Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÁO CÁO XUẤT VẬT TƯ T1 - 5/2000

BÁO CÁO XUẤT VẬT TƯ T1 - 5/2000

Tải bản đầy đủ - 0trang

Biểu số 2.6

Đơn vị: C T XL & VTXD

8Chứng từ

Số NgàyCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số 270

Ngày 10 tháng 6 năm

2000

Số

TKTrích yếuhiệuNợ

Cơng trình NHNN Mường 621

lay - Lai Châu xuất vật tư

T1 - T5/2000 vào cơng trìnhSố tiền

Nợ

438.210.051152Cộng438.210.051438.210.051

438.210.051Kèm theo 01 BC xuất

Căn cứ vào chứng từ ghi sổ số 270 (Biểu số 2.6), kế toán lập CTGS số

271 (Biểu số 2.7) để kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vào TK 1541 (chi tiết

cơng trình NHNN Mường Lay- Lai Châu).

Biểu số 2.7

Đơn vị: Công ty XL và VTXD

CHỨNG TỪ GHI SỔ

8

Số 271

Ngày 10 tháng 6 năm

2000

Chứng từTrích yếuSố NgàySố

TKhiệuNợKết chuyển chi phí NVL trực 1541

tiếp vào giá thành cơng trình

NHNN Mường Lay - Lai

Châu

CộngSố tiền

Nợ

438.210.051621438.210.051

438.210.051- 49 -438.210.051Kèm theo 01 BC xuất

Từ CTGS số 270 (Biểu số 2.6), CTGS số 271 (Biểu số 2.7) kế toán tiến

hành vào sổ đăng ký CTGS- 50 -Biểu số 2.8

TRÍCH: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ - NĂM 2000

NTChứng từSHTK

Diễn giảighi

Số

sổN-T10/6 270...

T1-5 Xuất vật tư T1 – T5

vào NHNN

Mường Lay - Lai ChâuNợSố tiền

Nợ621438.210.051

152438.210.05110/6 271T1-5 Kết chuyển chi phí 1541

438.210.051

NVL trực tiếp vào giá

621

438.210.051

thành cơng trình NHNN

Mường Lay - Lai Châu

Lập ngày.... tháng... năm

Sau đó kế toán tiến hành vào sổ cái TK 621 và sổ cái các TK khác có liên

quan

Biểu số 2.9

TRÍCH SỔ CÁI TK 621 "CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP"

Bên nợ TK 621

SDĐK:***

SDCK: ***

Trang số 01Ngày

thángSố

Tổng số tiền

CTGSTài khoản đối ứng ghi bên Có

TK 152TK 1121TK331.....................10/6270438.210.051438.210.051.....................321.942.000763.107.305...2.062.758.963 977.709.698

Bên Có TK 621

SDĐK:***

SDCK: ***Trang số: 02Ngày

thángSố

CTGS Tổng số tiềnTài khoản đối ứng ghi bên Nợ

TK 1541TK 152...........................10/6271438.210.051438.210.051

- 51 -...............2.062.758.9632.062.758.963......

...Trên thực tế việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chủ yếu dựa

theo cách hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp tại cơng trình Ngân hàng

Nơng nghiệp Mường Lay - Lai Châu.

Ngồi ra còn một số trường hợp hạch tốn chi phí nguyên vật liệu trực

tiếp khác phát sinh đã được khái quát qua sơ đồ.

Việc lập CTGS kết chuyển chi phí ngun vật liệu trực tiếp vào giá

thành cơng trình, vào sổ đăng ký CTGS, vào sổ cái và sổ chi tiết có liên quan

được tiến hành tương tự như trên.

2.2. Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp

Khoản mục chi phí nhân cơng là khoản mục chi phí trực tiếp ở Công ty

XL và VTXD 8. Trong điều kiện máy móc thi cơng còn hạn chế, khoản mục

chi phí nhân cơng trực tiếp thường chiếm 12 ÷ 17% trong giá thành cơng trình

xây dựng. Do vậy việc hạch tốn đúng, đủ chi phí nhân cơng có ý nghĩa quan

trọng trong việc tính tốn, trả lương chính xác, kịp thời cho người lao động,

thực hiện việc phân bổ lương cho các đối tượng sử dụng lao động đồng thời

góp phần quản lý tốt thời gian lao động và quỹ tiền lương của Cơng ty.

Chi phí nhân cơng trực tiếp tại công trường bao gồm tiền lương và các

khoản phải trả cho 2 lực lượng lao động chính là cơng nhân thuộc biên chế

của đơn vị và nhân cơng th ngồi. Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp tại

cơng trình vừa xác định về mặt lượng, tức là thời gian lao động sản xuất, vưà

xác định về mặt giá trị, tức là tính ra chi phí nhân cơng trực tiếp bỏ ra để thi

cơng cơng trình.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơng ty, chỉ huy trưởng cơng trình và

cán bộ kỹ thuật tiến hành giao khoán từng phần việc cụ thể cho các tổ sản

xuất (kể cả

trong và ngồi biên chế) thơng qua hợp đồng giao khốn gọn cơng việc. Khi

cơng việc giao khốn hồn thành thì chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật tiến

hành xem xét đối chiếu khối lượng công việc trong hợp đồng xem đã đạt u

cầu kỹ, mỹ thuật của cơng trình chưa? đồng thời nhất trí nghiệm thu khối

lượng qua bản nghiệm thu khối lượng khoán gọn.

Sơ đồ số 2.6

Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp

Tại Cơng ty xây lắp và Vật tư xây dựng 8

TK 1362

TK 1541

Hồn TM tại cơngTK334

Phân bổ tiền lươngNCTT

- 52 -TK 622

K/C chi phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÁO CÁO XUẤT VẬT TƯ T1 - 5/2000

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×