Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại công ty cổ phần xây lắp hảI vân

Tại công ty cổ phần xây lắp hảI vân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoathnh phần giúp công ty không ngừng phát triển. Đội ngũ lao động trẻ này tuy

kinh nghiệm chưa tích luỹ được nhiều, xong họ được đào tạo tốt về chuyên

môn nghiệp vụ nên có thể nắm bắt nhanh nhạy các kỹ thuật, những thiết bị

máy móc tiến tiến, hiện đại, ngồi ra rất nhiệt tình, xơng xáo nhận các nhiệm

vụ tại các cơng trình xa. Bên cạnh đó khơng thể khơng kể đến đội ngũ lao

động lâu năm có tay nghề cao. Đây là đội ngũ quan trọng của công ty vì họ

chính là người hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho đội ngũ lao động trẻ

chỉ cho những người đó hướng đi và cách làm đúng đắn nhất.

Giám đốc trực tiếp điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Bộ máy của

công ty khá gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, đảm bảo có sự chỉ đạo trực tiếp từ

trên xuống dưới , có sự liên hệ giữa các phòng ban, nhằm mục đích quản lý và

giám sát q trình thực hiện các cơng việc thi cơng. Hàng ngày có các tổ

trưởng tại các đơn vị trực thuộc của công ty chấm công, theo dõi chất lượng

công việc.

Việc phân loại lao động giúp công ty sử dụng hợp lý nguồn lao động,

có những chính sách đãi ngộ phù hợp với người lao động.Việc tính tốn đúng

trả lương đúng góp phần kích thích người lao động hăng say làm việc, nâng

cao cht lng lao ng.2.1.2 các phơng pháp tính và phân bổ tiền lơng và các khoản phải trả tại công ty

2.1.2.1. các phơng pháp tính và chia lơng tại

công ty

Tin lương là khoản tiền nhằm tái sản xuất sức lao động, tạo mức sống

ổn định và dần dần nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên cuả công ty.

Tiền lương kích thích người lao động hăng say, phấn đấu khơng ngừng học

tập nâng cao trình độ qua đó để nâng cao hiệu quả cơng việc.Chức năng kinh

Ngun ThÞ Kim Liên

Lớp K1A - KTHN23Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoatế của tiền lương chỉ có thể thực hiện và có ý nghĩa khi thực hiện tốt chức

năng tái sản xuất sức lao động mặc dù chức năng kinh tế của tiền lương

khơng có cơ sở hình thành một cách độc lập nhưng nó có quan hệ khăng khít

và tác động trở lại, việc thực hiện chức năng xã hội của tiền lương. Bởi vậy,

việc hạch toán chính xác, đầy đủ tiền cơng và các khoản trích theo lương cho

người lao động phù hợp với quy định cuả nhà nước và việc quản lý của công

ty là hết sức quan trọng.

Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức lao động và sản xuất kinh

doanh của công ty thực hiện trả lương cho công nhân viên một cách thoả

đáng. Để phù hợp với tình hình sử dụng lao động, cơng ty có các hình thức trả

lương như sau:

* Hình thức trả lương theo thời gian:

Hình thức này áp dụng với công nhân làm việc trong công ty một các

gián tiếp, tức là không trực tiếp taọ ra sản phẩm ở công ty nhưng cán bộ công

nhân hưởng lương thời gian đó là các lãnh đạo, các nhân viên làm việc trong

các phòng ban, các nhân viên quản lý tại dự án…

- Bảng chấm công là chứng từ theo dõi ngày làm việc thực tế ngừng

nghỉ việc, là căn cứ để tính và trả lương cho từng cán bộ công nhân

viên trong công ty.

- Phương pháp: Mỗi bộ phận lập một bản chấm công riêng, mỗi người

được ghi vào một dòng, hàng ngày tính cơng, cuối tháng chuyển cho

kế tốn tiền lương để tính lương.

Tiền lương thời gian được tính như sau:

Tiền lương thời gian=Mức lương tối thiux* Hỡnh thc tr lng sn phmNguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN24Hệ số cấp bậc tiền lươngB¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaDoanh nghiệp áp dụng hình thức này đối với những người trực tiếp xây

dựng các cơng trình dự án, những lao động th ngồi, tổ trưởng, tổ phó, bảo

vệ…

Khi hợp đồng cơng trình thường áp dụng hình thức khốn cơng nhật.

Số tiền phải trả là do sự thoả thuận giữa công ty và người lao động.

Căn cứ vào trình độ tay nghề người lao động (đối với cơng nhân trực

tiếp xây dựng cơng trình) và sử dụng máy. Và căn cứ vào công việc thực tế

(đối với bộ phận gián tiếp của từng công trình) mà có mức lương khác nhau.

Trả lương khốn: Được áp dụng cho những công việc mà nếu giao dịch

chi tiết, bộ phận sẽ khơng có lợi bằng giao tồn bộ khối lượng cho một công

nhân hoặc tập thể trong một thời gian nhất định. Tiền lương được trả theo số

lượng mà cơng nhân hồn thành ghi trong phiếu giao khốn cơng việc

Và khi một khối lượng cơng việc nào đó cần hồn thành gấp để kịp tiến

độ thi cơng doanh nghiệp có hình thức trả lương theo sản phẩm luỹ tiến.

Những sản phẩm vượt định mức thì sẽ được trả theo đơn giá luỹ tiến.

Tiền lương gắn với kết quả sản xuất cuả mỗi người lao động do đó

khuyến khích người lao động ra sức phấn đấu học tập nâng cao nghiệp vụ

trình độ kỹ thuật góp phần vào việc quản lý lao động và quản lý doanh nghiệp

để có thể áp dụng tốt các hình thức trả lương cơng ty cần xây dựng một định

mức lao động có căn cứ khoa học tính chính xác tiền cơng phải trả cho người

lao động, tổ chức tốt nơi làm việc.2.1.2.2 các khoản phải trả tại doanh nghiệp :

* Bảo hiểm xã hội

Theo khái niệm của tổ chức lao động quốc tế ( ILO) BHXH

đợc hiểu là sự bảo vệ của xã hội các thành viên của mình,

thông qua một loạt các biện pháp công cộng để chống lại

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN25Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoatình trạng khó khăn về kinh tế xã hội do bị mất việc hoặc

giảm thu nhập gây ra bởi ốm đau, mất khả năng lao động.

Theo Nghị định số 43/CP ngày 22/06/1993 quy định tạm

thời chế độ BHXH của Chính phủ, quỹ BHXH đợc hình

thành chủ yếu tõ sù ®ãng gãp cđa ngêi sư dơng lao ®éng,

ngêi lao động và một phần hỗ trợ của Nhà nớc. Theo quy

định hiện hành hàng tháng DN tiến hành trích lập quỹ

BHXH theo quy định là 20% trong đó:

- 15% thuộc về trách nhiệm đóng góp của DN bằng cách trừ

vào chi phí.

- 5% thuộc trách nhiệm đóng góp của ngời lao động bằng

cách trừ lơng.

Quỹ BHXH dùng để tạo ra nguồn vốn tài trợ cho công

nhân viên trong trờng hợp ốm đau, thai sảnvà tổng hợp chi

tiêu để quyết toán với cơ quan chuyên trách.

* Bảo hiểm y tế

BHYT thực chất là sự trợ cấp về y tÕ cho ngêi tham giab¶o hiĨm nh»m gióp hä mét phần nào đó tiền khám, chữa

bệnh, tiền viện phí.

Về đối tợng, BHYT áp dụng cho những ngời tham gia

đóng BHYT thông qua việc mua thẻ bảo hiểm trong đó chủ

yếu là ngời lao động. Theo quy định của Bộ Tài Chính hiện

hành thì quỹ BHYT đợc hình thành bằng cách trích 1% tiền

lơng cơ bản do ngời lao động đóng và 2% quỹ tiền lơng cơNguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN26B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tài chínhKhoabản tính vào chi phí sản xuất do ngời sử dụng lao động

chịu.

* Kinh phí công đoàn

Là quỹ tài trợ cho hoạt động công đoàn các cấp và quỹ

KPCĐ đợc hình thành do việc trích lập theo một tỷ lệ nhất

định phải trả cho ngời lao động và tÝnh vµo chi phÝ trong

kú. Theo quy chÕ hiƯn hµnh việc trích lập 2% đợc tính vào

chi phí SXKD.

2.2 Tổ chức kế toán tiền lơng và các khoản trích

theo lơng tại doanh nghiệp2.2.1 chứng từ và sổ sách liên quan đến

lao động và tiền lơng đợc sử dụng trong

công ty

Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công

ty, Công ty dùng hình thức Chứng từ ghi sổ, theo sơ

đồ sau:

Sơ đồ số: 2.0SơChứng

đồ trình

tự luân chuyển chứng

từ gốctừ

Sổ, thẻ kế toán

chi tiếtBảng tổng hợp

chứng từ gc

Chứng từ ghi

sổ

Sổ cáiBảng tổng hợp

Bảng cân đối

chiThị

tiếtKim Liên

Nguyễn

27

số

phát

sinh

Lớp K1A - KTHN

Các báo cáo

tài chínhSổ quỹ tiền

mặtBáo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoaGhi chú:

-: Ghi, phản ánh hàng ngày-: Ghi đối chiếu

: Ghi vào cuối tháng- Chứng từ gốc: Là những chứng từ nh giấy xin thanh toán,

giấy tạm ứng, bảng thanh toán lơng,......tất cả những

chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trởng,

giám đốc, ......moí đợc thực hiện hạch toán.

- Các bảng kê chứng tõ ghi sỉ

- C¸c sỉ kÕ to¸n chi tiÕt nh sổ quỹ tiền mặt, sổ công nợ,

sổ tiền gửi Ngân hàng,...

- Sổ quỹ, kiêm báo cáo quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân

hàng

- Bảng tổng hợp chi tiết

- Sổ cái

- Bảng cân đối phát sinh

- Hệ thống các báo cáo tài chính

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại công ty cổ phần xây lắp hảI vân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×