Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

• 2.1. Cơ sở lý luận

• 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất sắn

→ Yếu tố bên trong (Đất đai, Lao động, Vốn đầu tư,

Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơng nghệ)

→ Yếu tố bên ngồi (Khí hậu, Dịch bệnh, Thị trường,

Hệ thống chính sách của Nhà nước).

• 2.1.3. Vai trò của cây sắn

→ có nhiều cơng dụng trong chế biến công nghiệp,

thức ăn gia súc và lương thực thực phẩm.PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

→ Thành phần dinh dưỡng.

→ Sản xuất sắn đóng vai trò quan trọng trong SXNN.

• 2.2. Lý thuyết về tiêu thụ sắn

• 2.2.1. Khái niệm tiêu thụ nơng sản

• 2.2.2. Đặc điểm của tiêu thụ nơng sản

• 2.2.3. Kênh tiêu thụ sắn

• 2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tiêu thụ sắnPHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

• 2.2. Cơ sở thực tiễn

• 2.2.1. Tình hình SX&XK sắn trên thế giới

Bảng 2.1: SLsắn của một số nước trên thế giới năm 2015

Quốc giaSL (Triệu tấn)Nigeria54,00Brazil26,00Indonesia22,00Thái Lan21,91Angola14,33Gana14,24Việt Nam9,87Ấn Độ8,00PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

• 2.2. Cơ sở thực tiễn

• 2.2.2. Tình hình SX&XK sắn ở Việt Nam

Bảng 2.2: Diện tích trồng sắn tính đến ngày 15/08/2015

Miền BắcMiền NamTổng15/11/2015142.0370.5512.515/10/2015142.0346.4488.415/11/2014166.6334.4501.0Tăng/giảm so với tháng trước (%)0.07.04.9Tăng/giảm so cùng kỳ năm trước

(%)-14.810.82.3PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

• 2.2. Cơ sở thực tiễn

• 2.2.2. Tình hình SX&XK sắn ở Việt Nam

Biểu đồ 2.1: DT trồng sắn phân theo vùng kinh tế - ngày 15/11/2015 (ha)PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

• 2.2. Cơ sở thực tiễn

• 2.2.2. Tình hình SX&XK sắn ở Việt Nam

Biểu đồ 2.2: Thị phần xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2015 (%)PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

• 2.2. Cơ sở thực tiễn

• 2.2.3. Tình hình SX và tiêu thụ sắn ở Tây Nguyên

→Tây Nguyên là vùng trọng điểm sản xuất sắn, hiện

nay các tỉnh Tây Nguyên có gần 151.000 ha sắn, với sản

lượng trên 2,6 triệu tấn củ, chiếm khoảng 26,2% sản

lượng sắn cả nước.

→Việc nông dân mở rộng diện tch trồng sắn một

cách tự phát đã làm sản lượng sắn tăng đột biến, sản

phẩm nhiều lúc bị ứ đọng, bị ép giá.PHẦN BA: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu: Tình hình SX và tiêu thụ sắn

của các nơng hộ ở h. Krông Bông, tỉnh ĐL.

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu

3.1.2.1. Phạm vi không gian

3.1.2.2. Phạm vi thời gian: Số liệu sử được thu thập trong ba

năm 2013, 2014 và năm 2015.

3.1.2.3. Phạm vi nội dung

→ Thực trạng SX sắn của nơng hộ

→ Tình hình tiêu thụ sắn của nơng hộ

→ Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất và tiêu

thụ sắn của nông hộ ở H. Krông Bơng, ĐL.PHẦN BA: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU• 3.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

• 3.2.1. Điều kiện tự nhiên: Vị trí địa lý; Địa

hình, địa mạo; Khí hậu

• 3.2.2. Tài nguyên: Tài nguyên đất; Tài nguyên

nước; Tài nguyên rừng; Tài ngun khống

sản; Tài ngun du lịch, nhân văn

• 3.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội: Tình hình dân số;

Lao động và việc làm.

• 3.2.4. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của

huyện Krông Bông: Về kinh tế; Về cơ sở hạ tầng

• 3.2.5. Tình hình sử dụng đất của huyện Krông BôngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×