Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm và sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán.

Đặc điểm và sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán.

Tải bản đầy đủ - 0trang

SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TỐN CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ VIỆT MỸ15Giám đốc tài chính

P. Giám đốc tài chính

Kế tốn tổng hợp cơng ty và phân tích kinh doanh

Tổng hợp các chi nhánh, phân

tích kinh doanh các chi nhánhKế tốn ngân hàng,

cơng nợBãi DàiThủ khoKT thanh tốn,

thuếKế tốn trung tâm chi nhánhKế toán trung tâm chi nhánhnhánhnhánh

Thác ĐaThủ quỹTiên Lãng

Thái BìnhHà Tĩnh

Trại giốngĐầm chậu

SapaQuảng TrịPhất cờHồnh BồHải HậuSuối HaiCà MauAn HảiQuan LạnSơ đồ 3: Sơ đồ điều hành và phân cơng cơng việc của ngành Tài chính - Kế tốnATI16Bộ máy kế tốn của Cơng ty bao gồm 48 nhân viên, được phân bổ tại văn

phòng Tổng Cơng ty và các chi nhánh .

2. Chức năng và Nhiêm vụ của bộ máy kế tốn:

Phòng tài chính kế tốn:

Phòng Tài chính - Kế tốn là phòng có chức năng tham mưu cho lãnh đạo

Công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính - kế tốn theo chế độ và chính sách

của Nhà nước nhằm khai thác và sử dụng vốn có hiệu quả nhất.

Có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện cơng tác hạch tốn kế tốn trong Cơng ty

theo chế độ hiện hành, theo dõi và hạch toán các khoản chi phí phát sinh,

kiểm tra phân tích kết quả của hoạt động kế tốn. Kết hợp với phòng kế

hoạch, vật tư thanh quuyết toán những khoản thu, chi. Đồng thời kết hợp với

phòng tổ chức hành chính và căn cứ vào hợp đồng lao động danh sách nhân

viên thanh tốn lương và phần thu nhập, thực hiện chính sách lao động tiền

lương đối với công nhân viên trong Công ty và những cơng nhân th ngồi

theo hợp đồng thời vụ. Lập các báo cáo tháng, quý, năm theo quy định của

Nhà nước và cấp trên, hướng dẫn các chi nhánh về cơng tác theo dõi và giao

khốn cơng tác thu chi tài chính. Đồng thời đề ra các biện pháp sử dụng vốn

có hiệu quả.

Giám đốc tài chính (Kế tốn trưởng ):

Chịu trách nhiệm cơng tác tài chính - kế tốn trước Nhà nước và

Cơng ty. Xây dựng và tổ chức cơng tác tài chính - kế tốn, tham mưu cho

giám đốc về chiến lược, sách lược các chính sách tài chính ngắn hạn,

trung hạn và dài hạn.

Hướng dẫn thực hiện cơng tác tài chính - kế tốn theo Luật thống kê - kế

toán của Nhà nước và các cấp, đảm bảo chính sách chế độ để sản xuất kinh

doanh có hiệu quả, chống thất thốt, lãng phí. Lập các kế hoạch về tài chính -16kế tốn theo quy định của Nhà nước, của cấp trên và ký duyệt các báo cáo tài

chính - kế tốn.

Phó giám đốc tài chính:

Phụ trách cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thuế, chứng từ hoàn thuế, nợ

thuế, theo dõi các hợp đồng vật tư từ các chi nhánh, xuất nhập vật tư hành

chính. Điều hành công việc ký duyệt thu - chi ... trong phạm vi được phân

công. Thường trực tổng hợp thẩm định báo cáo quyết tốn, xác định cơng nợ

các đơn vị trực thuộc.

Phụ trách công tác kiểm tra việc thực hiện sổ sách, các quy định hạch

toán ở đơn vị. Nắm bắt cơng việc chung cùng các hoạt động tồn Cơng ty.

Kế tốn tổng hợp:

Tổng hợp hạch tốn bằng máy tính tồn bộ các nghiệp vụ kế tốn

(Doanh thu, thu kinh doanh; Phải thu của khách hàng; Phải trả cho người bán;

Phải thu phải trả khác...). Tổng hợp phân bổ kinh phí, đối chiếu cấp vốn,

quyết tốn tiền mặt. Đối chiếu số liệu với các phần hành liên quan. Tập hợp

chi phí sản xuất và tính giá thành quy mơ từng ao nuôi. Lập báo cáo định kỳ

thuộc phạm vi phụ trách.

Kế tốn tổng hợp, phân tích kinh doanh các chi nhánh:

Theo dõi các khoản thu chi của các chi nhánh gửi về. Lập báo cáo phân

tích kinh doanh của từng chi nhánh.

Kế tốn ngân hàng:

Thực hiện cơng tác vay ngắn hạn, dài hạn, bảo lãnh và trả nợ ngân

hàng. Hạch toán tiền gửi và tiền vay tại các ngân hàng Cơng ty có giao dịch,

báo cáo số liệu theo yêu cầu.

Kế toán thanh toán thuế: Thực hiện theo dõi kê khai và quyết toán thuế.

Kế toán thanh toán:

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm và sơ đồ Tổ chức bộ máy kế toán.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x