Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán chi tiết hàng hoá

Kế toán chi tiết hàng hoá

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt Nghiệp

Đối với các chứng từ này phải kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định về

mẫu biểu nội dung, phương pháp lập, người lập chứng từ phải chịu trách

nhiệm về tính hợp lý hợp pháp của chứng từ về các nghiệp vụ kinh tế tài

chính phát sinh

Ngồi các chứng từ bắt buộc sử dụng thống nhất theo quy định của nhà

nước, các doanh nghiệp tuỳ vào điều kiên hoạt động kinh doanh của đơn vị

mà có thể sử dụng thêm các chứng từ hướng dẫn để thuận tiện cho việc theo

dõi và hạch toán như:

- Phiếu xuất vật tư theo hạn mức(Mẫu 04- VT);

- Biên bản kiểm nghiểm(mẫu 05- VT);

- Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ(Mẫu 07- VT);

3.2.Các phương pháp hạch toán chi tiết

3.2.1. phương pháp ghi thẻ song song

Phương pháp này thủ kho dùng thẻ kho để ghi chép hàng ngày tình hình

nhập, xuất, tồn kho của từng thứ hàng hoá theo chỉ tiêu số lượng

Khi nhận chứng từ nhập, xuất hàng hoá, thủ kho phải kiểm tra tính hợp

lý, hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành ghi chép số thực nhận, thực xuất vào

chứng từ vào thẻ kho, cuối ngày tính ra số tồn kho để ghi vào cột tồn trên kho.

Định kỳ thủ kho gửi các chứng từ nhập-xuất đã phân loại theo từng thứ hàng

hố cho phòng kế tốn

Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng số (thẻ) kế toán chi tiết để ghi chép

Thẻ kho

tình hình nhập xuất kho cho từng thứ hàng hoá theo cả hai chỉ tiêu số lượng

và giá trị

Cuối tháng kế toán lập bảng kê nhập- xuất- tồn sau đó đối chiếu với thẻ

kho, sổ kếPhiếu

tốn tổng

nhậphợp...

kho

Trình tự ghi sổ như sau:

Sổ kế tốn chi tiếtBảng kê Nhập xuất - tồn

SV: Vũ Thị TrangSổ kế toán tổng

hợpK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Phiếu xuấtGhi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu hàng ngày

Đối chiếu cuối tháng3.2.2.Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển :

Phương pháp này ta sử dụng thẻ kho để ghi chép giống như phương

pháp ghi thẻ song song.

Ở phòng kế tốn : Kế tốn sử dụng “ Sổ đối chiếu luân chuyển” để ghi

chép từng thứ hàng hoá theo cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị. “ Sổ đối chiếu

luân chuyển” được mở cho cả năm và được ghi vào cuối tháng, mỗi thứ hàng

hố được ghi một dòng trên sổ

Hàng ngày, khi nhận được chứng từ nhập xuất kho, kế toán tiến hành

kiểm tra và hồn thiện chứng từ. Sau đó tiến hành phân loại chứng từ theo

từng thứ hàng hoá

Cuối tháng, tổng hợp số liệu từ các chứng từ (hoặc bảng kê) để ghi

vào“Sổ đối chiếu luân chuyển” cột luân chuyển và tính ra số tồn cuối

tháng.Trình tự ghi sổ được khái quát như sau :SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Thẻ kho

Phiếu nhậpBảng kê nhậpLuận Văn Tốt Nghiệp

Phiếu xuấtSổ đối chiếu

luân chuyểnBảng kê xuấtSổ kế toán

tổng hợp

Ghi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu cuối tháng

Phương pháp này còn có sự trùng lặp giữa kho và kế toán về chỉ tiêu số

lượng nên chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có chủng loại hàng hố ít khơng

có điều kiện ghi chép, theo dõi tình hình nhập xuất hàng ngày

3.2.2.Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển :

Phương pháp này ta sử dụng thẻ kho để ghi chép giống như phương

pháp ghi thẻ song song.

Ở phòng kế tốn : Kế tốn sử dụng “ Sổ đối chiếu luân chuyển” để ghi

chép từng thứ hàng hoá theo cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị. “ Sổ đối chiếu

luân chuyển” được mở cho cả năm và được ghi vào cuối tháng, mỗi thứ hàng

hố được ghi một dòng trên sổ

Hàng ngày, khi nhận được chứng từ nhập xuất kho, kế toán tiến hành

kiểm tra và hồn thiện chứng từ. Sau đó tiến hành phân loại chứng từ theo

từng thứ hàng hoá

Cuối tháng, tổng hợp số liệu từ các chứng từ (hoặc bảng kê) để ghi

vào“Sổ đối chiếu luân chuyển” cột luân chuyển và tính ra số tồn cuối

tháng.Trình tự ghi sổ được khái quát như sau :SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Phương pháp này còn có sự trùng lặp giữa kho và kế toán về chỉ tiêu số

lượng nên chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có chủng loại hàng hố ít khơng

có điều kiện ghi chép, theo dõi tình hình nhập xuất hàng ngày

Cuối tháng, căn cứ vào bảng luỹ kế nhập, bảng luỹ kế xúât để cộng

tổng số tiền theo từng nhóm hàng hố để ghi vào “Bảng kê nhập- xuất- tồn”

3.2.4. Phương pháp ghi sổ số dư

*Nội dung

- Thủ kho vẫn được sử dụng “ Thẻ kho” để ghi chép dư 2 phương pháp trên.

Đồng thời, cuối tháng thủ kho còn ghi vào “sổ số dư” số tồn kho cuối

tháng của từng thứ vật tư, hàng hoá cột số lượng.

- “Sổ số dư” do kế toán lập cho từng kho, được mở cho cả năm. Trên “sổ số

dư” vật tư hàng hoá được sắp xếp thứ, nhóm, loại; sau mỗi nhóm, loại, có

dòng cộng nhóm, cộng loại. Cuối mỗi tháng. “sổ số dư”được chuyển cho

thủ kho để ghi chép.

- Phòng kế tốn: kế tốn định kỳ xuống cho kiểm tra việc ghi chép trên “

thẻ kho” của thủ kho và trực tiếp nhận chứng từ nhập, xuất kho. Sau đó, kế

tốn ký xác nhận vào phiếu nhận chứng từ.Thẻ kho

Phiếu nhập

khoPhiếu xuất

Sổ số dưPhiếu giao

nhận chứngtừ

Bảng luỹ

kế nhậpPhiếu giao nhận

Chứng từ

Bảng kê nhập –

xuất – tồnBảng luỹ kế xuấtSổ kế toán tổng hợpSV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Ghi chú

Ghi hàng ngày

Ghi cuối ngày

Đối chiếu hàng ngày

4.Kế toán tổng hợp hàng hoá

4.1. Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4.1.1 Đặc điểm của phương pháp KKTX:

Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp kế toán phải tổ

chức ghi chép một cach thường xuyên liên tục các nghiệp vụ nhập kho, xuất

kho và tồn kho của hàng hoá trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho

Việc xác định giá vốn thực tế của hàng hoá xuất kho được căn cứ trực

tiếp vào chứng từ xuất kho và tính theo các phương pháp như đã trình bày ở

mục 2.3 chương I

Trị giá vốn thực tế của hàng hoá tồn kho trên tài khoản, sổ kế toán được

xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.

* Tài khoản kế toán sử dụng

- TK 151: Hàng mua đang đi đường

Tài khoản này phản náh trị giá vốn thực tế của hàng háo mà doanh

nghiệp đã mua nhưng chưa nhập về kho doanh nghiệp và tình hình hàng đang

đi trên đường đã nhập về kho

Kết cấu TK 151- Hàng mua đang đi đường

- Bên Nợ ghi: Trị giá vật tư hàng hố đang đi đường

- Bên Có ghi: Trị giá hàng hoá đang đi đường tháng trước, tháng

này đã đưa về nhập kho

- Số dư Nợ: Phản ánh trị giá hàng hoá đang đi đường cuối kỳ

*TK156- Hàng hoá:

Kết cấu cơ bản của tài khoản này như sau:

- Bên Nợ ghi:

+ TRị giá vốn hàng hoá nhập trong kỳ

+ Số tiền điều chỉnh tăng giá hàng hoá khi đánh giá lại;

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

+ Trị giá hàng hoá thừa khi phát hiện kiểm kê

- Bên Có ghi:

+ Tri giá vốn thực tế hàng xuất trong kỳ;

+ Số tiền giảm giá chiết khấu thương mại hàng mua;

+ Số tiền điều chỉnh giảm giá hàng hoá khi đánh giá lại;

+ Trị giá hàng hoá thiếu khi phát hiện kiểm kê.

TK 156- hàng hố, gồm có 2 tài khoản cấp 2:

- TK 1561- Trị giá mua hàng hố;

- TK 1562- Chi phí thu mua.

• TK157: Hàng gửi đi bán- Phản ánh giá trị hàng hoá đã gửi bán cho

khách hàng hoặc nhờ bán đại lý, ký gửi nhưng chưa kịp thanh tốn

• TK632- Giá vốn hàng bán- Phản ánh trị gía vốn của hàng hố

Ngồi các tài khoản trên, kế toán tổng hợp tăng, giảm hàng hoá còn sử dụng

nhiều tài khoản liên quan khác: TK111, TK112. TK133. TK331. TK333 ,

TK611...

4.1.2. Trình tự kế tốn nhập hàng hố.

Q trình mua hàng ở DNTM hồn tất khi hàng mua đã kiểm nhận

nhập kho hoặc chuyển bán thẳng và tiền mua hàng đã thanh toán hoặc chấp

nhận thanh toán. Q trình mua hàng của doanh nghiệp thương mại có thể

phát sinh các trường hợp sau:

- TH1: Hàng và hoá đơn cùng về trong tháng : Quá trình mua hàng hồn

tất trong tháng . Cơng ty đã nhận được hố đơn và chứng từ thanh toán của

bên bán, doanh nghiệp đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền, nhưng cuối tháng

hàng vẫn chưa về hoặc đã về nhưng chưa kiểm nhận nhập kho. Trong trường

hợp này sẽ phát sinh hàng mua đang đi trên đường hoặc hàng đợi kiểm nhận

cuối tháng. Khi đó tạm thời kế tốn chưa ghi sổ, lưu hoá đơn vào một bộ hồ

sơ riêng: Hồ sơ đang đi đường

+ Nếu trong kỳ phòng kế tốn nhận được PNK và các chứng từ liên

quan thì kết hợp PNK và hoá đơn để ghi như sau:

. Nếu thuế VAT đầu vào được khấu trừ :

Nợ TK 156 ( GVTTNK)

Nợ TK 133(1331)

Có TK 111, 112,331

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán chi tiết hàng hoá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x