Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA CÔNG TY

QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoac hợp lý, ngày càng tạo được uy tín với khách hàng. Mặc dù trong những

năm qua tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều biến động. Sự biến động về

tình hình giá cả trong nước cũng như trên thế giới. Sự cạnh tranh gay gắt

trong nền kinh tế thị trường. Nhưng với sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo

cùng sự thống nhất đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty tiếp

tục khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực thi cơng các cơng trình.

Để có thể nhìn nhận rõ hơn về những thành tích mà cơng ty đạt được ,có thể

xem xét một số chỉ tiêu kinh tế sau :

Bảng 1.1: Chỉ tiêu KT của công ty từ năm 2006-2008

STT

12

3

4

56Chỉ

tiêu

Tổng tài

sản

Vốn cố

định

Vốn lưu

động

Doanh thu

Lợi nhuận

trước thuế

Lợi nhuận

sau thuếNăm2007Năm2008Đơn vị tính: VNĐ

Chênh lệch

+/336.543.150%

0,0313.694.032.61

514.030575.7668.019.375.273

5.674.657.3429.250.375.493

5.780.200.2731.231.000.22

0

105.542.9310,15

0,018131.668.892.340 134.222.165.23

92.553.272.9000,0191.448.357.8151.610.665.982162.308.1670,1121.042.817.6271.204.679.507161.861.8800,155Tổng số

262

268

6

0,023

CBCNV

Thu nhập

2.800.000

3.200.000

400.000

0,143

bình quân

người/tháng

Dựa vào bảng số liệu minh họa các chỉ tiêu kinh tế mà công ty đã đạtđược trong những năm qua. Mặc dù gặp nhiều khó khn trong hot ng kinh

doanh.

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN6Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoaNht là sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, công ty

vẫn luôn giữ được tốc độ phát triển khá ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

năm sau đều cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng từ năm 2006 đến năm 2008

sản lượng và doanh thu đều tăng. Doanh thu năm 2006 đạt 129.988.202.382đ,

đến năm 2008 doanh thu đạt 134.222.165.239 đ; lợi nhuận trước thuế tăng

1.299.882.023 đ năm 2006 đến 1.610.665.982 đ năm 2008. Công ty cũng luôn

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và đúng thời gian

quy định. Bên cạnh đó, cơng ty đã lo đủ cơng ăn việc làm, đảm bảo đời sống

vật chất tinh thần cho người lao động. Thu nhập bình quân tăng năm 2006 đạt

2,5 triệu đồng/người/ tháng, thì đến năm 2008 con số đó đã nâng lên 3,2 triệu

đồng/ người /tháng.

Có được những kết quả trên là do công ty luôn luôn đặt chất lượng và

tiến độ thi công lên hàng đầu. Trước hết công ty đã quản lý tốt mọi nguồn lực

trong công ty như: nguồn vốn, vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị thi công, nhân

lực…Điều này giúp công ty đạt năng suất cao nhất trong sản xuất kinh doanh

vì tận dụng tốt các tiềm năng sẵn có. Ngồi ra, Cơng ty cũng tăng cường áp

dụng các quy trình tiên tiến trong xây dựng cơ bản, thi công đúng theo quy

trình an tồn xây dựng, … Từ chỗ làm ăn hiệu quả công ty đã đổi mới nâng

cấp, đầu tư mua sắm các loại phương tiện máy móc thi cơng hiện đại nhằm

nâng cao năng suất, đảm bảo vệ sinh mơi trường. Bên cạnh đó, cơng ty có đội

ngũ kỹ sư lâu năm có tay nghề cao, dày dạn kinh nghiệm cùng với đội ngũ lao

động trẻ, mặc dù chưa tích luỹ được nhiều kinh nghiệm nhưng bù lại họ có sự

nhiệt tình, xơng xáo trong cơng việc, được đào tạo với trình độ chun mơn

cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những cơng trình xa.

Để có thể bàn giao những cơng trình và cơng nghệ đạt tiêu chuẩn, cơng

ty luôn tiến hành kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo yêu

cầu như: kiểm tra về chất lượng kỹ, mỹ thuật cơng trình; kiểm tra tiến hnh o

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN7Báo cáo thực tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoađạc, thí nghiệm để xác định những nguyên vật liệu đạt chất lượng cao dùng

trong thi cơng cơng trình; Để đảm bảo cho đội ngũ công nhân an tâm sản xuất

công ty luôn kiểm tra cơng tác thực hiện an tồn lao động có được thực hiện

đúng quy định đã đề ra không.Và trước khi thực hiện một cơng trình nào đó

cơng ty ln tiến hành lập dự toán xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật cho

cơng trình, lập phương án tổ chức thi cơng, các giải pháp kinh tế kỹ thuật; Có

kế hoạch khảo sát thị trường, chuẩn bị thiết bị và nguyên vật liệu; Chuẩn bị

các điều kiện thi công như vốn, nhân lực; Sau đó, thi cơng đúng tiến độ nhưng

vẫn đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cuả cơng trình.

Nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đến q trình sản xuất kinh

doanh của cơng ty. Do đó cơng ty đã thực hiện đào tạo và bồi dưỡng nâng cao

năng lực trình độ năng lực của lực lượng lao động, tuyển dụng những lao

động có trình độ, nng lc, tay ngh cao

1.2 ĐặC ĐIểM Tổ CHứC QUảN Lý Và QUY TRìNH CÔNG

NGHệ SảN XUấT KINH DOANH CủA CÔNG TY Cổ PHầN X

ÂY LắP HảI VÂN1.2.1 c im tổ chức bộ máy quản lý.

Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp đã được

quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố X kỳ họp thứ V

thơng qua ngày 29/11/2005, tuân thủ các luật khác có liên quan và điều lệ cuả

công ty.

Cũng như các công ty xây dựng khác, do đặc điểm cuả ngành xây dựng

cơ bản và sản phẩm xây lắp mang tính đơn chiếc, thời gian xây dựng dài và

thi công nhiều địa điểm khác nhau, nên việc tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy

quản lý mang tính đặc thù riêng và ngày càng hồn thiện đổi mới đáp ứng nhu

cầu quản lý và phù hợp vi chớnh sỏch ch quy nh

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN8B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaSơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy quản lý cuả công ty:Đại hội đồng cổ đôngHội đồng quản trị

Ban kiểm sốt

Ban giám đốc điều hànhPGĐ tài chínhPGĐ sản xuấtĐầu tưĐầu tư

Tài chính kế tốnKế hoạch kỹ thuật

Năng lượng

Bất động sảnKế hoạchKế tốnKỹ thuậtTài chính

Tổ chức hành chínhThẩm địnhThiết bị vật tưThẩm định dự án xây lắpThiết bịThẩm định kế hoạch SX KDVật tưViệc tổ chức bộ máy quản lý có ảnh hưởng rất lớn tới cơng tác kế tốn.

Cơng ty tổ chức bộ máy theo mơ hình quản lý trực tuyến -chức năng. tức là

tồn bộ cơng ty đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp cuả giám đốc trưởng phũng v

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×