Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần VII: Quy trình, hệ thống

Phần VII: Quy trình, hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Quy trình sản xuất bia

Quy trình sản xuất bia của công ty Sabeco trải qua rất nhi ều công

đoạn rất nghiêm ngặt để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất đến v ới

người tiêu dùng.

 Xay nghiền: Nghiền nhỏ hạt malt (hoặc hạt gạo) đến kích thước yêu cầu

để các thành phần trong ngun liệu có thể hòa tan vào nước và gi ải

phóng ra enzym để xúc tác q trình thủy phân sau đó.

 Nồi nấu malt: Thủy phân các hợp chất cao phân tử như tinh b ột, protein

thành các hợp chất lên men được như đường malto, gluco, axit amin,… Kết

thúc quá trình nấu tại nồi malt sẽ thu được dịch ngọt nên quy trình này

được gọi là q trình đường hóa.

 Nồi lọc dịch hèm: Là quá trình tách võ trấu của hạt malt ra khỏi dịch

đường.

 Nồi đun sôi: Dịch đường trong được đun sôi với hoa bia để tạo v ị đắng

đặc trưng, đồng thời q trình đun sơi cũng làm bay h ơi và k ết tủa các h ợp

chất không mong muốn và tiệt trùng dịch nha.

 Nồi tách cặn: Loại bỏ các thành phần như cánh hoa bia, các kết tủa hình

thành trong q trình đun sơi.

 Giải nhiệt nhanh: Dịch nha sau đun sôi (100oC) được đưa về nhiệt độ

thích hợp cho nấm men hoạt động như 10 – 15oC. Nhiệt độ này tùy thu ộc

vào chủng loại nấm men và loại bia.

 Tank lên men: Dịch nha lạnh cùng với nấm men được đưa vào tank lên

men để tiến hành quá trình lên men. Nấm men sẽ sử dụng đường đ ược

hình thành trong giai đoạn nấu để tạo thành Cồn và khí CO2. Các h ợp ch ất

tạo mùi thơm cho bia cũng được nấm men tạo thành trong giai đoạn này.

Kết thúc quá trình lên men, nấm men sẽ được thu h ồi ra kh ỏi tank lên

men để tái sử dụng cho lần lên men tiếp theo. Dịch bia sau lên men sẽ đ ược

chuyển sang tank ủ bia để bắt đầu quá trình lên men phụ.

 Tank ủ bia: Là quá trình chuyển hóa hoặc loại bỏ các hợp chất khơng

mong muốn hình thành trong quá trình lên men như diacetyl. Quá trình ủ

bia kết thúc khi hàm lượng các chất này giảm đến mức mong mu ốn và đạt

thời gian theo yêu cầu của từng loại bia.

30 Làm lạnh sâu: Bia trước khi qua quá trình lọc sẽ được làm lạnh sâu xuống

nhiệt độ -1à-2oC để hình thành cặn lạnh. Các cặn lạnh này sẽ được loại

bỏ trong quá trình lọc trong sau đó.

 Lọc trong bia: Nấm men, cặn lạnh, … sẽ được loại bỏ để làm cho bia tr ở

nên trong suốt.

 Tank bia trong: Bia sau khi lọc được chứa trong tank bia trong để chờ q

trình chiết, đóng gói.

 Chiết bia: Là q trình bia được chiết vào các dạng bao bì khác nhau đ ểđánh ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Keg bia có dung dích 2 lít, 5 lit, 20 lít, 30 lít hoặc 50 lit.

Bia được chiết vào lon có dung tích 330ml, 500ml.

Bia chai có dung tích 330ml, 450ml, 500ml, 750ml.

Dung tích bia chai, bia lon phụ thuộc vào chi ến lược th ị tr ường và th ị hi ếu

tiêu dùng của từng quốc gia.31CHƯƠNG IV: CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ HỆ

THỐNG TÀI KHOẢN

Phần I: Các nguyên tắc kế toán của doanh nghiệp

1. Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Mọi nghiệp vụ kinh tế của DN phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát

sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặt chi hặc tương đương tiền.

 VD: Công ty bán hàng cho khách vào ngày 10/7 đã giao hàng và hẹn 10/5 đưa

tiền hàng.

2. Nguyên tắc hoạt động liên tục

BCTC phải được lập trên cơ sở giả định DN đang và sẽ tiếp tục hoạt động

bình thường trong tương lai gần.

 VD: Bảng cân đối kế toán các năm 2015, 2016, 2017 cho thấy công ty hoạt

động liên tục

3. Nguyên tắc giá gốc

Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc được tính theo số tiên đã

trả vào thời điểm giá cả đó được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ

khi có quy định cụ thể .

 VD: Ngày 10/7 mua lúa mạch 250.000/kg, ngày 11/7 giá là 230.000/kg thì kế

toán ghi vào sổ là mua 250.000/kg ngày 10/7, ngày 11/7 là 230.000/kg.

4. Nguyên tắc phù hợp

Khi ghi nhận 1 khoản doanh thu, kế toán cần phải ghi nhận một khoản chi

phí tương ứng, liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.

 VD: Doanh thu năm 2016: 30.603.273.412.475 và Chi phí năm 2016:

3.745.122.808.784

5. Nguyên tắc nhất quán

Chính sách và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng thống nhất

trong một kỳ kế tốn năm. Trường hợp có sự thay đổi thì phải giải trình lý do phải thay

đổi.

 VD: Khấu hao công ty dùng là phương pháp khấu hao tài sản lũy kế giảm dần.

326. Nguyên tắc thận trọng

Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đốn cần thiết để lập các ước

tính kế tốn trong các điều kiện khơng chắc chắn

 Dự phòng phải thu khó đòi: 17.472.127.344

7. Ngun tắc trọng yếu

Thơng tin kế tốn được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu

thông tin hoặc thiếu chính xác của thơng tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài

chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính.

Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thơng tin hoặc các sai sót được

đánh giá trong hồn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét cả

trên phương diện định lượng và định tính.

 VD: Trong BCTC của doanh nghiệp có cùng nội dung bản cất kinh tế được gộp

vào một khoản mục và được giải trình trong Thuyết minh BCTC. Chẳng hạn

như phần Tài sản: Tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển được gộp vào thành

mục Các khoản tương đương tiền.33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần VII: Quy trình, hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×