Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Chế độ phụ tải cực tiểu

II. Chế độ phụ tải cực tiểu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ tải

Sgh,MVA

Spt,MVA1

22,23

24,982

22,23

30,363

22,23

26,514

17,38

21,905

17,38

20,376

22,23

21,90Các kết quả cho thấy rằng, trong chế độ phụ tải cực tiểu tất cả các trạm đều vận hành 2

máy biến áp. Phụ tải 6 có 1 MBA vận hành như bình thường.

Tính tốn chế độ phụ tải cực tiểu được tiến hành tương tự như chế độ cực đại. Các kết

quả được tính tốn cho trong bảng 3.4.39Bảng 3.4 Kết quả tính tốn các thơng số chế độ khi phụ tải cực tiểu

Đường

dây

HT-123,71+j8,0123,71+j9,880,50+j0,6523,22+j9,23Qc,

MVAr

1,87HT-228,99+j10,6728,99+j12,820,85+j1,1128,14+j11,72HT-325,11+j9,3025,11+j10,910,49+j0,63HT-420,87+7,0520,87+j8,61HT-540,60+j16,865-620,77+j9,58Tổng139,28+j51,89S&HT MVA'

S&HT

MVA.∆ S d MVA''

S&HT

,MVA.S b ,MVA.∆ S b ,MVA23,15+j10,620,05+j1,122,1528,07+j13,390,07+j1,6624,62+j10,281,6024,55+j11,400,05+j1,260,46+j0,4420,41+8,171,5620,35+j9,330,05+j1,1140,60+j18,520,83+j1,6639,77+j16,861,6618,94+j8,540,04+j0,9620,77+j10,250,36+j0,7320,41+j9,520,6720,37+j9,950,07+j1,723,48+j5,210,34+j7,8340III. Chế độ sau sự cố

Sự cố trong mạng điện thiết kế xảy ra khi ngưng một mạch trên đường dây 2 mạch nối từ

nguồn cung cấp đến các phụ tải. Khi xét sự cố chúng ta không giả thiết sự cố xếp chồng,

đồng thời chỉ xét trường hợp ngưng một mạch trên các đường dây nối từ hệ thống đến

các phụ tải khi phụ tải cực đại. Riêng đoạn đường dây 5 - 6 là đường dây 1 mạch nên

vẫn tính như chế độ cực đại.

Kết quả tính tốn các thơng số chế độ sau sự cố cho ở bảng 3.5.41Đường

dây

HT-135,30+j17,2335,30+j18,172,13+j2,7633,17+j15,40Qc,

MVAr

0,93HT-243,87+j23,2243,87+j24,303,66+j4,7540,22+j19,54HT-337,25+j18,6337,25+j19,432,07+j2,69HT-431,13+j14,7331,13+j15,51HT-560,68+j34,465-629,95+j15,71Tổng208,23+j108,27S&HT MVAS& MVA

'

HT.∆ S d MVAS& MVA

''

HT ,.S b ,MVA.∆ S b ,MVA33,10+j15,860,10+j2,291,0840,15+j20,140,15+j3,3835,18+j16,740,8035,11+j17,060,11+j2,581,97+j1,8829,16+j13,630,7829,10+j14,010,10+j2,2660,68+j35,293,58+j7,2257,10+j28,070,8327,09+j12,790,09+j1,9629,95+j16,380,77+j1,5529,19+j14,840,6729,15+j15,270,15+j3,5214,17+j20,860,70+j15,9842Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Chế độ phụ tải cực tiểu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×