Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 ĐặC ĐIểM Tổ CHứC QUảN Lý Và QUY TRìNH CÔNG NGHệ SảN XUấT KINH DOANH CủA CÔNG TY Cổ PHầN XÂY LắP HảI VÂN

2 ĐặC ĐIểM Tổ CHứC QUảN Lý Và QUY TRìNH CÔNG NGHệ SảN XUấT KINH DOANH CủA CÔNG TY Cổ PHầN XÂY LắP HảI VÂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoaS đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy quản lý cuả công ty:Đại hội đồng cổ đơngHội đồng quản trị

Ban kiểm sốt

Ban giám đốc điều hànhPGĐ tài chínhPGĐ sản xuấtĐầu tưĐầu tư

Tài chính kế tốnKế hoạch kỹ thuật

Năng lượng

Bất động sảnKế hoạchKế tốnKỹ thuậtTài chính

Tổ chức hành chínhThẩm địnhThiết bị vật tưThẩm định dự án xây lắpThiết bịThẩm định kế hoạch SX KDVật tưViệc tổ chức bộ máy quản lý có ảnh hưởng rất lớn tới cơng tác kế tốn.

Cơng ty tổ chức bộ máy theo mơ hình quản lý trực tuyến -chức năng. tức là

tồn bộ cơng ty đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp cuả giám đốc trưởng phòng và

Ngun Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN9Báo cáo thực tập tốt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoacác tổ trưởng tại các dự án chiụ trách nhiệm trước giám đốc. Vì vậy tất cả mọi

biến động trong công ty giám đốc đều nắm được và từ đó có những biện pháp

xử lý thích đáng nhờ đó giữa các phòng ban, các bộ phận có sự liên kết chặt

chẽ hỗ trợ nhau và giúp cơng việc hạch tốn được thuận lợi hơn.

Cơ cấu tổ chức cuả cơng ty được chia làm hai nhóm chính: Nhóm điều

hành, quản lý và nhóm tác nghiệp.

 Nhóm điều hành, quản lý:

+ Đại hội đồng cổ đông:

Gồm tất cả các cổ đơng có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao

nhất cuả công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ cuả công

ty quy định như các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm cuả

cơng ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

+ Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để quyết

điịnh mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của cơng ty, trừ những

vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm

giám sát giám đốc và những người quản lý khác.

+ Ban kiểm soát:

Là cơ quan trực thuộc Hội đồng cổ đông, do Hội đồng cổ đông bầu ra.

Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành

hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của cơng ty. Ban kiểm sốt hoạt động

độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

+ Ban giám đốc:

Ban tổng giám đốc gồm có giám đốc và 02 phó giám đốc.

Giám đốc: là nguời trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kỹ

thuật toàn bộ dây chuyền, tham gia kỹ thuật sản xut, iu hnh hot ng

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN10Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoahng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc

thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Phó giám đốc: là người giúp việc cho giám đốc chịu trách nhiệm trước

giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc

kinh doanh cuả cơng ty khi giám đốc vắng mặt.

Phó giám đốc sản xuất: phụ trách kỹ thuật các dự án cơng trình, giúp

giám đốc lên kế hoạch sản xuất xây dựng các mức định mức tiêu hao hợp lý.

Phó giám đốc tài chính: giúp giám đốc về tình hình tài chính lập kế

hoạch nghiên cưú tìm hiểu thị trường, xây dựng đơn giá đấu thầu các cơng

trình và tìm kiếm khách hàng.

 Nhóm tác nghiệp:

+ Phòng đầu tư:

Quản lý các dự án đầu tư cuả cơng ty.• Thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh cuả cơng ty.

• Nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất mở rộng thị trường cũng như

hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Phòng kế hoạch kỹ thuật:

• Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh tồn cơng ty.

• Quản lý cơng tác nghiệm thu thanh quyết tốn các cơng trình.

• Quản lý kỹ thuật và chất lượng cơng trình.

• Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.

+ Phòng thiết bị vật tư:

• Quản lý thiết bị, tài sản cuả công ty, và quản lý các chi phí liên

quan.

• Quản lý vật tư và các chi phí vật tư.

+ Phòng hành chính nhân sự:

Ngun ThÞ Kim Liên

Lớp K1A - KTHN11Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chính

KhoaQun lý lao ng.Qun lý hnh chớnh, duy trì nề nếp cơng ty thơng qua việc giám

sát thực hiện các quy chế, quy định cuả cơng ty.

• Quản lý cơng tác chính trị, duy trì hoạt động các tổ chức chính trị

trong cơng ty: Đảng, Đồn thanh niên, Cơng đồn, Hội phụ nữ.

+ Phòng tài chính kế tốn:

Giúp cơng ty về mặt tài chính như:

• Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các tài liệu về tình hình cung

ứng, dữ trữ, sử dụng tài sản.Ngồi ra còn góp phần bảo vệ tài sản, sử

dụng hợp ly tài sản của cơng ty.

• Giám sát tình hình kinh doanh, tình hình sử dụng nguồn vốn cuả cơng

ty, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả nguồn vốn.

• Theo dõi tình hình huy động vốn và sử dụng các nguồn tài sản. Giám

sát tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế, các nghĩa vụ với nhà nước1.2.2 chức năng và nhiệm vụ của công ty :

- Xây dựng cơng trình giao thơng dân dụng.

- Xây dựng các cơng trình cơng nhiệp, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật

và san lấp mặt bằng.

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp 35KV.

- Xây dựng và tu bổ, tơn tạo các cơng trình văn hố, di tích, thắng cảnh.

- Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, chất dẻo.

- Tư vấn đầu tư và tư vấn khảo sát địa chất, cơng trình.

-Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ những loại khoáng sản Nhà

nước Việt Nam cấm).

- Kinh doanh bất động sản: đầu tư tạo lập nhà, cơng trình xây dựng để

bán và cho th, cho thuờ mua.

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN12Báo cáo thực tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoa1.2.3 Quy trình sản xuất :

Bất kỳ nền sản xuất kinh doanh nào cũng có đặc điểm riêng của ngành

đó. Là một cơng ty thuộc ngành xây dựng nên có quy trình cơng nghệ sản

xuất đặc thù riêng do: Sản phẩm xây dựng là những cơng trình xây dựng vật

kiến trúc có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp.

Sản phẩm xây dựng có giá trị lớn nhưng khoảng thời gian thi công dài

và thi cơng bên ngồi nên chịu nhiều tác động của thời tiết và khách quan

như: tình hình giá cả thị trường ln ln biến động. Giá cả cơng trình là giá

đấu thầu cạnh tranh quyết liệt. Do đó cơng tác tổ chức sản xuất đòi hỏi

chính xác, khoa học hợp lý.Quy trình sản xuất chính ở cơng ty như sau:

Bước 1: Sau khi đấu thầu thắng thầu,hoặc được chỉ định thầu. Cơng ty

tiến hành lập dự tốn xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật cho cơng trình,

lập phương án tổ chức thi công, các giải pháp kinh tế kỹ thuật.

Bước 2: Có kế hoạch khảo sát thị trường chuẩn bị trang thiết bị, mua

sắm nguyên vật liệu.

Bước 3: Chuẩn bị các điều kiện thi công như vốn, nhân lực, máy móc

thiết bị.

Bước 4: Thi cơng trọn cơng trình hay phân theo giai đoạn quy ước.

Bước 5: Kiểm tra chất lượng , kỹ, mỹ thuật.

Bước 6: Cùng với chủ đầu tư và tư vấn nghiệm thu cơng trình.

Bước 7: Hồn thiện và lập biên bản bàn giao đưa cơng trình vào s dng.Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN13Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhsơ đồ 1.2 :KhoaQuy trình cơng nghệ sản xuấtÁp dụng cho một số cơng trình xây dựng cơ bản.

*Thi cơng nhà dân dụng:

Chuẩn bị

Định vị

cơng trình

mặt bằng

Đổ trầnLắp điện

nướcThi cơng

móngĐào móngĐổ bê tơngXây dựngSan nền, lát

gạchHồn thiện* Thi cơng các hạng mục chủ yếu của đường bộ:

Chuẩn bị

mặt bằngĐịng vị cơng

trìnhThi cơng lớp

đáy móngCắm bậc thấm

cọc cát…TC lớp móng

đường

* Xây kênh:TC lớp mặt

đường (asphat)Đào múngXõy dng cng trn

kờnhNguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHNo đất hữu

Thi công lớp dắp

nền đườngTC hạng mục đảm

bảo ATGTĐắp mái bờ kênhĐổ bê tơng máiĐổ bê tơng đỉnh

mái14B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaCơng ty ln cố gắng hoàn thiện và thực hiện đúng những quy trình cơng

nghệ sản xuất đã để ra, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thi cơng các

cơng trình. Bên cạnh đó để đảm bảo đủ việc làm cho đội ngũ cán bộ công

nhân viên, và đạt được lợi nhuận cao công ty đã chú trọng phát triển hơn nữa

thị trường truyền thống xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, dân dụng.Và

nhằm giảm thiểu các rủi ro trong ngành như giá cả vật liệu luôn biến động,

giá đấu thầu luôn cạnh tranh khốc liệt…Công ty đã hoạch định cho mình một

chiến lược kinh doanh dài hạn đảm bảo tính bền vững và nâng cao lợi nhuận

cho Công ty.Công ty đã và đang hướng tới mở rộng thị trường sản xuất vật

liệu xây dựng, năng lượng, khoáng sản, bất động sn.

1.3. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty1.3.1 cơ cấu tổ chức bộ máy kê toán tại công ty

Do đặc thù của công ty sản xuất kinh doanh trên nhiều địa bàn, nhiều

cơng trình… nên việc tổ cơng tác kế toán được thành lập nhiều bộ phận kế

toán cuả các dự án trực thuộc.

- Kế tốn tại cơng ty.

- Kế tốn tại các đội xây dựng cơng trình: Kế tốn tại các cơng trình

có nhiệm vụ tập hợp các chứng từ ban đầu, ghi chép lập bảng kê chi tiết…

sau đó chuyển lên phòng tài chính kế tốn ở công ty. Tất cả các sổ sách và

chứng từ kế tốn đều phải có sự kiểm tra phê duyệt của kế tốn trưởng và

giám đốc cơng ty. Tại cơng ty bộ máy kế tốn được phân cơng với các chức

năng nhiệm vụ rõ ràng để hoàn thành phần việc kế tốn được giao.

Bộ máy kế tốn cơng ty xây dựng gồm có năm nhân viên kế tốn, mỗi

người có một nhiệm một chức năng riêng biệt, thực hiện nhiệm v riờng.Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN15Báo cáo thực tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaSơ đồ 1.5: Bộ máy kế tốn cơng ty:Kế tốn trưởngKế tốn

tổng hợpKế tốn tiền gửi

ngân hàng và

thanh toánKế toán tài

sản cố địnhThủ kho

kiêm thủ

quỹChức năng nhiệm vụ của từng người:

Để phát huy vai trò quan trọng trong cơng tác quản lý của cơng ty, cần

phải tổ chức cơng tác kế tốn một cách khoa học và hợp lý đảm bảo cho kế

toán thực hiện tổ chức nhiệm vụ của mình và đáp ứng yêu cầu của cơ chế

quản lý kinh tế thị trường. Việc tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ nội

dung cơng tác kế tốn do bộ máy kế tốn đảm nhiệm.

Kế tốn trưởng:

Là người có trình độ chun mơn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng

lực điều hành, tổ chức được cơng tác kế tốn trong cơng ty.

Là người có chức năng tổ chức, kiểm tra cơng tác kế tốn ở cơng ty.

Ngồi ra, kế tốn trưởng là người giúp việc trong lĩnh vực tài chính cho giám

đốc điều hành.

Nhiệm vụ cuả kế toán trưởng là: tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định

khối lượng cơng tác kế tốn để đưa thơng tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh.

Điều hành và kiểm soát bộ máy kế tốn. Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ

chun mơn kế tốn, tài chính cuả cơng ty thay mặt nhà nước kiểm tra việc

thực hiện chế độ, thể lệ cuả nhà nước về chế độ kế tốn- tài chính.Ngun ThÞ Kim Liên

Lớp K1A - KTHN16Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaChỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn các nhân viên dưới quyền thuộc phạm vi

và trách nhiệm của mình. Và yêu cầu các bộ phận chức năng khác trong bộ

máy quản lý ở công ty cùng thực hiện các cơng việc chun mơn có liên

quan.

Các tài liệu kế toán phải do kế toán trưởng kiểm tra và ký duyệt. Nhưng

kế tốn trưởng có quyền từ chối khơng ký duyệt nếu các tài liệu đó khơng phù

hợp với chế độ quy định.

Kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm trước kế tốn trưởng về cơng tác kế tốn được giao

nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Là người chịu trách nhiệm chính về hệ thống sổ cái của Cơng ty, cung

cấp số liệu kịp thời và lập báo cáo tổng hợp.

Kế tốn tiền gửi ngân hàng, thanh tốn.

Theo dõi tình hình thanh toán với khách hàng, tạm thu, tạm ứng, thanh

toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ, thanh toán với ngân sách Nhà nước,

thanh toán lương cho cán bộ nhân viên trong Công ty.

Quản lý và đảm bảo an tồn, bí mật tài khoản tiền gửi ngân hàng, ghi chép

đầy đủ sổ ngân hàng và phát hiện những sai sót để điều chỉnh cho kịp thời.

Sau khi làm thủ tục chuyển tiền tại ngân hàng, kế toán ngân hàng phải

nhận lại chứng từ ngân hàng đã thực hiện, bảng kê chuyển tiền và lập chừng

hạch tốn trong đó nêu nội dung kinh tế, định khoản kế toán, ký và trình kế

tốn trưởng.

Kế tốn tài sản cố định

Có trách nhiệm theo dõi sự biến động của TSCĐ, kiểm kê, đánh giá lại

theo định kỳ. Tính và trích khấu hao cơ bản tài sản cố định theo mức quy định

của Nhà nước nhằm tạo nguồn để đầu tư mở rộng, tái đầu tư trang thiết bị.

Thủ kho kiêm thủ quỹ:

Ngun ThÞ Kim Liên

Lớp K1A - KTHN17Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaChịu trách nhiệm trước kế tốn trưởng và có chức năng như sau:

Là người quản lý quỹ tiền mặt của Cơng ty, có trách nhiệm căn cứ vào

các phiếu, phiếu chi tiền mặt để thu tiền nhập quỹ hoặc xuất quỹ. Và phải

đảm bảo an toàn tuyệt đối quỹ tiền mặt, các loại giấy tờ có giá trị như tiền,

kim khí, đá quý…

Quản lý và tổ chức tốt nguyên vật liệu, CCDC trong kho tránh hư hỏng,

mất mát. Thủ kho căn cứ vào các phiếu nhập, xuất nguyên vật liệu để ghi số

lượng thực nhập và xuất kho vào phiếu; Ghi ngày tháng nhập, xuất nguyên

vật liệu và cùng người nhận hàng, hay chuyển hàng đến ký vào phiếu. Sau đó,

ghi vào thẻ kho xong chuyển cho k toỏn.

1.3.2 Hình thức sổ kế toán đợc áp dụng tại công ty

1.3.2.1.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán

Niờn độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế tốn: Việt Nam đồng

Cơng ty thực hiện cơng tác kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

Căn cứ vào quy mô kinh doanh Công ty áp dụng phương pháp hạch

toán hàng tồn kho theo“Phương pháp kê khai thường xun”,tính thuế GTGT

theo “phương pháp khấu trừ”.

Cơng ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo quyết

định số 15/QD-BTC ngày 20/03/2006 của bộ tài chính và các thơng tư bổ

sung sửa đổi kèm theo.

Hình thức kế tốn áp dụng: Chứng từ ghi sổ.1.3.2.2 đặc điểm hình thc chng t ghi sNguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN18Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoa- Các hoạt động kinh tế, tài chính được phản ánh trên chứng từ gốc

được phân loại tổng hợp, lập chứng từ ghi sổ, sau đó sử dụng chứng từ ghi

sổ để ghi vào các sổ kế toán tổng hợp liên quan.

- Tách rời việc ghi sổ theo thời gian với việc ghi sổ theo hệ thống trên

hai sổ kế toán tổng hợp riêng biệt, sổ cái các tài khoản và sổ đăng ký chứng từ

ghi sổ

- Tách rời hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết

- Lập bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh để kiểm tra số

liệu trước khi lập báo cáo.

Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ:

Chứng từ kế tốn(2)(1)

(2) ký

Sổ đăng

chứng từ ghi sổSổ chi tiếtChứng từ ghi

sổ(4)

(3)

Sổ cái

(7)Bảng tổng

hợp chi tiết(5)(6)

Bảng cõn i

s phỏt sinh

(8)(8)

Bỏo cỏo k

toỏnNguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 ĐặC ĐIểM Tổ CHứC QUảN Lý Và QUY TRìNH CÔNG NGHệ SảN XUấT KINH DOANH CủA CÔNG TY Cổ PHầN XÂY LắP HảI VÂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×