Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương (NHCT) Đống Đa được nhiều người biết tới như là chi nhánh “hạng nhất” của NHCT Việt Nam, một chi nhánh có quy mô hạt động lớn với chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội.

Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương (NHCT) Đống Đa được nhiều người biết tới như là chi nhánh “hạng nhất” của NHCT Việt Nam, một chi nhánh có quy mô hạt động lớn với chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợp



GVHD: PGS.TS Mai Văn Bạn



BAN GIÁM ĐỐC



Khối kinh

doanh



Phòng kế

hoạch số 1

và số 2



Khối quản



Phòng giao

dịch



Phòng kế

hoạch cá

nhân



Điểm

giao dịch

số1& số2



11 Quỹ

tiết kiệm



PGD

Kim Liên



Phòng

quản lí nợ

có vấn đề

Phòng

quản lí rủi

ro



Khối tác

nghiệp



Khối hỗ trợ



Phòng kế

tốn



Phòng

tổng hợp



Phòng tiền

tệ kho quỹ



Phòng tổ

chức

hành

chính

Phòng

thơng tin

điện tốn



PGD

Kim Liên



1.3. Kết quả thu chi tài chính.

1.3.1 : Kết quả thu chi.

Bảng1:

Đvt: Tỷ đồng



Chỉ tiêu



2007



2008



2009



Tổng thu nhập

Tổng chi phí

Lợi nhuận



295

259

36



350

298

52



580

440

140



So sánh

2008/2007

Số tiền

%

55

18.6

39

15.1

16

44.4



So sánh

2009/2008

Số tiền

%

230

65.7

142

47.7

88

169.2



(Nguồn: Phòng tổng hợp_ NHCT ĐĐ)



SV: Lê Mai Linh



3



MSV: 06D04555



Báo cáo thực tập tổng hợp



GVHD: PGS.TS Mai Văn Bạn



Năm 2008, NHCT Đống Đa đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả

quan, lợi nhuận đạt gần 52 tỉ đồng, tăng so với năm 2007 là 16 tỉ, tương

đương với 44.4%. Năm 2009, lợi nhuận của chi nhánh càng tăng trưởng mạnh

mẽ hơn (tăng 169.2 % so với năm 2008). Đó là vì năm 2009, tổng thu nhập

tăng cao so với tổng chi phí. Trong bối cảnh suy thối kinh tế tồn cầu và đầy

biến động như năm 2009, đây là một dấu hiệu vô cùng dáng tự hào của NHCT

Đống Đa.

1.3.2 Cơ cấu thu nhập các năm gần đây.

Bảng 2:

Đvt: Tỷ đồng.

Chỉ Tiêu

Lãi tiền gửi

Lãi tiền vay

Lãi khác

Tổng thu nhập



Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Tỷ trọng

Tỷ trọng

Tỷ trọng

Số tiền

Số tiền

Số tiền

(%)

(%)

(%)

85

28.8

169

48.3

290

50

195

66.1

170

48.6

282

47.9

15

5.1

11

3.1

8

2.1

295

100

350

100

580

100

( Nguồn: Phòng tổng hợp_ NHCT Đống Đa)



Từ số liệu ở bảng 2 ta có thể thấy: Thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm

một tỉ trọng rất cao trong tổng thu nhập năm 2007 (chiếm 66.1%), tương ứng

với 195 tỷ đồng. Năm 2008, con số này là 170 tỉ, chiếm 48.6% tổng thu nhập.

Năm 2009, do ngân hàng thắt chặt việc cho vay nên lãi từ hoạt động này có

giảm nhẹ ( từ 48.6% năm 2008 xuống còn 47.9% năm 2009).



SV: Lê Mai Linh



4



MSV: 06D04555



Báo cáo thực tập tổng hợp



GVHD: PGS.TS Mai Văn Bạn



1.4. Kết quả hoạt động tín dụng:

Bảng 3: Tình hình huy động vốn:

Đvt: Tỷ đồng.



Chỉ tiêu

Tổng nguồn

vốn HĐ

VND

Ngoại tệ quy

đổi



2007

Số tiền



2008

Số tiền



2009

Số tiền



So sánh 08/07

So sánh 09/08

Số tiền Tỉ lệ % Số tiền Tỉ lệ %



3250



4300



4205



1050



32.3



- 95



-2.21



2640



3805



3755



1165



44.1



- 50



-1.31



610



495



450



-115



-18.9



- 45



-9.1



( Nguồn: Phòng tổng hợp NHCT Đống Đa)

Từ bảng số liệu trên, ta có thể thấy, tổng nguồn vốn huy động của NHCT

Đống Đa trong năm 2008 đạt 4300 tỷ đồng, tăng 32.3% so với năm 2007,

(tổng nguồn vốn huy động của năm 2007 là 3250 tỷ. Nhưng đến năm 2009,

do suy giảm kinh tế toàn cầu, tổng nguồn vốn huy động đã có một sự sụt giảm

nhẹ, xuống còn 4205 tỷ, giảm 2.21% so với năm 2008. Bảng trên cũng phản

ánh thực tế hoạt động tại NHCT Đống Đa sử dụng nguồn vốn nội tệ là chủ

yếu, tiền gửi bằng ngoại tệ chỉ chiếm một con số khiêm tốn và thậm chí giảm

dần trong những năm gần đây. Điều này phù hợp với tâm lí của người gửi

tiền, do tình hình kinh tế biến động, giữ ngoại tệ có thể chịu nhiều rủi ro nên

những khách hàng có tiền nhàn rỗi để gửi tiết kiệm thường gửi VNĐ.



SV: Lê Mai Linh



5



MSV: 06D04555



Báo cáo thực tập tổng hợp



GVHD: PGS.TS Mai Văn Bạn



CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CHO VAY VÀ RỦI RO TRONG CHO VAY

TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

2.1.Thực trạng cho vay tại NHCT Đống Đa.

2.1.1 Phân tích dư nợ tín dụng của NHCT ĐĐ theo loại tiền.

Bảng 4: Cơ cấu dư nợ tại NHCT Đống Đa theo loại tiền.

Đvt: Tỷ đồng



Dư nợ

VND

Ngoại tệ (quy đổi)

Tổng dư nợ



Năm 2007

Tỷ trọng

Số tiền

(%)

1700

81

400

19

2100

100



Năm 2008

Năm 2009

Tỷ trọng

Tỷ trọng

Số tiền

Số tiền

(%)

(%)

1250

78.1

950

76

350

21.9

300

24

1600

100

1250

100

(Nguồn: Phòng tổng hợp- NHCT ĐĐ)



Bảng 3 cho ta thấy: dư nợ bằng VND luôn luôn giữ vai trò chủ đạo trong

tổng dư nợ. Tuy nhiên, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đã liên tục tăng trong ba

năm gần đây. Nếu vào năm 2007, dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ mới chỉ chiếm

19% tổng dư nợ (tương ứng với 400 tỷ đồng quy đổi) thì trong hai năm tiếp

theo, con số này đã là 21.9% và 24%. Điều này có thể lí giải từ khi Việt Nam

ra nhập WTO, các doanh nghiệp trong nước tăng cường hoạt động thương mại

với các nước bạn, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu. Thêm vào đó, tỷ giá USD

và giá các loại nguyên nhiên vật liệu trên thế giới tăng cao. Điều này đòi hỏi

các doanh nghiệp tăng cường tỉ trọng vay bằng đồng ngoại tệ.



SV: Lê Mai Linh



6



MSV: 06D04555



Báo cáo thực tập tổng hợp



GVHD: PGS.TS Mai Văn Bạn



2.1.2 Phân tích dư nợ theo kì hạn.

Bảng 5: Cơ cấu dư nợ tại NHCT ĐĐ theo kì hạn

(Đvt: tỷ đồng)



Dư nợ

Ngắn hạn

Trung và dài



Năm 2007

Tỷ trọng

Số tiền

(%)

1420

67.7



hạn

Tổng dư nợ



680



32.4



2100



100



Năm 2008

Tỷ trọng

Số tiền

(%)

1100

68.8

500



31.2



Năm 2009

Tỷ trọng

Số tiền

(%)

930

74.4

320



25.6



1600

100

1250

100

(Nguồn: Phòng tổng hợp_ NHCT ĐĐ)



Tín dụng cho vay của ngân hàng hầu như tập trung vào cho vay ngắn

hạn. Tỷ trọng dư nợ tín dụng ngắn hạn ngày càng tăng (xấp xỉ 70% tổng dư

nợ). Năm 2007, dư nợ ngắn hạn chiếm 67.6%. Nhưng vào năm 2009, dư nợ

ngắn hạn đã là 74.4%. Dư nợ trung và dài hạn đã có xu hướng giảm mạnh, từ

680 tỉ trong năm 2007 xuống còn 320 tỉ vào năm 2009 (Giảm 360 tỉ đồng,

tương đương 53%). Vì đa phần vốn huy động được của ngân hàng là vốn

ngắn hạn nên NHCT ĐĐ chỉ chú trọng vào cho vay ngắn hạn, nhất là khi

nguồn vốn trở nên kém ổn định do sự cạnh tranh ngành, trong khi đó nguồn

tiền gửi của doanh nghiệp lại thường xuyên biến động, Bên cạnh đó rất ít

doanh nghiệp có dự án trung và dài hạn khả thi để đảm bảo khả năng trả nợ.



SV: Lê Mai Linh



7



MSV: 06D04555



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương (NHCT) Đống Đa được nhiều người biết tới như là chi nhánh “hạng nhất” của NHCT Việt Nam, một chi nhánh có quy mô hạt động lớn với chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×