHƯƠNG THỨC THANH TỐN KHƠNG TRỰC TIẾP

Thanh tốn khơng trực tiếp là phương thức thanh tốn được thực hiện

bằng cáchh trích chuyển ở tài khoản của doang nghiệp hoặc bù trừ giữa hai

bên thông qua các tổ chức kinh tế trung gian thường là Ngân hàng. Ngân hàng

là tổ chức trung gian thanh tốn, nó giúp cho việc thanh tốn giữa người mua

và người bán được thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và đúng luật, tuỳ thuộc vào

từng thương vụ, từng đối tượng khách hàng mà việc thanh tốn khơng trực

tiếp có thể được thực hiện theo một số hình thức sau:7Chuyên đề tốt nghiệp- Hình thức thanh tốn bằng uỷ nhiệm chi: Uỷ nhiệm chi là giấy uỷ

nhiệm của chủ tài khoản mà Ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền

nhất định để trả cho người cung cấp hàng hóa lao vụ.

- Hình thức thanh tốn bằng uỷ nhiệm thu: Là hình thức thanh tốn

trong đó người bán sau khi hồn thành nhiệm vụ giao hàng hoặc cung ứng

dịch vụ cho người mua thì sẽ lập uỷ thác thu yêu cầu Ngân hàng thu hộ số

tiền từ người mua.

Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm thường áp dụng đối với các

doanh nghiệp có quan hệlàm ăn thường xun và tín nhiệm lẫn nhau hay dưới

hình thức k inh doanh cơng ty mẹ - cơng ty con.

- Hình thức thanh tốn bằng séc: Séc là tờ lệnh trả tiền của chủ tài

khoản được lập theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định u cầu đơn vị

thanh tốn trích một số tiền nhất định từ “Tài khoản tiền gửi thanh toán” của

mình để trả cho người thụ hưởng có tên trên tờ lệnh đó hoặc cho người cầm tờ

lệnh đó.

- Hình thức thanh tốn trả bằng thư: Là hình thức thanh tốn trong đó

bên mua u cầu Ngân hàng mở thư tín dụng tiến hành trả tiền cho bên bán

nếu bên bán xuất trình được bộ chứng từ thanh tốn phù hợp với các nội dung

đã ghi trong thư tín dụng. Hình thức thanh tốn này, được áp dụng rất phổ

biến, đặc biệt là trong kinh doanh xuất nhập khẩu, trong trường hợp bên mua

và bên bán chưa có mối quan hệ tín nhiệm lẫn nhau vì theo phương thức này

nó bảo đảm cả quyền lợi cho người mua và người bán.

- Phương thức thanh toán nhờ thu

Là phương thức thanh tốn mà trong đó người bán sau khi đã hồn

thành nghĩa vu giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ cho người mua sẽ tiến

hànhuỷ thác cho Ngân hàng của mình thu nợ số tiền ở người mua trên cơ sở

hối phiếu của người bán lập ra .

Ngày nay, trong hoạt động kinh doanh thương mại việc thanh tốn

khơng trực tiệp được áp dụng phổ biến là trong hoạt động kinh doanh xuất8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các phương thức và hình thức bán hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×