Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

188KẾT LUẬN

Ngành cơng nghiệp thép có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước, đã được Đảng và Nhà nước sớm nhận thức rõ và

hết sức quan tâm. Là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển Việt Nam đã và

đang từng bước tiến vào hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập kinh tế thế giới

là điều kiện thuận lợi và quan trọng cho nền kinh tế nước ta phát triển, nhưng bên

cạnh đó nền kinh tế thị trường với những quy luật khắc nghiệt của nó cũng ảnh

hưởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của các DN Việt Nam.

Đứng trước cơ hội và thách thức đó, các DNSX thép cần chuẩn bị cho

mình các điều kiện cần thiết và trang bị các kiến thức quản lý hiện đại để có

thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài. HTTTKT là nguồn

cung cấp thông tin quan trọng đáng tin cậy cho các nhà quản trị trong việc

quản lý doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm khác. Theo mục tiêu đặt ra,

luận án đã nghiên cứu lý luận và thực tiễn HTTTKT trong các DNSX thép

thuộc Tổng công ty thép Việt Nam với sự vận dụng của nhiều phương pháp

nghiên cứu khác nhau như thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp, so sánh dữ liệu

và đạt được một số kết quả sau:

Một là, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ hơn các vấn đề lý luận về

HTTTKT trong DN, vai trò và yêu cầu của HTTTKT. Trên cơ sở nghiên cứu nhu

cầu thơng tin kế tốn của các đối tượng sử dụng thông tin và các nhân tố ảnh

hưởng đến HTTTKT trong DN, luận án đã nghiên cứu sâu về nội dung HTTTKT

theo tiến trình xử lý thơng tin của hệ thống bao gồm: q trình thu nhận thơng tin

kế tốn, q trình xử lý thơng tin kế tốn, q trình cung cấp thơng tin kế tốn,

q kiểm sốt thơng tin kế tốn.

Hai là, thơng qua khảo sát thực tế về HTTTKT tại các DNSX thép

thuộc Tổng công ty thép Việt Nam, luận án đã tình bày tổng quan ngành thép,

nhu cầu thơng tin kế tốn, các đặc điểm của ngành ảnh hưởng đến HTTTKT

trong các DN. Bằng các phương pháp nghiên cứu định tính, điều tra, khảo sát,

luận án đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng HTTTKT trong các DNSX thép.

188189Từ đó, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của

những hạn chế trong HTTTKT tại các DN này.

Ba là, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về HTTTKT tại các

DNSX thép, vận dụng các kiến thức và hiểu biết về HTTTKT, tác giả đã đề xuất

một số giải pháp hoàn thiện HTTTKT trong các DNSX thép thuộc TCT thép Việt

Nam nhằm cung cấp thơng tin hữu ích, kịp thời, đầy đủ, trung thực cho các đối

tượng sử dụng, đặc biệt là các nhà quản lý DN trong việc đưa ra quyết định.

Bốn là, luận án đã đề xuất những điều kiện cơ bản thuộc về phía Nhà

nước, Hiệp hội thép Việt Nam và các DNSX thép thuộc TCT thép Việt Nam. Đó

cũng chính là những kiến nghị để thực hiện các giải pháp đề xuất.

Tác giả luận án hy vọng những đề xuất của tác giả trong luận án sẽ là

những gợi ý để các doanh nghiệp sản xuất thép nghiên cứu vận dụng nhằm hoàn

thiện HTTTKT trong doanh nghiệp mình, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh

của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Với những nội dung đã thực hiện, nhìn chung luận án đạt được mục tiêu

nghiên cứu đã đề ra. Tuy nhiên, với một đề tài nghiên cứu mới, phạm vi nghiên

cứu khá rộng và thời gian nghiên cứu khơng nhiều, sự phát triển của ngành có

những biến động nên luận án khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tác giả

luận án rất mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn của các Thầy, Cô giáo, các chuyên

gia, các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà quản lý và những người quan tâm để

luận án được hoàn thiện hơn.189DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ

CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Trần Thị Quỳnh Giang (2015), Tăng cường quản trị chi phí tại các doanh

nghiệp sản xuất thép, Tạp chí Tài Chính, tr 37, Kỳ 2- tháng 4.2. Trần Thị Quỳnh Giang (2015), Ngành thép Việt Nam: Thách thức và khuyến

nghị để hội nhập, Tạp chí Tài Chính, tr 67, Kỳ 1- tháng 7.3. Trần Thị Quỳnh Giang (2016), Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí sản xuất và

giá thành sản phẩm trong các DNSX thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam,

Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Đại học Kinh tế Kỹ thuật

Công nghiệp.4. Trần Thị Quỳnh Giang (2018), Thực trạng xử lý thơng tin kế tốn quản trị

trong các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam, Tạp chí Châu Á Thái Bình

Dương, tr 13, số tháng 1.5. Trần Thị Quỳnh Giang (2018), Hồn thiện q trình thu nhận thơng tin kế

tốn hướng đến việc ứng dụng mơ hình ERP trong các doanh nghiệp sản xuất

thép thuộc Tổng cơng ty thép Việt Nam, Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, tr

13, số tháng 1.6. Trần Thị Quỳnh Giang (2018), Hồn thiện q trình kiểm sốt thơng tin kế

tốn tại các doanh nghiệp sản xuất thép, Tạp chí Tài chính, tr 54, kỳ 2 số

tháng 6.7. Trần Thị Quỳnh Giang (2018), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn trong

các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng cơng ty thép Việt Nam, Tạp chí

Châu Á Thái Bình Dương, tr 60, số 519, tháng 6.190TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT

1.Vũ Bá Anh (2015), Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn trong doanh nghiệp

sản xuất kinh doanh trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, Luận án

tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.2. Bộ Công Nghiệp (2006), Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành thép ViệtNam giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Hà Nội.

3. Bộ Cơng Thương (2010), Báo cáo tổng hợp đề án quy hoạch phát triển hệthống sản xuất và phân phối sản phẩm thép Việt Nam giai đoạn 2010 –

20120, có xét đến năm 2025, Hà Nội.

4. Bộ Tài Chính (2006), Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm2006 của bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ kế tốn doanh nghiệp.

5. Bộ Tài Chính (2006), Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 “Hướngdẫn áp dụng KTQT trong doanh nghiệp”.

6. Bộ Tài Chính (2009), 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam và tồn bộ thơng tưhướng dẫn chuẩn mực, NXB Thống kê, Hà Nội.

7. PGS.TS. Nguyễn Đình Đỗ, PGS.TS. Ngơ Thế Chi, TS. Trương Thị Thủy(2002), Thơng lệ và chuẩn mực kế tốn quốc tế, NXB Xây dựng, Hà Nội.

8. Nguyễn Hữu Đồng (2012), Hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn trong cáctrường Đại học công lập Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế

quốc dân.

9. Đào Thúy Hà (2015), Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí trong các DNSXthép ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

10. Ngô Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Thùy Dung (2015), Xây dựng hệ thốngthông tin kế tốn theo lý thuyết quản trị thơng minh tại cơng ty cổ phần An

Phú Hưng, Tạp chí khoa học và phát triển.

11. Đặng Thị Thúy Hằng (2016), Ảnh hưởng của thơng tin kế tốn cơng bố đếnquyết định đầu tư của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam,

Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

191Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x