Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hạn chế trong tăng trưởng kinh tế

Hạn chế trong tăng trưởng kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu tư giải thích vai trò của đầu tư với tăng trưởngCHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG VÀ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM.1. Điều chỉnh hợp lý cơ cấu đầu tư và phân cấp đầu tư.

2. Hồn thiện hệ thống chính sách và pháp luật tạo hành lang pháp lí chocác nhà đầu tư.

3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phân bổ đầu tư phát triển

kinh tế xã hội.

4. Đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ nhân lực trong lĩnh vực đầu tư

nhằm nâng cao hiệu quả quản lí mà còn phải tăng cường chất lượng của

đội ngũ lao động xã hội.

5. Triển khai việc nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật.86Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu tư giải thích vai trò của đầu tư với tăng trưởngKẾT LUẬNTa có thể thấy đầu tư có tác động mạnh mẽ đế tăng trưởng của nền kinh

tế. Đầu tư có ảnh hưởng rõ rệt đến tốc độ cũng như chất lượng tăng trưởng

của nền kinh tế. Xét cho cùng, mọi gia tăng về sản lượng, giá trị sản xuất

đều xuất phát từ các dự án đầu tư. Chính vì vậy việc nâng cao khả năng

thu hút đầu tư cũng như trình độ quản lí thẩm định, đánh giá và cấp phép

đầu tư là vô cùng quan trọng nhằm tăng tốc quá trình tăng trưởng, sớm đưa

nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.-------------------------------------87Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu tư giải thích vai trò của đầu tư với tăng trưởngTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Kinh tế đầu tư – NXB Đại học Kinh tế quốc dân -2007

2. Giáo trình Kinh tế phát triển – NXB Đại học Kinh tế quốc dân -2007

3. Giáo trình Kinh tế học (vi mô – vĩ mô) - NXB thống kê – 2006

4. Website tổng cục thổng kê

5. Website cục đầu tư nước ngồi

6. Website cơng thơng tin kinh tế Việt Nam

7. Website Vnep

Cùng một số bài báo của các tác giả Vũ Hùng, Châu Anh, Văn Dương

trên các ấn phẩm: Thời báo kinh tế Việt Nam, Vietnamnet, Datviet, Tiền

Phong....88Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu tư giải thích vai trò của đầu tư với tăng trưởng89Dựa vào các lý thuyết kinh tế và đầu tư giải thích vai trò của đầu tư với tăng trưởng90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạn chế trong tăng trưởng kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×