Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số vấn đề khi bón phân

Một số vấn đề khi bón phân

Tải bản đầy đủ - 0trang

……!!!!!

?????……!!!!

!

?????THU MẪU PHÂN KHỐNG

• LƯỢNG PHÂN: 200 – 250G/HŨ

• THƠNG TIN:

- TÊN PHÂN

- HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG

- CÔNG TY SẢN XUẤT/NƯỚC SẢN XUẤT

- NGÀY SX, HẠN SỬ DỤNG

- ĐỊA ĐiỂM LẤY MẪU

- NGƯỜI LẤY MẪU

- THỜI GIAN LẤY MẪUMẪU ĐẤT CHUA

5KG ĐẤT/NHÓM 3 NGƯỜITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số vấn đề khi bón phân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×