Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm

2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN CUỐI KHỐTừ đó sẽ giảm bớt được chi phí tính vào giá nguyên liệu chè búp tươI, đồng thời

giúp cho việc tính tốn, phản ánh các chi phí phát sinh trong kỳ được chính xác

hơn.

Kiến nghị 2: Về phương pháp kế toán nguyên liệu chè búp tươi.

Với đặc đIểm sản xuất của Công ty gồm cả sản xuất NN và CN. Nguyên liệu

đầu vào để sản xuất chè đen chu yếu là chè búp tươI được mua về từ các đội sản

xuất Nơng nghiệp. Do đó thực tế ở Công ty cho they rằng, nguyên liệu được mua

về ngày nào được xuất ngay cho Nhà máy chế biến khơng qua khâu nhập kho. Tuy

nhiên, ở phòng kế tốn Công ty vẫn phảI làm thủ tục nhập kho sau đó làm thủ tục

xuất kho nguyên liệu mà thực tế nguyên liệu không qua kho.

Nguyên liệu này ở Công ty được coi như nguyên liệu nhập kho nên được

hạch toán như sau:

Nợ TK 621

Có TK 152 (chi tiết chè búp tươI)

Theo em để phù hợp với chế độ kế toán hiện nay và để đơn giản hơn cho

công tác kế toán cũng như các thủ tục nhập, xuất kho. Trong trường hợp nguyên

liệu chè búp tươI mua về xuất thẳng cho Nhà máy chế biến, kế tốn Cơng ty nên

ghi sổ theo bút tốn sau:

Nợ TK 621

Có TK 111, 112

Hoặc : Có TK 331, 144

Kiến nghị 3: Về việc sử dụng bảng phân bổ vật liệu , CCDC.

Chi phí vật liệu, CCDC là khoản chi phí chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong

CPSX. Cùng với việc theo dõi trên sổ chi tiết vật tư, hàng hoá cho từng đối tượng

sử dụng. Kế tốn còn phản ánh trên cả bảng phân bổ vật liệu , CCDC để phản ánh

phân bổ và theo dõi khoản này một cách chặt chẽ. Nhưng kế tốn Cơng ty lại

khơng sử dụng bảng phân bổ vật liệu , CCDC mà chỉ theo dõi trên Sổ cáI TK 152,

TK 153. Theo em kế tốn Cơng ty nên sử dụng bảng phân bổ vật liệu , CCDC.SV: Phạm Hồng HạnhLớp: K39 – 21.06LUẬN VĂN CUỐI KHOÁBảng phân bổ vật liệu , CCDC giúp cho việc theo dõi, phân bổ chi phí vật

liệu, CCDC ở trong kỳ được dễ dàng, thuận tiện, đảm bảo chính xác về số liệu đã

phản ánh khoản chi phí này trong các sổ kế tốn của Cơng ty.

Cụ thể theo mẫu như sau:BẢNG PHÂN BỔ VẬT LIỆU CCDC

ĐVT: đồng

STT

1

2

3

4

5

Ghi Có TK

Ghi Nợ TK

TK 621

TK 627

TK142

TK 642

TK 641

….

CộngTK 152TK 153TT

7.051.794.020

4.205.000TT

8.810.405

44.370.000

5.804.2732.313.000

25.441.100

Kiến nghị 4 : Kế toán chi phí sản phẩm hỏng

Như chúng ta đã biết dù cho q trình sản xuất có đơn giản hay phức tạp, dù

cho trình độ của cơng nhân cao và có ý thức cẩn thận thì việc sản xuất ra sản phẩm

hỏng hay những sản phẩm khuyết tật là điều không thể tránh khỏi. Sản phẩm hỏng

là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu sản xuất và không thể

tiêu thụ trên thị trường được. Như vậy việc hạch tốn chi tiết sản phẩm hỏng trong

q trình sản xuất là rất quan trọng vì qua đó sẽ biết được chính xác tình hình chất

lượng sản xuất sản phẩm của công ty và giúp công ty rút ra những biện pháp nhằm

giảm chi phí sản phẩm hỏng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm hỏng trong quá trình sản xuất bao gồm: sản phẩm hỏng nằm trong

định mức và sản phẩm hỏng nằm ngoài định mức.

+ Sản phẩm hỏng nằm trong định mức mà cơng ty có thể dự tốn được bao

gồm: giá trị sản phẩm hỏng khơng thể sửa chữa được và chi phí tái chế, sửa chữaSV: Phạm Hồng HạnhLớp: K39 – 21.06LUẬN VĂN CUỐI KHOÁsản phẩm hỏng có thể được trừ đi giá trị phế liệu thu hồi. Tồn bộ thiệt hại này

được tính vào chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Khi phát sinh sản phẩm hỏng không thể sửa chữa được kế toán hạch toán :Nợ TK 154 – thiệt hại sản phẩm hỏng

Có TK 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nếu sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được thì kế tốn định khoản:Nợ TK 154_Thiệt hại sản phẩm hỏng

Có TK 111,TK112, TK334

Kiến nghị 5: Với khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng nhiều

trong khi đó phòng kế tốn chỉ có 2 máy vi tính nên cơng tác kế tốn nói chung và

cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng của

Cơng ty gặp một số khó khăn. Nhất là vào cuối q khi kế tốn tập hợp chi phí sản

xuất xong mới tính được giá thành sản phẩm, sau đó mới chuyển sang các phần

hành kế toán khác như kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh... Do vậy để

tổ chức công tác kế tốn được tốt cơng ty nên đầu tư mua sắm thêm máy vi tính để

tạo điều kiện cơng tác kế tốn có hiệu quả, đồng thời ban lãnh đạo cơng ty nên chú

ý nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cũng như trình độ sử dụng máy vi tính

cho cán bộ phòng kế tốn để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.SV: Phạm Hồng HạnhLớp: K39 – 21.06LUẬN VĂN CUỐI KHỐKẾT LUẬN

Trong q trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế nhà nước được đổi mới với

những chính sách mở cửa đã mang lại những cơ hội cũng như những thách thức

cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi các

doanh nghiệp phải ln tìm tòi sáng tạo, hồn thiện phương thức sản xuất kinh

doanh nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu đó là

tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị

trường. Do vậy việc hoàn thiện các nội dung của cơng tác kế tốn, trong đó kế tốn

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những nội dung

quan trọng, gắn liền với việc đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp.

Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty chè Sông Lô em thấy Cơng ty đã

chú trọng đến cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cho

cơng tác kế tốn thực sự phát huy tác dụng, trở thành một công cụ đắc lực trong

quản lý kinh tế. Tuy nhiên để hồn thiện hơn nữa cơng tác kế tốn tồn doanh

nghiệp nói chung và cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm

nói riêng, cơng ty cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được, cố gắng

khắc phục những mặt còn tồn tại để ngày càng khơng ngừng nâng cao hiệu quả của

công việc sản xuất kinh doanh.

Do kinh nghiệm và khả năng còn hạn chế nên bài luận văn này của em

không tránh khỏi những khuyết điểm thiếu xót. Vì vậy em rất mong nhận được

những ý kiến đóng góp của các thầy cơ giáo, các cơ chú trong phòng tài vụ của

cơng ty để bài luận văn được hồn thiện hơn nữa, đồng thời giúp em có những kiến

thức, kinh nghiệm cho sau này.

Em xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Thầy giáo - Thạc sỹ Đặng

Thế Hưng, các Thầy cô giáo trong khoa Kế Tốn, ban lãnh đạo và các cơ chú trong

phòng Tài vụ của công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt

nghiệp của mình.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2005.

Sinh viênSV: Phạm Hồng HạnhLớp: K39 – 21.06LUẬN VĂN CUỐI KHỐPhạm Hồng HạnhMỤC LỤC

LỜI NĨI ĐẦU....................................................................................1

CHƯƠNG 1......................................................................................3

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ...3

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM....................................3

TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.................................................3

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế tốn tập hợp chi phí và tính giá

thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất............................3

1.1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm........................3

1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

trong doanh nghiệp..................................................................4

1.1.3. Nhiệm vụ của kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm..................................................................................4

1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm............5

1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất...............................................5

1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo hoạt

động và công dụng kinh tế....................................................6

1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố đầu

vào của quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp..........6

1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan

hệ của chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính(theo

mối quan hệ giữa chi phí với từng thời kỳ tính kết quả kinh

doanh).......................................................................................7

1.2.1.4 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khả năng

qui nạp chi phí vào các đối tượng kế tốn chi phí (Theo

phương pháp qui nạp)...............................................................7

1.2.1.5 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan

hệ với qui trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm và q trình

kinh doanh................................................................................7

1.2.1.6 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt

động..........................................................................................7

1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm.........................................8

1.2.2.1. Căn cứ vào thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành,

giá thành sản phẩm được chia thành 3 loại:.............................8

1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm:........................................................................................8

1.3. Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng

tính giá thành sản phẩm ..........................................................9SV: Phạm Hồng HạnhLớp: K39 – 21.06LUẬN VĂN CUỐI KHỐ1.3.1. Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất....................9

1.3.2. Đối tượng tính giá thành:................................................9

1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng

tính giá thành.........................................................................10

1.4. Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất:....................................10

1.4.1. Kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp:.......10

1.4.2. Kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp:...............12

1.4.3. Kế tốn tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung:...13

1.4.4. Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp:..14

1.8.3- Kế tốn chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.........29

CHƯƠNG 2....................................................................................32

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CHÈ SÔNG LÔ TUYÊN QUANG......32

2.1/Đặc điểm tình hình chung của cơng ty chè sơng lơ..........32

2.1.1.Q trình hình thành và phát triển của Cơng ty............32

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý

của Công ty chè Sông Lô........................................................34

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất........................................34

2.1.2.2. Tổ chức Bộ máy quản lý của Cơng ty........................37

2.1.3. Tổ chức cơng tác kế tốn ở Cơng ty chè Sơng Lơ.........39

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty........................39

2.1.3.2. Hình thức tổ chức sổ kế tốn của Cơng ty và phần

mềm kế tốn sử dụng tại Cơng ty..........................................40

2.2/ thực trạng tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm ở Cơng ty chè sơng lơ tun quang 44

2.2.1.Chi phí sản xuất.............................................................44

2.2.1.1.Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất................44

2.2.1.2.Nội dung phương pháp tập hợp chi phí sản xuất........44

2.2.1.2.1. Tập hợp chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp..............45

2.2.1.2.2 Tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp (TK 622).........50

2.2.1.2.3 Tập hợp chi phí sản xuất chung (TK 627)................55

2.2.1.2.4 Tập hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp.........58

2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ............................59

Ngày 08 tháng 10 năm 2002.....................................................63

2.2.3 Kế tốn tính giá thành sản phẩm..................................63

2.2.3.1/ Đối tượng tính giá thành............................................63

2.2.3.2/ Kỳ tính giá thành ở Cơng ty.......................................64

2.2.3.3/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Cơng ty...64

CHƯƠNG 3....................................................................................67

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CHÈ

SÔNG LÔ........................................................................................67

SV: Phạm Hồng HạnhLớp: K39 – 21.06LUẬN VĂN CUỐI KHỐ3.1/ Nhận xét chung về Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản

xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty chè Sông Lô.......67

3.1.1. Ưu điểm........................................................................67

3.1.2/ Một số vấn đề cần cảI tiến trong công tác quản lý, tổ

chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại Cơng ty chè Sơng Lơ................................................70

Thứ nhất :Khoản chi phí ngun vật liệu chiếm tỷ trọng lớn

trong tổng chi phí sản xuất trong kỳ của Cơng ty. Nhìn một

cách tổng qt việc tính tốn và tập hợp khoản chi phí này là

tương đối hợp lý, đầy đủ. Tuy nhiên khi đI sâu vào phân tích ta

thấy việc tổ chức đội ngũ cán bộ thu mua ở mỗi đội 2 người là

nhiều. Từ đó dẫn đến chi phí tiền lương cho đội ngũ thu mua

làm ảnh hưởng tăng đến chi phí sản xuất trong kỳ................70

Thứ hai: Hiện nay, nguyên liệu chè búp tươI ở Công ty chè

Sông Lô mua ngày nào được xuất thẳng cho sản xuất sản

phẩm không phảI qua khâu nhập kho nguyên liệu. Nhưng

Công ty vẫn làm thủ tục nhập kho và xuất kho đối với nguyên

liệu chè búp tươi trong trường hợp này và kế tốn Cơng ty

phản ánh theo bút tốn sau:..................................................70

2.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn

chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm..........................71

KẾT LUẬN.......................................................................................75SV: Phạm Hồng HạnhLớp: K39 – 21.06Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x