Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số đặc điểm chính của đất chua nhiệt đới

Một số đặc điểm chính của đất chua nhiệt đới

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Các tính chất vật lý

Thường tầng mặt có sa cấu nhẹ hơn tầng

bên dưới do sự rửa trôi sét và chất hữu

cơ, nên thường bị nghèo dinh dưỡng.

Tầng mặt có cấu trúc yếu hay khơng có

cấu trúc nên rất dễ bị xói mòn, đóng ván

sau khi mưa hay tưới.Các tính chất sinh học: do đất chua nên có

thể nấm là loại vi sinh vật phát triển mạnh

trên đất này

Đất này thường có tỉ lệ C/N rất thấp (<15).Nguồn gốc của độ chua

• Chất hữu cơ -C  R-COOH  R-COO- + H+

• Sự phân ly H+ từ các “cạnh bị vỡ” của các

khống sét

• Q trình thủy phân Al3+ sẽ giải phóng H+ và

sẽ làm giảm pH dung dịch đất• Al3+ + H2O  Al(OH)2+ + H+

• Al(OH)2+ + H2O  Al(OH)2+ + H+

• Al(OH)2+ + H2O  Al(OH)30 + H+

• Al(OH)30 + H2O  Al(OH)4- + H+Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số đặc điểm chính của đất chua nhiệt đới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×