Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chứng từ gốc: Là những chứng từ như giấy xin thanh toán, giấy tạm ứng, bảng thanh toán lương,......tất cả những chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc, ......moí được thực hiện hạch toán.

Chứng từ gốc: Là những chứng từ như giấy xin thanh toán, giấy tạm ứng, bảng thanh toán lương,......tất cả những chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc, ......moí được thực hiện hạch toán.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoa- Các bảng theo dõi phải trả, phải nộp nh: Sổ theo dõi

BHXH, theo dõi thuế GTGT khấu trừ,....

- Phơng pháp tính nguyên giá và khấu hao TSCĐ:

+ Nguyên giá: Theo giá thực tế

+ Khấu hao TSCĐ: Theo phơng pháp tuyến tính

- Hạch toán: Hạch toán theo từng tháng

Với hình thức chứng từ ghi sổ, trớcđây kế toán còn mở

thêm sổ theo dâi chøng tõ ghi sỉ nhng nay kh«ng më nữa

mà ghi trực tiếp vào sổ cái.

Chứng từ và sổ sách kế toán

Công việc tính lơng, tính thởng và các khoản khác phảI

trả cho ngời lao động đợc thực hiện tập trung rại phòng kế

toán doanh nghiệp.

để tiến hành hạch toán tiền lơng, tiền thởng, trợ cấp bảo

hiểm xã hội kế toán trong các doanh nghiệp phảI sử dụng

đầy đủ các chứng từ kế toán theo quy định theo quyết

đinh 1141-QĐ/CDKT ngy 01/ 01/ 1995 ca bộ tài chính, các

chứng từ kế toán bao:

+ Bảng chấm công ( Mẫu số 01 LĐTL ).

+ Bảng thanh toán tiền lơng (Mẫu số 02 LĐTL ).

+ Phiu ngh hởng bảo hiểm xã hội (Mẫu số 03 LĐTL ).

+ Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội (Mẫu số 04 LĐTL ).

+ Bảng thanh toán tiền thởng (Mẫu số 05 LĐTL ).

+ phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn

thành(Mẫu số 06 LĐTL).

+ phiếu báo làm them giờ (phiếu mẫu số 07 LĐTL )

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN29B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tài chínhKhoa+ hợp đồng giao khoán( mẫu số 08 LĐTL )2.2.2. Hạch toán tiền lơng và thanh toán tiền lơng ®èi víi ngêi lao ®éng

TÝnh lương cho CBCNV áp dụng theo hình thức trả lương

theo thời gian tại cơng tyVí dụ: Tính lương ở phòng kế tốn của cơng ty:Ngun Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN30Báo cáo thực tập tốt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaBiểu 2.1BẢNG CHẤM CƠNG

Đơn vị: Phòng kế tốn

Tháng 02/2009

STTHọ và tên

1Số ngày cơng trong tháng

2 3 4 5 … 28 29 30Quy

3

11

2

3

4

5Nguyễn Thị Phấn

Lê Thị Oanh

Nguyễn Minh Th

Lê Thị Hà

Hồng Thị Hạnhx

x

x

x

xx

x

x

x

x0

0

0

0

0x

x

x

ơ

xx

x

x

ơ

xx

x

x

x

xNgười chấm cơngx

x

x

x

x0

0

0

0

0cơng

26

26

26

12

26Xác nhận của phòng(Ký,họ và tên)(Ký, họ và tên)Ghi chú:

X: Lương thời gianƠ: m0 : Ngy ngh ch nhtNguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHNx

x

x

x

xra31Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Khoa Kinh Tế- tài chÝnhBẢNG THANH TỐN LƯƠNGB¶ng 2.2

Đơn vị: Phòng kế tốn

Tháng 2/2009Đơn vị: ĐồngSTT Họ và tênTổng lương và các khoản phụ

cấp

Hệ

Phụ

Tổng

số

Lương cơ cấp trách lương

lương bản

nhiệm1Nguyễn Thị Phấn4.66 2,516,4002Lê Thị Oanh3.23 1,744,2003Nguyễn Minh Thuý4.1 2,214,0004Lê Thị Hà5Hoàng Thị HạnhThực lĩnh2,732,400136,62027,324163,9442,568,4561,744,20087,21017,442104,6521,639,5482,376,000118,80023,760142,5602,233,4402.5 1,350,0001,350,00067,50013,50081,0001,269,0002.06 1,112,4001,112,40055,62011,124 66,7441,045,656Cộng8,937,000216,000Các khoản khấu trừ

Tổng

BHXH

BHYT tiền

5%

1%162,000378,0009,315,000465,75093,150 558,900

8,756,100

(Nguồn: Phòng kế tốn)Tổng số tiền( viết bằng chữ): Tám triệu bẩy trăm năm sáu ngàn một trăm đồng chẵn.

Người lập bảng

(Ký, họ tên)NguyÔn Thị Kim Liên

Lớp K1A- KTHNK toỏn trng

(Ký, h tờn)32Giỏm c

(Ký, h tờn)Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chÝnhKhoaTừ bảng thanh tốn lương thì số lương phải trả được tính như sau:

TiỊn l¬ng = L¬ng thêi gian + Phụ cấp (nếu có) - Các

khoản phải trả CNV

Lng thi gian = 540.000 x Hệ số cấp bậc tiền lương.

Phụ cấp: công ty áp dụng phụ cấp trách nhiệm.

Giám đốc 0,5 (theo mức lương tối thiểu 540000)

Phó giám đốc 0,45.

Trưởng phòng 0,4

Phó phòng: 0,3Tổ phó: 0,2Tổ trưởng: 0,25

Các khoản giảm trừ mà công nhân viên phải nộp trừ vào 6% lương như Bảo

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

BHXH &BHYT = ( Lương cơ bản + phụ cấp ( nếu có)) x Tỉ lệ trích.

Nguyễn Thị Phấn: Trưởng phòng có hệ số lương là 4.66

Lương thời gian : 540.000 x 4.66 + 540.000 x 0.4 =2.732.400 (đ)

Khoản khấu trừ BHXH, BHYT :2.732.400 x 6% = 163.944(đ)

Vậy số tiền thực lĩnh là : 2.732.400-163.944 = 2.568.456 (đ)

Lê Thị Oanh: Kế toán viên có hệ số lương 3.23

Lương thời gian: 540.000 x 3.23 = 1.744.200 (đ)

Khoản khấu trừ BHXH, BHYT: 1.744.200 x 6% = 104.652 (đ)

Vậy số tiền thực lĩnh là: 1.744.200 – 104.652 = 1.639.548 (đ)

Hồng Thị Hạnh: Kế tốn viên có hệ số lương 2.06

Lương thời gian: 540.000 x 2.06 = 1.112.400 (đ)

Khoản khấu trừ BHXH, BHYT: 1.112.400 x 6% = 66.744 ()

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN33Báo cáo thùc tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhVậy số tiền thực lĩnh là: 1.112.400 – 66.744 = 1.045.656 (đ)Ngun ThÞ Kim Liên

Lớp K1A - KTHN34KhoaBáo cáo thực tập tốt nghiệp

Khoa Kinh Tế- tài chínhBảng 2.3

Đn v: xây

lắp Hải Vân

Địa

chỉ:...........

Telefax:.........

..

Họ tên ngời

nhận tiền:

Địa chỉ:

Lý do nộp:

Số tiền:

Bằng chữ:

Kèm theophiếu chiQuyển

số:Ngày 31 tháng 2 năm 2009Số:1Nợ:

Có:334

111Mẫu số 02-TT

QĐ số:15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20 tháng 03 năm

2006

của Bộ trởng Bộ Tài chínhNguyn Minh

Thuý

Tr lng cho CBCNV

8.756.100 đ

T¸m triệu bÈy trăm năm s¸u ngàn một trăm đồng chn.

1 Chứng từ gốc:

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................

Ngày 28 tháng2 năm 2009Thủ trởng đơn

vị

(Ký, họ tên,Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHNKế toán trởng

(Ký, họ tên)Thủ quỹ

(Ký, họ tên)35Ngời nhận tiền

(Ký, họ tên)Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Khoa Kinh Tế- tài chínhđóng dấu)Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN36Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoaBảng 2.4

Tên cơ sở y tếBan hành theo mẫutại CV

Số .. KB/BASố 93 TC/CĐKT ngày 20/7/1999của BTC

Quyển số: 3Giấy chứng nhận nghỉ ốm hởng BHXHHọ và tên: Lê Thị Hà. Tuổi: 30

Đơn vị: Công ty cổ phần xây lắp Hải Vân

Lý do nghỉ việc: Đau nửa đầu.

Từ ngày 4/02/09 đến hết ngày 18/02/09

Số ngày nghỉ thực tế: 14 ngày

Ngày 4/02/2009Xác nhận của đơn vị

Y bác sỹ KCB

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)(Ký, ghi rõ họ tênvà đóng dấu)Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN37Báo cáo thực tập tốt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaTừ giấy chứng nhận nghỉ ốm BHXH trên ta áp dụng cơng thức

tính trợ cấp cho chị Hà như sau:

- Lương tháng đóng BHXH = Hệ số lương x lương cơ bản

= 2,5 x 540.000 = 1.350.000 (đ)

- Lương bình qn/ ngày = Lương tháng đóng BHXH

Số ngày công thực tế/tháng

= 1.350.000 /26= 52.000(đ)

- Tỉ lệ hưởng BHXH + nghỉ đẻ 100%

+ Nghỉ ốm: 75%

- Số tiền BHXH = Lương bình quân/ ngày x tỉ lệ hưởng BHXH

x số ngày nghỉ

= 52.000 x 75% x 14 = 546.000 (đ)

Vào cuối tháng phòng tổ chức sẽ tập hợp các giấy tờ, chứng từ về

BHXH để tính BHXH cho CNV, phòng kế tốn lập phiếu chi và phản

ánh vào bảng quyết tốn lương BHXH ốm đau.Ngun ThÞ Kim Liên

Lớp K1A - KTHN38Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoaBảng 2.5

Cụng ty:xây lắp Hải Vân

Phũng k toỏn.

BO CÁO QUYẾT TOÁN LƯƠNG BHXH ỐM ĐAU QUÝ

01/2009

SHọ và tênT

T

1Lê Thị HàSổ sốTLTGBHXHđóngđóng190355040BHXH

1.350.00BHXH

40

1.350.0040

CộngPhát sinh q

SN

Sơ tiền

nghỉLuỹ tích

SN

Số tiền

nghỉ14546.00014546.00014546.00014546.0000

Việc tính trích BHXH, BHYT và KPCĐ tính vào chi chí sản xuất

cuả cơng ty. Cuối tháng các nhân viên hạch tốn tiến hành lập bảng “

Bảng tổng hợp lương” nộp lên phòng kế tốn cơng ty. Sau khi đối chiếu

kiểm tra, kế toán vào sổ lương , vào bảng phân bổ tiền lng v BHXH.Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chứng từ gốc: Là những chứng từ như giấy xin thanh toán, giấy tạm ứng, bảng thanh toán lương,......tất cả những chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc, ......moí được thực hiện hạch toán.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×