Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III. Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Xương.

Chương III. Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Xương.

Tải bản đầy đủ - 0trang

hướng cơ bản là tập trung phát triển những cây con có giá trị kinh tế cao, phát

triển kinh tế trang trại ở những vùng có điều kiện và khả năng thực hiện tốt.

Kinh tế nơng trại là mơ hình kinh tế ở hình thức cao và mang lại hiệu quả

rõ rệt, tạo cho người dân cơ hội đổi mới cuộc sống, làm giàu nơng nghiệp nơng

thơn, xóa bỏ cách biệt giữa nông nghiệp và công nghiệp.

Mở rộng cho vay nói chung và cho vay hộ sản xuất nói riêng đang là mục

tiêu mà NHNo Quảng Xương đặt ra bởi vì mở rộng cho vay sẽ tạo điều kiện

thuận lợi cho cả hai bên cùng phát triển, ngân hàng có lợi nhuận, khách hàng có

vốn để phát triển kinh tế. Khi nước ta vẫn là một nước nơng nghiệp thì việc mở

rộng cho vay các hộ sản xuất ở vùng nơng thơn càng có vị trí quan trọng. Mở

rộng cho vay ở NHNo Quảng Xương để phục vụ sản xuất nông nghiệp là rất cần

thiết và cấp bách muốn vậy trong thời gian tới NHNo Quảng Xương phải làm tốt

những việc sau :

 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tăng cường đổi mới công

nghệ, cải tiến phương thức giao dịch, tổ chức tốt cơng tác thanh tốn trong nước

và quốc tế, mở thêm dịch vụ thu tiền tại chỗ cho khách hàng… để tập trung thu

hút tối đa mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư và tổ chức kinh tế

để tập trung đáp ứng nhu cầu vốn cho mọi thành phần kinh tế trên địa bàn huyện.

 Đa dạng hóa các hình thức tín dụng, chú trọng cho vay thành phần kinh

tế hộ vì đây là thành phần kinh tế chủ yếu và quan trọng của huyện

 Nâng cao chất lượng tín dụng phấn đấu đến năm 2012 khơng còn dư nợ

xấu.763.2. Một số biện pháp nhằm hồn thiện nghiệp vụ kế tốn cho vay

tại Agribank chi nhánh Quảng Xương – Thanh Hóa.

3.2.1. Kiểm tra giám sát vốn vay.

Thực hiện theo quy trình và hướng dẫn của NHNo Việt Nam, nhằm đôn

đốc khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ những cam kết đã thỏa thuận trong

hợp đồng tín dụng.

 Kiểm tra trước khi cho vay

Là việc thẩm định, tái thẩm định các điều kiện vay vốn theo quy định.

 Kiểm tra trong khi cho vay

Là việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ khách hàng, hồ

sơ vay vốn, hồ sơ tài sản đảm bảo tiền vay và các yếu tố chứng từ; Sự khớp đúng

giữa chứng minh thư và người vay, giữa người nhận tiền và người có tên trên

giấy đề nghị vay vốn…

 Kiểm tra sau khi cho vay

 Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày giải ngân, cán bộ tín dụng phải kiểm

tra việc sử dụng vốn vay và tài sản bảo đảm tiền vay.

Riêng đối với hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp; khách

hàng vay cầm cố bằng giấy tờ có giá, Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh trực

thuộc Trụ sở chính quy định cụ thể bằng văn bản việc kiểm tra sau khi cho vay

(số lượng khách hàng và mức dư nợ phải kiểm tra; thời điểm kiểm tra…) phù

hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của từng địa phương .77Nội dung kiểm tra sau cho vay:

 Kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích đã ghi trong hợp

đồng tín dụng.

 Kiểm tra biện pháp tổ chức triển khai và tiến độ thực hiện dự án,

phương án; đánh giá hiệu quả của dự án, phương án vay vốn;

 Kiểm tra hiện trạng, tình hình biến động, thay đổi tài sản bảo đảm tiền

vay (số lượng, giá trị…)

 Kiểm tra nguồn thu nhập của khách hàng vay (từ dự án, tiền lương, thu

nhập khác); phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; đánh giá tiến độ và khả

năng trả nợ.

 Kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại của dự án, phương án đầu tư, của

khách hàng vay khi xảy ra rủi ro bất khả kháng (bão, lũ lụt, cháy nổ, dịch

bệnh…)

 Chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng

NHNo Quảng Xương phải thu thập thông tin, thực hiện chấm điểm xếp

loại khách hàng theo đúng quy định của NHNo Việt Nam

 Xử lý vốn vay78Giám đốc NHNo Quảng Xương căn cứ vào kết quả kiểm tra; kết quả chấm

điểm xếp hạng khách hàng và tùy theo mức độ vi phạm của khách hàng quyết

định xử lý như sau:

 Tạm ngừng cho vay : trong các trường hợp khách hàng sử dụng vốn

vay sai mục đích, cung cấp thơng tin sai sự thật; khách hàng bị xếp hạng C.

 Chấm dứt cho vay: Trong các trường hợp khách hàng vi phạm hợp

đồng tín dụng đã cam kết nhưng khơng khắc phục sửa chữa; khách hàng ngừng

sản xuất có thể dẫn đến phá sản; q trình tổ chức lại sản xuất khơng xác định

được người chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về quan hệ vay vốn và trả nợ

ngân hàng, khách hàng bị xếp hạng D.

 Khởi kiện trước pháp luật : ngân hàng có quyền khởi kiện trong các

trường hợp sau:

- Khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo

lãnh đã được ngân hàng thông báo bằng văn bản nhưng không khắc phục;

- Khách hàng có nợ quá hạn do nguyên nhân chủ quan nhưng khơng có biện

pháp khả thi để trả nợ ngân hàng;

- Khách hàng có năng lực tài chính để trả nợ nhưng cố tình trốn tránh trả nợ

ngân hàng theo thỏa thuận;

- Khách hàng có hành vi lừa đảo, gian lận;79- Các vi phạm khác theo quy định của pháp luật.3.2.2. Các quy định về lãi suất.

Để tăng cường tính cân đối của ngân hàng trong huy động vốn và sử dụng

nguồn vốn, chính sách lãi suất cần phải được ngân hàng quan tâm, chú trọng. Sự

chênh lệch về lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền vay tạo nên nguồn thu nhập của

ngân hàng và nó cũng phản ánh trình độ phát triển của ngân hàng. Nếu lãi suất

huy động cao thì tất yếu lãi suất cho vay sẽ cao và ngược lại. Vì vậy, ngân hàng

phải áp dụng một cách linh hoạt các mức lãi suất cụ thể về tiền gửi theo kịp sự

biến động của thị trường để có thể huy động được nguồn vốn với chi phí thấp,

mặt khác ngân hàng cần khai thác triệt nhu cầu cho vay của khách hàng nhằm

mục tiêu tạo lãi suất hòa đồng đối với nguồn vốn huy động. Rõ ràng là khi nguồn

vốn huy động có lãi suất hợp lý mang tính cạnh tranh thì cơng tác sử dụng nguồn

sẽ được thúc đẩy hơn – từ đó dẫn đến tính cân đối sẽ có điều kiện cải thiện.

Trong trường hợp nguồn huy động có số dư lớn thì ngân hàng có thể điều chỉnh

hạ thấp lãi suất đầu ra để kích thích nhu cầu đầu tư của khách hàng, hoặc trong

điều kiện nhu cầu tín dụng của khách hàng đối với ngân hàng là lớn thì để đảm

bảo tính cân đối, ngân hàng có thể đi vay các tổ chức tín dụng khác với lãi suất

cao hơn. Nhìn chung, để có thể tăng cường tính cân đối tại ngân hàng từ hoạt

động quản lý lãi suất thì NHNo Quảng Xương cần phải có những nỗ lực trong

cơng tác ngiên cứu, thống kê tình hình lãi suất đối với các tài sản nợ và tài sản có

của mình, tình hình lãi suất trên thị trường, chủ trương đổi mới lãi suất của thống80đốc NHNN để từ đó có thể dễ dàng đề ra mức lãi suất cho từng đối tượng một

cách hợp lý.

Các văn bản về lãi suất phải dựa trên một mức chung cho tất cả các ngân

hàng. Để tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh giữa các ngân hàng, các

văn bản về lãi suất phải ghi rõ văn bản có giữ nguyên lãi suất hay thay đổi theo

thời điểm và áp dụng với loại hình cho vay cụ thể nào. Có như vậy nó mới tạo

điều kiện cho người thực hiện được thuận lợi, giúp cho công tác chỉ đạo điều

hành kịp thời, chính xác tạo nên guồng máy hoạt động trong hệ thống ngân hàng

được đồng bộ, nhịp nhàng và thống nhất.

3.2.3. Rút gọn thủ tục cho vay.

Cần giảm bớt các giấy tờ đối với những món vay trên 10 triệu đồng

Đơn giản các thủ tục cho vay, cần thẩm định vốn vay chặt chẽ hơn nhất là

sau khi vay

Ngân hàng cần cố gắng thực hiện có khoa học và theo quy định, hồ sơ vay

vốn thì cán bộ tín dụng cùng khách hàng phải hồn tất trước khi chuyển cho cán

bộ kế toán, đồng thời tránh trường hợp cán bộ tín dụng lập hồ sơ thay khách

hàng vì có thể xảy ra trường hợp khách hàng khơng nhận nợ gây khó khăn đối

với ngân hàng.

3.2.4. Nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên

Hình ảnh đội ngũ nhân viên ngân hàng là một bộ mặt phản ánh sự hiệu

quả của ngân hàng, quyết định đến sự thành bại của một ngân hàng. Do vậy, việc

nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên ngân hàng khơng những giúp cho ngân

hàng hoạt động được trơi chảy, có hiệu quả mà nó còn tạo một hình ảnh tốt đẹp

81trong lòng khách hàng. Từ đó, khách hàng tìm đến quan hệ giao dịch với ngân

hàng nhiều, góp phần thúc đẩy các mặt hoạt động của ngân hàng phát triển hơn

và tạo được lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng.

Ngồi ra, người làm cán bộ kế tốn cho vay cần phải có tâm, trung thực,

phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong cơng việc. Bởi vì cán

bộ kế tốn ngồi nhiệm vụ tính tốn ghi chép phản ánh đầy đủ chính xác các

nghiệp vụ phát sinh trong quá trình cho vay, thu nợ mà kế tốn cho vay còn quản

lý hồ sơ cho vay của khách hàng đó chính là quản lý tài sản của ngân hàng. Nên

đó, đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng hàng đầu đối với người cán bộ

kế tốn ngân hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cần chú trọng đào tạo lại cán bộ có đầy đủ phẩm

chất chính trị, có bản lĩnh và kiến thức xã hội để nắm bắt được xu thể phát triển

của ngân hàng trong thời gian tới. Việc đào tạo phải bố trí, sắp xếp thời gian phù

hợp, để có thể vừa bồi dưỡng cán bộ nhưng cũng không ảnh hưởng đến công tác

hàng ngày của ngân hàng.

NHNo Quảng Xương nên triển khai thành lập một trung tâm đào tạo để có

kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng cán bộ theo những phần việc được giao, đảm

bảo ở tất cả mọi lĩnh vực cán bộ nhân viên cũng như hàng ngũ lãnh đạo có thể

giải quyết cơng việc được sn sẻ, khơng bị ách tắc ở bất kỳ khâu nào.

Giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ

cho cán bộ cơng nhân viên trong tồn hệ thống. Xây dựng cân đối vốn phải lấy ý

kiến của tồn thể cán bộ để thấy được những khó khăn của từng mặt hoạt động,82trên cơ sở đó mới đưa ra được những chủ trương khai thác và sử dụng vốn đúng

đắn, hợp lý.

Bổ sung thêm người và phân tách phòng ban một cách rõ rệt, giao nhiệm

vụ cụ thể cho từng phòng ban và từng người, giúp cán bộ có một cách giải quyết

cơng việc nhanh chóng hơn, có hiệu quả hơn.

3.2.5. Ứng dụng tin học vào kế toán cho vay.

Hiện nay, tại ngân hàng đã trang bị đầy đủ tin học trong kế toán cho vay ,

các giao dịch của ngân hàng được diễn ra nhanh chóng chính xác. Nhưng để

phản ánh tất cả các nghiệp vụ của kế tốn cũng như cung cấp thơng tin cho việc

điều hành thì hệ thống tin học chưa được hồn hảo, nhiều khi còn sai sót mà lỗi

đó khơng phải của cán bộ kế toán cho vay, gây ảnh hưởng đến việc theo dõi thu

nợ hay việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy, nên nghiên

cứu để hồn thiện chương trình tin học hơn nữa đáp ứng được những đòi hỏi của

nền kinh tế thị trường hiện nay, đồng thời giúp hoạt động kinh doanh của ngân

hàng ngày càng được phát triển hơn.

Cần nghiên cứu và thành lập phòng kỹ thuật cơng nghệ và kinh tế, bởi

thực trạng hiện nay nhiều lĩnh vực ngành nghề mà cán bộ tín dụng khi cho vay

khơng biết gì về mặt kỹ thuật cơng nghệ của chúng, do đó khi có phòng này họ

có thể tham khảo và nhờ các chuyên gia giúp đỡ để kiểm tra tính đúng đắn các

luận chứng kinh tế kỹ thuật, các dây chuyền máy móc thiết bị, cơng đoạn và quy

trình sản xuất.83Đưa vào sử dụng đồng loạt ở tất cả các ngân hàng hình thức thẻ thanh tốn

điệc tử, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc chi trả các dịch vụ.

Với hình thức thanh tốn bằng thẻ điện tử sẽ thu hút nguồn tiền gửi nhàn rỗi

ngày càng nhiều vào ngân hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng thực hiện được

mục tiêu huy động vốn của mình.3.3. Một số kiến nghị

Ngân hàng giữ một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, các hoạt động

của ngân hàng đã tác động đến mọi mặt của nền kinh tế. Thành tựu to lớn mà các

ngân hàng đạt được trong những năm qua là đẩy lùi lạm phát, ổn định sức mua

của đồng tiền, điều hành có hiệu quả chính sách tiền tệ. NHNo quảng Xương

cùng với các ngân hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay đã phục vụ kịp thời

và có hiệu quả nhu cầu vốn, tạo mơi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, các

cá nhân phát triển kinh doanh sản xuất.

Kế toán cho vay vừa là khâu mở đầu, vừa là khâu kết thúc quá trình sử

dụng vốn, vì vậy cơng tác kế tốn cho vay đóng vai trò quan trọng trong hoạt

động kinh doanh của ngân hàng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, kế toán cho

vay đóng vai trò quản lý chủ đạo tuy đã có bước phát triển nhưng cần phải hoàn

thiện hơn nữa để đáp ứng với tình hình mới của hoạt động ngân hàng.

Kế toán cho vay cần đảm bảo giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng tiền vay

và bảo vệ an toàn tài sản của ngân hàng, giúp khách hàng vay vốn thuận tiện,

khuyến khích khách hàng đến với ngân hàng.84Tập trung mức cao nhất khối lượng khách hàng có quan hệ với ngân hàng

Nông nghiệp trong cả nước, muốn làm tốt cơng tác này, kế tốn cho vay phải

nâng cao trình độ chun mơn, trình độ nhận thức, trình độ sử dụng máy vi tính,

cải tiến chương trình giao dịch trên máy, máy móc hịên đại tiên tiến hơn. Có như

vậy mới đáp ứng được kịp thời về vốn cho các hộ sản xuất kinh doanh, tạo công

ăn việc làm cho người lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, thu

nhập cho ngân hàng và phát triển cho đất nước.

Bên cạnh đó, các cấp ngành có liên quan cần quan tâm và tạo điều kiện

hơn nữa để cơng tác kế tốn ngày càng hồn thiện hơn.

Những vấn đề nêu trên đặc biệt là ý kiến nhận xét của tôi xuất phát từ

nghiên cứu thực tiễn trong quá trình thực tập. Tơi hy vọng, ngân hàng và địa

phương sẽ nghiên cứu và cải tiến cho phù hợp với tình hình hoạt động của ngân

hàng, để NHNo Quảng Xương ngày càng hoàn thiện hơn, hoàn thành tốt chỉ tiêu

đề ra, đảm bảo kinh doanh có lãi hơn và ngày càng phát triển không ngừng.

Do thời gian nghiên cứu không nhiều, kỹ năng chun mơn còn hạn hẹp

nên bài viết của em còn nhiều sai sót, kính mong nhận được sự góp ý của Thầy

(cơ) khoa Ngân hàng – Bảo hiểm để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn. Cảm

ơn Thầy (cô) đã giành thời gian đọc bài./.Hà Nội 2012

Sinh viên : Hoàng Thị Linh85DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Pháp lệnh NHNN Việt Nam ngày 24/05/1990

2. Luật các tổ chức tín dụng năm 2010

3. QĐ số 324/1998/QĐ-NHNN1 ngày 30/09/1998

4. QĐ 666/QĐ –HĐQT-TDHO của chủ tịch hội đồng quản trị NHNo Việt

Nam

5. Số liệu NHNo Quảng Xương – Thanh Hóa

6. Giáo trình “ Nghiệp vụ ngân hàng ” và “Kế tốn ngân hàng thương mại”

của Học viện tài chính năm 2010.86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III. Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Xương.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x