Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguồn gốc của độ chua

Nguồn gốc của độ chua

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Al3+ + H2O  Al(OH)2+ + H+

• Al(OH)2+ + H2O  Al(OH)2+ + H+

• Al(OH)2+ + H2O  Al(OH)30 + H+

• Al(OH)30 + H2O  Al(OH)4- + H+Carbon dioxide (CO2)

H2O + CO2  H2CO3

H2CO3  H+ + HCO3Các muối hồ tanĐộ chua hoạt động (hiện tại)

• pH đất là 1 chỉ thị sự hiện diện của Al3+ và

H+ trao đổi ( đất + nước)Độ chua trao đổi

Được hình thành chủ yếu do các ion H và Al

trao đổi,

Các ion này có thể được giải phóng ra ngồi

dung dịch do trao đổi với các cation của

muối trung tính khơng có tính đệm, như

muối KCl.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguồn gốc của độ chua

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×