Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Giới thiệu mô hình Mike Basin

a. Giới thiệu mô hình Mike Basin

Tải bản đầy đủ - 0trang

73xây dựng, nó là một mơ hình tốn học thể hiện lưu vực sơng bao gồm sơng chính và

sơng nhánh, các yếu tố thuỷ văn theo không gian và thời gian, hệ thống sử dụng

nước, nước ngầm và quá trình diễn biến của nước ngầm. Modul Mike Basin WQ

cho phép mô phỏng chất lượng nước.

MIKE BASIN được xây dựng theo kiểu mơ hình mạng lưới trong đó sơng và các

nhánh sơng chính được hiển thị bằng một mạng lưới các nhánh và nút. Nhánh sơng

biểu diễn cho các dòng chảy riêng lẻ trong khi đó các nút biểu diễn các điểm tụ hội

của sơng, điểm chuyển dòng hoặc là vị trí mà ở đó có diễn ra các hoạt động liên

quan đến nước hay những vị trí quan trọng mà kết quả mơ hình u cầu.

Cơ sở tốn học trong mơ hình MIKEBASIN là tìm lời giải ổn định cho mỗi bước

thời gian trên toàn hệ thống mạng lưới. Ưu điểm của MIKEBASIN là tốc độ tính

tốn nhanh, do đó có thể tính tốn với nhiều kịch bản khác nhau để có được kết quả

tối ưu nhất.

MIKE BASIN chạy trên nền của phần mềm ArcView, điều này rất thuận lợi cho

việc phân tích, truy vấn dữ liệu, việc thiết lập mạng lưới được thực hiện trực tiếp

trên màn hình máy tính, các kết quả đầu ra cũng được hiển thị dưới dạng thông tin

GIS.

Nhập dữ liệu chủ yếu của mô hình bao gồm liệt dữ liệu khí tượng thuỷ văn, đặc tính

hồ chứa và các nguyên tắc vận hành, nhu cầu sử dụng nước và thơng tin về dòng hồi

quy.

Trước khi xây dựng mơ hình cần xác định một sơ đồ phù hợp và các đặc trưng có

liên quan.Đánh giá tài nguyên nước của một lưu vực sông phải đưa vào hàng loạt

các nhu cầu riêng biệt, việc này thường đòi hỏi tốn rất nhiều cơng sức. Do đó trong

q trình xây dựng mơ hình cần dựa vào mục tiêu của bài toán, khả năng của sự

kiện và số liệu cần có để mơ hình có tính linh hoạt đồng thời phản ánh được các

điều kiện tự nhiên tổng quát. Có thể áp dụng các hình thức kết hợp sau khi lập sơ

đồ:

-Kết hợp các sông nhỏ vào một nhánh duy nhất với một điểm lấy nước.74-Kết hợp các diện tích tưới nhỏ vào một hệ thống tưới duy nhất với một

điểm lấy nước.-Kết hợp cấp nước thành phố và cấp nước công nghiệp làm một.Việc lập sơ đồ cần biểu diễn các hoạt động phát triển ở các mức độ chi tiết mong

muốn, đồng thời kết hợp các nhu cầu nước giống nhau. Sơ đồ lưu vực thường có

dạng như hình 2.10:Hình 2.10.Sơ đồ lưu vực sơng

Mơ hình MIKEBASIN rất linh hoạt trong xác định bước thời gian, có thể là ngày

hoặc tháng.Tuy nhiên lựa chọn bước thời gian tuỳ thuộc vào dữ kiện hiện có và xuất75liệu yêu cầu. Đối với những mơ hình lớn thời gian tính toán và bộ nhớ sẽ tăng đáng

kể khi giảm bước thời gian.

Kết quả của mô phỏng cho biết thông tin về mức độ thừa, thiếu nước, hoạt động của

các hồ chứa, lượng nước sử dụng của các hộ dùng nước, lượng điện sản xuất. Liệt

dòng chảy tháng cho phép đánh giá ảnh hưởng tổng hợp của các cơng trình cũng

như các khu tưới đối với dòng chảy trên sơng.

Ngồi việc thể hiện kết quả dưới dạng bảng, mơ hình còn cho phép xem kết quả

dưới dạng hình hoạt, cho phép thấy được một cách tổng qt q trình mơ phỏng

dòng chảy cho toàn lưu vực.

b. Các đặc trưng cơ bản của MIKE BASIN

Sơ đồ hố

Trước khi lập mơ hình, điều quan trọng là phải xác định phù hợp mô tả khái qt

của lưu vực sơng và các đặc tính kèm theo. Việc mơ tả mạng sơng mơ hình là việc

đơn giản hố một hệ thống có tính chất vật lý.

Giản đồ mơ tả mạng sơng vì thế nên phản ánh được các chức năng và các mối quan

hệ qua lại được xác định trong hệ thống sông tự nhiên. Bố trí đó có thể khơng nhất

thiết phải giống như bố trí và kích thước thực tế quan sát được trên hệ thống sơng tự

nhiên.

Tuy nhiên, đối với mục đích trình bày trong giai đoạn sau này của một dự án thì

thơng thường đó là một lợi thế tốt khi thiết kế một mạng sơng để mọi người có thể

nhận thấy hệ thống sơng mà mơ hình trình bày một cách vật lý. MIKEBASIN cung

cấp các công cụ để xây dựng sơ đồ, cụ thể như hình 2.11.76Trạm thuỷ điện

Hồ chứa

Khu tưới

Điểm lấy nước

Điểm thải ra

Kết hợp

Cấp nước

Điểm lấy nước

Điểm thải ra

Kết hợp

Điểm nút trên mạng sông

Nút đơn giản hoặc nút lưu vực

Nút chuyển dòng

Nút lấy nước

Nhánh sơngHình 2.11. Các cơng cụ trong Mike Basin

Giới thiệu về Theme

Trong ArcView GIS, một View bao gồm nhiều Themes, mỗi Theme là một chủ đề

thể hiện đối tượng địa lý đưới dạng điểm, đường hoặc miền. Một Theme bao gồm

hai thành phần thông tin: Thơng tin khơng gian hiển thị các đặc tính của đối tượng

về mặt điạ lý và thông tin phi không gian hiển thị các thuộc tính của đối tượng.

Các Theme trong một View được liệt kê ở phía trái màn hình, cho phép biết được

trạng thái hoạt động cũng như thứ tự của Theme

Trong Mơ hình MIKE BASIN các Theme có thể phân thành hai loại chính sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Giới thiệu mô hình Mike Basin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×