Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu : Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.

Mục tiêu : Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.

Tải bản đầy đủ - 0trang

trong phạm vi3

Bài 1

- Nêu yêu cầu

- Nêu cách làm?

- Nhận xét

Bài 2

- Nêu yêu cầu

- Gv giới thiệu cách viết phép

tính theo cột dọc, cách tính theo

cột dọc (chú ý các số viết

thẳng cột)

- Gọi 3 Hs lên bảng làm

- Nhận xét

Bài 3

- Nêu yêu cầu

- Cách làm?

- Tổ chức thi đua tiếp sức để

sửa bài

- Nhận xét

IV/.Củng cố (5’)

- Học gì?

- Thi đua nhắc lại bảng cộng

trong phạm vi 3

 Nhận xét. Tuyên dương

DẶN DÒ : Chuẩn bò : “Luyện

tập”Thực hành

-Hs làm bài

Hs sửa bài-Nối phép tính với số Trò chơi

thích hợp

Hs nêu

Hs làm bài và sửa

bài

Hs nêu-Phép cộng trong phạm

vi 3

Hs nhắc lạiRút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………TiếtMÔN

: TOÁN

: 27

BÀI : Luyện tậpA/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức :

Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3

2/. Kỹ năng :Biết làm tính cộng trong phạm vi 3. Tập biểu thò tình huống trong tranh

bằng 1 phép tính cộng

3/. Thái độ :

Giáo dục Hs yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : Tranh vẽ

2/. Học sinh : SGK, vở bài tập, bảng con

C.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh (1’)

II/.Kiểm tra bài cũ (5’)

- Tiết trước học bài gì?

- Tính

1

1

1

2HOẠT ĐỘNG CỦA HS- Hát---Phép cộng trong phạm

vi 3

Thực hành

Hs làm bảng con-Hs làm bảng con-Hs nhắc lại2

3- Nhận xét

III/. Bài mới (25’)

1/. GIỚI THIỆU BÀI (1’)

- Hôm nay chúng ta sẽ học bài

“Luyện tập”

2/.HOẠT ĐỘNG 1 (24’) :

Luyện tập

 Mục tiêu : Củng cố bảng

cộng trong phạm vi 3

Bài 1

Nêu yêu cầu

Hướng dẫn Hs quan sát tranh

vẽ, nêu bài toán

Viết 2 phép cộng tương ứng

với tình huống trong tranh

Nhận xét. Tuyên dương

Bài 2

- Nêu yêu cầu

- Cách làm

-PHƯƠNG

PHÁPKhi viết kết quả lưu ý điều gì?

Gọi 3 Hs lên bảng làm

Nhận xét

Bài 3

Nêu yêu cầu

Cách làm?-Nhận xét về kết quả của

1 + 2 = ? và 2 + 1 = ?

Chốt ý : Khi đổi chỗ các số

trong phép cộng thì kết quả

không thay đổi

Bài 4

Nêu yêu cầu

Hướng dẫn Hs quan sát tranh

và nêu bài toán

-Số

Hs quan sát tranh và

nêu bài toán

2+1=3

1+2=3

Hs làm bài và nêu

phép tínhThực hành

Đàm thoại

Quan sátTính

Dựa vào bảng cộng Thực hành

trong phạm vi 3

Viết các số thẳng

cột

Hs làm bài

Số

Viết số thích hợp vào

ô trống

Giảng

Hs làm bài và nêu giải

kết quả

1+2=2+1

Quan sát

Đàm thoại

Tính

Hs quan sát, nêu bài- Gọi Hs trả lời

- Tương tự với tranh 2, 3

 Nhận xét, tuyên dương

Bài 5

- Nêu yêu cầu

- Hướng dẫn Hs quan sát tranh

và nêu bài toántoán

1 bông hoa và 1 bông hoa

là mấy bông hoa?

Quan sát

Đàm thoại

- 1+1 =2

- Hs làm bài và nêu

kết quảViết phép tính thích

hợp

- Hướng dẫn Hs viết phép tính

- Hs quan sát, nêu bài

phù hợp với tình huống

toán

- Vì sao phải viết 1 + 2 = 3

Lan có 1 quả bóng,

- Tương tự với câu b

Hùng có 2 quả bóng.

 Nhận xét, tuyên dương

Trò chơi

Hỏi cả hai bạn có mấy

IV/.Củng cố (5’) : Trò chơi

quả bóng?

- Học gì?

- 1+2=3

- Trò chơi : “Câu cá bỏ giỏ”

 Nhận xét, tuyên dương

- Hs giải thích

DẶN DÒ

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bò bài “Luyện tập

chung”

- Luyện tập

- Hs chơi

-Rút

kinh

nghiệm

:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Tiết

BÀI :MÔN

: 28: TOÁNPhép cộng trong phạm vi 4A/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng

. Thành lập và ghi nhớ phép cộng trong phạm vi 4.2/. Kỹ năng : Biết lập phép tính cộng qua mô hình tranh, vật mẫu ,

biết ghi và thực hiện chính xác các phép tính trong bảng cộng 4 .

3/. Thái độ : Yêu thích môn học, giáo dục tính chính xác, khoa học.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : Các nhóm đồ vật, bộ thực hành

2/. Học sinh : SGK, vở bài tập, bộ thực hành, bảng conC/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁPI/. Ổn đònh (1’)

II/. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Điền dấu >, <, =

1+1

………

1+2

1+2

………

2+1

2+1

………

1+1

- Nhận xét

III/. Bài mới (25’)

1/. GIỚI THIỆU BÀI (1’)

- Gv giới thiệu ngắn gọn

2/.HOẠT ĐỘNG 1(12’): Giới

thiệu phép cộng, bảng cộng

trong phạm vi 4

 Mục tiêu : Thành lập và ghi

nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.

 Giới thiệu phép cộng 3 + 1

=4

- Gắn mẫu vật và yêu cầu Hs

nêu bài toán-Hát-Hs làm bài-Hs sửa bài--3 con gà thêm 1 con gà được

mấy con gà?-Gv :“ 3 thêm1 bằng 4

Nêu phép tính?

Ta viết : “ 3 + 1 = 4”-Hs quan sát và nêu : Trực quan

“Có 3 con gà, thêm 1 Đàm thoại

con gà. Hỏi có tất cả

mấy con gà?

3 con gà thêm 1 con

gà được 4 con gà

Hs lặp lại

3+1=4

Thực hành

Cá nhân, ĐT đọc

Hs viết bảng con Giới thiệu phép cộng 2 + 2

= 4; 1 + 3 = 4 : tương tự

 Hướng dẫn Hs thuộc bảng

cộng trong phạm vi 4

- Gv hỏi

3+1=?

2+2=?

1+3=?

- Gv ghi bảng

 Hướng dẫn Hs quan sát hình

vẽ chấm tròn

- Gắn mẫu vật và yêu cầu Hs

nêu phép tính

-4 bằng mấy cộng mấy?--3+1=4

2+2=4

1+3=4

Cá nhân , đồng thanh

đọc to

Hs quan sát và nêu

3+1=4

1+3=4

4=3+1

4=1+3Thực hànhThực hành

Đàm thoại

Trực quanThực hành

Đàm thoạiGv hướng dẫn Hs nhận biết :

3 + 1 = 1 + 3 (vì kết quả

đều bằng 4)

3/.HOẠT ĐỘNG 2 (12’) :Thực

hành

 Mục tiêu:Biết làm tính cộng

trong phạm vi4

Bài 1

- Nêu yêu cầu

- Nêu cách làm?

- Nhận xét

Bài 2

- Nêu yêu cầu

- Gv giới thiệu cách viết phép

tính theo cột dọc, cách tính theo

cột dọc (chú ý các số viết

thẳng cột)

- Gọi 3 Hs lên bảng làm

- Nhận xét

Bài 3

- Nêu yêu cầu

- Cách làm?

- Tổ chức thi đua tiếp sức để

sửa bài

- Nhận xét

Bài 4

- Nêu yêu cầu

- Hướng dẫn Hs quan sát tranh

và nêu bài toán

- Nêu phép tính

- Nhận xét

IV/.Củng cố (5’)

- Học gì?

- Thi đua nhắc lại bảng cộng

trong phạm vi 4

 Nhận xét. Tuyên dương

DẶN DÒ : Chuẩn bò : “Luyện

tập”

--Tính

Hs nêu

Hs làm bài và sửa

Quan sát

bài-Tính

Hs quan sát, lắng nghe-Hs làm bài

Hs sửa bài-Điền dấu >, <, =

Hs nêu

Hs làm bài và sửa

bài

Hs nêu--Thực hànhTrò chơiViết phép tính thích

hợp

Hs quan sát và nêu

bài toán

3 + 1 = 4; 1 + 3 = 4Phép cộng trong phạm

vi 3

Hs nhắc lạiRút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Tiết

BÀI :MÔN : MỸ THUẬT

:7Vẽ màu vào hình quả (trái) câyA/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Nhận biết được màu sắc các loại quả quen biết.

2/. Kỹ năng : Biết dùng màu để vẽ vào hình các quả.

3/. Thái độ : Giáo dục tính thẩm mỹ, yêu cái đẹp.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : một số quả thật ( cam, cà, xoài …), tranh vẽ các loại

quả

2/. Học sinh :Vở tập vẽ, bút màu

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh (1’)

II/. Kiểm tra bài cũ:(5’)

- Tiết trước học vẽ bài gì ?

- Giới thiệu một số bài vẽ đẹp

- Nhận xét

III/. Bài mới

1/. GIỚI THIỆU BÀI (3’)

 Giới thiệu một số quả

thật (quả xoài, bầu, bí, táo,

cà, cam, ..)

- Đây là quả gì ?

- Quả có màu gì?

- Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn

các em cách vẽ màu vào hình

quả (trái) cây

2/.HOẠT ĐỘNG 1:

Giới

thiệu đặc điểm các loại quả (5’)Mục tiêu: Nhận biết

được màu sắc một số qua.û

- Đưa vật thật ( quả xoài, quả

cà)

- Hướng dẫn Hs vẽ màu vào

hình

+ Quả xoài màu gì?

+ Quả cà màu gì?

 Quả xoài : màu xanh là quả

chưa chín, màu vàng là quả chín

3/.HOẠT ĐỘNG 2 : : Hướng

dẫn Hs cách vẽ màu vào hình

các quả (5’)

 Mục tiêu : Hs biết cách vẽ

màu vào hình

quả xoài,

quả cà

 Vẽ mẫu và nêu cách vẽ

+ Chọn màu để vẽ

+ Cách vẽ màu : nên vẽ

màu ở xung quanh trước, ở giữaHOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁP-Hát-Vẽ hoặc nặn

dạng tròn

Hs nhận xét-Hs quan sát-Hs trả lời-Hs nhắc lại-Hs quan sát-Quả xoài : màu xanh

hoặc vàng

Quả cà : màu tím-quả Đàm thoạiTrực quan

Đàm thoạiTrực quan

Đàm thoạiQuan sát

-Hs quan sátThực hành

- Thực hành vẽ vào vở

( thư giãn bằng cách nghesau để màu không ra ngoài hình.

nhạc , được ngồi đối diện

4/.HOẠT ĐỘNG 3 : Thực nhau).

hành (12’)

Trò chơi

 Mục tiêu : Biết vẽ và tô

- Mỗi nhóm 4 bạn thi

màu các loại quả

đua vẽ.

 Theo dõi gợi ý, uốn nắn khi

các em vẽ

Thu bài chấm, nhận xétIV/. Củng cố (5’) : Trò chơi

a. Nội dung : Thi vẽ tranh tiếp

sức

b. Luật chơi : Mỗi nhóm thi

đua vẽ, thời gian quy đònh là

hết 1 bài hát .Nhóm nào

vẽ đẹp nhóm đó thắng.

c. Nhận xét. Tuyên dương

DẶN DÒ

- Nhận xét tiết học

 Xem bài tiếp theo “Vẽ hình

vuông, hình chữ nhật”

Rút

kinh

nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………TiếtMÔN: ĐẠO ĐỨC

:7

BÀI

: Gia đình emA/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức : Học sinh hiểu được :

Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ thương yêu,

chăm sóc.

Trẻ em có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh

chò.

2/. Kỹ năng : Học sinh biết kính trọng, yêu q, lễ phép với các thành

viên trong gia đình.

3/. Thái độ : Học sinh biết thực hiện những điều ông bà, cha mẹ, anh

chò dạy bảo.

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên :Vở bài tâïp đạo đức, tranh vẽ, máy cát-xét

2/. Học sinh : Vở bài tâïp đạo đức

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh

II/. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Tiết trước, học bài gì?

- Vì sao phải giữ gìn sách vở, đồ

dùng học tập ?

- Nêu cách giữ gìn đồ dùng học

tập?

- Nhận xét.

III/.Bài mới (25’)

1/.GIỚI THIỆU BÀI (1’)

- Gv giới thiệu ngắn gọn

- Gv ghi tựa “Gia đình em” (tiết1)

2/.HOẠT ĐỘNG 1 (7’) : Hs kể

về gia đình mình

 Mục tiêu : Hs biết ai cũng có

gia đình, biết kể về các thành

viên trong gia đình.

 Cách thực hiện :

Gv yêu cầu từng cặp Hs kể cho

nhau nghe về gia đình mình.

+ Gia đình mình có những ai?

+ Bố mẹ em tên gì?

+ Anh, chò em bao nhiêu tuổi?

+ Mọi người trong gia đình yêu

q nhau như thế nào?HOẠT ĐỘNG CỦA HSPHƯƠNG

PHÁP- Hát “ Cả nhà thương

nhau”

Kiểm tra

- Giữ gìn sách vở và đồ

dùng học tập

- Hs trả lời-Hs nhắc lại-Hs thực hiện-Một số Hs kể về gia đìnhThảo luận

Kể

chuyện Chúng ta ai cũng có gia đình.

Nhận xét. Tuyên dương

3/.HOẠT ĐỘNG 2 (7’) : Kể

lại nội dung tranh (bài tập 2)

 Mục tiêu : Hs biết trẻ em có

quyền được cha mẹ thương yêu,

chăm sóc.

 Cách thực hiện :

- Gv chia nhóm

Yêu cầu mỗi nhóm quan sát

tranh, kể lại nội dung bức tranh.

- Yêu cầu Hs nhận xét, bổ sung

 Gv chốt ý : Trong 3 bức tranh (1,

2, 3), các bạn nhỏ được sống trong

sự yêu thương, quan tâm của ông

bà, cha mẹ. Nhưng chúng ta cần

cảm thông, chia xẻ với các bạn

thiệt thòi, không được sống cùng

gia đình.

4/.HOẠT ĐỘNG 3 (10’) :

Đóng vai theo tranh (bài tập 3)

 Mục tiêu : Hs biết lễ phép,

vâng lời ông bà, cha mẹ

 Cách thực hiện :

- Gv giao cho mỗi nhóm giải

quyết 1 tình huống trong tranh

- Yêu cầu Hs nhận xét

- Nhận xét Các em phải có bổn phận kính

trọng, lễ phép, vâng lời ông bà,

cha mẹ

IV/. Củng cố (5’)

- Học bài gì?

- Trẻ em phải có thái độ như

thế nào đối với ông bà, cha mẹ

- Nhận xét. Tuyên dương.

DẶN DÒ

- Chuẩn bò bài “Gia đình em”mình trước lớp-Học sinh chia nhóm

Các nhóm quan sát

tranh, thảo luận nội dung

tranh

Đại diện nhóm trình bày

nội dung từng tranh

Hs lắng nghe- Các nhóm thảo luận,

chuẩn bò sắm vai.

- Hs sắm vai

+ Tranh 1 : Nói lời vâng

ạ và thực hiện đúng lời

mẹ dặn.

+ Tranh 2 : Chào bà và

cha mẹ khi đi học về.

+ Tranh 3 : Xin phép bà đi

chơi.

+ Tranh 4 : Nhận quà

bằng 2 tay và nói lời cảm

ơn.-Thảo luận

Quan sátGiảng giảiQuan sát

Thảo luận

Sắm vaiĐàm thoạiGia đình em

Hs trả lờiRút

kinh

nghiệm

:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………MÔN: ÂM NHẠCTiết : 7

BÀI : Tìm bạn thân

A/. MỤC TIÊU :

1/. Kiến thức :

Hs hát đúng giai điệu, thuộc cả lời 1 và 2.

2/. Kỹ năng :

HS hát đúng, đều, rõ lời.

HS biết hát kết hợp với động tác phụ hoạ.

3/. Thái độ :

Yêu q những người bạn xung quanh

B/. CHUẨN BỊ :

1/. Giáo viên : Băng nhạc, máy hát - thanh phách, song loan

2/. Học sinh : Nhạc cụ, SGK

C/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GVI/. Ổn đònh :(1’)

II/.Kiểm tra bài cũ(5’):

- Hát và vỗ tay“Tìm bạn thân”

- Tác giả bài hát này là ai?

- Nhận xét

III/. Bài mới (25’)

1/.GIỚI THIỆU BÀI (1’):

- Hôm nay, các em tiếp tục học

lời 2 bài hát “Tìm bạn thân” của

tác giả Việt Anh  ghi tựa

2/.HOẠT ĐỘNG 1: Dạy hát

lời 2 bài “Tìm bạn thân”(10’)

 Mục tiêu : Hs hát đúng giai

điệu, thuộc lời 1 và 2

 Mở máy cát-xét

- Các em vừa nghe bài hát gì?

- Tên tác giả?

- Yêu cầu Hs hát lại lời 1

 Dạy hát lời 2

- Gv đọc từng lời hát

- Gv hát mẫuHOẠT ĐỘNG CỦA HS-Hát-Cá nhân, ĐT hát và

vỗ tay

Việt Anh-Hs nhắc lại-Hs lắng nghe

Tìm bạn thân

Việt Anh

ĐT, tổ, cá nhân hát-Hs đọc theo

Hs lắng nghePHƯƠNG

PHÁPThực hànhTrực quan

Đàm thoại

Thực hành

Trực quan

Thực hànhGv lần lượt hướng dẫn hát

từng câu, từng đoạn, cả bài

- Nhận xét.

3/.HOẠT ĐỘNG 2: Hát kết

hợp vận động phụ hoạ(10’)

 Mục tiêu : Hs biết hát kết

hợp vận động phụ hoạGiáo viên hát mẫu

kết hợp động tácphụ hoạ

 Giáo viên hướng dẫn học sinh

nhún chân theo phách.

- Hát kết hợp vỗ tay, nhún

chân phụ hoạ

- Nhận xét.

IV/. Củng cố(5’)

- Học hát bài gì?

- Thi biểu diễn song ca, tam ca ,

tốp ca .

Giảng chốt ý : Các bạn cùng

học cùng chơi thì thật là vui và

thú vò . Vì vậy phải biết q bạn

và đối xử tốt với bạn bè .

 GV nhận xét: Tuyên dương

DẶN DÒ

 Nhận xét tiết học

 Về nhà tập hát

--ĐT hát theo Gv-ĐT, tổ, cá nhân hát

lời 1 và 2

Trực quan-Hs lắng nghe, quan sát-Hs thực hiện-ĐT, tổ, cá nhân hát-Tìm bạn thân

Hs biểu diễnThực hànhTrò chơi

Thực hànhRút

kinh

nghiệm

:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×