Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán trưởng Người lập biểu

Kế toán trưởng Người lập biểu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt NghiệpNgày SốDiễn giảiTKPhátPhátsinhsinhNợTKĐƯphíNgày .....tháng......Năm.....

Kế tốn trưởngNgười lập biểu3.2.5. Hạch tốn lại phí bảo hiểm.

Để phản ánh đúng bản chất phí bảo hiểm là một khoản cơng nợ phải trả

và công ty bảo hiểm PJICO cũng là một nhà cung cấp dịch vụ thì theo em,

Cơng ty nên phản ánh chi phí bảo hiểm này vào tài khoản 331131 (MK:

11038000). Thực tế tại công ty hiện nay trên máy vẫn chạy sổ chi tiết công nợ

phải trả của TK1388 (MK: 11038000). Tài khoản 1388 sẽ được dùng để phản

ánh các khoản phải thu khác. Bút toán phản ánh phí bảo hiểm và chuyển mã

khách cơng nợ và thanh tốn sẽ được định khoản như sau:

a.Nợ TK 15151: Phí bảo hiểm* TGTT ngày nhận nợ

Có TK331131(MK: 31000022): Phí bảo hiểm * TGTT ngày nhận nợb.Nợ TK331131(MK: 31000022): Phí bảo hiểm * TGTT ngày nhận nợ

Nợ TK1331:Thuế GTGT của phí bảo hiểm.Có TK 331131( MK: 11038000): Tổng giá trị thanh toán với cty

BH

c.Nợ TK331131(MK: 11038000): Tổng giá trị thanh toán với công ty

BH

Nợ TK 635: CLTG nếu TGTT ngày thanh toán > TGTT ngày nhận nợSV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt Nghiệp

Có TK 11211: Tổng giá trị thanh tốn với cơng ty bảo hiểm theo

TGTT ngày thanh tốn

Hoặc:

Nợ TK331131( MK: 11038000): Tổng giá tri thanh toán với Cty BH

Có TK 515: CLTG nếu TGTT ngáy thanh tốn < TGTT

ngày nhận nợ

Có TK 11211: Tổng giá tri thanh tốn với cơng ty bảo hiểm theo

tỷ TGTT ngày thanh tốn.3.2.6. Bổ sung thêm một số mẫu sổ chi tiết có liên quan đến nghiệp vụ nhập

khẩu hàng hố tại cơng ty

Do đặc điểm hoạt động kinh doanh là quan hệ mua bán với nước ngồi

nên việc thanh tốn tiền hàng thường bằng các ngoại tệ. Mặc dù công ty đã

mở sổ chi tiết cho TK 331, 112,311... theo dõi riêng cho từng đối tượng nhưng

những sổ này lại không hề phản ánh được quan hệ thanh toán với người bán

bằng ngoại tệ; số lượng ngoại tệ công ty thu vào hay chi ra là bao nhiêu đối

với TGNH bằng ngoại tệ. Chính vị vậy mà theo em kế tốn nên mở thêm các

sổ chi tiết như sau;

1. Sổ chi tiết theo dõi thanh toán với người bán bằng ngoại tệ: Sổ chi tiết

theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, đối

tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ

2. Sổ chi tiết TGNH. tiền mặt, tiền đang chuyển bằng ngoại tệ( chi tiết

theo từng loại ngoại tệ ): Căn cứ để ghi sổ là hạch toán chi tiết mà

ngân hàng gửi đến

Theo dõi chi tiết từng loại nguyên tệ trên tài khoản 007- “ Ngoại tệ các

loại”.

Các mẫu sổ trên được mở như sau:SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Luận Văn Tốt NghiệpChứn

g từ

NTg

hi sổTK

D

Gđối

ứnthờiTỷ giá

TGTT TGTT

12gPSNhạn

chiếNợPSC

Nợt

khấ

uNVNNVNNVNNVNTĐTĐTĐTĐSỔ CHI TIẾT NGOẠI TỆ THEO NGUYÊN TỆTừ tháng.. đến tháng... năm...

Tài khoản:

NợPSNợPSCóDư cuối kỳ

Số phát sinh

Dư cuối kỳ

Chứng từ

Ngày

Số CT

CTSV: Vũ Thị TrangDiễn

giảiMã phíK39 - 21.08Luận Văn Tốt NghiệpMỤC LỤC

CHƯƠNG I................................................................................1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ TRONG

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI..................................................1

1.SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN

HÀNG HỐ TRONG DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI...................1

1.1 Đặc điểm hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại........1

1.2.Yêu cầu quản lý..................................................................3

1.3.Nhiệm vụ của kế toán hàng hoá.......................................4

2.Phân loại và đánh giá hàng hoá...........................................4

2.1.Phân loại hàng hoá............................................................4

2.2.Lập danh điểm hàng hoá..................................................5

2.3.Đánh giá hàng hoá.............................................................5

2.3.1. Đánh giá hàng hoá.........................................................5

3. Kế toán chi tiết hàng hoá.....................................................9

3.1.Chứng từ sử dụng...............................................................9

3.2.Các phương pháp hạch toán chi tiết...............................10

3.2.1. phương pháp ghi thẻ song song..................................10

3.2.2.Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển :...............11

3.2.2.Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển :...............12

3.2.4. Phương pháp ghi sổ số dư............................................13

4.Kế toán tổng hợp hàng hoá.................................................14

4.1. Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai

thường xuyên.........................................................................14

4.1.1 Đặc điểm của phương pháp KKTX:................................14

4.1.2. Trình tự kế tốn nhập hàng hoá...................................15

4.1.3. Phương pháp kế toán xuất hàng hoá..........................17

5. Tổ chức kế toán hàng hoá trong điều kiện áp dụng kế toán

máy.........................................................................................19

5.1. Tổ chức khai báo mã hoá ban đầu..................................19

CHƯƠNG II.............................................................................21

Thực trạng về tổ chức kế tốn hàng hố tại cơng ty cổ phần

Gas- Petrolimex......................................................................21

2.1.Đặc điểm tình hình chung về cơng ty..............................21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển..............................21

2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của cơng ty.................................23

2.1.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.......24

2.1.3.1. Những thuận lợi.........................................................24

2.1.3.2.Những khó khăn.........................................................24

SV: Vũ Thị TrangK39 - 21.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán trưởng Người lập biểu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x