Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệppháp kiểm kê thường xuyên là phù hợp với tình hình nhập - xuất hàng hóa

diễn ra thường xuyên liên tục ở Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác

kế tốn bán hàng. Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất giúp kế toán ghi

chép, phản ảnh đầu tư chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Thứ hai: Hệ thống chứng từ kế toán dùng để phản ánh các nghiệp vụ

kinh tế liên quan đến kế toán bán hàng được sử dụng đầu đủ, đúng chế độ

chứng từ kế toán Nhà nước ban hành. Trình tự ln chuyển chứng từ để ghi sổ

kế tốn hợp lý, tạo điều kiện cho việc hạch toán đúng, đủ , kịp thời quá trình

bán hàng.

Thứ ba: Bộ phận kế tốn bán hàng của Cơng ty tự lập các báo cáo chi

tiết hàng hóa, nhật ký. . . để thuận tiện cho việc theo dõi tình hình xuất bán

hàng hóa. Hạch tốn chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song là

phù hợp, đảm bảo sự kiểm tra, đối chiếu thường xun giữa kho và phòng kế

tốn (thẻ kho- sổ chi tiết hàng tồn kho- bảng kê tổng hợp nhập - xuất – tồn).

Kế tốn trong Cơng ty đã hạch toán chi tiết kết quả tiêu thụ cho từng lô

hàng và đã thiết lập các sổ, thẻ chi tiết tương đối hồn chỉnh.

Những vấn đề còn tồn tại

Cùng với những ưu điểm trên, cơng tác hạch tốn kế tốn nghiệp vụ

bán hàng tại Cơng ty còn tồn tại một số vấn đề hạn chế đòi hỏi phải đưa ra

giải pháp cụ thể, có tính thực thi cao nhằm khắc phục và hồn thiện hơn nữa

để kế tốn ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ vốn có của

mình phục vụ cho u cầu quản lý trong điều kiện hiện nay.

Thứ nhất: Ghi sổ kế toán chưa cụ thể54Chuyên đề tốt nghiệpSổ chi tiết tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng” còn đơn giản chỉ thể

hiện ở mặt tổng số của từng lần tiêu thụ mà không thể hiện được đơn giá, số

lượng từng lần tiêu thụ.

Thứ hai: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

Chi phí bán hàng trong kỳ tập hợp được bao nhiêu phân bổ hết cho

hàng bán ra, điều này là hồn tồn khơng hợp lý. Kế tốn cần phải phân bổ

chi phí bán hàng cho hàng hóa bán ra và hàng còn lại. Tuy nhiên, chỉ phân bố

cho hàng còn lại những khoản chi phí dự trữ, bảo quản hàng hố.

Chi phí quảnlý doanh nghiệp tập hợp trong kỳ phân bổ hết cho hoạt

động tiêu thụ hàng hóa làm ảnh hưởng đến việc thanh toán, xác định kế quả

kinh doanh cho từng hoạt động vì Cơng ty còn có hoạt động dịch vụ, góp vốn

kinh doanh.

Thứ tư: Hệ thống danh điểm hàng tồn kho

Tuy thủ kho sử dụng thẻ kho để theo dõi hàng ngày tình hình nhậpxuất- tồn kho hàng hóa nhưng Cơng ty vẫn chưa xây dựng được hệ thống

danh điểm hàng tồnkho thống nhất tồn cơng ty. Hàng hóa của Cơng ty đa

dạng, phong phú về chủng loại, quy cách, nguồn gốc, . . . mà thủ kho mới chỉ

phân chia các loại hàng hoá thành từng nhóm ( ví dụ như nhóm hàng sữa,

nước khống, nước uống tăng lực M150,cafê . . .)

Khi đối chiếu từng loại hàng trong một nhóm, thủ kho và kế toán phải

đối chiếu từng tên hàng, chủng loại, quy cách, nguồn gốc rất mất thời gian và

công sức. Như vậy, nếu xây dựng được hệ thống danh điểm hàng tồn kho55Chun đề tốt nghiệpthống nhất tồn cơng ty sẽ giảm được khối lượng cơng việc cho thủ kho, kế

tốn, cơng việc quản lý hàng tồn kho sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

2. Yêu cầu của việc hoàn thiệnCùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống kế toán của Nước ta đã

không ngừng được đổi mới cho phù hợp. Nhưng do tính chất cơng việc cải

cách hệ thống kế toán rất phức tạp, lại diễn ra rất khẩn trương nên chắc chắn

còn có nhiều khiếm khuyết và có những quy trình chưa được hồn tồn phù

hợp. Mặc dù hệ thống kế toán doanh nghiệp chưa được xây dựng thích ứng,

phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế tài chính

của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và tương lai nhưng trong q trình

nền kinh tế vận động, đổi mới có rất nhiều nghiệp vụ mới nảy sinh mà khi xây

dựng chế độ kế tốn các nhà kinh tế khơng lường hết đươc. Thêm nữa, khi áp

dụng vào từng mơ hình doanh nghiệp cụ thể lại phát sinh nhiều vấn đề đòi

hỏi phải hồn thiện dần hệ thống kế tốn cho phù hợp với yêu cầu quản lý của

doanh nghiệp, với đặc điểm kinh doanh của từng đơn vị cụ thể, có như vậy thì

hệ thống kế tốn mới phát huy tốt vai trò của mình trong việc quản lý, điều

hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế doanh nghiệp.

Do đặc thù kinh doanh của loại hình doanh nghiệp thương mại mà với

hầu hết các doanh nghiệp thương mại đang hoạt động kinh doanh trên thị

trường thì tiêu thụ hàng hóa là khâu quan trọng quyết định đến sự tồn tại và

phát triển của doanh nghiệp. Khi đẩy mạnh được quá trình bán hàng thì doanh

thu ngày càng tăng, bù đắp chi phí và tạo ra khoản lợi nhuận ngày càng nhiều

và đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện dần, điều đó có nghĩa là

doanh nghiệp đang trên đà phát triển. Chính vì vậy, mà kế tốn nghiệp vụ bán

hàng là một bộ phận công việc phức tạp và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ56Chuyên đề tốt nghiệpcơng việc kế tốn. Để thực hiện được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp

thì đòi hỏi cơng tác hạch tốn kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa phải được

tổ chức một cách khoa học và hợp lý, ln đổi mới và ngày càng hồn thiện.

Để theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, Nhà nước ta

thường xuyên ra các thông tư nhằm ngày càng hồn thiện hơn nữa chế độ kế

tốn - tài chính, mà gần đây nhất là 4 chế độ kế tốn mới về hàng tồn kho,

TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình và chế độ chuẩn mực kế tốn về doanh thu

và thu nhập khác đã được áp dụng vào các doanh nghiệp. Từ thực tế cho thấy

yêu cầu hoàn thiện hơn nữa bộ máy kế toán ở các doanh nghiệp nói chung và

Cơng ty TNHH Hương Thuỷ nói riêng là hết sức quan trọng và cấp thiết.

Muốn thực hiện được điều này chúng ta cần phải làm tốt các yêu cầu sau:

Yêu cầu phù hợp:Trong kế toán Quốc tế, yêu cầu phù hợp đã trở thành một nguyên tắc,

nghĩa là nó phải được đề cập đến trong kế tốn. Vì vậy, khi hồn thiện cơng

tác kế tốn cần coi trọng nguyên tắc này. Mỗi một doanh nghiệp cần vận

dụng chế độ kế toán một cách linh hoạt sao cho phù hợp với chế độ hiện

hành , với loại hình hoạt động, đặc điêm kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản

lý riêng của doanh nghiệp mình. Ngồi ra, nó cần đòi hỏi phải phù hợp giữa

doanh thu và chi phí .

Yêu cầu thống nhấtYêu cầu này là một yêu cầu cơ bản nhằm tạo ra sự thống nhất về chế độ

kế tốn trong tồn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung, cũng như trong ngành57Chuyên đề tốt nghiệpthương mại nói riêng. Bởi vì, nó đảm bảo cho các quy định về thể lệ chế độ kế

toán được thực hiện đầy đủ và đúng đắn trong doanh nghiệp.

Hồn thiện kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa phải đảm bảo sự tập

trung quản lý từ lãnh đạo Công ty đến cơ sở, doanh nghiệp phải vận dụng chế

độ kế toán một cách linh hoạt để vừa đảm bảo sự tuân thủ những chính sách,

chế độ, thể lệ về tài chính kế toán do Nhà nước ban hành , vừa phù hợp với

yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, yêu cầu thống nhất đòi hỏi trong cơng tác kế tốn phải thực

hiện thống nhất về nhiều mặt như về đánh giá hàng tồn kho, trích khấu hao

TSCĐ, thống nhất về sử dụng tài khoản , về nội dụng, tên gọi và mẫu sổ . . .

Trong doanh nghiệp còn phải chú ý đến sự thống nhất về việc sử dụng tài

khoản sổ kế toán giữa đơn vị chính và đơn vị phụ thuộc.

Yêu cầu tiết kiệm và hiệu quảNgày nay, trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động của doanh

nghiệp đều hướng tới việc sử dụng đồng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu

quả và mục đích cuối cùng là đạt được lợi nhuận kinh doanh cao nhất với chi

phí hợp lý nhất. Do đó việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng cũng

khơng nằm ngồi mục đích đó. Hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng một

mặt giúp giảm nhẹ cơng việc tổ chức, xử lý, ghi chép lưu trữ bảo quản chứng

từ, sổ kế tốn mà vẫn đảm bảo tính kịp thời , độ chính xác cao của thơng tin

kế tốn. Mặt khác, nhằm nâng cao hiệu quả của cơng tác kế toán trong giám

đốc, quản lý việc sử dụng tài sản tiền vốn của doanh nghiệp.

Yêu cầu chính xác và kịp thời58Chuyên đề tốt nghiệpXuất phát từ nhiệm vụ của kế tốn là cung cấp thơng tin một cách kịp

thời và chính xác cho ban lãnh đaọ phục vụ công tác quản lý của doanh

nghiệp. Cần tổ chức trang bị và ứng dụng các phương tiện kỹ thuật và tính

tốn, ghi chép và xửlý thơng tin nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin nhanh

chóng, kịp thời, chính xác để từng bước nâng cao hiệu quả cơng tác kế tốn.

Hơn nữa, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay và sự cạnh tranh ngày

càng ngay gắt thì yêu cầu này càng trở nên quan trọng.II MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN

NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

1. Giải phápTrên cơ sở thực tế đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác kế tốn nghiệp

vụ tiêu thụ hàng hóa tại Cơng ty, em xin đưa ra một số ý kiến nhằm khắc phục

những hạn chế và hồn thiện thêm cơng tác kế tốn nghiệp vụ bán hàng tại

Công ty Vật tư và Thiết bị toàn bộ.

Thứ nhất: Do đặc điểm các mặt hàng kinh doanh của Công ty rất phức

tạp và đa dạng nên kế tốn chi tiết tiêu thụ hàng hóa cần có hệ thống sổ

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Lơ hàng:

Chứng từ

SốNga

yDiễn giảiNgày

xuất

hàngSố

lượngđơn

giáThành

tiềnNgày

thanh

toánGhi

chú59Chuyên đề tốt nghiệpNgười ghi biểuKế toán trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)Cơ sở để ghi vào sổ chi tiết bán hàng theo lô hàng là các hóa đơn kiêm

phiếu xuất kho và các hóa đơn thanh tốn.

Ngồi ra, sổ chi tiết doanh thu bán hàng cho từng mặt hàng cần được

mở theo mẫu sau:

SỔ CHI TIẾT TK 511

Tháng . . ./. . . Mặt hàng

NgàyChứng từ

Số NgàyDiễn giảiSốĐơn

l

ưn

gNợg

i

áNgười ghi biểuKế tốn trưởng(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x