Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Nhiệm vụ các phòng ban

Phòng tổ chức hành chính: Đảm nhiệm công tác quản lý lao động, theo

dõi thi đua, công tác văn thư, tiếp khách, bảo vệ tài sản. Ngồi ra còn làm cơng

tác tuyển dụng lao động, quản lý theo dõi bổ sung nhân viên của toàn cơng ty.

Phòng tài chính – kế tốn: Có nhiệm vụ hạch tốn tài vụ cũng như q

trình sản xuất kinh doanh của công ty. Tổ chức thực hiện việc ghi chép, xử lý,

cung cấp số liệu về tình hình kinh tế, tài chính, phân phối và giám sát vốn, giám

sát và hướng dẫn nghiệp vụ đối với những người làm cơng tác kế tốn trong

cơng ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất, giá thành kế hoạch của sản phẩm, ký kết

hợp đồng sản xuất, quyết toán sản lượng, tham gia đề xuất với giám đốc các quy

chế quản lý kinh tế áp dụng nội bộ.

Phòng thiết bị kỹ thuật: Phụ trách vấn đề xây dựng và quản lý các quy

trình trong sản xuất, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới đưa vào sản xuất, tổ

chức hướng dẫn nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân, tăng khả năng nghiệp

vụ cho các kỹ thuật viên. Ngồi ra còn có nhiệm vụ cung cấp nguyên vật liệu cho

quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, điều hành mọi phương tiện thiết bị được

giao cho tồn cơng ty.

Phòng kinh doanh:Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trước, trong

và sau khi sản xuất, thiết lập mối quan hệ với các cấp, lập toàn bộ hồ sơ dự tốn

cơng trình, định giá và lập phiếu giá thanh tốn, làm tham mưu bảo đảm tính

pháp lý của mọi hoạt động kinh tế, kiểm tra bản vẽ thiết kế, tổng hợp khối lượng

cơng trình, bám sát kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công và tham gia nghiệm

thu.

Như vậy, mỗi phòng ban trong cơng ty đều có chức năng nhiệm vụ riêng

nhưng giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ dưới sự điều hành của ban giám đốc

cơng ty nhằm đạt lợi ích cao nhất cho công ty.



31



Về tổ chức sản xuất kinh doanh

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An là đơn vị thi công xây

lắp nên việc tổ chức sản xuất phải chịu ảnh hưởng trực tiếp đặc điểm của ngành

xây dựng cơ bản. Sản phẩm của công ty chủ yếu là các cơng trình dân dụng. Sản

xuất mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất dài. Hoạt động xây lắp tiến

hành ngoài trời chịu ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên, ảnh hưởng đến việc

quản lý tài sản, vật tư, máy móc dễ bị hư hỏng và ảnh hưởng đến tiến độ thi

công. Do vậy, vấn đề sinh hoạt cho người công nhân và an ninh cho người lao

động cũng như phương tiện máy móc rất được cơng ty quan tâm. Để phù hợp với

điều kiện xây dựng và đảm bảo ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công

ty tổ chức bộ máy quản lý sản xuất ngày càng gọn nhẹ mà vẫn mang lại hiệu quả

cao.

Hiện nay, việc tổ chức sản xuất thành các đội sản xuất một cách hợp lý

giúp cho công ty trong việc quản lý lao động và phân công lao động của công ty

thành nhiều vị trí khác nhau với nhiều cơng trình khác nhau có hiệu quả. Cơ cấu

sản xuất của cơng ty gồm các đội sản xuất mỗi đội sản xuất có đội trưởng quản lý.

Ngồi các đội này còn có đội xe cơ giới có nhiệm vụ bảo dưỡng phục hồi

các loại xe, máy, đảm bảo vận chuyển vật liệu, máy móc thiết bị đến nơi cần

thiết, phục vụ trực tiếp cho q trình thi cơng xây dựng sản xuất có hiệu quả.

Về tổ chức lao động

Xuất phát từ đặc điểm của ngành Xây dựng cơ bản, mỗi cơng trình có

những đặc điểm khác nhau. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, đơn vị

xây lắp phải di chuyển vật tư, lao động theo mặt bằng và vị trí thi cơng mà vị trí

thi cơng thường rải rác khắp nơi cách xa trụ sở công ty. Do vậy, số lao động

trong công ty thường thay đổi theo khối lượng công việc mà công ty nhận thầu.

Tổ chức công tác kế tốn của Cơng ty



32



Cơng ty tổ chức bộ máy kế tốn theo mơ hình một phòng kế tốn trung

tâm của công ty, bao gồm các bộ phận cơ cấu phù hợp với các khâu công việc,

các phần hành kế tốn, thực hiện tồn bộ cơng tác kế tốn của cơng ty. Phòng Tài

chính – kế tốn của cơng ty thu nhận, kiểm tra sơ bộ chứng từ phản ánh các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động của tổ, đội và gửi những

chứng từ kế tốn đó về để hạch tốn và xử lý. Từ đó, đưa ra các thơng tin tài

chính, kế tốn tổng hợp, chi tiết đáp ứng yêu cầu quản lý của cơng ty.

Tất cả các phần hành kế tốn trong cơng ty đều tuân thủ chung một hệ

thống kế toán đã ban hành theo QĐ1864/1998/QĐ-BTC ngày 16/12/1998 và các

chuẩn mực kế tốn đã được ban hành.

Hình thức sổ kế tốn tại cơng ty: Hình thức kế tốn được Cơng ty áp

dụng là hình thức “Chứng từ ghi sổ”. Cơng ty nộp thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ.

Cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn: Phòng Tài chính – Kế tốn của cơng ty có

3 người, đảm nhiệm các phần hành kế tốn khác nhau:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TY

Kế tốn trưởng

TRƯỞNG



Kế tốn

tổng

hợp

(phó

phòng)



Kế tốn

vật tư,

TSCĐ



Kế tốn

vốn

bằng

tiền



Kế tốn

thanh

tốn



Kế toán

thanh

toán

tiền

lương



Thủ quỹ



Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán đơn giản, gọn

nhẹ phù hợp với yêu cầu quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công việc do kế



33



toán viên thực hiện và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và cấp trên về thông

tin tài chính kế tốn.

Kế tốn tổng hợp: tổng hợp chi phí, tính giá thành và xác định kết quả

kinh doanh.

Kế tốn vật tư, TSCĐ: Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn của vật liệu, xác

định chi phí nguyên vật liệu cho từng cơng trình. Theo dõi tình hình biến động

của TSCĐ, vật tư, phản ánh chính xác tình hình TSCĐ, khấu hao TSCĐ.

Kế toán thanh toán: Thực hiện thanh toán khối lượng cơng trình, hạng

mục cơng trình và theo dõi các khoản cơng nợ.

Kế tốn vốn bằng tiền: Thực hiện các phần liên quan đến các nghiệp vụ

ngân hàng, cùng thủ quỹ đi rút tiền, chuyển tiền, vay vốn tín dụng, lập các kế

hoạch vay vốn tín dụng và lập các phiếu thu, phiếu chi.

Kế tốn lương và các khoản trích theo lương: Thanh toán số lương phải

trả trên cơ sở tiền lương cơ bản và tiền lương thực tế với tỷ lệ % quy định hiện

hành, kế toán tiền lương tính ra số tiền BHXH, BHYT, KPCĐ. Căn cứ vào bảng

duyệt quỹ lương của các đội và của khối gián tiếp của cơng ty, kế tốn tiến hành

tập hợp bảng thanh tốn lương, kiểm tra bảng chấm cơng.

Thủ quỹ: Tiến hành thu, chi tại công ty căn cứ vào các chứng từ thu, chi đã

được phê duyệt, hàng ngày cân đối các khoản thu, chi vào cuối ngày, lập báo cáo

quỹ, cuối tháng báo cáo tồn quỹ tiền mặt.

2.2. Khái qt tình hình tài chính của Cơng ty.

2.2.1. Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của công ty

Vốn là linh hồn của doanh nghiệp. Một công ty muốn chớp được cơ hội

trong kinh doanh thì cần phải đảm bảo về vốn. Vì vậy, đòi hỏi cơng ty phải biết

cách sử dụng sao cho hợp lý để một đồng vốn bỏ ra thu được lợi nhuận tối đa.



34



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×