Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
cổ phần xây lắp hảI vân

cổ phần xây lắp hảI vân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoac hợp lý, ngày càng tạo được uy tín với khách hàng. Mặc dù trong những

năm qua tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều biến động. Sự biến động về

tình hình giá cả trong nước cũng như trên thế giới. Sự cạnh tranh gay gắt

trong nền kinh tế thị trường. Nhưng với sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo

cùng sự thống nhất đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty tiếp

tục khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực thi cơng các cơng trình.

Để có thể nhìn nhận rõ hơn về những thành tích mà cơng ty đạt được ,có thể

xem xét một số chỉ tiêu kinh tế sau :

Bảng 1.1: Chỉ tiêu KT của công ty từ năm 2006-2008

STT

12

3

4

56Chỉ

tiêu

Tổng tài

sản

Vốn cố

định

Vốn lưu

động

Doanh thu

Lợi nhuận

trước thuế

Lợi nhuận

sau thuếNăm2007Năm2008Đơn vị tính: VNĐ

Chênh lệch

+/336.543.150%

0,0313.694.032.61

514.030575.7668.019.375.273

5.674.657.3429.250.375.493

5.780.200.2731.231.000.22

0

105.542.9310,15

0,018131.668.892.340 134.222.165.23

92.553.272.9000,0191.448.357.8151.610.665.982162.308.1670,1121.042.817.6271.204.679.507161.861.8800,155Tổng số

262

268

6

0,023

CBCNV

Thu nhập

2.800.000

3.200.000

400.000

0,143

bình quân

người/tháng

Dựa vào bảng số liệu minh họa các chỉ tiêu kinh tế mà công ty đã đạtđược trong những năm qua. Mặc dù gặp nhiều khó khn trong hot ng kinh

doanh.

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN6Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoaNht là sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, công ty

vẫn luôn giữ được tốc độ phát triển khá ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

năm sau đều cao hơn năm trước. Chỉ tính riêng từ năm 2006 đến năm 2008

sản lượng và doanh thu đều tăng. Doanh thu năm 2006 đạt 129.988.202.382đ,

đến năm 2008 doanh thu đạt 134.222.165.239 đ; lợi nhuận trước thuế tăng

1.299.882.023 đ năm 2006 đến 1.610.665.982 đ năm 2008. Công ty cũng luôn

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và đúng thời gian

quy định. Bên cạnh đó, cơng ty đã lo đủ cơng ăn việc làm, đảm bảo đời sống

vật chất tinh thần cho người lao động. Thu nhập bình quân tăng năm 2006 đạt

2,5 triệu đồng/người/ tháng, thì đến năm 2008 con số đó đã nâng lên 3,2 triệu

đồng/ người /tháng.

Có được những kết quả trên là do công ty luôn luôn đặt chất lượng và

tiến độ thi công lên hàng đầu. Trước hết công ty đã quản lý tốt mọi nguồn lực

trong công ty như: nguồn vốn, vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị thi công, nhân

lực…Điều này giúp công ty đạt năng suất cao nhất trong sản xuất kinh doanh

vì tận dụng tốt các tiềm năng sẵn có. Ngồi ra, Cơng ty cũng tăng cường áp

dụng các quy trình tiên tiến trong xây dựng cơ bản, thi công đúng theo quy

trình an tồn xây dựng, … Từ chỗ làm ăn hiệu quả công ty đã đổi mới nâng

cấp, đầu tư mua sắm các loại phương tiện máy móc thi cơng hiện đại nhằm

nâng cao năng suất, đảm bảo vệ sinh mơi trường. Bên cạnh đó, cơng ty có đội

ngũ kỹ sư lâu năm có tay nghề cao, dày dạn kinh nghiệm cùng với đội ngũ lao

động trẻ, mặc dù chưa tích luỹ được nhiều kinh nghiệm nhưng bù lại họ có sự

nhiệt tình, xơng xáo trong cơng việc, được đào tạo với trình độ chun mơn

cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những cơng trình xa.

Để có thể bàn giao những cơng trình và cơng nghệ đạt tiêu chuẩn, cơng

ty luôn tiến hành kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo yêu

cầu như: kiểm tra về chất lượng kỹ, mỹ thuật cơng trình; kiểm tra tiến hnh o

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN7Báo cáo thực tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoađạc, thí nghiệm để xác định những nguyên vật liệu đạt chất lượng cao dùng

trong thi cơng cơng trình; Để đảm bảo cho đội ngũ công nhân an tâm sản xuất

công ty luôn kiểm tra cơng tác thực hiện an tồn lao động có được thực hiện

đúng quy định đã đề ra không.Và trước khi thực hiện một cơng trình nào đó

cơng ty ln tiến hành lập dự toán xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật cho

cơng trình, lập phương án tổ chức thi cơng, các giải pháp kinh tế kỹ thuật; Có

kế hoạch khảo sát thị trường, chuẩn bị thiết bị và nguyên vật liệu; Chuẩn bị

các điều kiện thi công như vốn, nhân lực; Sau đó, thi cơng đúng tiến độ nhưng

vẫn đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cuả cơng trình.

Nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đến q trình sản xuất kinh

doanh của cơng ty. Do đó cơng ty đã thực hiện đào tạo và bồi dưỡng nâng cao

năng lực trình độ năng lực của lực lượng lao động, tuyển dụng những lao

động có trình độ, nng lc, tay ngh cao

1.2 ĐặC ĐIểM Tổ CHứC QUảN Lý Và QUY TRìNH CÔNG

NGHệ SảN XUấT KINH DOANH CủA CÔNG TY Cổ PHầN X

ÂY LắP HảI VÂN1.2.1 c im tổ chức bộ máy quản lý.

Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp đã được

quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố X kỳ họp thứ V

thơng qua ngày 29/11/2005, tuân thủ các luật khác có liên quan và điều lệ cuả

công ty.

Cũng như các công ty xây dựng khác, do đặc điểm cuả ngành xây dựng

cơ bản và sản phẩm xây lắp mang tính đơn chiếc, thời gian xây dựng dài và

thi công nhiều địa điểm khác nhau, nên việc tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy

quản lý mang tính đặc thù riêng và ngày càng hồn thiện đổi mới đáp ứng nhu

cầu quản lý và phù hợp vi chớnh sỏch ch quy nh

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN8B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoaSơ đồ 1.3: Sơ đồ bộ máy quản lý cuả công ty:Đại hội đồng cổ đôngHội đồng quản trị

Ban kiểm sốt

Ban giám đốc điều hànhPGĐ tài chínhPGĐ sản xuấtĐầu tưĐầu tư

Tài chính kế tốnKế hoạch kỹ thuật

Năng lượng

Bất động sảnKế hoạchKế tốnKỹ thuậtTài chính

Tổ chức hành chínhThẩm địnhThiết bị vật tưThẩm định dự án xây lắpThiết bịThẩm định kế hoạch SX KDVật tưViệc tổ chức bộ máy quản lý có ảnh hưởng rất lớn tới cơng tác kế tốn.

Cơng ty tổ chức bộ máy theo mơ hình quản lý trực tuyến -chức năng. tức là

tồn bộ cơng ty đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp cuả giám đốc trưởng phũng v

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN9Báo cáo thực tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoacác tổ trưởng tại các dự án chiụ trách nhiệm trước giám đốc. Vì vậy tất cả mọi

biến động trong công ty giám đốc đều nắm được và từ đó có những biện pháp

xử lý thích đáng nhờ đó giữa các phòng ban, các bộ phận có sự liên kết chặt

chẽ hỗ trợ nhau và giúp cơng việc hạch tốn được thuận lợi hơn.

Cơ cấu tổ chức cuả công ty được chia làm hai nhóm chính: Nhóm điều

hành, quản lý và nhóm tác nghiệp.

 Nhóm điều hành, quản lý:

+ Đại hội đồng cổ đơng:

Gồm tất cả các cổ đơng có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao

nhất cuả công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ cuả công

ty quy định như các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm cuả

cơng ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

+ Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để quyết

điịnh mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của cơng ty, trừ những

vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm

giám sát giám đốc và những người quản lý khác.

+ Ban kiểm soát:

Là cơ quan trực thuộc Hội đồng cổ đông, do Hội đồng cổ đơng bầu ra.

Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành

hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của cơng ty. Ban kiểm soát hoạt động

độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

+ Ban giám đốc:

Ban tổng giám đốc gồm có giám đốc và 02 phó giám đốc.

Giám đốc: là nguời trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kỹ

thuật toàn bộ dây chuyền, tham gia kỹ thut sn xut, iu hnh hot ng

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN10B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp

Kinh TÕ - tµi chÝnhKhoahằng ngày của cơng ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc

thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Phó giám đốc: là người giúp việc cho giám đốc chịu trách nhiệm trước

giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc

kinh doanh cuả công ty khi giám đốc vắng mặt.

Phó giám đốc sản xuất: phụ trách kỹ thuật các dự án cơng trình, giúp

giám đốc lên kế hoạch sản xuất xây dựng các mức định mức tiêu hao hợp lý.

Phó giám đốc tài chính: giúp giám đốc về tình hình tài chính lập kế

hoạch nghiên cưú tìm hiểu thị trường, xây dựng đơn giá đấu thầu các cơng

trình và tìm kiếm khách hàng.

 Nhóm tác nghiệp:

+ Phòng đầu tư:

Quản lý các dự án đầu tư cuả cơng ty.• Thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh cuả cơng ty.

• Nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất mở rộng thị trường cũng như

hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Phòng kế hoạch kỹ thuật:

• Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh tồn cơng ty.

• Quản lý cơng tác nghiệm thu thanh quyết tốn các cơng trình.

• Quản lý kỹ thuật và chất lượng cơng trình.

• Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.

+ Phòng thiết bị vật tư:

• Quản lý thiết bị, tài sản cuả công ty, và quản lý các chi phí liên

quan.

• Quản lý vật tư và các chi phí vật tư.

+ Phòng hành chính nhân sự:

Ngun Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN11Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chính

KhoaQun lý lao ng.Qun lý hành chính, duy trì nề nếp cơng ty thơng qua việc giám

sát thực hiện các quy chế, quy định cuả cơng ty.

• Quản lý cơng tác chính trị, duy trì hoạt động các tổ chức chính trị

trong cơng ty: Đảng, Đồn thanh niên, Cơng đồn, Hội phụ nữ.

+ Phòng tài chính kế tốn:

Giúp cơng ty về mặt tài chính như:

• Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các tài liệu về tình hình cung

ứng, dữ trữ, sử dụng tài sản.Ngồi ra còn góp phần bảo vệ tài sản, sử

dụng hợp ly tài sản của cơng ty.

• Giám sát tình hình kinh doanh, tình hình sử dụng nguồn vốn cuả cơng

ty, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả nguồn vốn.

• Theo dõi tình hình huy động vốn và sử dụng các nguồn tài sản. Giám

sát tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế, các nghĩa vụ với nhà nước1.2.2 chức năng và nhiệm vụ của công ty :

- Xây dựng cơng trình giao thơng dân dụng.

- Xây dựng các cơng trình cơng nhiệp, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật

và san lấp mặt bằng.

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp 35KV.

- Xây dựng và tu bổ, tơn tạo các cơng trình văn hố, di tích, thắng cảnh.

- Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, chất dẻo.

- Tư vấn đầu tư và tư vấn khảo sát địa chất, cơng trình.

-Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ những loại khoáng sản Nhà

nước Việt Nam cấm).

- Kinh doanh bất động sản: đầu tư tạo lập nhà, cơng trình xây dựng để

bán và cho thuờ, cho thuờ mua.

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN12Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoa1.2.3 Quy trình sản xuất :

Bất kỳ nền sản xuất kinh doanh nào cũng có đặc điểm riêng của ngành

đó. Là một cơng ty thuộc ngành xây dựng nên có quy trình công nghệ sản

xuất đặc thù riêng do: Sản phẩm xây dựng là những cơng trình xây dựng vật

kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp.

Sản phẩm xây dựng có giá trị lớn nhưng khoảng thời gian thi cơng dài

và thi cơng bên ngồi nên chịu nhiều tác động của thời tiết và khách quan

như: tình hình giá cả thị trường ln ln biến động. Giá cả cơng trình là giá

đấu thầu cạnh tranh quyết liệt. Do đó cơng tác tổ chức sản xuất đòi hỏi

chính xác, khoa học hợp lý.Quy trình sản xuất chính ở cơng ty như sau:

Bước 1: Sau khi đấu thầu thắng thầu,hoặc được chỉ định thầu. Cơng ty

tiến hành lập dự tốn xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật cho cơng trình,

lập phương án tổ chức thi công, các giải pháp kinh tế kỹ thuật.

Bước 2: Có kế hoạch khảo sát thị trường chuẩn bị trang thiết bị, mua

sắm nguyên vật liệu.

Bước 3: Chuẩn bị các điều kiện thi công như vốn, nhân lực, máy móc

thiết bị.

Bước 4: Thi cơng trọn cơng trình hay phân theo giai đoạn quy ước.

Bước 5: Kiểm tra chất lượng , kỹ, mỹ thuật.

Bước 6: Cùng với chủ đầu tư và tư vấn nghiệm thu cơng trình.

Bước 7: Hồn thiện và lập biên bản bàn giao đưa cơng trỡnh vo s dng.Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN13Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhsơ đồ 1.2 :KhoaQuy trình cơng nghệ sản xuấtÁp dụng cho một số cơng trình xây dựng cơ bản.

*Thi cơng nhà dân dụng:

Chuẩn bị

Định vị

cơng trình

mặt bằng

Đổ trầnLắp điện

nướcThi cơng

móngĐào móngĐổ bê tơngXây dựngSan nền, lát

gạchHồn thiện* Thi cơng các hạng mục chủ yếu của đường bộ:

Chuẩn bị

mặt bằngĐịng vị cơng

trìnhThi cơng lớp

đáy móngCắm bậc thấm

cọc cát…TC lớp móng

đường

* Xây kênh:TC lớp mt

ng (asphat)o múngXõy dng cng trn

kờnhNguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHNĐào đất hữu

Thi công lớp dắp

nền đườngTC hạng mục đảm

bảo ATGTĐắp mái bờ kênhĐổ bê tông máiĐổ bê tông nh

mỏi14Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoaCụng ty ln cố gắng hồn thiện và thực hiện đúng những quy trình cơng

nghệ sản xuất đã để ra, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thi cơng các

cơng trình. Bên cạnh đó để đảm bảo đủ việc làm cho đội ngũ cán bộ công

nhân viên, và đạt được lợi nhuận cao công ty đã chú trọng phát triển hơn nữa

thị trường truyền thống xây dựng các công trình cơng nghiệp, dân dụng.Và

nhằm giảm thiểu các rủi ro trong ngành như giá cả vật liệu luôn biến động,

giá đấu thầu luôn cạnh tranh khốc liệt…Công ty đã hoạch định cho mình một

chiến lược kinh doanh dài hạn đảm bảo tính bền vững và nâng cao lợi nhuận

cho Cơng ty.Công ty đã và đang hướng tới mở rộng thị trường sản xuất vật

liệu xây dựng, năng lượng, khoáng sản, bt ng sn.

1.3. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty1.3.1 cơ cấu tổ chức bộ máy kê toán tại công ty

Do c thự ca cụng ty sn xut kinh doanh trên nhiều địa bàn, nhiều

cơng trình… nên việc tổ cơng tác kế tốn được thành lập nhiều bộ phận kế

toán cuả các dự án trực thuộc.

- Kế toán tại cơng ty.

- Kế tốn tại các đội xây dựng cơng trình: Kế tốn tại các cơng trình

có nhiệm vụ tập hợp các chứng từ ban đầu, ghi chép lập bảng kê chi tiết…

sau đó chuyển lên phòng tài chính kế tốn ở cơng ty. Tất cả các sổ sách và

chứng từ kế tốn đều phải có sự kiểm tra phê duyệt của kế tốn trưởng và

giám đốc cơng ty. Tại cơng ty bộ máy kế tốn được phân cơng với các chức

năng nhiệm vụ rõ ràng để hoàn thành phần việc kế tốn được giao.

Bộ máy kế tốn cơng ty xây dựng gồm có năm nhân viên kế tốn, mỗi

người có một nhiệm một chức năng riêng biệt, thực hin nhim v riờng.Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN15Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Kinh Tế - tài chínhKhoaS 1.5: Bộ máy kế tốn cơng ty:Kế tốn trưởngKế tốn

tổng hợpKế toán tiền gửi

ngân hàng và

thanh toánKế toán tài

sản cố địnhThủ kho

kiêm thủ

quỹChức năng nhiệm vụ của từng người:

Để phát huy vai trò quan trọng trong cơng tác quản lý của cơng ty, cần

phải tổ chức cơng tác kế tốn một cách khoa học và hợp lý đảm bảo cho kế

tốn thực hiện tổ chức nhiệm vụ của mình và đáp ứng yêu cầu của cơ chế

quản lý kinh tế thị trường. Việc tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ nội

dung cơng tác kế tốn do bộ máy kế tốn đảm nhiệm.

Kế tốn trưởng:

Là người có trình độ chun mơn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng

lực điều hành, tổ chức được cơng tác kế tốn trong cơng ty.

Là người có chức năng tổ chức, kiểm tra cơng tác kế tốn ở cơng ty.

Ngồi ra, kế tốn trưởng là người giúp việc trong lĩnh vực tài chính cho giám

đốc điều hành.

Nhiệm vụ cuả kế toán trưởng là: tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định

khối lượng cơng tác kế tốn để đưa thơng tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh.

Điều hành và kiểm soát bộ máy kế toán. Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ

chun mơn kế tốn, tài chính cuả cơng ty thay mặt nhà nước kiểm tra việc

thực hiện chế độ, thể lệ cuả nhà nước về chế độ kế toán- tài chớnh.Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp K1A - KTHN16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

cổ phần xây lắp hảI vân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×