Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD: PGS.TS Mai Văn Bạn So với năm 2008, tỷ lệ nợ quá hạn của NHCT Đống Đa đã tăng từ

4.25% lên 4.36% năm 2009. Mặc dù tỉ lệ này vẫn nằm trong tỷ lệ an toàn cho

phép của NHNN và phần nhiều do hoàn cảnh khách quan mang lại nhưng

nguyên nhân một phần cũng xuất phát từ bản thân ngân hàng:

1. Các chính sách tín dụng còn một số hạn chế: chưa kết hợp được các vấn

đè, các đặc thù liên quan đến khách hàng với môi trường pháp luật kinh tế.

2. Chưa thiết kế được hệ thóng thơng tin để kiểm sốt danh mục tín dụng

khách hàng phục vụ kiểm sốt tăng trưởng tín dụng và chuyển dịch cơ cấu.

3. Tuy rằng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng năm 2009 đã giảm so với năm

2008 song tỷ trọng của những khoản nợ nhóm 5 ( nợ có khả năng mất vốn) lại

tăng gấp 5 lần. Điều đó cho thấy khách hàng của ngân hàng đang rơi vào tình

trạng yếu kém hơn hẳn. Một phần là do khó khăn chung của nền kinh tế

nhưng không thể khong nhắc tới nguyên nhân ngân hàng đã khơng thực hiện

tốt cơng tác thẩm định, phân tích khách hàng.

4. Ngân hàng chưa có một hệ thống cơng cụ đánh giá, kiểm soát rủi ro

đủ mạnh để đảm bảo nâng cao chất lượng. Một số khoản vay chưa được đánh

giá đúng mức độ rủi ro cho nên các biên pháp kiểm tra, kiểm soát sau khi vay

được thực hiện khơng phù hợp với tính chất khoản vay.

 Ngân hàng vẫn chưa thực hiện hoàn toàn đúng theo những quy định,

quy trình tín dụng đã đề ra, để sót lại những trường hợp dù chưa đủ điều kiện

về mặt hồ sơ hay tài sản đảm bảo mà vẫn phê duyệt cho vay và những khoản

này thường làm phát sinh rủi ro cho ngân hàng.

 Sự cải tổ mạnh mẽ về cơ chế tiền lương đã phần nào tạo được sự thay

đổi trong nhận thức của mỗi cán bộ trong việc gắn kết ý thức trách nhiệm

giữa công việc với tiền lương. Tuy nhiên, một số cán bộ của ngân hàng vẫn

còn sức ỳ lớn, chưa chủ động trong cơng việc, ý thức làm việc còn chưa tốt.

Thêm vào đó, đội ngũ cán bộ của NHCT Đống Đa có tuổi đời trung bình khá

SV: Lê Mai Linh14MSV: 06D04555Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD: PGS.TS Mai Văn Bạngià so với các ngân hàng khác. Điều này gây bất lợi cho ngân hàng khi ngày

càng có nhiều sự thay đổi trong chương trình và cơ cấu cho phù hợp, sát với

chuẩn quốc tế.3.2: Một số kiến nghị

Đối với chính phủ và các ngành :

- Chính phủ cần ban hành nghị định hướng dẫn về việc đăng ký tài sản

thế chấp và tổ chức đấu giá tài sản thế chấp .

-Hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng là một dạng kinh doanh đặc

biệt, mang tính tổng hợp, gắn liền với các điều kiện kinh tế xã hội của đất

nước. Do đó, việc tạp lập mơi trường kinh tế pháp lí đầy đủ và đồng bộ. KHi

cần có những thay đổi, nhà nước nên có những bước đệm hoặc những biện

pháp bảo đảm cho các hoạt động kinh tế không bị gián đoạn, tránh tình trạng

chính sách bị thay đổi q thường xun.

- Tạo guồng máy hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả giữa các ngành, các

cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, hạn

chế thấp nhất rủi ro cho ngân hàng.

- Các cơ quan chưc năng cần kiểm tra và chấn chỉnh việc cấp giấy chứng

nhận quyền sở hữu tài sản , chỉ cấp một bản gốc duy nhất nhằm ngăn chặn

việc dùng một tài sản đi thế chấp nhiều nơi để vay vốn , gây thất thốt tài sản

của Ngân hàng .

- Bộ tài chính cần tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra buộc các doanh

nghiệp phải tiến hành hạch toán theo đúng chế độ “ hạch toán kế toán và

thống kê “ đảm bảo só liêu chính xác , trung thưc kịp thời .Nhằm giú các

Ngân hàng có được tơng tin tài chính trung thực giúp cho việc phân tích tín

dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn được chính xác .

Đối với Ngân hàng Nhà nước

- Ngân hàng nhà nươc phối hơp với Bộ tài chính nghiên cứu thành lập

các tổ chức như : Quỹ bảo hiểm tiền gửi ; Ngân hàng bảo lãnh .Để hỗ trợ hoạt

SV: Lê Mai Linh15MSV: 06D04555Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD: PGS.TS Mai Văn Bạnđộng kinh doanh tín dụng của các Ngân hàng thương mại trong nước , và tạo

điều kiện cho một số tổ chức kinh tế có dự án kinh doanh khả thi , nhưng

không đủ các điều kiện về tài sản thế chấp .

- Tăng cường công tác thanh tra và xử lý nghiêm minh việc thực hiện cơ

chế tín dụng của các NHTM , nhằm tránh hiện tượng cạnh tranh không lành

mạnh giữa các NH , phát hiện kịp thời những sai phạm của NHTM nhằm hạn

chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do rủi ro đem lại .SV: Lê Mai Linh16MSV: 06D04555Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD: PGS.TS Mai Văn BạnKẾT LUẬN

Trong xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là tiến tới tồn cầu hố

thương mại, ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Cơng thương Đống Đa

nói riêng đang tích cực phấn đấu đẩy mạnh mọi hoạt động hướng tới mục tiêu

tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập với nền

kinh tế các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Để đạt được những thành tựu

to lớn đó, ngân hàng Cơng thương Đống Đa đã nhanh chóng nhận thức được tầm

quan trọng của việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong việc ảnh hưởng

trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.

Hơn nữa, bên cạnh việc mở rộng công tác huy động vốn, sử dụng vốn,

biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro luôn được thực hiện kịp thời. Song,

chúng ta chỉ có thể giảm bớt chứ khơng thể nào xố bỏ hồn tồn rủi ro. Vì

thế, qua bài báo cáo thực tập này, em mong muốn góp một phần nhỏ kiến thức

của mình trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.

Tuy đây là một vấn đề lớn và khá phức tạp nhưng được sự hướng dẫn

của thầy giáo Mai Văn Bạn, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ nhân

viên của ngân hàng Cơng thương Đống Đa, em đã đi phân tích và nêu ra mặt

tích cực cũng như hạn chế trong vấn đề rủi ro trong cho vay tại ngân hàng

này, từ đó mạnh dạn đưa ra những giải pháp với mong muốn hoạt động này

ngày càng được chú trọng, giúp ích phần nào cho những khách hàng đã, đang

và sẽ sử dụng dịch vụ của ngân hàng.

Do hạn chế về kiến thức lí luận cũng như thực tiễn, đồng thời do thời

gian nghiên cứu có hạn nên bài báo cáo của em khơng thể tránh khỏi những

thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của thầy cơ, các anh chị

cán bộ ngân hàng để bài viết của em được hoàn chỉnh và đầy đủ hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Lê Mai Linh17MSV: 06D04555Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD: PGS.TS Mai Văn BạnTÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ

Hà Nội

- Sổ tay tín dụng

- Quản trị rủi ro trong kinh doanh của Ngân Hàng

- Tiền tệ , Ngân hàng và thị trường tài chính . Nxb KHKT Hà Nội/1994

- Luật các tổ chức tín dụng (1997), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .

- Ngân hàng Ngân hàng Công thương Đống Đa - Báo cáo tổng kết năm

2007 - 2009.

- Một số tài liệu liên quan .SV: Lê Mai Linh18MSV: 06D04555Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD: PGS.TS Mai Văn BạnMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA......................21.1. Lịch sử hình thành và phát triển.................................................................2

1.2.Cơ cấu tổ chức............................................................................................2

1.3. Kết quả thu chi tài chính............................................................................3

1.3.1 : Kết quả thu chi....................................................................................3

1.3.2 Cơ cấu thu nhập các năm gần đây........................................................4

1.4. Kết quả hoạt động tín dụng:.......................................................................5

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONG CHO VAY TẠI NGÂN

HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA........................................................62.1.Thực trạng cho vay tại NHCT Đống Đa.....................................................6

2.1.1 Phân tích dư nợ tín dụng của NHCT ĐĐ theo loại tiền........................6

2.1.2 Phân tích dư nợ theo kì hạn.................................................................7

2.1.3Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế...............................................8

2.2 Thực trạng rủi ro trong cho vay của ngân hàng cơng thương Đống Đa.

...........................................................................................................................9

2.2.1Tình hình nợ q hạn.............................................................................9

2.2.1.1: Tình hình chung về nợ quá hạn.....................................................9

2.2.1.2 : Phân loại nợ quá hạn..................................................................10

2..2.2 Tình hình nợ xấu...............................................................................11

2.2.3 Tình hình trích lập dự phòng và xử lí rủi ro tại NHCT Đống Đa..................12

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................133.1 Một số nhận xét.........................................................................................13

3.1.1 Kết quả đạt được.................................................................................13

3.1.2 Những tồn tại và ngun nhân trong cơng tác phòng ngừa rủi ro

trong cho vay tại NHCT Đống Đa.....................................................13

3.2: Một số kiến nghị......................................................................................15

KẾT LUẬN............................................................................................................17

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................18SV: Lê Mai LinhMSV: 06D04555Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×