Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đất phèn (acid sulfate soil-ASS)

Đất phèn (acid sulfate soil-ASS)

Tải bản đầy đủ - 0trang

H2S + Fe(OH)3 FeS.nH2OFeSH2OFeS.H2OFeS2 + 7/2 O2 + H2O  FeSO4 + H2SO4Thibacillus thiooxidans

FeSO4 + H2SO4+ ½ O2Fe(SO4)3 + H2OThiobacillus ferroxidans• Đất phèn thường có sa cấu sét

• Cấu trúc kém đến khơng cấu trúc,

• thường có hàm lượng chất hữu cơ tương

đối cao nhưng do trong điều kiện yếm khí

chất hữu cơ kém bị phân giải

• Đất phèn có pH thấp (≤ 3,5 ở tầng sinh

phèn)• Đẩy tầng sinh phèn xuống thấp bằng cách

giữ cho đất luôn ngập nước, một số biện

pháp cải tạo đất phèn đã được sử dụng

như:Chọn giống chịu phèn hay kháng phènNgâm nước, cày khơng lật, làm đất tối

thiểuBón vơi và các vật liệu có chứa vơiRửa phènH2 OLiếpJarosite...Mặt ruộngO2Phèn tiềm tàngMươngvơi

• CaCO3 + H2O  Ca2+ + HCO3- + OH• CaCO3 +2H+  Ca2+ + H2O + CO2BÀI 2 CẢI THIỆN VÀ SỬ DỤNG

ĐẤT MẶN, ĐẤT KIỀM VÀ ĐẤT

MẶN KIỀMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đất phèn (acid sulfate soil-ASS)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×