Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CÔNG TY VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TỒN BỘ

(Đường Hồng Quốc Việt - Hà nội)69Chuyên đề tốt nghiệpMỤC LỤC

Lời nói đầu........................................................................................................1

Chương I :Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp

thương mại.........................................................................................................3

I. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng...................................................................3

1. Khái niệm.............................................................................................3

2.Đặc điểm.................................................................................................3

2.1Đối tượng phục vụ............................................................................3

2.2 Các phương thức và hình thức bán hàng.........................................3

2.2.1 Phương thức bán bn:............................................................3

2.2.2 Bán lẻ hàng hoá.......................................................................5

2.2.3 Phương thức bán hàng đại lý:...................................................6

2.3 Các phương thức thanh toán :.........................................................6

2.3.2 Phương thức thanh toán khơng trực tiếp..................................7

2.3.3 Phương thức thanh tốn chậm..................................................8

2.4 Giá bán của hàng hóa......................................................................9

2.5 Phạm vi, thời điểm xác định hàng bán và ghi chép.......................11

2.5.1 Phạm vi hàng hóa đã bán........................................................11

2.5.2 Thời điểm xác định hàng bán và ghi chép (Thời điểm ghi nhận

doanh thu)........................................................................................12

3. Nội dung, yêu cầu quản lý ghi chép nghiệp vụ bán hàng....................13

4. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng.........................................14

II Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng...............................................15

1.Chứng từ sử dụng.................................................................................15

2.Tài khoản sử dụng................................................................................16

3.Trình tự hạch toán................................................................................21

3.1 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại kế

toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên..............21

3.2 Hạch toán bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại kế toán hàng

tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ........................................22

4. Sổ kế tốn............................................................................................23

4.1 Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ...............................................23

Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ.............24

4.2. Hình thức kế tốn nhật ký chứng từ............................................24

4.3. Hình thức nhật ký - sổ cái...........................................................25

4.4. Hình thức kế toán nhật ký chung.................................................26

Chương II:thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty tnhh hương

thuỷ..............................................................................................................28

I. tổng quan về công ty tnhh hương thuỷ.....................................................28

1. Sự ra đời của công ty...........................................................................28

2.Chức năng và nhiệm vụ Công ty TNHH Hương Thủy........................28

3. Đặc điểm kinh doanh, tổ chức bộ máy trong công ty..........................2870Chuyên đề tốt nghiệp4. Đặc điểm về tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty TNHH Hương Thuỷ

.................................................................................................................30

Hình thức sổ kế tốn........................................................................31

Chính sách kế tốn..........................................................................32

II.thực trạng kế tốn nghiệp vụ bán hàng tại công ty tnhh hương thuỷ.......33

1. Chứng từ sử dụng...............................................................................33

2. Tài khoản sử dụng..............................................................................39

3. Trình tự hạch tốn...............................................................................39

3.1 Phương thức bán bn qua kho.....................................................39

3.2. Kế tốn bán hàng tại cảng............................................................41

4. Sổ kế toán và báo cáo kế tốn.............................................................42

Chương III:Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng

tại cơng ty tnhh hương thuỷ.............................................................................51

1.Sự cần thiết...........................................................................................51

2. Yêu cầu của việc hoàn thiện...............................................................54

II một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng tại cơng ty

tnhh hương thuỷ..........................................................................................57

1. Giải pháp.............................................................................................57

1.Chi phí còn đầu kỳ...........................................................................59

2. Chi phí phát sinh trong kỳ...............................................................59

3.Chi phí phân bổ cho hàng còn lại.....................................................59

4. Chi phí phân bổ cho hàng bán ra.....................................................59

Kết luận...........................................................................................................6371Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×