Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
 Ghi tăng thu nhập sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ trong khi ghi giảm chi phí chỉ tạo ra ảnh hưởng gián tiếp. Trong kỳ kinh doanh khi mà các rủi ro, tổn thất giảm đi nên được phản ánh trực tiếp, nó thể hiện là đầu ra đạt được hơn là giảm cá

 Ghi tăng thu nhập sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ trong khi ghi giảm chi phí chỉ tạo ra ảnh hưởng gián tiếp. Trong kỳ kinh doanh khi mà các rủi ro, tổn thất giảm đi nên được phản ánh trực tiếp, nó thể hiện là đầu ra đạt được hơn là giảm cá

Tải bản đầy đủ - 0trang

25Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đề án môn học

k toán Mỹ, chỉ nên kế toán những khoản chắc chắc phát sinh trong kì kinh

doanh về giá trị là chi phí trích trước. Có thể giải quyết vấn đề này như sau:

 Các khoản được phản ánh trên tài khoản 352 sẽ bao gồm thêm:

- dự phòng phải trả tiền lương nghỉ phép cho người lao động

- dự phòng phải trả chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định

- dự phòng chi phí trong thời gian doanh nghiệp ngừng sản xuất theo

mùa vụ

 Tài khoản 335: phản ánh việc ghi nhận trước một chi phí sẽ xảy ra trong

tương lai. Vì cùng bản chất với các khoản dự phòng nên mã hóa vào nhóm 35X,

đổi thành TK 353 “chi phớ phi trPhạm Thị Hải Hà

Lớp :Kế Toán 17M26Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đề án môn họcKT LUN

Trc nhng đòi hỏi đặt ra của q trình hội nhập, chế độ kế tốn Việt

nam ngày càng cần được hồn thiện tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng

như phù hợp với thông lệ quốc tế. Để thực hiện tốt công tác kế toán phải bắt

nguồn từ một chế độ kế toán đúng đắn và hợp lý.

Kế toán các khoản dự phòng là vấn đề tương đối mới, do đó các quy định

về cơng tác kế tốn này là điều đáng quan tâm. Bài viết của em bàn chế độ kế

toán các khoản dự phòng với mục đích đóng góp một số ý kiến với chế độ kế

toán Việt nam về vấn đề này.

Được sự giúp đỡ, chỉ dạy của giảng viên hướng dẫn TS. Phạm Thị Bích

Chi em đã hồn thành bài viết này. Vì thời gian nghiên cứu chưa dài, chưa có

kinh nghiệm trong thực tế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót, em mong

được sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ và các bạn để em có thể làm tốt hơn

trong các bài nghiên cu tip theo.

Em xin chõn thnh cm n !Phạm Thị Hải Hà

Lớp :Kế Toán 17M27Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đề án môn họcMC LC

-DANH MC TI LIU THAM KHO

1. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.

2. Thông tư 13/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các

khoản dự phòng.

3. Chuẩn mực kế toán Việt nam số 18 (VSA 18): “Các khoản dự phòng,

tài sản và nợ tiềm tàng”

4. Chuẩn mực kế tốn Quốc tế số 37 (IAS 37)

5. Giáo trình k toỏn ti chớnh doanh nghip

6. http://www.vaa.vn

7. http://tapchiketoan.com

8. http://activegroup.com/taichinhketoan/ketoanquoctePhạm Thị Hải Hà

Lớp :Kế Toán 17M28Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đề án môn học

MC LC

LI M U.........................................................................................................1

NI DUNG.............................................................................................................2

PHN 1: TNG QUAN VỀ DỰ PHỊNG VÀ HẠCH TỐN CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG..............................................................................................................................2

1.1 Vai trò dự phòng, u cầu quản lý và hạch tốn các khoản dự phòng........2

1.1.1.Vai trò của dự phòng và phân loại dự phòng........................................2

1.1.1.1. Khái niệm......................................................................................2

1.1.1.2.Phân loại và vai trò của dự phòng..................................................2

1.1.2.u cầu quản lý và hạch tốn các khoản dự phòng..............................3

1.1.2.1.Đối với dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính...................3

1.1.2.2.Đối với dự phòng phải trả..............................................................9

1.2 Chuẩn mực kế toán quốc tế về hạch toán các khoản dự phòng................10

1.2.1 Khái niệm về dự phòng:.....................................................................10

1.2.2 Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng:.........................................11

1.2.3 Xác định giá trị các khoản dự phòng:.................................................11

1.2.4 Trình bày trong báo cáo tài chính.......................................................11

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HẠCH TỐN DỰ PHỊNG THEO KẾ TỐN VIỆT NAM

HIỆN HÀNH.........................................................................................................122.1 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam về hạch tốn các khoản dự phòng.............12

2.1.1. Khái niệm về dự phòng......................................................................12

2.1.2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng.........................................13

2.1.3. Xác định giá trị các khoản dự phòng.................................................13

2.1.4. Trình bày trong báo cáo tài chính......................................................14

2.2 Hạch tốn các khoản dự phòng theo chế độ kế tốn hiện hành................15

2.2.1. Kế tốn các khoản dự phòng rủi ro....................................................15

2.2.1.1. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn...........................................15

2.2.1.2. Kế tốn dự phòng giảm giá u t di hnh..........................................16Phạm Thị Hải Hà

Lớp :Kế Toán 17M29Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đề án môn học

2.2.1.3. K tốn dự phòng phải thu khó đòi.......................................................17

2.2.1.4. Kế tốn giảm giá hàng tồn kho..............................................................18

2.2.2. Kế tốn dự phòng phải trả.................................................................19

PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HẠCH TỐN......................................20

CÁC KHOẢN DỰ PHỊNG.....................................................................................203.1 Sự cần thiết phải hồn thiện hạch tốn dự phòng trong doanh nghiệp.....20

3.1.1. Ảnh hưởng của các khoản dự phòng đến báo cáo tài chính..............20

3.1.2. Ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh.....................................21

3.2 Đánh giá thực trạng hạch tốn dự phòng theo kế tốn Việt Nam hiện

hành.................................................................................................................21

3.2.1 Đối với việc hạch tốn kế tốn hồn nhập dự phòng..........................22

3.2.2 Đối với việc nhận diện các khoản dự phòng......................................22

3.3 Một số giải pháp đề xuất cho việc hạch toán các khoản dự phòng...........23

3.3.1 Kế tồn hồn nhập dự phòng..............................................................23

3.3.2 Nhận diện đầy đủ các khoản dự phòng...............................................24

KẾT LUẬN..........................................................................................................26

DANH MỤC TI LIU THAM KHO...................................................................27Phạm Thị Hải Hà

Lớp :Kế Toán 17MTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

 Ghi tăng thu nhập sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ trong khi ghi giảm chi phí chỉ tạo ra ảnh hưởng gián tiếp. Trong kỳ kinh doanh khi mà các rủi ro, tổn thất giảm đi nên được phản ánh trực tiếp, nó thể hiện là đầu ra đạt được hơn là giảm cá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x