Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đường kính bulong khớp nối trục trung gian và trục trung gian

3 Đường kính bulong khớp nối trục trung gian và trục trung gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MƠN HỌC- 44 6–2018NoHạng mục tính

hiệuĐơn vịzchiếcThiết kế1bcmThiết kế6,3hcmThiết kế3,2cmThiết kế0,08Thiết kế1:12Thiết kế60,5Cơng thức - Nguồn gốc2Số lượng3Chiều rộng

chong chóngthen4Chiều cao

chong chóngthen5Đoạn cắt vát của

thenr6Độ cơn trục nơi lắp

thenk7Chiều dài phần cơnlccm8Đường kính

chong chóngtrụcdcccm9Đường kính

nhỏ cơnđầudccmd c = d cc − lc .k10Đường kính trung

bình đoạn cơn lắp

thendcmd=11Cơng suất truyền

liên tục lớn nhấtNecvLý lịch máy12Vòng quay tính tốn

của hệnpv/pThiết kế13Giới hạn chảy của

vật liệuσkG/cm14Chiều dài tính tốn

tồn bộ của then

chong chóng

Kết luận:3.3.3Ls30

25d cc + d c

227,54500

220

32002cmKết

quảLs =28,648.10 4.N

+b

0,5.σ .n p .d .( h − 2.r )43.8Chiều dài then chong chóng

Lt

=

500

mmThen bích nốiBảng 3.6: Then bích nốiKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 45 6–2018NoHạng mục tính1Vật liệu làm then2Số lượng3Chiều rộng

chong chóngthen4Chiều cao

chong chóngthen5

hiệuĐơn vịCơng thức - Nguồn gốcKết

quảThiết kếThéprènzchiếcThiết kế1bcmThiết kế6,3hcmThiết kế3,2Đoạn cắt vát của

thenrcmThiết kế0,086Độ côn trục nơi lắp

thenkThiết kế1:207Chiều dài phần cơnlccmThiết kế46,58Đường kính trục

chong chóngdcccmBảng 2.19Đường kính đầu nhỏ

côndccmd c = d cc − l c .k10Đường kính trung

bình đoạn cơn lắp

thendcmd=11Cơng suất truyền

liên tục lớn nhấtNecvLý lịch máy12Vòng quay

tốn của hệnpv/pThiết kế13Giới hạn chảy của

vật liệuσkG/cm

214Chiều dài tính tốn

tồn bộ của then

chong chóng

Kết luận:3.3.4tínhLscm30

27,675d cc + d c

228,844500

220

320028,648.10 4.N

Ls =

+b

0,5.σ .n p .d .( h − 2.r )48.7Chiều dài then chong chóng

Ls

=

500

mmChiều dài bích nối trụcBảng 3.7: Chiều dài bích nối trụcKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 46 6–2018NoHạng mục tính

hiệuĐơn

vị1Đường kính trục

trung gian tính tốnd0mm2Vật liệu chế tạo bích

trục3Đường kính bulơng

bích nối tính tốndbmm4Chiều dày bích nối

tính theo dobbmmb = 0,2d044.95Chiều dày bích nốibmmb = max(db,bb)44.9Kết luận:

3.3.5Công thức - Nguồn gốc

Bảng 2.2Kết quả

224.96

Thép

rènTheo thiết kế8.7Chiều dày các khớp nối trục được xác định

b

=

50

mmChiều dài bạcBảng 3.8: Chiều dài bạcNoHạng mục tính

hiệuĐơn

vịd0mmThép rèndsmm282.161Vật liệu làm bạc2Đường kính

chong chóng3Chiều dài tối thiểu

bạc đỡ sau cùng trục

chong chóng theo tính

tốnL1mm4Đường kính thực của

chong chóngdccmm5Chiều dài tối thiểu

bạc đỡ sau cùng trục

chong chóng theo tính

tốnL2mmtrụcCơng thức - Nguồn gốcL1 = 4.dsKết quả1128,64300L2 = 3.dccKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM900GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 47 6–2018NoHạng mục tính

hiệu6Chiều dài tối thiểu

sau cùng trục chong

chóngLKết luận:Đơn

vịCông thức - Nguồn gốcKết quảL = max(L1,L2)1128,64Chiều dài bạc đỡ sau trục chong chóng

Ls

=

1200

mm

Chiều dài bạc đỡ trước trục chong chóng

Ls

=

300

mm3.4 TÍNH NGHIỆM HỆ TRỤC

3.4.1

1)Xác định phụ tải tác dụng lên gối đỡSơ đồ tính

Coi đoạn trục như một dầm siêu tĩnh đặt trên các gối, bích bánh đà coi như

một ngàm cứng. Lực phân bố trên các đoạn trục coi như đều, khơng tính đến trọng

lượng của các bích.R2R1R0

M0GR3

M2M1M3q

l0lp01l12l2lcc2)3l3ltgSố liệu tính

- Chiều dài đoạn K

- Chiều dài đoạn dầm treo

- Chiều dài nhịp No1

- Chiều dài nhịp No2

- Chiều dài nhịp No3

- Chiều dài trục chong chóng

- Chiều dài trục trung gian

- Trọng lượng chong chóng

- Tỷ trọng vật liệu làm trục: lp

: lo

: l1

: l2

: l3

: lcc

: ltg

:G

KHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM= 1225

= 1840

= 2100

= 2900

= 2420

= 4530

= 4020

= 2550

= 7,85.10-3mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kG/cm3GIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC- 48 6–20183)Momen tại gối đỡ

- Momen uốn tại gối 0:q.l 2 

M o = − G.l p + o 

2 

- Momen uốn tại các gối khác:

Viết phương trình 3 momen cho các gối đỡ:

Nhịp 0 – 1:

M o .l1 + 2.M 1.( l1 + l2 ) + M 2 .l2 = −()()q 3 3

l1 + l2

4Nhịp 1 – 2:

M 1.l2 + 2.M 2 .( l2 + l3 ) + M 3 .l3 = −q 3 3

l2 + l3

4Nhịp 2 – 3:

4.M 2 + 4.M 3 = −q.l32Kết quả:

Mo

M1

M2

M3

4)=

=

=

=-406325,4

57167,761

-63892,42

-8682,57kG.cm

kG.cm

kG.cm

kG.cmPhản lực tác dụng lên gối đỡ

Tại gối 0:

Ro = ( G + q.l 0 ) +q.l1 M 1 − M 0

+

2

l1Tại gối 1:

R1 =q.l1 q.l 2 M 0 − M 1 M 2 − M 1

+

+

+

2

2

l1

l2Tại gối 2:

R2 =q.l 2 q.l 3 M 1 − M 2 M 3 − M 2

+

+

+

2

2

l2

l3Tại gối 3:

R3 =q.l 3 M 2 − M 3

+

2

l3Kết quả:

Ro

=

5850,46

R1

=

-1237,06

R2

=

2121,89

R3

=

443,41

- Kiểm tra tổng phản lực trên các gối đỡ.kG

kG

kG

kGKHOA MÁY TÀU BIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMGIANG VĂN THẮNG

LỚP MTT55-ĐH1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đường kính bulong khớp nối trục trung gian và trục trung gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×