Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpnhững khó khăn nhất định như việc tìm kiếm những nguồn hàng với giá rẻ,

chất lượng tốt. Và để có những khách hàng tiềm năng có những lúc Công ty

phải bán hàng lỗ.

Tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty:

Bộ máy quản lý của công ty gọn nhẹ theo cơ cấu quản lý 1 cấp. Công tác tổ

chức quản lý của Công ty được tổ chức như sau:

Giám đốcPhó Giám đốc

Kỹ thuật và kinh doanhPhòng

Kỹ thuậtPhòng

Tài vụPhòng

Tiêu thụPhòng

MarketingĐỘI XE

VẬN TẢI

BỐC XẾPKho

Quầy

hàng- Đứng đầu cơng ty là Giám đốc: Người có quyền lực cao nhất, chịu

mọi trách nhiệm với nhà nước cũng như với tập thể trong lĩnh vực kinh

doanh, giám sát, điều hành các hoạt động của Cơng ty.

- Phó Giám đốc kỹ thuật và kinh doanh: giúp Giám đốc phụ trách kỹ

thuật sản xuất, tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty.

- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng.

- Phòng Marketing: Nghiên cứu thị trường đầu vào và đầu ra của Cơng

ty, từ đó xây dựng chiến lược cạnh tranh cho Doanh nghiệp trong từng giai

đoạn, từng thời kỳ phát triển của Doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, xác lập nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo thời vụ, theo

thời điểm, để xây dựng kế hoạch mua vào, dự trữ và bán ra hợp lý.

- Nghiên cứu, tổ chức các khâu mua vào, bán ra hàng hố cũng như cơng

tác lưu kho sao cho hợp lý, đạt hiệu quả tối ưu.30Chuyên đề tốt nghiệp- Phòng tài vụ: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc quản lý các

mặt kế toán tài chính. Giám sát và phát hiện kịp thời việc thực hiện chế độ

chính sách ở Cơng ty.

- Phòng tiêu thụ: Có nhiệm vụ theo dõi mặt hàng của Cơng ty trên thị

trường so với sản phẩm của các đơn vị khác.

- Đội xe vận tải và bốc xếp: Vận chuyển hàng hoá từ nơi mua về kho

bảo quản, tới quầy hàng cũng như vận chuyển hàng hoá tới tận tay người tiêu

dùng khi cần thiết.

4. Đặc điểm về tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty TNHH Hương ThuỷBộ máy kế tốn của Cơng ty: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao,

đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất và trực tiếp của kế toán trưởng,

đồng thời căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý ở Công ty

mà bộ máy kế toán được tổ chức như sau:

Kế toán trưởngKế toán

mua hàngKế toán

thanh toánKế toán

bảo hiểmKế toán

tổng hợpThủ quỹ*01 kế toán trưởng: đứng đầu phòng kế tốn, chịu trách nhiệm chung về

việc tổ chức và chỉ đạo tồn diện cơng tác kế tốn của Cơng ty đồng thời là

người giúp Giám đốc trong việc tổ chức thông tin kinh tế và tổ chức phân tích

hoạt động kinh tế trong Cơng ty. Kế tốn trưởng có nhiệm vụ tổ chức bộ máy

cơng tác kế toán gọn nhẹ, khoa học, hợp l ý, hướng dẫn tồn bộ cơng việc kế

tốn trong phòng, đảm bảo cho từng nhân viên phát huy hết khả năng chuyên

môn của mình, kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán và chế độ quản lý kinh

tế theo phát luật nhà nước.

*01 kế tốn mua hàng: Theo dõi tình hình mua các mặt hàng nhằm đảm

bảo đầy đủ, thường xuyên và kịp thời cho công tác dự trữ, bảo quản và bán ra.31Chuyên đề tốt nghiệp*01 kế toán thanh toán: Theo dõi các khoản tiền gửi, tiền vay ngân hàng,

các khoản thanh toán với CBCNV, các khoản thanh toán với khách hàng.

*01kế toán bảo hiểm: Theo dõi các khoản bảo hiểm đặc biệt là bảo hiểm

hàng hoá, tránh rủi ro trong kinh doanh.

*01kế toán tổng hợp: Theo dõi và tập hợp các chi phí kinh doanh, tính tốn

và xác định kết quả kinh doanh, số liệu do các thành phần có liên quan cung

cấp.

Cuối tháng, quý lập báo các tháng, báo cáo quí, cuối năm lập báo cáo

tài chính và các mẫu biểu báo cáo khác có liên quan theo đúng chế độ tài

chính của nhà nước.

*01 thủ quỹ: Thu giữ các loại tiền của Cơng ty.

Phòng kế tốn được đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty. Bộ

máy kế tốn của Cơng ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra thực

hiện toàn bộ cơng tác kế tốn trong phạm vi Cơng ty, giúp Giám đốc tổ chức

công tác thông tin kinh tế và phân tích hoạt động kinh tế, thực hiện đầy đủ các

chế độ ghi chép ban đầu, chế độ hạch toán và chế độ quản lý kinh tế tài chính.

Hình thức sổ kế tốn

Phòng tài chính kế tốn của Cơng ty TNHH Hương Thủy áp dụng phương

pháp hạch toán “nhật ký chung”.

Sau đây là sơ đồ hạch toán kế toán.

Chứng từ gốcSỔ NHẬT

SỔ THẺ KẾSỔ CÁIBẢNG CÂNBẢNG

TỔNG HỢPGhi hàng ngày

BÁO CÁO32Chuyên đề tốt nghiệpGhi cuối tháng

Quan hệ đối chiếu

Do các đặc trưng cơ bản của hình thức kế tốn trên tất cả các nghiệp vụ

tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ nhật ký mà trọng tâm là sổ nhật

ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế tốn của nghiệp

vụ đó, sau đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ

kinh tế phát sinh. Hàng ngày căn cứ từ các chứng từ gốc như: báo cáo bán

hàng của nhân viên bán hàng, phiếu nộp tiền.....kế toán lập định khoản và ghi

vào nhật ký chung theo trình tự thời gian.

Đối với các đối tượng đã được mở sổ nhật ký đặc biệt thì căn cứ chứng

từ kế tốn ghi vào nhật ký đặc biệt mà khơng ghi vào nhật ký chung.

Đối với các đối tượng cần quản lý chỉ tiêu chi tiết như cơng nợ, TSCĐ,

chi phí... thì căn cứ chứng từ kế tốn ghi vào sổ chi tiết hoặc thẻ có liên quan.

Định kỳ 3, 5, 10 ngày....hoặc cuối tháng tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát

sinh, tổng hợp từng sổ nhật ký đặc biệt, nhật ký chung để chuyển số liệu vào

sổ cái các tài khoản tương ứng hàng ngày hoặc định kỳ.

Đối chiếu số liệu trên sổ cái của các tài khoản với bảng tổng hợp số liệu

chi tiết. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân

đối số phát sinh.

Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng

tổng hợp chi tiết thì kế tốn lập báo cáo tài chính.

Chính sách kế toán

- Niên độ kế toán: Bắt đầu 01/01, kết thúc 31/12.

- Đơn vị tiền tệ: VND

- Phương pháp quản lý tồn kho: Luôn ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời số

hiện có và tình hình ln chuyển của hàng tồn kho cả về mặt giá trị và hiện

vật.

- Phương pháp định giá hàng tồn kho: Công ty sử dụng phương pháp tính theo

đơn giá thực tế của từng lơ hàng (đơn giá thực tế đích danh).

-Cơng ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán các nghiệp

vụ mua nguyên vật liệu, vật tư và tính kết quả kinh doanh

- Đơn vị tiền tệ: VND

- Phương pháp nộp thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ.33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HƯƠNG THUỶ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x