Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các khái niệm tổng quát về độ chua và độ kiềm

Các khái niệm tổng quát về độ chua và độ kiềm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khái niệm pH

• pH = log10 1 / [H+]= -log10 [H+]Đất chua

• Đất chua được định nghĩa là đất có pH

thấp

Các tính chất hóa học: chua, pH < 5Một số đặc điểm chính của đất

chua nhiệt đới

Hình thái phẫu diện

Có q trình rửa trơi sét và chất dinh

dưỡng mạnh

Q trình tích lũy Fe, Al trong đất.• Các tính chất vật lý

Thường tầng mặt có sa cấu nhẹ hơn tầng

bên dưới do sự rửa trôi sét và chất hữu

cơ, nên thường bị nghèo dinh dưỡng.

Tầng mặt có cấu trúc yếu hay khơng có

cấu trúc nên rất dễ bị xói mòn, đóng ván

sau khi mưa hay tưới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các khái niệm tổng quát về độ chua và độ kiềm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×