Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
H2S + Fe(OH)3  FeS.nH2O

H2S + Fe(OH)3  FeS.nH2O

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Đất phèn thường có sa cấu sét

• Cấu trúc kém đến khơng cấu trúc,

• thường có hàm lượng chất hữu cơ tương

đối cao nhưng do trong điều kiện yếm khí

chất hữu cơ kém bị phân giải

• Đất phèn có pH thấp (≤ 3,5 ở tầng sinh

phèn)• Đẩy tầng sinh phèn xuống thấp bằng cách

giữ cho đất luôn ngập nước, một số biện

pháp cải tạo đất phèn đã được sử dụng

như:Chọn giống chịu phèn hay kháng phènNgâm nước, cày khơng lật, làm đất tối

thiểuBón vơi và các vật liệu có chứa vơiRửa phènH2 OLiếpJarosite...Mặt ruộngO2Phèn tiềm tàngMươngvơi

• CaCO3 + H2O  Ca2+ + HCO3- + OH• CaCO3 +2H+  Ca2+ + H2O + CO2BÀI 2 CẢI THIỆN VÀ SỬ DỤNG

ĐẤT MẶN, ĐẤT KIỀM VÀ ĐẤT

MẶN KIỀM• Trong các vùng khơ hạn và bán khô hạn,

tốc độ bốc hơi nước cao sẽ làm tích tụ các

muối hồ tan trong đất

• Sự mất nước do bốc hơi nước dần dần sẽ

làm cho muối tích tụ và hình thành các

loại đất mặn, mặn kiềm hay đất kiềm.Đất mặn

Đất mặn là đất có độ dẫn điện của dịch trích

bảo hồ (ECse) > 4 mmhos/cm,

pH < 8,5,

và Na trao đổi (ESP) <15 %.

Đất này trước đây được gọi là đất kiềm

trắng do sự tích lũy một lớp muối trắng

trên bề mặt sau khi nước bốc hơi và có

pH kiềmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H2S + Fe(OH)3  FeS.nH2O

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×