Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHỮNG BẤT CẬP VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG BẤT CẬP VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án mơn học Kế tốn26trong tương laic ho doanh nghiệp và nguyên giá có thể xác định một cách

chắc chắn.Điều kiện “có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương laic ho

doanh nghiệp” đã đưa ra cơ sở lý luận tổng quát phân biệt giữa chi phí và

tài sản.Tuy nhiên trong một số trường hợp,các chuẩn mực lại không quy

định rõ rang,đầy đủ,không phản ánh hết các trường hợp nghiệp vụ kinh tế

phát sinh trong thực tế.Điều này được thể hiện rõ qua điều kiện ghi nhận

TSCĐ về thời gian sử dụng(trên 1 năm) và gía trị tối thiểu của TSCĐ(trên

10.000.000đ).Giới hạn chi tiết này không thể phù hợp hồn tồn với mọi

loại hình doanh nghiệp và thời điểm ghi nhận.Sự đa dạng về loại hình

doanh nghiệp,quy mơ hoạt động cũng như sự thay đổi về thời giá đặt ra

yêu cầu khác nhau về giá trị tài sản.Một tài sản đối với doanh nghiệp này

là TSCĐ lớn nhưng có thể với doanh nghiệp khác chỉ là cơng cụ,dụng cụ

nhỏ và được phân bổ thẳng vào chi phí kinh doanh trong kỳ.Ngồi ra,cùng

với tính phức tạp của các nghiệp vụ kinh doanh ,đặc biệt là những nghiệp

vụ liên quan đến hạch tốn TSCĐ vơ hình như chi phí nghiên cứu phát

trỉên ,chi phí lợi thế thương mại...thì điều kiện ghi nhận này khơng thể

phân biệt rõ chi phí nào được phép vốn hố vào tài sản và chi phí nào thì

hạch tốn vào lãi lỗ trong kỳ.

 Một bất cập khác trong ghi nhận thành phần của TSCĐ.Đối với TSCĐ

hữu hình thì đã rõ ràng song trong TSCĐ vơ hình thì quy định lại chưa cụ

thể.TSCĐ vơ hình như chi phí nghiên cứu phát triển,chi phí lợi thế

thương mại...thành phần gồm những loại nào được phép ghi nhận vàSVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế tốn27phương pháp xử lý đối vơi chi phí hành chính,chi phí tiền hoạt động,lỗ

trong giai đoạn trứơc khi đưa TSCĐ vào hoạt động như dự kiến sẽ được

giải quyết như thế nào.

Giá trị thu hồi ước tính của TSCĐ khơng được tính đến trong cơngthức tính khấu hao.Chính sự phân loại và quản lý TSCĐ còn nhiều vấn

đề chưa hợp lý cho nên việc trích khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp

khơng tránh khỏi những vướng mắc.Thực tế hiện nay,có những doanh

nghiệp số tài sản đã khấu hao hết nguyên giá vẫn còn sử dụng chiếm tới

50%-60% trong tổng số TSCĐ(tính theo nguyên giá) và xu hướng tỷ

trọng này càng lớn.Giá trị thu hồi ước tính của TSCĐ là chỉ tiêu nói lên

số tiền có thể thu hồi được khi tiến hành thanh lý những tài sản đã hết

khấu hao.Một trong những đặc điểm cơ bản của TSCĐ là dù tài sản có cũ

,lạc hậu, hư hỏng...tới mức nào thì vẫn còn một lượng TSCĐ có thể thu

hồi được,kể cả trong trường hợp 100% hình thái vật chất của TSCĐ thu

hồi dưới dạng phế liệu.Công thức xác định mức khấu hao hiện nay là:

Mức khấu hao bình

quân năm=Nguyên giá TSCĐ

Thời gian sử dụng TSCĐTheo cơng thức này gía trị thu hồi của TSCĐ khơng được tính đến.Như

vậy làm cho cách tính đơn giản,loại bỏ được một yếu tố ước tính.Song

việc khơng đưa giá trị thu hồi ước tính vào cơng thức thin khấu hao là một

thiếu sót rất lớn,bởi vì:SVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế tốn28+ Trên thực tế có nhiều TSCĐ khi thanh lý thu hồi,hoặc bán được với số

tiền lớn như nhà cửa ,ơ tơ...nếu khơng tính tới giá trị thu hồi thì chính là đã

gián tiếp làm cho mức khấu hao được hạch tốn vào chi phí sản xuất cao

hơn thực tế.

+ Giá trị thu hồi là phần giá trị vốn có của TSCĐ,việc sử dụng giá trị thu

hồi làm cho TSCĐ không bao giờ được phếp khấu hao hết ngun

giá.Điều này khơng những hợp lý mà còn có tác dụng tăng cường sự quản

lý của doanh nghiệp với TSCĐ.Đồng thời nếu có sự mất mát,hư hỏng

...TSCĐ do các yếu tố chủ quan của con nguời thì sẽ dễd dàng cho việc

xác định mức độ trách nhiệm vật chất và mức bồi thường thiệt hại đối với

ngùời phạm lỗi.

+ Việc sử dụng chỉ tiêu giá trị thu hồi ước tính còn giúp ích cho các nhà

quản trị trong việc thanh lý TSCĐ.

+ Trong chế độ kế toán quốc tế,một số nước như Mỹ cũng đưa giá trị thu

hồi ước tính vào cơng thức tính khấu hao,Dù sử dụng phương pháp khấu

hao nào đi nữa thì giá tri thu hồi vẫn được đưa vào .Điều này đã cho phép

khống chế mức khấu hao lũy kế của TSCĐ.

Không những thế,hiện nay trong các doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân

còn tồn động rất nhiều TSCĐ đã khấu hao hết nhưng chưa được xử lý còn

nằm trogn kho của doanh nghiệp gây lãng phí lượng tiền của rất lớn của

nhà nước.Đây là một bất cập đòi hỏi sự lưu ý của các ngành chun mơn.SVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế toán

29Một bất cập khác là việc hạch toán TSCĐ chuyển thành cơng cụdụng cụ nhỏ.Theo quy định thì chỉ ghi giảm TSCĐ,phần giá trị còn lại

ghi vào chi phí(TK 627,641,642) hoặc ghi vào chi phí chờ phân bổ(TK

142).Song trong thực tế nhiều doanh nghiệp lại ghi phần giá trị còn lại đó

chuyển từ vốn cố định sang vốn lưu động(Tuy vẫn ở trong

TK411).Nhưng việc ghi chép thiếu thống nhất này ảnh hưởng tới việc

xác định chính xác nguồn vốn khấu hao cơ bản để xác định kế hoạch

mua sắm TSCĐ,tình hình sử dụng vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Nhìn chung việc sử dụng TK 214 chi tiết cho từng đối tượng TSCĐ cũng

tương đối hợp lý.Tuy nhiên do giới hạn về trình độ và nhận thức của cán

bộ kế toán và quản lý trong các doanh nghiệp nên việc sử dụng TK này để

định khoản và hạch tốn chi tiết nhiều khi còn chưa hợp lý.Vì vậy nâng

cao trình độ và nghiệp vụ kế tốn cho nhân viên kế toán là một vấn đề

quan trọng cần được qaun tâm của các nhà quản lý.

3.2.Một số kiến nghị đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn

khấu hao TSCĐ.Chuẩn mực kế toán là những văn bản quy phạm pháp luật có tính độc lập

được nhà nước ban hành cho các cơ quan,đơn vị, tổ chức áp dụng song thực

tiễn thiên biến vạn hóa hơn nhiều nên đã có sự khồng thống nhất giữa chế

độ và thực tiễn là điều khơng tránh khỏi.Hồn thiện chuẩn mực trên cơ sở

khách quan là nguyên tắc quan trọng hàng đầu của kế tốn.Trong khi

đó,khấu hao là một phạm trù kinh tế mang tính chủ quan hpụ thuộc vào kếSVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế tốn30hoạch của doanh nghiệp.Vì vậy xây dựng chuẩn mực kế tốn hồn thỉện cho

nghiệp vụ trích khấu hao trong doanh nghiệp là hết sức cần thiết,và càng

giải quyết sớm càng tốt.

Chúng ta đã biết khấu hao là phạm trù mang tính chủ quan và là đặc tính cố

hữu của khấu hao.Mức khấu hao có ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất kinh

doanh.Vậy thì để khách quan nhất trong đánh giá kết quả kinh doanh của

doanh nghiệp khơng nên đưa khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh,vậy

làm thế nào để thu hồi vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ.Các doanh nghiệp có

thể thu hồi dần vốn đầu tư dựa trên chi phí và kết quả kinh doanh,và trích

khấu hao tỷ lệ thuận với lợi nhuận ,nghĩa là thu được lợi nhuận cao thì trích

khấu hao cao và ngược lại.TSCĐ sẽ được tính khấu hao cho đến khi thu hồi

được toàn bộ vốn đầu tư ban đầu,giá trị còn lại của TSCĐ có thể được hạch

toán vào thu nhập bất thừờng của doanh nghiệp(TK711).Phương pháp này

giúp cho doanh nghiệp tránh được tình trạng khó khăn khi doanh nghiệp làm

ăn khơng thuận lời.Song lại gây khó khăn cho các cơ quan quản lý,ví dụ như

cơ quan thuê bởi chỉ tiêu lợi nhuận cũng mang một phần ý muốn chủ quan

chủ doanh nghiệp.Để tránh tình trạng tính mức thu hồi một cách bừa bãi cần

có quy định mức thu hồi vốn cụ thể cho từng loại tài sản.Tuy nhiên phương

pháp này yêu cầu tính tự giác cá của mỗi cá nhân,doanh nghiệp cao mới có

thể thực hiện được.

Trong cơng thức tính mức khấu hao nên đưa vào giá trị thu hồi ước tính

song mức thu hồi ước tính bao nhiêu là hợp lý.Vấn đề này cần phải đượcSVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế tốn31nghiên cứu và cần có sự chỉ đạo của cơ quan chức năng Nhà nước.Nếu chỉ

tiêu giá trị thu hồi được đưa vào cơng thức khấu hao thì cơng htức khấu hao

sẽ là:Mức khấu hao=Nguyên giá TSCĐ - giá trị thu hồi ước tínhbình qn nămSố năm sử dụng ước tínhSố lượng cũng như tỷ trong TSCĐ đá khấu hao hết nguyên gía nhưng vẫn

còn sử dụng được trong các doanh nghiệp ngày càng cao chứng tỏ phương

pháp khấu hao cung như cơng tác tổ chức hạch tốn khấu hao là chưa hợp

lý.Nhiệm vụ của các nhà quản trị là làm sao cho thời gian sử dụng TSCĐ

ước tính để trích khấu hao càng sát với thời gian sử dụng thực tế càng

tốt.Trong tương lai nếu giải pháp trên được áp dụng sẽ góp phần tiết kiệm

cho ngân sách nhà nước.

Với những TSCĐ đá khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng ,để quản lý và

khai thác có hiệu quả,các doanh nghiệp cần thực hiện tốt một số công tác

sau:

+ Tổ chức kiểm kê đánh giá lại TSCĐ để xem xét thực trạng của các tài sản

hiện có trong đơn vị kể cả những TSCĐ đã khấu hao hết mà vẫn còn sủ

dụng nhằm có kế hoạch nâng cấp ,sửa chữa, hoặc thay mới,nâng cao công

suất hoạt động.

+ Với những TSCĐ đã quá lạc hậu cần nhượng bán hoặc thanh lý để đảm

bảo an tồn lao động,và có cơ hội đầu tư trang thiết bị mới,cơng nghệ hiện

đại,kỹ thuật tiên tiến.

SVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế tốn32+ Trong báo cáo kết quả tài chính hàng năm cần đưa nội dung phản ánh thực

trạng,phân tích đánh gía hiệu quả của TSCĐ,đặc biệt là những TSCĐ đã

khấu hao hết nguyên giá nhưng vẫn còn sử dụng để có kế hoạch và quyết

định giải quyết kịp thời.

Phương pháp khấu hao do đơn vị áp dụng phải nhất quán trừ khi có sự thay

đổi trong cách thức sử dụng tài sản thì doanh nghiệp mới đước thay đổi

phương pháp khấu hao.Thời gian khấu hao và phương phấp khấu hao cần

được xem xét lại ít nhất là cuối mỗi năm tài chính.

về việc hạch tốn TSCĐ chuyển thành công cụ dụng cụ nhỏ đã được bộ tài

chính quy định rõ song việc áp dụng vào từng doanh nghiệp có đúng quy

chế hay khơng là phụ thuộc vào năng lực đội ngũ kế tốn của doanh

nghiệp.Vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị cần có kế hoạch nâng cao trình độ

nghiệp vụ cho độ ngũ kế tốn để có thể đảm bảo đước u cầu cụ thể của

cơng việc đặc biệt trong xu thế tồn cầu hố đang diễn ra mạnh mẽ như hiện

nay.

Nhìn chung để có thể hồn thiện được hệ thống chuẩn mực kế tốn thì các

cơ quan chức năng cần có sự thường xuyên kiểm tra giám sát và hướng dẫn

một cách cụ thể,chi tiết tới các doanh nghiệp,đặc biệt là các nhân viên kế

toán để tất cả các doanh nghiệp ,các cơ quan,đơn vị áp dụng đúng chuẩn

mực kế toán của nhà nước,phù hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế,tao ra mơi

trường pháp lý an tồn cho hoạt động của các đơn vị,cơ quan ,doanh nghiệp.SVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế tốnSVTH: Đồn Thị Xn33Đề án mơn học Kế tốn34

KẾT LUẬNCơng tác kế tốn TSCĐ và khấu hao TSCĐ chiếm một vị trí quan trọng

trong cơng tác qủan lý kinh tế.Quản lý tốt và nâng cao hiệu quả sử dụng

TSCĐ là một đòi hỏi thiết yếu đối với mọi doanh nghiệp nhằm tối đa hoá lợi

nhuận,tối đa hoá giá trị doanh nghiệp.Vì thế hạch tốn một cách chính xác kịp

thời đầy đủ sự biến động của TSCĐ giúp cho bộ máy lãnh đạo quản lý SXKD

của công ty đánh giá chính xác kết quả hoạt động SXKD của mình từ đó đề ra

những biện pháp chỉ đạo thích hợp.

Những sửa đổi bổ sung trong chế độ khấu hao TSCĐ là một đóng góp

thiết thực của chế độ tài chính với hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong

điều kiện hiện nay.Tuy nhiên,bản than doanh nghiệp phải nghiêm túc thực

hiện đúng chế độ,áp dụng chế độ một cách phù hợp với đặc điểm riêng có của

mỗi doanh nghiệp thì mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường,cơng tác hạch tốn khấu hao TSCĐ

còn là một trong những biện pháp giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí,hạ giá

thành sản phẩm,tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.Bởi vậy cơng tác hạch

tốn TSCĐ tại các doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện theo những

chuẩn mực hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.

Một lần nữa,em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy

giáo đã giúp em hoàn thành đề án này.

Hà Nội,tháng 10 năm 2009

Sinh viên thực hiện

SVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế tốn35

Đồn Thị XnDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Kế tốn tài chính trong doanh nghiệp-PGS,TS Đặng Thị Loan-Nhà

xuất bản tài chính

2. Giáo trình Kế tốn quốc tế,tổ chức hạch toán kế toán-khoa kế toán

3. Chuẩn mực kế toán Việt nam

4. Hệ thống kế toán Việt nam-Nhà xuất bản Bộ tài chính

5. Các tài liệu khác như các quyết định thơng tư hướng dẫn kế tốn

của Bộ trưởng Bộ tài chính.SVTH: Đồn Thị XnĐề án mơn học Kế tốn36MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................1

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO

TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP............................................................31.1. Khái quát chung về TSCĐ...................................................................3

1.1.1Khái niệm......................................................................................31.1.2. Đặc điểm của TSCĐ và yêu cầu quản lý.........................................3

1.1.3.Nguyên giá TSCĐ và cách xác định nguyên giá..............................4

1.2. Khái quát chung về hao mòn và khấu hao TSCĐ trong doanh

nghiệp............................................................................................................7

1.2.1.Hao mòn TSCĐ.................................................................................7

1.2.2. Khấu hao TSCĐ...............................................................................8

1.2.3.Ý nghĩa của khấu hao TSCĐ............................................................8

1.2.4. Giá trị còn lại của TSCĐ..................................................................9

1.2.5. Kế tốn quốc tế về khấu hao TSCĐ...............................................10

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ THEO CHẾ

ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH............................................................................122.1. Một số quy định về khấu hao TSCĐ.................................................12

2.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ...........................................................13

2.2.1. Phương pháp khấu hao đều ...........................................................13

2.2.2. Phương pháp khấu hao theo sản lượng:.........................................14

2.2.3. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh...........14

2.3. Phương pháp hạch tốn khấu hao TSCĐ.........................................15

2.3.1. Tài khoản sử dụng..........................................................................15

SVTH: Đồn Thị XuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG BẤT CẬP VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×