Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC PHỤC VIÊT NAM

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC PHỤC VIÊT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

nói chung và tập hợp chi chi phí và tính giá thành nói riêng nhằm cung cấp đầy đủ,

trung thực những thông tin kinh tế cho q trình quản lý ln có một ý nghĩa rất

quan trọng trong chiến lược phát triển kinh daonh nghiệp

3.2,nhận xét về cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm tại cơng ty cổ phần may QUỐC PHỤC VIÊT NAM:

Qua một thời gian thực tập, tìm hiểu và tiếp cận thực tế cơng tác kế tốn chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may QUỐC PHỤC

VIỆT NAM tuy hiểu biết thực tế chưa nhiều, cũng như chưa có thời gian tìm hiểu

kỹ từng phần hành kế tốn cụ thể. Nhưng qua luận văn tốt nghiệp này em xin trình

bày một số quan điểm của mình về cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm tại công ty như sau:

Công ty cổ phần may QUỐC PHỤC VIÊT NAM tuy mới thành lập chưa đầy

10 năm nhưng đã khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong nghành may

mặc của nước ta. Công ty đạt tới quy mô sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý

như ngày hơm nay là cả một sự phấn đấu liên tục của toàn bộ công nhân viên và

ban lảnh đạo công ty. Việc vận dụng sáng tạo các quy luật kinh tế thị trường cùng

với việc cải tiến bộ máy quản lý, đổi mới về công nghệ nên công ty đã đạt được

những thành tựu đáng kể và hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước

Trong sự phát triển chung của tồn bộ cơng ty thì bộ phận kế tốn thực sự là

một trong những bộ phận cốt lõi trong hệ thống quản lý kinh tế, quản lý doanh

nghiệp. Nó đóng góp đáng kể trong q trình đi lên của cơng ty. Bởi vậy cơng tác

kế tốn trong cơng ty khơng ngừng được hồn thiện cả về cơ cấu và phương pháp

hạch toán để đáp ứng những điều kiện kinh tế mới. hiện nay, bộ máy kế tốn trong

cơng ty về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hạch toán và đem lại sự hiệu quả cho

công tySV: Lê Văn Thuận95

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

Hiện nay cơng ty đang áp dụng hình thức ghi sổ nhật ký chung, hạch tốn

hàng tồn kho theo phương pháp “bình qn gia quyền cuối kỳ”. Công tác tổ chức

luân chuyển và sử lý chứng từ của công ty đã được tiến hành theo đúng chế độ,

đảm bảo tính chính xác, hợp lý

3.2.1, những ưu điểm cơ bản:

3.2.1.1; về tổ chức bộ máy quản lý:

cơng ty tổ chức bộ máy kế tốn gọn nhẹ, các phòng ban có liên hệ chặt chẻ

với nhau để từ đó cung cấp thơng tin một cách kịp thời, đầy đủ và trung thực cho

lãnh, đồng thời góp phần vào việc đảm bảo quản lý và hạch toán chi phí một cách

tiết kiệm và hiệu quả

Bộ máy kế tốn của cơng ty bố chí chặt chẽ, hợp lý các thành viên trẻ tuổi có

năng lực, nhiệt tình với cơng việc đã nhanh chóng làm quen với chế độ kế tốn mới

3.2.1.2; về cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:

Trong cơng tác quản lý chi phí sản xuất, cơng ty đã tổ chức quản lý NVL về

mặt hiên vật. linh hoạt trong việc sử dụng các phiếu theo dõi vật tư

Việc tính tốn tiền lương theo sản phẩm đã thúc đẩy công nhân tăng năng

xuất lao động. Đồng thời việc tính lương làm thêm với mức đơn giá cao hơn so với

đơn giá định mức đã khuyến khích ngưòi lao động hăng say làm việc để đảm bảo

được đời sống cho họ

Đồng thời chế độ tiền thưởng cho công nhân viên sẽ giúp cho họ có trách

nhiệm hơn với cơng việc

3.2.1.3; hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng: cơng ty áp dụng hình thức

nhật ký chung có ưu điểm là mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc

phân công lao độngSV: Lê Văn Thuận96

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

3.1.2.4; về hệ thống chứng từ kế tốn: cơng ty đã sử dụng hệ thống chứng từ

kế toán tương đối đầy đủ, đảm bảo phù hợp với các hoạt động của công ty, hệ

thống chứng từ luân chuyển giữa các bộ phận trong công ty một cách trình tự, tạo

điều kiện cho cơng việc hạch tốn chi phí và giá thành sản phẩm

3.2.2, những hạn chế cần khắc phục:

3.2.2.1; việc hạch tốn chi phí sản xuất chỉ sử dụng tài khoản 154 là áp dụng

đúng với chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Tuy nhiên các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh tronh một kỳ của doanh nghiêp là khá nhiều và phức tạp nên công ty không

mở các tài khoản chi tiết mà chỉ sử dụng tài khoản 154 thì việc xác định chính xác

từng yếu tố chi phí sản xuất có trong giá thành của từng loại sản phẩm là rất khó

thực hiện. Do đó việc xác định yếu tố để hạ giá thành sản xuất sản phẩm là điều

khá bất cập

3.2.2.2; chưa áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn. Hiện nay

cơng ty đang dung phần mềm tính tốn excel để trợ giúp cho việc tính tốn, chưa

sử dụng các phần mềm chun dụng nên cơng việc của kế tốn còn tương đối vất

vả và thủ công

3.2.2.3; phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong công ty: công ty áp

dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVLTT, tuy

nhiên tỉ trọng chi phí NVLTT trong cơng ty lại khơng cao (khoảng 45%) chính vì

vậy mà giá trị của sản phẩm dở dang cuối kỳ không được chính xác

3.1.2.4; đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá

thành sản phẩm tại cơng ty: việc xác định đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản

xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại cơng ty hiện nay có ưu điểm là đơn

giản, thuận tiện cho việc tập hợp chi phí sản xuất cho từng đơn đặt hàng. Tuy nhiên

điều này lại dẫn đến nhược điểm là không biết rõ chi phí phát sinh ở từng phân

xưởng là bao nhiêu (mặc dù công ty áp dụng định mức vật tư nhưng số lượng vật

SV: Lê Văn Thuận97

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

tư và loại sản phẩm là q nhiều), từ đó khơng biết phân xưởng nào tiết kiệm, phân

xưởng nào lãng phí.

3.2.3; một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may QUỐC PHỤC

VIỆT NAM:

Ý kiến 1: về đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá

thành sản phẩm:

để phù hợp với đặc điểm sản xuất và có thể quản lý theo phân xưởng. cơng

ty nên tập hợp chi phí sản xuất theo từng phân xưởng và chi tiết theo từng đơn đặt

hàng để thuận tiện cho công tác quản lý chi phí và tính giá thành. Nếu làm như vậy,

thì sẽ tạo điều kiện cho việc lập bảng phân bổ được chi tiết hơn, giúp cho công tác

quản lý và theo dõi sản xuất được dễ dàng hơn

Ý kiến 2: về cơng tác tập hợp chi phí sản xuất:

Từ cách xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá

thành sản phẩm như trên thì việc tập hợp chi phí sản xuất nên được tiến hành như

sau:

Đối với chi phí NVLTT.

Để tập hợp chi phí NLVLTT cho từng phân xưởng theo đơn đặt hàng, ngay

từ khâu xuất NLVL cho sản xuất nên theo dõi số lượng xuất kho cho từng phân

xưởng sản xuất theo từng đơn đặt hàng. Sau đó kế tốn tiấn hành ghi vào bảng tổng

hợp xuất NLVL theo từng phân xưởng và chi tiết theo từng đơn đặt hàng. Khi mở

bảng phân bổ NLVL, CCDC được lập chi tiết theo từng phân xưởng cho từng đơn

đặt hàng. Từ bảng phân bổ kế tốn ghi sổ nhật ký chung

Đối với chi phí NCTTSV: Lê Văn Thuận98

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

Khi có đơn đặt, hàng thống kê phân xưởng có thể tổng hợp được năng xuất

của từng công nhân theo từng đơn đặt hàng làm căn cứ để kế toán tiền lương tính

tốn và tổng hợp tiền lương của cơng nhân sản xuất theo từng đơn đặy hàng.

Đối với chi phí SXC

Đối với khoản mục “chi phí khấu hao TSCĐ” trước đây cơng ty quản lý

khấu hao chung cho tồn cơng ty sau đó phân bổ cho từng đối tượng sử dụng

nhưng không chi tiết cho từng phân xưởng sản xuất. Nhưng nếu cơng ty thực hiện

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng ở từng phân

xưởng sản xuất thì điều này hồn tồn có thể thực hiện được bởi vì TSCĐ của công

ty đã được chia cụ thể cho từng phân xưởng sản xuấtÝ kiến 3: về việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:

Công ty hiện nay đang đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí

NVLTT. Tuy nhiên tỉ trọng chi phí NVLTT trong tổng chi phí sản xuất của cơng ty

lại khơng cao, cho nên phương pháp này khơng thật sự chính xác. Chính vì vậy

công ty nên xây dựng hệ thống đánh giá chi phí NCTT và chi phí SXC để chuyển

sang phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng hoàn thành

tương đương.

Ý kiến 4: về việc áp dụng kế tốn máy:

Cơng ty nên áp dụng kế tốn máy để làm giảm khối lượng cơng việc cần

phải tính tốn. Đây cũng là xu hướng chung cho công tác kế tốn ở hầu hết các

cơng ty hiện nay

Trên đây là một số kiến nghị của bản thân em nhằm hoàn thiện hơn nữa cơng

tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cơng ty cổ phần

may QUỐC PHỤC VIỆT NAM. Mặc dù chưa đầy đủ nhưng em mong rằng nhữngSV: Lê Văn Thuận99

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

ý kiến này sẽ giúp phần nào hồn thiện hơn trong cơng tác kế tốn chi phí – giá

thành của cơng tySV: Lê Văn Thuận100

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

KẾT LUẬN

trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh để tồn tại và phát triển giữa các

doanh nghiệp là yếu tố khách quan. Bởi vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên hoàn

thiện mình, để giành chiến thắng trong cạnh tranh. Doanh nghiệp sẽ bị tụt hậu, phá

sản nếu không phát huy được năng lực tiềm tàng và nắm bắt kịp thời sự thay đổi

của cơ chế thị trường.

việc hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một trong những vấn

đề mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. để hạ thấp chi phí sản xuất và giá

thành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, hồn thiện

cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đó chính là

công việc cần thiết của mỗi doanh nghiệp

là công cụ quản lý kinh tế quan trọng, kế tốn nói chung, kế tốn tập hợp chi

phí và tính giá thành sản phẩm phải luôn được cải tiến để đáp ứng yêu cầu ngày

càng cao của cơng tác quản lý tròng từng thời kỳ của nền kinh tế thị trường.

Qua thời gian thực tập tại cơng ty, em có được kiến thức về cơng tác kế tốn

– tài chính, có được cái nhìn kết hợp giữa lý luận và thực tế, tạo điều kiện thuận lợi

cho công tác sau này.

Trong luận văn này, em đã trình bày thực trạng về tình hình kế tốn tập hợp

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần may QUỐC

PHỤC VIỆT NAM đồng thời em cũng đã mạnh dạn trình bầy ý kiến của riêng

mình nhằm góp phần giúp cơng ty hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí và

tính giá thành sản phẩm cho hợp lý, phù hợp với chế độ kế tốn

Do thời gian tìm hiểu thực tế còn ngắn và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên

những vấn đề nêu ra không thể tránh khỏi sai sót. Em rất mong được sự đóng ý

kiến của thầy cơ và cán bộ phòng kế tốn của cơng ty để luận văn của của em được

hồn thiện

SV: Lê Văn Thuận101

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cơ giáo Nguyễn Thu

Hồi cùng các thầy cơ trong khoa kế toán, ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công

ty may QUỐC PHỤC VIỆT NAM đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập,

giúp đỡ em hồn thành luận văn thực tập cuối khố của mình

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm

2001SV: Lê Văn Thuận102

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chính

TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNHCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA KẾ TOÁNĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚCNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: Lê Văn Thuận

Lớp:CQ4/21.10Đề tài:kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sảnphẩm

.tại cơng ty may QUỐC PHỤC VIỆT NAM

Giáo viên hướng dẫn: cơ Nguyễn Thu Hồi

......................................................................................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

........... ...................................................................

..............................................................................

......Hà Nội, ngày . . . . . tháng . . . . . năm .

....

Giáo viên hướng dẫn

Nguyễn Thu Hoài

SV: Lê Văn Thuận103

Lớp: CQ46/ 21.10Luận văn tốt nghiệp

Học viện tài chínhSV: Lê Văn Thuận104

Lớp: CQ46/ 21.10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC PHỤC VIÊT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x